Johdon osavuotinen selvitys 1.1.-31.3. 2019

Report this content

Qt Group Oyj Pörssitiedote 25.4.2019 klo 15.00

Ensimmäinen vuosineljännes:

Vahva alku vuodelle, liikevaihto kasvoi 23,7 prosenttia

Tammi–maaliskuu 2019

• Liikevaihto kasvoi 23,7 prosenttia 12 771 tuhanteen euroon (10 328)*. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 579 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 17,1 prosenttia.
• Liiketulos oli -519 tuhatta euroa (-947)
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -4,1 prosenttia (-9,2).
• Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,04)

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Liiketoimintakatsaus

Taloudellinen kehitys:

Qt Group Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 12 771 tuhatta euroa (10 328 tuhatta euroa), jossa kasvua oli 23,7 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 23,6 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoivat 23,8 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 579 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 17,1 prosenttia.

Qt:n liiketulos katsauskaudella tammi-maaliskuussa 2019 oli -519 tuhatta euroa (-947 tuhatta euroa). Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on toteutettu kasvustrategian mukaisesti. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lopussa 322 henkilöä, kun vuotta aiemmin neljänneksen lopun henkilöstön määrä oli 285. Henkilöstön lisäys on ollut voimakkainta Aasian ja Yhdysvaltojen myyntiorganisaatoissa.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin vahva kasvu jatkui vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, mutta erityisesti kasvua tuli Aasiasta teollisuusautomaatio- ja autoteollisuuden asiakkuuksista. Liikevaihdon kasvua vauhditti Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n myynnistä noin kaksi kolmasosaa on USD-pohjaista.

Alkuvuonna 2019 julkistimme kaksi merkittävää autoteollisuuden alan yhteistyösopimusta. Johtava autoalan laitevalmistaja Parrot Faurecia Automotive valitsi Qt:n kehitysympäristön ja työkalut seuraavan sukupolven digitaalisten mittaristojensa teknologiaksi. Parrotin Faurecia on keskittynyt erityisesti autojen sisätilojen näyttöihin ja yhteysratkaisuihin, ja sen tuotteilla on varustettu miljoonia autoja maailmassa.

Kerroimme myös yhteistyöstä LG Electronics Vehicle Component Solutions Company -yhtiön kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa LG Electronics Vehicle Component Solutions Companyn edistyksellisen ohjaamokokemuksen kehitystä ja siten laajentaa The Qt Companyn pitkäaikaista liikekumppanuutta LG Consumer Electronicsin kanssa. Nyt yhteistyö kattaa myös digitaalisten mittaristojen ja näyttöjen ohjelmistokehityksen useille eri autovalmistajille.

Olemme lisänneet Qt:hen uusia ominaisuuksia ja parantaneet Qt-sovellusten suorituskykyä ja resurssitehokkuutta. Uusimman version myötä Qt tukee täysin myös maailman neljänneksi suurinta ohjelmointikieltä Pythonia, joten kaikki Qt:n toiminnallisuudet ovat kasvavan Python-kehittäjäyhteisön saatavilla.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen suoritus antaa hyvät edellytykset vuoden 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvustrategian toteuttamiseksi myös jatkossa.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, että sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen.

Näkymät 2019

Vuoden 2019 liikevaihdon arvioimme kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvupanostuksista johtuen arvioimme liiketuloksen jäävän vielä vuonna 2019 tappiolliseksi.

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 14.3.2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 14.2.2019, yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla, päättänyt avainhenkilöiden osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa yhtiön tai sen konserniyhtiöihin kuuluville avainhenkilöille voidaan myöntää yhteensä enintään 530 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaava palkkio. Kannustinjärjestelmän hallinnointi, suojaus ja toteutus on ulkoistettu Evli AwardsManagement Oy:lle. Ulkoistusjärjestelyssä yhtiö rahoittaa palkkioiden maksua varten tarvittavien osakkeiden hankinnan osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:n 2 momentin sallimalla tavalla ja Evli AwardsManagement Oy suorittaa osakeostot markkinoilta itsenäisesti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Helsingissä 25. huhtikuuta 2019

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä.
Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 25.4.2019 klo 15.00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit