Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2018

Report this content

Qt Group Oyj Pörssitiedote 27.4.2018 klo 8.00

Ensimmäinen vuosineljännes: Liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia

Tammi–maaliskuu 2018

Liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia 10 328 tuhanteen euroon (8 646)*. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 29,7 prosenttia.
Liiketulos oli -947 tuhatta euroa (-1 016)
Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -9,2 prosenttia (-11,8 %).
Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,05)
* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Neljänneksen liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat yhteensä 25,6 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 8,7 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 29,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Katsauskauden liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on toteutettu kasvustrategian mukaisesti huhtikuussa 2017 päättyneen onnistuneen osakeannin jälkeen. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen lopussa 285 henkilöä, kun vuotta aiemmin neljänneksen lopun henkilöstön määrä oli 239. Henkilöstöä on lisätty erityisesti myyntiin osana suunniteltua myyntiverkoston kasvattamista. Yhtiö on pitkäjänteisesti investoinut suurimpiin markkina-alueisiinsa, joita ovat Yhdysvallat, Saksa, Japani, Etelä-Korea ja Kiina sekä uusimpina kohdemarkkinoina Ranska, Iso-Britannia, Italia ja Intia. Lisäksi olemme panostaneet tuotehallintaan ja -kehitykseen ja vahvistaneet erityisesti autoteollisuudelle, lääketeollisuudelle ja teollisuusautomaatioasiakkaille suunnattua tuotetarjoamaa.

Internetiin yhdistetyt laitteet ja kosketusnäytöt yleistyvät sekä kuluttaja- että ammattikäytössä. Qt mahdollistaa ohjelmistoyhtiönä maailman digitalisoitumisen tarjoamalla eri teollisuuden aloille teknologian ja työkalut, joilla voidaan rakentaa käyttöliittymiä ja ratkaisuja eri alustoille. Qt-teknologiaa käyttävät merkittävät globaalit yhtiöt ja kehittäjät maailmanlaajuisesti miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa. Liiketoimintamme nojaa vahvasti työpöytäsovellusten tekemiseen ja graafisten käyttöliittymien luomiseen kaikenlaisissa ympäristöissä. Osoituksena Qt-teknologian pitkän aikavälin kilpailukyvystä olemme saaneet vahvaa jalansijaa esimerkiksi autoteollisuuden teknologia-alustana. Asiakkainamme on jo useita merkittäviä autovalmistajia ja heidän suuria toimittajiaan. Käymme jatkuvasti neuvotteluita nykyisten kumppanuuksien laajentamiseksi ja uusien asiakkuuksien solmimiseksi.

Julkaisimme alkuvuonna Qt Automotive Suite 2.0 -ratkaisun, jolla luodaan uudenlaisia digitaalisia ajokokemuksia. Tuote on kokoelma työkaluja, joka mahdollistaa yhtenäisen käyttökokemuksen luomisen auton kaikille näytöille. Tuotteella on mahdollista luoda monipuolisia visuaalisia toiminnallisuuksia, jotka parantavat esimerkiksi ajoturvallisuutta.

Julkaisimme myös Qt 3D Studio 1.1:n, joka on päivitys loppuvuonna 2017 lanseerattuun Qt 3D Studioon. Kyseessä on työkalu, jonka avulla on helppoa tuoda sovelluksiin 3D-grafiikkaa. Jatkamme investointeja digitaalisten muotoilijoiden työkaluihin, auttaaksemme muotoilijoita näkemään töidensä tuloksia aiemmin, ja sen myötä nopeuttamaan kehitysprosessia. Näemme muotoilijoiden ja ohjelmistokehittäjien kommunikoinnin ja yhteistyön olevan avaintekijä asiakkaidemme tavoitellessa parempaa tuottavuutta.

The Qt Companylle myönnettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ISO9001:2015 sertifikaatti, joka kattaa tärkeimmät kansainväliset toimintamme. Laatusertifikaatti osoittaa, että meillä on tehokas laadunhallintajärjestelmä, ja että kehitämme prosessejamme jatkuvasti.

Arvioimme yhtiön liiketoiminnan lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat edelleen 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto sekä yli 15 prosentin liikevoittoprosentti (EBIT-%).

Vuoden 2018 liikevaihdon arvioimme kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee aiemmin ennakoidun mukaisesti jäämään selvästi tappiolliseksi myös vielä vuonna 2018.

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 13.3.2018 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Lisäksi uusina jäseninä valittiin Jaakko Koppinen ja Mikko Marsio. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2019 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2019 saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Yhtiön liiketoiminnan pohjana on vakaa alustariippumattomien työpöytäsovellusten markkina, jota yhtiö tukee jatkossakin tarjoamalla asiakkaille uusia Qt-tuoteversioita ja innovaatioita esimerkiksi 3D-teknologiaan liittyen. Kasvupotentiaali työpöytäsovellusten puolella on kuitenkin rajallinen johtuen ohjelmistokehittäjien rajallisesta määrästä.

Yhtiö tavoittelee liikevaihdon kasvattamista kehittämällä ja laajentamalla myyntiä ja tuotetarjoamaa erityisesti valituilla sulautettuja järjestelmiä rakentavilla teollisuudenaloilla kuten autoteollisuus, koti- ja teollisuusautomaatio sekä lääketeollisuuslaitteiden valmistus. Koska monet laitevalmistajat käyttävät työpöytäsovelluksia osana kokonaisjärjestelmiään esimerkiksi laitedatan visualisointia varten, myös tämä osa yhtiön tuotetarjoamasta on jatkossakin tärkeä osa yhtiön asiakkailleen tarjoamia kokonaisratkaisuja. Sulautettujen järjestelmien markkinoilla yhtiön ansaintamalli perustuu Qt:lla kehitettyjen laitteiden lukumäärään, jolloin tulevaisuuden kasvupotentiaali on huomattavasti työpöytäsovellusmarkkinaa suurempi. Tämän tukemiseksi yhtiön tuotekehityspanostus kohdistuu edellä mainituilla teollisuudenaloilla tarvittavien sulautettujen järjestelmien kehityksessä käytettyjen lisäarvo-ominaisuuksien sekä kehitystyökalujen innovointiin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, ettei sulautettujen järjestelmien myynnistä saatujen lisenssitulojen kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vielä vuonna 2018.

Näkymät 2018

Vuonna 2018 yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvun kiihtyvän ja liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee aiemmin ennakoidun mukaisesti jäämään selvästi tappiolliseksi myös vielä vuonna 2018.

Helsingissä 26. huhtikuuta 2018

Qt Group Oyj
Hallitus

Viestintä

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä.
Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 27.4.2018 klo 08.00 alkaen.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jolla on vahva asema yli 70 toimialalla. Qt-teknologiaa käytetään miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa ja sitä käyttävät merkittävät globaalit yhtiöt ja kehittäjät maailmanlaajuisesti. Qt mahdollistaa asiakkaillensa ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen luomisen ja se edistää niiden digitaalisia kehityshankkeita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli EUR 36,3 miljoonaa ja se työllistää noin 300 henkilöä. Lue lisää osoitteessa http://qt.io.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit