Qt Group Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRAALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN, TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

QT GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE
14.3.2017 kello 14:30

Qt Group Oyj:n ("Qt" tai "Yhtiö") hallitus päätti tänään 14.3.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2017 antaman valtuutuksen nojalla enintään 15,3 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti") toteuttamisesta. Qt tarjoaa Osakeannissa enintään 2 974 039 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") siten, että Qt:n osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin näillä on ennestään Yhtiön osakkeita. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 5,15 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta").

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 14,3 prosenttia kaikista Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 12,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Merkintäaika alkaa 22.3.2017 klo 9.30 ja päättyy 5.4.2017 klo 16.30 (Suomen aikaa). Qt:n osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 16.3.2017 ("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") (ISIN-tunnus FI4000251673) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa olevaa osaketta kohden ("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemää (7) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan seitsemän (7) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen Merkintä"). Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla 18.4.2017 mennessä. Hallitus päättää tällä tavalla suunnattavien Tarjottavien osakkeiden merkintätavasta sekä merkintä- ja maksuajasta.

Olettaen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään Osakeannissa, Yhtiö kerää Osakeannilla noin 14,9 miljoonan euron nettovarat. Osakeannista hankittavilla varoilla pyritään pääasiallisesti varmistamaan riittävä rahoitus käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi ja Yhtiön strategian mukaisten kasvuinvestointien tekemiseksi. Lisäksi Osakeannilla hankittavia varoja suunnitellaan käytettäväksi muun muassa marraskuussa 2017 erääntyvän vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen takaisinmaksuun sekä mahdollisiin yrityshankintoihin ja muihin strategisiin investointeihin. Osakeannilla hankittavat varat mahdollistavat ja edistävät osaltaan myös vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimista tulevaisuudessa Yhtiön kannalta edullisilla ehdoilla.

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Ingman Development Oy Ab (21,38 % Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 13.3.2017 tilanteen mukaisena), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (14,62 %), Jyrki Hallikainen (7,38 %), Kari Juhani Karvinen (4,80 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (4,66 %), Sijoitusrahasto Aktia Capital (2,63 %), Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap (1,59 %) ja Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap (0,77 %) ovat peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.

Merkintäoikeuksien irtoamispäivä Osakeannissa on 15.3.2017. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä 22.3.2017 ja 30.3.2017 välisenä aikana. Kaupankäynti Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta 6.4.2017. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa arviolta 18.4.2017.

Qt julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta 7.4.2017 ja lopullisen tuloksen arviolta 12.4.2017.

Qt on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantia koskevan suomenkielisen esitteen, joka julkistetaan arviolta 15.3.2017.

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Qt:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Helsingissä 14.3.2017

Qt Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Juha Varelius

Puhelin: +358 9 8861 8040

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qt.io

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvalloissa. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua. Arvopapereiden merkinnän tulee tapahtua ainoastaan Yhtiön lähitulevaisuudessa julkaiseman suomenkielisen esitteen sisältämään informaatioon perustuen.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

LIITE: Osakeannin ehdot

Tausta

Qt Group Oyj:n ("Yhtiö") 14.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 21,6 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ("Olemassa olevat osakkeet"). Valtuutuksen perusteella voidaan laskea liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.

Yhtiön hallitus päätti 14.3.2017 laskea liikkeeseen yllä mainitun varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 2 974 039 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen ("Osakeanti") näiden ehtojen mukaisesti.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 14,3 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 12,5 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ("Evli" tai "Pääjärjestäjä").

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Ingman Development Oy Ab, joka omistaa noin 21,38 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Ingman Development Oy Ab merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 635 714 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 21,38 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa noin 14,62 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 434 752 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 14,62 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Jyrki Hallikainen, joka omistaa noin 7,38 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Jyrki Hallikainen merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 219 351 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 7,38 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Kari Juhani Karvinen, joka omistaa noin 4,80 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Kari Juhani Karvinen merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 142 857 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 4,80 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa noin 4,66 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 138 571 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 4,66 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Sijoitusrahasto Aktia Capital, joka omistaa noin 2,63 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Sijoitusrahasto Aktia Capital merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 78 242 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 2,63 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap, joka omistaa noin 1,59 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 47 142 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 1,59 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, joka omistaa noin 0,77 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 22 857 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 0,77 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakeannin ehdot

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintä

Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän Olemassa olevien osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 16.3.2017 ("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") (ISIN-tunnus FI4000251673) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa olevaa osaketta kohden ("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemää (7) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan seitsemän (7) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Toissijainen merkintä

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen Merkintä").

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla 18.4.2017 mennessä. Hallitus päättää tällä tavalla suunnattavien Tarjottavien osakkeiden merkintätavasta sekä merkintä- ja maksuajasta.

Merkintähinta

Merkintähinta on 5,15 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 22.3.2017 klo 9.30 ja päättyy 5.4.2017 klo 16.30 Suomen aikaa ("Merkintäaika"). Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Ensisijaisella Merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Jokaiset seitsemän (7) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaan, voi ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

  • Evlin toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin kello 9–16. Lisätietoja merkintäpalveluista saa merkintäaikana puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.
  • Sellaisten tilinhoitajien kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Sijoittaja saa ohjeita merkinnän tekemiseksi omalta tilinhoitajaltaan taikka Pääjärjestäjältä puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 5.4.2017 klo 16.30.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla ("Merkitsijä"), on oikeutettu merkitsemään Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen Merkinnän perusteella tapahtuu lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa Merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Yhtiö vahvistaa Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen Merkitsijöille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla 18.4.2017 mennessä. Hallitus päättää tällä tavalla suunnattavien Tarjottavien osakkeiden merkintätavasta sekä merkintä- ja maksuajasta.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä ("Esite") täydennetään tai oikaistaan sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita ennen tätä koskevan täydennyksen julkaisemista, on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan oikeus peruuttaa merkintänsä. Merkitsijöillä on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa Merkinnässä, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista Merkitsijöille. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa niiden ollessa kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 22.3.2017 klo 10.00 Suomen aikaa ja 30.3.2017 klo 18.25 Suomen aikaa välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niiden Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Toissijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio Merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään arviolta 18.4.2017. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 12.4.2017. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 12.4.2017.

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille toimeksiannon tai Osakeantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000251699), jotka vastaavat Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena arviolta 6.4.2017 lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön Olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-tunnus FI4000198031) arviolta 13.4.2017. Toissijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin, arviolta 13.4.2017.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 13.4.2017. Yhtiön 14.3.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että Yhtiö ei maksa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.qt.io/merkintaoikeusanti2017.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Tilaa