Qt Group Oyj: Johdon osavuotinen selvitys 1.1.-30.9.2022

Report this content

Qt Group Oyj, pörssitiedote, 27.10.2022 klo 15.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Qt Group Oyj:n tammi-syyskuun 2022 Johdon osavuotisesta selvityksestä. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-tiedostona, sekä saatavilla Qt Groupin verkkosivuilla www.qt.io/sijoittajat

Kolmas vuosineljännes 2022: Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Heinä-syyskuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 31,3 prosenttia 35 308 tuhanteen euroon (26 891 tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 2 544 tuhatta euroa ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 20,0 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 7 880 tuhatta euroa (6 179 tuhatta euroa) eli 22,3 prosenttia (23,0 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 6 347 tuhatta euroa (5 260 tuhatta euroa) eli 18,0 prosenttia (19,6 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,18 euroa).
  • Yhtiö solmi 11.8.2022 kaupan saksalaisen Axivion GmbH:n koko osakekannan ostamisesta. Axivion on merkittävä staattisen analyysin ja ohjelmistoarkkitehtuurin analyysin toimittaja ohjelmistojen laadunvarmistustyökalujen markkinoilla.

Tammi-syyskuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 23,5 prosenttia 103 970 tuhanteen euroon (84 179 tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 6 207 tuhatta euroa ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 15,0 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 23 438 tuhatta euroa (22 511 tuhatta euroa) eli 22,5 prosenttia (26,7 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 20 067 tuhatta euroa (20 706 tuhatta euroa) eli 19,3 prosenttia (24,6 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,84 euroa (0,67 euroa).

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.  Liikevaihdon muutosprosentti vertailukelpoisin valuutoin on laskettu muuntamalla vertailukauden 2021 liikevaihto raportointikauden 2022 toteumakurssein ja vertaamalla 2022 toteutunutta liikevaihtoa tähän vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuun 2021 liikevaihtoon.

Avainluvut

1 000 EUROA   7-9/2022  7-9/2021 Muutos, %  1-9/2022  1-9/2021 Muutos, %  1-12/2021
Liikevaihto      35 308    26 891 31,3 % 103 970 84 179 23,5 % 121 139
Liiketulos (EBITA)        7 880   6 179 27,5% 23 438     22 511 4,1 % 31 534
EBITA, % 22,3 % 23,0 % 22,5 % 26,7 % 26,0 %
Liiketulos (EBIT) 6 347       5 260 20,7 % 20 067 20 706 -3,1 % 28 812
EBIT, % 18,0 % 19,6 % 19,3 % 24,6 % 23,8 %
Oman pääoman tuotto % 11,4 % 11,8 % 34,3 % 44,4 % 55,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 6,9 % 10,7 % 22,0 % 42,0 % 57,0 %
Korollinen vieras pääoma1     43 593    21 411 103,6 %    43 593 21 411 103,6 % 17 028
Rahavarat1     18 926       14 431 31,1 %    18 926   14 431 31,1 % 17 374
Nettovelkaantumisaste %1 34,9 % 15,7 % 34,9 % 15,7 % -0,7 %
Omavaraisuusaste %1 43,7 % 50,6 % 43,7 % 50,6 % 51,1 %
Tulos/osake, EUR 0,28      0,18 54,5 % 0,84 0,67 24,6 % 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0,27          0,17 56,5 % 0,81 0,65 26,2 % 0,88
Henkilöstö, keskimäärin         626              466 34,5 % 579 431 34,2 % 445

1 Kauden lopussa

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Qt Groupin liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 35 miljoonaan euroon, joka vastasi 20 prosentin kasvua vertailukelpoisin valuutoin. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA oli 8 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 22 prosenttia. Liikevoitto (EBIT) oli 6 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 18 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä.

Qt Groupin kehittäjälisenssien ja konsultointipalveluiden myynti kehittyi erittäin hyvin kolmannella neljänneksellä globaalin markkinatilanteen kasvavista haasteista huolimatta. Etenkin viime vuonna hankkimamme froglogic GmbH:n laadunvarmistustyökalujen lisenssien myynti kasvoi erittäin voimakkaasti. Jakelulisenssien kasvu oli maltillisempaa ja niistä kertynyt liikevaihto jäi tavoitteistamme. Vaikka asiakkaidemme sulautettujen laitteiden tuotanto on kasvanut, ne ovat jääneet alkuperäisten suunnitelmien mukaisista tuotantovolyymeistä useilla eri toimialoilla. Energian hinnan nouseminen, korkea inflaatio ja yleisen talouskasvun hidastuminen vaikuttavat asiakasyritysten tuotekehityspäätöksiin, mikä on hidastanut Qt Groupin liiketoiminnan kehitystä kuluvana vuonna. Kiinnostus ratkaisujamme kohtaan on säilynyt hyvällä tasolla ja olemme myös onnistuneet hyvin uusasiakashankinnassa. Myynnin prospektien määrä on erittäin hyvällä tasolla ja odotamme liikevaihdon kasvuvauhdin kiihtyvän selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Elokuun 2022 alussa ostimme Axivion GmbH:n koko osakekannan vahvistaaksemme Qt Groupin laadunvarmistustyökalujen tuoteportfoliota. Yrityskaupan myötä olemme laajentaneet ratkaisuvalikoimaamme myös niille C/C++-kehittäjille, jotka eivät käytä Qt:n kehitysympäristöä. Staattisen analyysin ja ohjelmistoarkkitehtuurin analyysityökaluilla pystymme paremmin palvelemaan yritysten tarpeita ohjelmiston virheiden, laatupoikkeamien ja haavoittuvuuksien löytämiseen ja hallintaan.  Axivionin yhdistyminen Qt Groupiin etenee hyvää vauhtia ja heidän 41 työntekijäänsä ovat osa globaalia, syyskuun lopussa jo 651 ammattilaisen vahvuista työyhteisöämme.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana julkaisimme Qt 6.4 -ohjelmistoversion, joka sisältää Qt 5 -versioon verrattuna merkittäviä parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia Qt for WebAssembly -teknologiaan. Qt for WebAssemblyn avulla asiakkaamme pystyvät luomaan WebAssembly-alustalla toimivan sovelluksen verkkoselaimelle hyödyntäen olemassa olevia C++-kehittäjäresursseja ja C++-sovelluksen koodia. Coco 6.0 -ohjelmistoversio puolestaan tuo koodikattavuuden suoraan kehitysympäristöön integroituna, mikä parantaa huomattavasti sovelluskehittäjän käyttökokemusta. Lisäksi julkaisimme Qt Design Studio 3.7 ja Qt for Android Automotive 6.3.2-ohjelmistopäivitykset.

Monituoteyhtiöksi uudistuminen on olennainen osa pitkän aikavälin kasvustrategiaamme. Asiakassuhteen aloittaminen yhdellä ratkaisulla ja sen laajentaminen muilla tuotekehitystä tehostavilla työkaluilla luo hyvät puitteet kestävälle kasvulle. Vaikka haastava toimintaympäristö on hidastanut Qt Groupin liiketoiminnan kasvua tänä vuonna, emme näe mainittavia muutoksia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksissamme. Jatkamme investointeja tuotekehitykseen, myyntiin ja uusien ratkaisujen innovointiin strategiamme mukaisesti.

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin. Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä. Vallitseva korostunut epävarmuus markkinaympäristössä voi jatkuessaan ja laajetessaan aiheuttaa vielä aiempaa suurempaa vaihtelua vuosineljännesten välillä. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii aktiivisesti myös epäorgaaniseen kasvuun strategiaansa tukevien yritysostojen kautta.

Häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa voivat aiheuttaa viivästyksiä laite- ja tuotevalmistajien tuotantoprosessiin ja vähentää tuotantovolyymiä, mikä vaikuttaa erityisesti jakelulisensseistä kertyvään liikevaihtoon. Maailmankaupan logistiikkaongelmat sekä maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttavat oletettavasti moniin Qt:n asiakkaista.

Yleisen taloustilanteen heikentyminen voi saada yhtiön asiakkaat muuttamaan tuotekehityssuunnitelmiaan esimerkiksi lykkäämällä projektejaan tai toteuttamalla niitä vain osittain, mikä voi hidastaa Qt:n konsultoinnin ja lisenssimyynnin liikevaihdon kasvua. Venäjän aseellinen hyökkäys Ukrainaan sekä siihen liittyvät EU:n asettamat pakotteet Venäjää kohtaan lisäävät yleisesti epävarmuutta toimintaympäristössä. Sodan suorat vaikutukset Qt:n liiketoimintaan eivät ainakaan toistaiseksi ole merkittäviä, mutta erityisesti energian hinnan kallistuminen ja talouden yleinen taantuminen voivat vähentää kysyntää Qt:n asiakkaiden tuotteille ja siten myös hidastaa Qt:n liiketoiminnan kasvua.

Myös koronavirusepidemia aiheuttaa yhä edelleen korostunutta epävarmuutta yhtiön lyhyen aikavälin tulevaisuuden näkymiin erityisesti Aasiassa. On ilmeistä, että epidemiasta toipuminen tulee olemaan eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla epäyhtenäistä ja voi kestää pitkäänkin. Toisaalta epidemian seurauksena monille tuotteille on kertynyt patoutunutta kysyntää, joka purkautuessaan voi lisätä kysyntää Qt:n ratkaisuille. Toimintaympäristön haasteista ja epävarmuudesta huolimatta Qt arvioi, että sen mahdollisuudet menestyä vuoteen 2025 ulottuvan kasvustrategian toteuttamisessa ovat edelleen hyvät.    

Näkymät 2022

Arvioimme, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla selvästi ensimmäistä vuosipuoliskoa vahvemmin ja että koko vuoden 2022 liikevaihto kasvaa vertailukelpoisin valuutoin 20–30 prosenttia edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus yhtiön koko vuoden liikevaihtoon tulee olemaan vahvasti positiivinen, jos valuuttakurssit pysyvät kesäkuun lopun tasolla, mistä johtuen yhtiön raportoitu liikevaihdon kasvu tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuutoin. Arvioimme liikevoittomarginaalin olevan 20–30 prosenttia vuonna 2022.

Tiedotustilaisuus

Qt Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden 27. lokakuuta 2022 klo 16.00–17.00 Sanomatalossa, Helsingissä sekä webcast-lähetyksenä: https://qt.videosync.fi/2022-q3-results Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Juha Varelius ja talousjohtaja Jouni Lintunen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta: https://call.vsy.io/access-9755  

Lisätietoja:
Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Tilaa

Liitteet & linkit