Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Report this content

Qt Group Oyj pörssitiedote 7.8.2020 kello 8:00

Toinen vuosineljännes: 
Liikevaihdon kasvu jatkui edelleen vahvana (kasvu 29,2 prosenttia), myös liikevoitto kasvoi selvästi (liikevoittomarginaali 20,0 prosenttia)

 

Huhti–kesäkuu 2020

•    Liikevaihto kasvoi 29,2 prosenttia 18 081 tuhanteen euroon (13 995)*. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 255 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 26,9 prosenttia.
•    Liiketulos oli 3 620 tuhatta euroa (714). 
•    Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 20,0 % prosenttia (5,1 %).
•    Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,03).

Tammi–kesäkuu 2020

•    Liikevaihto kasvoi 36,1 prosenttia 36 437 tuhanteen euroon (26 766). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 550 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 33,4 prosenttia.
•    Liiketulos oli 5 794 tuhatta euroa (195). 
•    Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 15,9 prosenttia (0,7 %).
•    Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,00).

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Liiketoimintakatsaus

Taloudellinen kehitys:

Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 18 081 tuhatta euroa (13 995 tuhatta euroa), kasvua 29,2 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 35,0 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 16,4 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 255 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 26,9 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 36 437 tuhatta euroa (26 766 tuhatta euroa), kasvua 36,1 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 45,4 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 16,6 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 550 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 33,4 prosenttia.

Qt:n liiketulos toisella neljänneksellä oli 3 620 tuhatta euroa (714 tuhatta euroa). Liiketulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 5 794 tuhatta euroa (195 tuhatta euroa). Konsernin palveluksessa oli vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon lopussa 351 henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 331. Henkilöstön lisäys on ollut voimakkainta Aasian myynti- ja konsultointiorganisaatioissa.

Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä, mutta tilanteen kehittymistä sekä liiketoimintaennusteita kaikkien toimintojen osalta seurataan koronavirusepidemian mahdollisten vaikutusten varalta erityisen tarkasti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin erittäin vahva kasvu jatkui vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Kasvu oli vahvaa kaikilla yhtiön maantieteellisillä toiminta-alueilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Osaltaan liikevaihdon kasvua vauhditti hieman myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa on USD-pohjaista.

Maailmanlaajuisen koronavirusepidemian seurauksena etätöiden tekeminen on lisääntynyt huomattavasti sekä yhtiössä että monissa asiakasyrityksissä, mikä on vähentänyt asiakastapaamisia ja vaikeuttanut rekrytointia. Epidemian vuoksi myös useita markkinointitapahtumia on peruttu, siirretty tai korvattu sähköisillä tapahtumilla. Kokonaisuutena epidemian vaikutus yhtiön liiketoimintaan oli katsauskaudella kuitenkin vähäinen. 

Liiketulos oli selvästi voitollinen sekä toisen vuosineljänneksen että koko ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Liiketuloksen kehitystä on tukenut liikevaihdon kasvun ohella myös suunniteltuja pienemmät henkilöstö-, markkinointi- ja matkustuskulut, kun epidemian johdosta rekrytointeja ja erilaisia tapahtumia ja tapaamisia ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti.  Olosuhteista huolimatta kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on pyritty jatkamaan kasvustrategian mukaisesti panostaen erityisesti globaalin myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen.

Tärkeimpiä asiakassegmenttejämme ovat teollisuusautomaatio, lääketeollisuuden laitteet ja autoteollisuus. Jatkamme Qt-sovellusten suorituskyvyn ja resurssitehokkuuden parantamista sen lisäksi, että tarjoamme tärkeimmille asiakassegmenteille kohdennettuja sovelluksia. Qt:lla ohjelmoituja tuotteita voi käyttää vapaa-aikana, työssä, kotona sekä liikennevälineissä. Qt:ta käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä kodin pienelektroniikassa.

Vuoden ensimmäisen puoliskon suoritus antaa hyvät edellytykset vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvustrategian toteuttamiseksi myös jatkossa.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. 
  
Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.  
 
Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä.  
 
Koronavirusepidemiasta johtuen tulevaisuuden näkymiin liittyy lyhyellä aikavälillä korostunutta epävarmuutta. Monet yhtiöt maailmanlaajuisesti ovat jo tiedottaneet epidemian aiheuttamista erilaisista ja eriasteisista negatiivisista vaikutuksista liiketoiminnalleen. Yhtiö arvioi, että ainakin epidemian pitkittyessä sen vaikutukset yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan tulevat ainakin jossain määrin heijastumaan myös yhtiön liiketoimintaan. Toistaiseksi negatiiviset vaikutukset ovat kuitenkin rajoittuneet yksittäistapauksiin ja jääneet kokonaisuutena vähäisiksi. Yhtiö arvioikin, että jatkossakin epidemian yhtiölle aiheuttamaa riskiä hillitsee yhtiön asiakaskunnan laajuus ja toiminnan jakaantuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle ja asiakastoimialalle. Ainakaan toistaiseksi ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että epidemia tulisi merkittävästi haittaamaan yhtiön liiketoimintaa tai liikevaihdon kasvua. 
 
Näkymät 2020 
  
Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 20 prosenttia edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Taloudellinen raportointi

Liikevaihto ja tuloskehitys

Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 18 081 tuhatta euroa (13 995 tuhatta euroa), kasvua 29,2 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 35,0 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 16,4 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 255 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 26,9 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 36 437 tuhatta euroa (26 766 tuhatta euroa), kasvua 36,1 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 45,4 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 16,6 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 550 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 33,4 prosenttia.

Qt:n liiketulos toisella neljänneksellä oli 3 620 tuhatta euroa (714 tuhatta euroa). Liiketulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 5 794 tuhatta euroa (195 tuhatta euroa).

Muissa liiketoiminnan tuotoissa on huomioitu yhtiön Norjassa saamat tutkimus- ja kehitystoiminnan verovapaat investointiavustukset, summaltaan 221 tuhatta euroa (351 tuhatta euroa). Avustus koskee Qt:n Norjan yhtiön soveltuvia tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstökuluja, ja se maksetaan yhtiölle jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2020.

Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 30 996 tuhatta euroa (27 115 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,3 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 66,7 prosenttia (67,9 %) eli 20 666 tuhatta euroa (18 411 tuhatta euroa).

Qt:n ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli 5 621 tuhatta euroa (124 tuhatta euroa) ja tulos oli 4 420 tuhatta euroa (47 tuhatta euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon verot olivat 1 202 tuhatta euroa (77 tuhatta euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla (0,00 euroa).

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 032 tuhatta euroa (1 845 tuhatta euroa) johtuen positiivisesta tuloksesta.

Qt:n rahavarat olivat yhteensä 18 017 tuhatta euroa (10 096 tuhatta euroa) ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa. 

Qt-konsernin taseen loppusumma oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 55 278 tuhatta euroa (46 508 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -515 tuhatta euroa (-256 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 61,7 prosenttia (58,5 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -67,0 prosenttia (-28,2 %). Korollisia velkoja oli 3 347 tuhatta euroa (4 943 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1 679 tuhatta euroa (2 195 tuhatta euroa). 

Ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitetun pääoman tuotto oli 25,0 prosenttia (0,9 %) ja oman pääoman tuotto 22,8 prosenttia (0,3 %).

Henkilöstö

Qt:n henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 344 (323) ja neljänneksen lopussa 351 (331). Katsauskauden lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 73 prosenttia (71 %).

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 10.3.2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2019, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2021 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. 
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2021 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Liputusilmoitukset

Qt Group Oyj on vastaanottanut 19.5.2020 seuraavan osakkeenomistajan ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa kymmenen prosentin liputusrajan. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Qt Group Oyj:stä on yhteensä 2 252 633 osaketta, joka vastasi 9,43 prosenttia Qt Group Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus on muuttunut 19.5.2020.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin. Lisäksi koronavirusepidemian pitkittyminen saattaa hidastaa liiketoiminnan kasvua ja vaikuttaa omaisuuserien arvostukseen. Toistaiseksi epidemialla ei ole ollut vaikutusta omaisuuserien arvostukseen.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihdon kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io.
 

Helsingissä 7. elokuuta 2020
Qt Group Oyj
Hallitus

Viestintä

Puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 7.8.2020 klo 11.00 alkaen hotelli Kämpin Akseli-kabinetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

The Qt Company
Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 45,6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 300 henkeä.