Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Qt Group Oyj pörssitiedote 9.8.2019 kello 8:00

Toinen vuosineljännes:
Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia edellisvuoden poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta

Huhti–kesäkuu 2019

• Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia 13 995 tuhanteen euroon (13 376)*. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 434 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 1,3 prosenttia.
• Liiketulos oli 714 tuhatta euroa (1 321).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 5,1 prosenttia (9,9 %).
• Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,05).

Tammi–kesäkuu 2019

• Liikevaihto kasvoi 12,9 prosenttia 26 766 tuhanteen euroon (23 704). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 1 013 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 8,3 prosenttia.
• Liiketulos oli 195 tuhatta euroa (375).
• Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 0,7 prosenttia (1,6 %).
• Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,01).

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Liiketoimintakatsaus

Taloudellinen kehitys:

Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 13 995 tuhatta euroa (13 376 tuhatta euroa), kasvua 4,6 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi laski 1,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 21,3 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 434 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 1,3 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 26 766 tuhatta euroa (23 704 tuhatta euroa), kasvua 12,9 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 8,9 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 22,5 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 1 013 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 8,3 prosenttia.

Qt:n liiketulos toisella neljänneksellä oli 714 tuhatta euroa (1 321 tuhatta euroa). Liiketulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 195 tuhatta euroa (375 tuhatta euroa). Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on toteutettu kasvustrategian mukaisesti. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon lopussa 331 henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 296. Henkilöstön lisäys on ollut voimakkainta Aasian ja Yhdysvaltojen myynti- ja konsultointiorganisaatioissa.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin kasvu jatkui vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Kasvu oli odotetusti maltillista, mikä johtui viime vuoden erittäin vahvasta vertailukaudesta, jolloin yhtiö kirjasi toisen vuosineljänneksen aikana poikkeuksellisen monta merkittävää lisenssikauppaa. Qt:lle tyypillisesti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu heilahtelevat merkittävästikin suurien kauppojen ajoituksen vuoksi myös jatkossa. Erityisesti Aasian teollisuusautomaatio- ja autoteollisuuden asiakkuuksien kasvu jatkui vahvana. Osaltaan liikevaihdon kasvua vauhditti Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n myynnistä noin kaksi kolmasosaa on USD-pohjaista.

Liiketulos oli voitollinen sekä toisen vuosineljänneksen että koko ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on jatkettu kasvustrategian mukaisesti panostaen erityisesti globaalin myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen.

Toisen vuosineljänneksen aikana olemme edelleen syventäneet yhteistyötä merkittävien asiakkaiden kanssa. Yhteistyö LG:n kanssa laajeni, ja tarjoamme yhdessä webOS‑käyttöjärjestelmän kaikkein kattavimmaksi autoteollisuuden, robotiikan ja älykodin alustaksi. Qt tarjoaa LG:lle kehitysympäristön, jolla luodaan innovatiivisia käyttäjäkokemuksia (UX) uuden sukupolven sulautettuihin laitteisiin. webOS on jatkossa Qt:n tukema käyttöjärjestelmä.

Planmeca, yksi maailman johtavista hammashoitolaitteiden valmistajista, valitsi The Qt Companyn ohjelmistokehitystyökalun kuvantamislaitteidensa ja hammashoitokoneidensa digitaalisten näyttöjen ja käyttöliittymien alustaksi.

Alkuvuonna kerroimme myös, että informaatioteknologian ratkaisujen ja palvelujen tarjoaja, kiinalainen Neusoft Corporation valitsi Qt:n ohjelmistokehitysympäristön yhdeksi teknologiaksi, joilla toteutetaan Neusoftin autojen digitaalisia mittaristoja.

Tärkeimpiä asiakassegmenttejämme ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuuden laitteet ja autoteollisuus. Jatkamme Qt-sovellusten suorituskyvyn ja resurssitehokkuuden parantamista sen lisäksi, että tarjoamme tärkeimmille asiakassegmenteille kohdennettuja sovelluksia. Qt:lla ohjelmoituja tuotteita voi käyttää vapaa-aikana, työssä, kotona sekä liikennevälineissä. Qt:ta käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä kodin pienelektroniikassa.

Vuoden ensimmäisen puoliskon suoritus antaa hyvät edellytykset vuoden 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvustrategian toteuttamiseksi myös jatkossa.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovelluksiin sekä sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, lääketeollisuuden laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan.
Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, että sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen.

Näkymät 2019

Arvioimme liikevaihdon kasvun kiihtyvän toisella vuosipuoliskolla ja koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kasvupanostuksista johtuen ennakoimme liiketuloksen jäävän vielä vuonna 2019 tappiolliseksi.

Taloudellinen raportointi

Liikevaihto ja tuloskehitys

Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 13 995 tuhatta euroa (13 376 tuhatta euroa), kasvua 4,6 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi laski 1,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 21,3 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 434 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 1,3 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 26 766 tuhatta euroa (23 704 tuhatta euroa), kasvua 12,9 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 8,9 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 22,5 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 1 013 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 8,3 prosenttia.

Qt:n liiketulos toisella neljänneksellä oli 714 tuhatta euroa (1 321 tuhatta euroa). Liiketulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 195 tuhatta euroa (375 tuhatta euroa).

Muissa liiketoiminnan tuotoissa on huomioitu yhtiön Norjassa saamat tutkimus- ja kehitystoiminnan verovapaat investointiavustukset, summaltaan 351 tuhatta euroa (436 tuhatta euroa). Avustus koskee Qt:n Norjan yhtiön soveltuvia tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstökuluja ja se maksetaan yhtiölle jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2019.

Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 27 115 tuhatta euroa (23 903 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,4 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 67,9 prosenttia (70 %) eli 18 411 tuhatta euroa (16 730 tuhatta euroa).

Qt:n ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli 124 tuhatta euroa (229 tuhatta euroa) ja tulos oli 47 tuhatta euroa (296 tuhatta euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon verot olivat 77 tuhatta euroa (67 tuhatta euroa positiiviset).

Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla (0,01 euroa).

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1 845 tuhatta euroa (219 tuhatta euroa) johtuen positiivisesta tuloksesta ja osin myös IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesta raportoinnista.

Qt:n rahavarat olivat yhteensä 10 096 tuhatta euroa (11 481 tuhatta euroa) ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa.

Qt-konsernin taseen loppusumma oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 46 508 tuhatta euroa (41 141 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -256 tuhatta euroa (-549 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 58,5 prosenttia (70,9 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -28,2 prosenttia (-51,6 %). Korollisia velkoja oli 4 943 tuhatta euroa (727 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 2 195 tuhatta euroa (391 tuhatta euroa). Olennaiset muutokset lainojen määrissä johtuvat 1.1.2019 alkaen sovellettavasta IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardista, kun taseelle on kirjattu uusia varoja ja velkoja, lähinnä toimitilojen ja autojen vuokrasopimuksista.

Ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitetun pääoman tuotto oli 0,9 prosenttia (1,8 %) ja oman pääoman tuotto 0,3 prosenttia (1,4 %).

Henkilöstö

Qt:n henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 323 (289) ja neljänneksen lopussa 331 (296). Katsauskauden lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 71 prosenttia (68 %).

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 14.3.2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 14.2.2019, yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla, päättänyt avainhenkilöiden osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa yhtiön tai sen konserniyhtiöihin kuuluville avainhenkilöille voidaan myöntää yhteensä enintään 530 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaava palkkio. Kannustinjärjestelmän hallinnointi, suojaus ja toteutus on ulkoistettu Evli AwardsManagement Oy:lle. Ulkoistusjärjestelyssä yhtiö rahoittaa palkkioiden maksua varten tarvittavien osakkeiden hankinnan osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:n 2 momentin sallimalla tavalla ja Evli AwardsManagement Oy suorittaa osakeostot markkinoilta itsenäisesti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihdon kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io.

Helsingissä 9. elokuuta 2019

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 9.8.2019 klo 11.00 alkaen hotelli Kämpin Eino Leino -kabinetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Puolivuosikatsaus ja toimitusjohtajan esitys on nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 9.8.2019 klo 11.00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit