Johdon osavuotinen selvitys 1.1.-31.3.2020

Report this content

Qt Group Oyj Pörssitiedote 23.4.2019 klo 8.00

Ensimmäinen vuosineljännes:  

Erittäin vahva liikevaihdon kasvu ja selvästi voitollinen liiketulos poikkeusoloista huolimatta    

Tammi–maaliskuu 2020 

  • Liikevaihto kasvoi 43,7 prosenttia 18 356 tuhanteen euroon (12 771)*. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 295 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 40,5 prosenttia. 
  • Liiketulos oli 2 174 tuhatta euroa (-519)  
  • Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 11,84 prosenttia (-4,1 %). 
  • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (-0,02) 

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. 

Liiketoimintakatsaus 

Taloudellinen kehitys: 

Qt Group Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 18 356 tuhatta euroa (12 771 tuhatta euroa), jossa kasvua oli 43,7 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 57,1 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoivat 16,9 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 295 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 40,5 prosenttia.

Qt:n liiketulos katsauskaudella tammi-maaliskuussa 2020 oli 2 174 tuhatta euroa (-519 tuhatta euroa). Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on toteutettu kasvustrategian mukaisesti. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa 342 henkilöä, kun vuotta aiemmin neljänneksen lopun henkilöstön määrä oli 322.

Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä, mutta tilanteen kehittymistä sekä liiketoimintaennusteita kaikkien toimintojen osalta seurataan tarkasti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius: 

Qt-konsernin erittäin vahva kasvu jatkui vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, mutta erityisesti kasvua tuli Aasiasta kulutuselektroniikan ja autoteollisuuden asiakkuuksista. Liikevaihdon kasvua vauhditti hieman Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n myynnistä noin kaksi kolmasosaa on USD-pohjaista. 

Maailmanlaajuisesti parhaillaan vaikuttavan koronavirusepidemian seurauksena etätöiden tekeminen on lisääntynyt huomattavasti sekä yhtiössä että monissa asiakasyrityksissä, mikä on jossain määrin vähentänyt asiakastapaamisia ja haitannut rekrytointia ja konsultointitoimeksiantojen suorittamista. Epidemian vuoksi myös useita markkinointitapahtumia on peruttu, siirretty tai korvattu sähköisillä tapahtumilla. Kokonaisuutena epidemian vaikutus yhtiön liiketoimintaan oli katsauskaudella kuitenkin vähäinen.

Kumppanuutemme LG Electronicsin kanssa syventyi katsauskaudella. Tammikuussa allekirjoitettu sopimus kattaa yhteistyön teknologian ja liiketoimintamahdollisuuksien kehityksestä sulautetuissa järjestelmissä esimerkiksi autoteollisuuden, robotiikan ja älykotien markkinoilla. Tarkoituksenamme on yhdessä esitellä webOS-käyttöjärjestelmä uusille asiakkaille ja edistää sen ottamista käyttöön yhä useampiin laitteisiin. Jatkuvan integroinnin ansiosta webOS-käyttöjärjestelmä on aina yhteensopiva uusimpien Qt-versioiden kanssa. 

Yhtiön hallitus vahvisti kokouksessaan 10.3.2020 yhtiön uuden strategiakauden vuosille 2022-2025. Uudella strategiakaudella yhtiön tavoitteena on vähintään 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu koko strategiakauden ajan. Liikevaihdon kasvun myötä yhtiö tavoittelee katsauskauden alussa vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalia, joka kasvaa yli 20 prosenttiin katsauskauden loppua kohden. Vuoden 2021 loppuun asti on voimassa yhtiön nykyinen strategiakausi eikä siihen ole tehty muutoksia uudesta strategiakaudesta päätettäessä. 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen erinomainen suoritus antaa hyvät edellytykset vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvustrategian toteuttamiseksi. 

Tulevaisuuden näkymät 

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät 

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselekroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa ja voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä.  

Koronavirusepidemiasta johtuen tulevaisuuden näkymiin liittyy lyhyellä aikavälillä korostunutta epävarmuutta. Monet yhtiöt maailmanlaajuisesti ovat jo tiedottaneet epidemian aiheuttamista erilaisista ja eriasteisista negatiivisista vaikutuksista liiketoiminnalleen. Yhtiö arvioi, että ainakin epidemian pitkittyessä sen vaikutukset yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan tulevat ainakin jossain määrin heijastumaan etenkin yhtiön konsultointipalveluihin ja jakelulisenssitulojen kertymiseen. Yhtiö kuitenkin arvioi, että epidemian yhtiölle aiheuttamaa riskiä hillitsee yhtiön asiakaskunnan laajuus ja toiminnan jakaantuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle ja asiakastoimialalle, joille epidemia vaikuttaa eri tavoilla ja osittain eri aikana. Toistaiseksi ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että epidemia tulisi merkittävästi haittaamaan yhtiön liiketoimintaa tai liikevaihdon kasvua. 

Näkymät 2020 

Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 20 prosenttia edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan positiivinen.  

Katsauskauden muut tapahtumat 

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 10.3.2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2019, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin. 

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet: 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2021 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2021 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen. 

Helsingissä 23. huhtikuuta 2020 

Qt Group Oyj 

Hallitus 

Viestintä 

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta johdon osavuotisista selvityksistä. 

Johdon osavuotinen selvitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 23.4.2020 klo 8.00 alkaen. 

Lisätietoja 

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040 

JAKELU: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet