OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Raisio Oyj     Pörssitiedote 1.11.2005 11.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2005

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos vertailukauden tasolla

·  Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 110,7 milj. euroa (109,6
   milj. euroa heinä-syyskuussa 2004 jatkuvissa liiketoiminnoissa).
·  Liiketulos oli 3,8 milj. euroa (3,8 milj. euroa).
·  Raision koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan
   olevan viime vuoden jatkuvien liiketoimintojen kertaeristä
   puhdistetulla tasolla.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Raisio siirtyi IFRS-standardien
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Siirtymisestä
on kerrottu 22.4.2005 annetulla erillisellä tiedotteella.

Katsauksen tekstiosiossa vertailuluvut on esitetty suluissa ja ne
kuvaavat jatkuvia toimintoja ellei toisin mainita.

Keskeiset tunnusluvut, tulos
          7-9/2005 7-9/2004 1-9/2005 1-9/2004   2004
Liikevaihto, 
milj. euroa      110,7 109,6*   321,7  325,8*  437,9*
Liiketulos, 
milj. euroa       3,8   3,8*   10,8   8,7**  10,6**
 % liikevaihdosta   3,4   3,5*    3,3   2,7**  2,4**
Tulos ennen veroja,
milj. euroa      3,9**   3,9*  12,6**   8,0**  10,7**
Tulos /osake, euroa 0,02**   0,07*  0,05**  0,06**  0,07**

* jatkuvat toiminnot
** jatkuvat toiminnot ilman kertaluonteisia eriä

Keskeiset tunnusluvut, tase
                    1-9/2005 1-9/2004   2004
Sijoitetun pääoman tuotto, %        5,0   58,4   46,7
Omavaraisuusaste, %            76,6   69,7   76,4
Velkaantumisaste, %            -28,2   -46,4  -41,9
Oma pääoma/osake, euroa          2,15   2,27   2,29

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets:
”Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kääntyi hienoiseen
nousuun vertailukauteen nähden lähinnä ainesosamyynnin kasvun
ansiosta. Myös Puolan liiketoiminnot kasvoivat edelleen. Sen
sijaan mallasmyynnin vaikeudet jatkuivat Venäjän kasvaneen oman
kapasiteetin ja merkittävästi alentuneen hintatason vuoksi.

Raisio Life Sciencesin segmenttitulos parani mutta RavintoRaision
heikkeni johtuen muun muassa soija-kauratehtaan
käynnistyskustannuksista. Konsernin liiketulos oli vertailukauden
tasolla.

Kasvusuunnitelmamme Venäjällä etenevät sekä rehu- että
kaurahiutaletuotannon aloittamisen osalta. Raision ja Lännen
Tehtaiden tasaomisteisen Scandic Feed -yhteisyrityksen
tarkoituksena on aloittaa maatilarehujen valmistus Luoteis-
Venäjällä.

Raision tase on vahva ja omavaraisuusaste korkea. Kevään
yhtiökokouksen valtuuttamana Raision hallitus aloitti elokuussa
omien osakkeiden takaisinostot käyttääkseen näin yhtä keinoa
palauttaa pääomia omistajilleen. Toistaiseksi olemme hankkineet
yhteensä noin 2,7 miljoonaa osaketta.”

TULOS
Raision liikevaihto oli heinä-syyskuussa 110,7 milj. euroa (109,6
milj. euroa). Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi hieman ja
RavintoRaision laski.

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 321,7 milj. euroa (325,8 milj.
euroa), josta Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 37,1
prosenttia (36,8 %) eli 119,2 milj. euroa (119,8 milj. euroa).

Konsernin liiketulos heinä-syyskuussa oli 3,8 milj. euroa (3,8
milj. euroa). Liiketulos pysyi vertailukauden tasolla, vaikka sitä
heikensivät kasvaneet panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen
sekä markkinointiin. Poistot, jotka on tuloslaskelmassa jaettu
toiminnoille, olivat heinä-syykuussa 6,3 milj. euroa ja tammi-
syyskuussa 18,4 milj. euroa. Tammi-syyskuun liiketulos oli 10,8
milj. euroa (-23,8 milj. euroa ja ilman kertaeriä 8,7 milj.
euroa).

Tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 5,6 milj.
euroa ja ilman kertaeriä 3,9 milj. euroa (3,9 milj. euroa) ja
tammi-syyskuussa 14,4 milj. euroa ja ilman kertaeriä 12,6 milj.
euroa (-26,4 milj. euroa ja ilman kertaeriä 8,0 milj. euroa).
Konsernin nettorahoituserät heinä-syyskuussa olivat 2,1 milj.
euroa (0,2 milj. euroa). Lännen Tehtaiden osakkeiden myynti
kasvatti rahoitustuottoja 1,7 milj. eurolla. Tammi-syyskuussa
nettorahoituserät olivat 3,9 milj. euroa ja ilman kertaeriä 2,2
milj. euroa (-2,2 milj. euroa ja ilman kertaeriä -0,2 milj.
euroa).

Tilikauden tulos heinä-syyskuussa oli 4,1 milj. euroa ja ilman
kertaeriä 2,4 milj. euroa (11,0 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa
10,2 milj. euroa ja ilman kertaeriä 8,4 milj. euroa (-22,4 milj.
euroa ja ilman kertaeriä 12,2 milj. euroa). Vertailukauden veroja
pienensivät 7,5 milj. euron laskennalliset verosaamiset.

Osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa 0,02 euroa ja ilman
kertaeriä 0,02 euroa (0,07 euroa) ja tammi-syyskuussa 0,06 euroa
ja ilman kertaeriä 0,05 euroa (1,25 euroa ja ilman kertaeriä 0,06
euroa).

Liiketoiminnan tuottama kassavirta oli heinä-syyskuussa 15,5 milj.
euroa (23,5 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa 4,8 milj. euroa (40,5
milj. euroa).

Vuoden 2004 valmistuneessa säännönmukaisessa verotuksessa Raisio
Chemicalsin kauppa on käsitelty Raisio Oyj:n tilinpäätöksen
mukaisesti.

TASE JA RAHOITUSASEMA
Taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 478,2 milj. euroa (514,3
milj. euroa 31.12.2004) ja emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma 350,8 milj. euroa (378,1 milj. euroa 31.12.2004). Oma
pääoma/osake oli syyskuun lopussa 2,15 euroa (2,29 euroa
31.12.2004).

Konsernin korollinen nettovelka oli syyskuun lopussa -103,2 milj.
euroa (-164,6 milj. euroa 31.12.2004). Omavaraisuusaste oli
syyskuun lopussa 76,6 prosenttia (76,4 % 31.12.2004) ja
velkaantumisaste -28,2 prosenttia (-41,9 % 31.12.2004).

Käyttöpääoma pieneni 83,0 milj. euroon (89,3 milj. euroa 30.6.2005
ja 57,5 milj. euroa 31.12.2004). Bruttoinvestoinnit olivat heinä-
syyskuussa 11,7 milj. euroa (4,4 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa
33,8 milj. euroa (12,7 milj. euroa). Suurimmat yksittäiset
investoinnit olivat soija-kauratehtaan rakentaminen Turkuun,
stanoliesteritehtaan laajennus ja toiminnanohjausjärjestelmän
uudistaminen.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

RavintoRaisio
RavintoRaision liikevaihto heinä-syyskuussa oli 97,4 milj. euroa
(99,0 milj. euroa). Elintarvikemyynti kääntyi hienoiseen nousuun
muun muassa uutuustuotteiden ja Puolan margariinimyynnin hyvän
kehityksen ansiosta. Sen sijaan margariinimyynti Ruotsissa
heikkeni, ja margariinimarkkinointia kehitetäänkin edelleen
ottamalla myyntivastuu Ruotsissa uudelleen omalle
myyntiorganisaatiolle. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa
pienensi rehu- ja mallashintojen lasku.

Tammi-syyskuussa RavintoRaision liikevaihto oli 281,6 milj. euroa
(292,4 milj. euroa).

RavintoRaision liikevaihto, milj. euroa
          7-9/2005 7-9/2004 1-9/2005 1-9/2004   2004
Elintarvike      52,3   51,5   154,4   161,2  217,1
 Margariinituotteet  29,1   28,3   86,0   88,8  121,6
 Myllytuotteet    19,7   20,8   56,3   58,2   75,1
 Ruokaperunajalosteet 4,2    4,7   14,6   16,3   21,2
 Muut         0,0    0,0    0,0    0,8   0,8
 Sis. myynti     -0,7   -2,3   -2,4   -3,0   -1,7
Rehu ja mallas     48,9   51,8   139,0   144,6  190,7
 Rehut        42,9   44,2   123,0   122,9  165,2
 Maltaat        6,1    7,6   14,8   20,8   24,7
 Muut         0,1    0,1    1,9    1,2   1,4
 Sis. myynti     -0,2   -0,1   -0,7   -0,4   -0,5
Liiketoiminta-segmentin
sis. myynti      -3,8   -4,3   -11,9   -13,4  -17,9
Yhteensä        97,4   99,0   281,6   292,4  389,9

RavintoRaision segmenttitulos oli heinä-syyskuussa 3,1 milj. euroa
(3,4 milj. euroa). Tulokseen sisältyvät noin 0,5 milj. euron
kustannukset soija-kauratehtaan käynnistämisestä.
Perunaliiketoiminnan tulos heikkeni, sen sijaan rehu- ja
kasviöljyliiketoiminnan kannattavuus parani. Mallasliiketoiminnan
heikko kehitys jatkui.

RavintoRaision segmenttitulos tammi-syyskuussa oli 8,9 milj. euroa
(-14,5 milj. euroa ja ilman kertaeriä 5,8 milj. euroa) eli 3,2
prosenttia liikevaihdosta.

Raisio ja Suomen Viljava sopivat puhdaskauratuotteiden
valmistamisesta erityisesti keliakiaa sairastaville henkilöille.
Tuotannon vaatimat investoinnit ovat käynnissä Suomen Viljavan
Kokemäen tehtaalla. Tuotanto aloitetaan keväällä, ja tuotteet
tulevat markkinoille toukokuussa 2006.

Syksyn viljasato yltää 4 miljardiin kiloon, ja myös rypsi- ja
perunasadot ovat parempia kuin viime vuonna. Raision uuden
sopimusviljelykasvin, Camelina-öljykasvin, hehtaarisato ylitti
odotukset ja laatu on hyvä. Tämä mahdollistaa runsaasti
terveellisiä omega-3 -rasvahappoja sisältävän öljyn lisäämisen
asteittain Raision tuotteisiin ensi vuoden alusta alkaen.

Markkinointi&Mainonta-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan
Elovena oli 15. arvostetuin brändi 876 suomalaisen tuotemerkin
joukossa(22. vuonna 2004). Elovena-tuoteperhettä laajennettiin
syyskuun alussa mysleillä.

Raisio Life Sciences
Raisio Life Sciencesin liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 14,4
milj. euroon (11,7 milj. euroa) ainesosamyynnin kasvusta johtuen.
Benecol-lopputuotteista sekä levitteet että juotavat jogurtit
kasvoivat.

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 43,9 milj. euroa (37,2 milj.
euroa).

Raisio Life Sciencesin liikevaihto, milj. euroa
          7-9/2005 7-9/2004 1-9/2005 1-9/2004   2004
Ainesosat       12,3    9,6   37,3   30,9   44,7
Diagnostiikka      2,1    2,1    6,6    6,2   8,6
Yhteensä        14,4   11,7   43,9   37,2   53,3

Raisio Life Sciencesin segmenttitulos nousi heinä-syyskuussa 1,7
milj. euroon (0,8 milj. euroa) ainesosaliiketoiminnan vahvan
kasvun ansiosta.

Raisio Life Sciencesin segmenttitulos tammi-syyskuussa oli 5,6
milj. euroa (-6,4 milj. euroa ja ilman kertaeriä 2,8 milj. euroa)
eli 12,8 prosenttia liikevaihdosta.

Investointi stanoliesteritehtaan kapasiteetin lisäämiseksi
Raisiossa on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja uudisosa otetaan
käyttöön vuoden 2006 alkupuolella.

TUTKIMUS JA KEHITYS
Tutkimus- ja kehitystoimintoon liittyvät hankkeet etenevät
suunnitelmien mukaisesti. Turkuun perustetun soija-kauratehtaan
rakentaminen on edennyt prosessilaitteiston
käyttöönottovaiheeseen. Uudet tuotteet tulevat markkinoille
alkuvuonna 2006.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut heinä-syyskuussa olivat 2,6
milj. euroa (1,8 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa 7,7 milj. euroa
(5,9 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ
Raision palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 397 henkilöä (1 412
henkilöä 31.12.2004), joista ulkomailla työskenteli 33 prosenttia
(32 % 31.12.2004).

RavintoRaision palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 050 henkilöä,
Raisio Life Sciencesin palveluksessa 143 henkilöä ja tutkimus- ja
kehitystoiminnon palveluksessa 119 henkilöä.

OSAKKEET JA OMISTAJAT
Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä
tammi-syyskuussa 95,8 milj. kappaletta (91,5 milj. kpl). Vaihdon
arvo oli 219,7 milj. euroa (145,9 milj. euroa) ja keskikurssi 2,29
euroa (1,59 euroa). Viimeinen kaupantekokurssi 30.9.2005 oli 2,32
euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 22,1 prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 1,3 milj. kappaletta
(1,1 milj. kpl). Vaihdon arvo oli 3,0 milj. euroa (1,8 milj.
euroa) ja keskikurssi 2,34 euroa (1,64 euroa). Viimeinen
kaupantekokurssi 30.9.2005 oli 2,36 euroa. K-osakkeen kurssi nousi
vuoden alusta 27,6 prosenttia.

Yhtiöllä oli 30.9.2005 yhteensä 43 417 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 17,1 prosenttia
(11,7 % 31.12.2004) ja vaihto-osakkeista 21,7 prosenttia (14,8 %
31.12.2004).

Raisio Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli syyskuun lopussa 384,5
milj. euroa (312,0 milj. euroa 31.12.2004).

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS
Raisio Oyj:n hallitus päätti 2.8.2005 yhtiökokoukselta 31.3.2005
saamansa valtuutuksen pohjalta käynnistää omien osakkeiden osto-
ohjelman. Osakeostot alkoivat 10.8.2005 ja jatkuvat, kunnes toisin
ilmoitetaan.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Vaihto-osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 6 529 289
kappaletta ja kantaosakkeita enintään 1 728 162 kappaletta eli
enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta.
Mikäli kantaosakkeita muunnetaan vaihto-osakkeiksi, edellä
mainitut osakelajikohtaiset enimmäismäärät muuttuvat. Osakkeiden
hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan ja hankinta tapahtuu
muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Yksityiskohtaiset tiedot valtuutuksen sisällöstä ilmenevät
16.2.2005 annetusta pörssitiedotteesta.

10.8.2005 - 30.9.2005 Raisio on ostanut 2 074 000 vaihto-osaketta
keskihintaan 2,37 euroa ja 15 400 kantaosaketta keskihintaan 2,41
euroa. Hankittujen vaihto-osakkeiden määrä on 1,59 prosenttia
kaikista vaihto-osakkeista ja kantaosakkeiden määrä 0,04
prosenttia kaikista kantaosakkeista. Yhteensä hankitut osakkeet
edustavat 1,27 prosenttia koko osakekannasta ja 0,29 prosenttia
kokonaisäänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo on 351 412 euroa, mikä on 1,27 prosenttia
osakepääomasta ja kauppahintana niistä on suoritettu yhteensä
4 960 857 euroa. Ennen näitä hankintoja yhtiöllä tai sen
tytäryhtiöillä ei ollut hallussaan Raisio Oyj:n osakkeita.

Osakkeiden hankkimisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta
osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Koska
osakkeet on hankittu Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä
ilman tietoa osakkeiden myyjistä, ei osakeyhtiölain 1:4.1 §:ssä
tarkoitettuun lähipiirin kuuluvilta henkilöiltä mahdollisesti
hankittujen osakkeiden osuutta yhtiön osakepääomasta ja
äänivallasta voida määritellä.

Hallituksella on yhtiökokouksen 31.3.2005 myöntämä valtuutus
luovuttaa yhtiölle hankittuja omia osakkeita. Tätä valtuutta ei
toistaiseksi ole käytetty.

KOKO VUODEN NÄKYMÄT
Viimeisellä vuosineljänneksellä soija-kauratehtaan käynnistys ja
markkinointipanostukset tuotelanseerauksiin rasittavat
elintarvikeliiketoiminnan tulosta. Myös maltaan alhainen hintataso
syö edelleen kannattavuutta.

Sekä Raision koko vuoden liikevaihdon että liiketuloksen
arvioidaan olevan viime vuoden jatkuvien liiketoimintojen
kertaeristä puhdistetulla tasolla.

Raisiossa 1.11.2005

Raisio Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, 
p. 050 5909 398
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään 1.11.2005 klo 15.00
Helsingissä. Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään
1.11.2005 klo 16.30, p. +358 (0)9 8248 3662, PIN-koodi 775036.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)
                    1-9/2005 1-9/2004   2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto                321,7   325,8  437,9
Myytyjen suoritteiden hankintameno    -253,6  -271,3  -360,1

Bruttokate                 68,1   54,5   77,9

Muut liiketoiminnan tuotot
ja kulut, netto              -57,3   -78,4  -96,3
Liiketulos                 10,8   -23,8  -18,4

Rahoitustuotot ja kulut, netto       3,9   -2,2   -1,6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta                 -0,3   -0,4   -0,4

Tulos ennen veroja             14,4   -26,5  -20,3
Tuloverot                 -4,2    4,1   1,2

Tilikauden tulos
jatkuvista toiminnoista          10,2   -22,4  -19,1

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos
lopetetuista toiminnoista           -   230,5  232,1

TILIKAUDEN TULOS              10,2   208,1  213,0

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille            9,7   206,6  211,3
Vähemmistölle                0,4    1,5   1,7

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa)               0,06   1,25   1,28
Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista (euroa)            0,06   -0,14  -0,12
Osakekohtainen tulos lopetetuista
toiminnoista (euroa)             -   1,39   1,40

KERTALUONTEISET ERÄT (milj. euroa)
                    1-9/2005 1-9/2004   2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
RavintoRaisio
 Myyntivoitot                    3,3   3,3
 Alaskirjaukset                  -23,6  -24,8
 IFRS eläkevastuun purku                -   3,1
Raisio Life Sciences
 Alaskirjaukset                   -9,2   -9,2
Muut toiminnot                    -3,0   -1,4
Vaikutus jatkuvien toimintojen liiketulokseen    -32,5  -29,0
Rahoituserät                1,7   -2,0   -2,0

LOPETETUT TOIMINNOT:
Myyntivoitot                    227,2  228,3

Kertaluonteisten erien vaikutus konsernin
tulokseen ennen veroja           1,7   192,7  197,3

KONSERNIN TASE (milj. euroa)
                    30.9.05  30.9.04 31.12.04
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet          12,2    9,5   10,2
 Liikearvo                16,7   15,5   17,0
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  138,1   129,1  127,0
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä  5,4    1,6   1,6
 Myytävissä olevat sijoitukset       2,2    7,1   8,0
 Saamiset                 6,0    7,5   6,7
 Laskennalliset verosaamiset        7,7   13,8   9,5
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus             70,0   57,6   56,5
 Myynti- ja muut saamiset         77,4   57,6   63,8
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvarat        135,5   253,9  210,4
 Rahat ja pankkisaamiset          7,0    6,4   3,8
Vastaavaa                 478,2   559,6  514,3

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 350,8   374,8  378,1
Vähemmistöosuus              15,1   14,5   14,7
Laskennalliset verovelat          10,2   12,9   10,3
Eläkevelvoitteet              0,7    4,0   0,7
Pitkäaikaiset korolliset velat       15,8   28,5   26,0
Ostovelat ja muut velat          62,9   77,7   61,8
Lyhytaikaiset korolliset velat       22,7   47,3   22,8
Vastattavaa                478,2   559,6  514,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)

   Osa- Yli- Vara- Muut Omat Muun- Ar- Ker- Yht. Vä- Yht.
   ke- kurs-  ra- ra- osak-  to- von-  ty-    hem-
   pää- sira- has- has- keet erot muu- neet    mis-
   oma has-  to tot       tos- voit-    tö-
       to            rahas- to-   osuus
                     to varat
Oma pääoma
1.1.2004
   27,8  2,9 88,8 0,2  0,0  0,0 0,0 69,9 189,5 23,1 212,6
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -21,5 -21,5 -0,2 -21,7
Muuntoeron
muutos -   -  0,0  -   -  0,8  -  0,0  0,8 0,2  1,0
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  - 206,6 206,6 1,5 208,1
RC:n myynnin
yhteydessä
tuloslaskelmaan
kirjatut
muunto-
erot  -   -   -  -   - -0,7  -   - -0,7  - -0,7
RC:n
myynti -   - -0,2 -0,2   -   -  -  0,4  0,0 -9,7 -9,7
Kurssierot
nettosijoitukseksi
katsottavasta
saamisesta
ulkomaiselta
yksi-
költä  -   -   -  -   -  0,0  -   -  0,0  -  0,0
Vero-osuus
edelli-
sestä  -   -   -  -   -  0,0  -   -  0,0  -  0,0
Muut muu-
tokset -   -  0,0  -   -   -  -  0,0  0,0 -0,3 -0,3
Oma pääoma
30.9.2004
   27,8  2,9 88,6 0,0  0,0  0,1 0,0 255,4 374,8 14,5 389,3

Oma pääoma
1.1.2005
   27,8  2,9 88,6 0,0  0,0 -2,2 0,0 261,0 378,1 14,7 392,8
IAS 32:n
ja 39:n
käyttöön-
otto  -   -   -  -   -   - 0,3 -0,3  0,0  -  0,0
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -34,7 -34,7  - -34,7
Muuntoerojen
muutos -   -   -  -   -  3,1  -   -  3,1  -  3,1
Omien
osakkeiden
han-
kinta  -   -   -  - -5,0   -  -   - -5,0  - -5,0
Kurssierot
nettosijoitukseksi
katsottavasta
saamisesta
ulkomaiselta
yksi-
költä  -   -   -  -   - -0,3  -   - -0,3  - -0,3
Vero-osuus
edelli-
sestä  -   -   -  -   -  0,1  -   -  0,1  -  0,1
Rahavirran
suojauk-
set   -   -   -  -   -   -  -   -  0,0  -  0,0
 Siiretty
 tuloslaskelmaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,1   - -0,1  - -0,1
Myytävissä olevat
sijoitukset
 Siirretty
 tuloslaskelmaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,2   - -0,2  - -0,2
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  -  9,7  9,7 0,4 10,2
Muut muu-
tokset -   -  0,0  -   -   -  -  0,0  0,0 0,0  0,0
Oma pääoma
30.9.2005
   27,8  2,9 88,6 0,0 -5,0  0,6 0,0 235,8 350,8 15,1 365,9

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa)
                    1-9/2005 1-9/2004   2004

Kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta           29,3   36,0   44,6
Käyttöpääoman muutos           -24,2   16,2   13,1
Rahoituserät ja verot           -0,3   -11,6  -11,9
Liiketoiminnan kassavirta          4,8   40,5   45,9

Investoinnit               -33,8   -24,4  -32,5
Käyttöomaisuuden myynti           7,6   403,2  406,3
Investointien kassavirta         -26,2   378,8  373,8

Pitkäaikaisten lainojen muutos      -10,7  -195,5  -219,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -0,6    3,9   0,3
Lainasaamisten muutos             -   -1,1   -1,0
Omien osakkeiden hankinta         -4,7     -    -
Maksetut osingot             -34,7   -1,9  -21,7
Rahoituksen kassavirta          -50,7  -194,6  -241,6

Muuntoero-oikaisu             -0,4    1,0   1,4

Rahavarojen muutos            -72,6   225,7  179,5

Rahavarat kauden alussa          214,1   34,6   34,6
Rahavarojen käyvän arvon
muutosten vaikutus             0,9     -    -
Rahavarat kauden lopussa         142,4   260,3  214,1

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                    1-9/2005 1-9/2004   2004

RavintoRaisio               281,6   292,4  389,9
Raisio Life Sciences            43,9   37,2   53,3
Muut toiminnot               0,7     -    -
Toimialaryhmien välinen myynti       -4,6   -3,8   -5,3
Jatkuvien toimintojen
liikevaihto yhteensä           321,7   325,8  437,9

Lopetetut toiminnot              -   192,7  192,7
Eliminoinnit                 -   -3,6   -3,6
Konsernin liikevaihto           321,7   514,8  627,0

SEGMENTTIEN TULOS (milj. euroa)
(Liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista)
                    1-9/2005 1-9/2004   2004

RavintoRaisio                8,9   -14,5  -10,2
Raisio Life Sciences            5,6   -6,4   -4,8
Muut toiminnot               -4,1   -3,4   -3,9
Eliminoinnit                0,0    0,0   0,1
Jatkuvien toimintojen segmenttitulos    10,5   -24,3  -18,8

Lopetetut toiminnot              -   239,4  240,9
Eliminoinnit                 -     -    -
Liiketoimintasegmenttien tulos
yhteensä                  10,5   215,2  222,2

SEGMENTTIEN NETTOVARALLISUUS (milj. euroa)
                    30.9.05  30.9.04 31.12.04

RavintoRaisio               176,4   141,2  147,5
Raisio Life Sciences            57,5   48,2   47,0
Muut toiminnot ja
kohdistamattomat erät           132,0   199,9  198,3
Yhteensä                 365,9   389,3  392,8

INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                    1-9/2005 1-9/2004   2004

RavintoRaisio               24,9    9,7   16,0
Raisio Life Sciences            4,7    1,2   2,8
Muut toiminnot               7,8    1,9   4,4
Eliminoinnit                -3,6   -0,2   -1,2
Jatkuvien toimintojen
investoinnit yhteensä           33,8   12,7   22,1
Lopetetut toiminnot              -   12,8   12,8
Investoinnit yhteensä           33,8   25,4   34,8

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)
                    1-9/2005 1-9/2004*  2004*

Suomi                   202,5   206,0  280,8
Puola                   26,8   23,7   33,4
Venäjä                   22,7   29,3   32,4
Muu Eurooppa                65,6   62,4   85,1
Muu maailma                 4,1    4,4   6,2
Yhteensä                 321,7   325,8  437,9
*jatkuvat toiminnot

TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)
             7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
             2005 2005 2005  2004 2004 2004 2004

RavintoRaision
liikevaihto       97,4 98,4 85,9  97,5 99,0 105,4 88,0
Raisio Life Sciencesin
liikevaihto       14,4 16,1 13,4  16,1 11,7 13,7 11,8
Muiden toimintojen
liikevaihto        0,3  0,3  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0
Segmenttien välinen
liikevaihto       -1,4 -1,8 -1,4  -1,5 -1,1 -1,5 -1,1
Liikevaihto yhteensä  110,7 112,9 98,1 112,1 109,6 117,5 98,7

RavintoRaision
segmenttitulos      3,1  3,3  2,5  4,3  3,4 -17,3 -0,6
Raisio Life Sciencesin
segmenttitulos      1,7  1,7  2,2  1,6  0,8 -8,1  0,9
Muiden toimintojen
tulos          -1,5 -2,0 -0,6  -0,5 -0,5 -2,7 -0,2
Eliminoinnit       0,2  0,0 -0,1  0,0  0,0  0,0  0,0
Segmenttitulokset
yhteensä         3,5  2,9  4,0  5,5  3,7 -28,1  0,1

Rahoitustuotot
ja –kulut, netto     2,1  1,0  0,8  0,7  0,2 -1,3 -1,1
Tulos ennen veroja    5,6  3,9  4,8  6,1  3,9 -29,4 -0,9
Tuloverot        -1,5 -1,4 -1,3  -2,8  7,1 -2,4 -0,7
Konsernin tulos
jatkuvista toiminnoista  4,1  2,5  3,5  3,3 11,0 -31,8 -1,6

TUNNUSLUKUJA
                    1-9/2005 1-9/2004   2004

Oman pääoman tuotto, %           3,6   92,2   70,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %        5,0   58,4   46,7

Korollinen velka kauden
lopussa, milj. euroa            39,2   79,7   49,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa      33,8   25,4   34,8
Jatkuvien toimintojen
bruttoinvestoinnit, milj. euroa      33,8   12,7   22,1
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta              10,5    3,9   5,0
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj. euroa                 7,7   10,5   12,9
Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja
tuotekehitysmenot, milj. euroa       7,7    5,9   8,4
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta              2,4    1,8   1,9
Henkilöstö keskimäärin          1 421   2 198  2 005
Jatkuvien toimintojen henkilöstö
keskimäärin                1 421   1 522  1 498
Omavaraisuusaste, %            76,6   69,7   76,4
Velkaantumisaste, %            -28,2   -46,4  -41,9

Tulos per osake, euro           0,06   1,25   1,28
Liiketoiminnan kassavirta
per osake, euro              0,03   0,25   0,28
Oma pääoma per osake, euro         2,15   2,27   2,29
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1 000 kpl*
 Vaihto-osakkeet            130 388  130 414 130 455
 Kantaosakkeet             34 562  34 735  34 694
 Yhteensä               164 950  165 149 165 149
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa, 1 000 kpl*
 Vaihto-osakkeet            128 512  130 575 130 585
 Kantaosakkeet             34 548  34 574  34 564
 Yhteensä               163 060  165 149 165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden
lopussa, milj. euroa
 Vaihto-osakkeet             303,0   258,5  248,1
 Kantaosakkeet              81,6   67,4   63,9
 Yhteensä                384,5   325,9  312,0

*Osakemäärät ilman omia osakkeita

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)     30.9.05  30.9.04 31.12.04

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset     16,9   56,6   52,7
  Pantatut arvopaperit          0,0    0,0   0,5
  Annetut yrityskiinnitykset       34,3   34,4   34,4

Taseeseen sisältymättömät
vastuusitoumukset ja vastuut
 Ei-purettavissa olevat muut
 vuokrasopimukset
   Vähimmäisvuokravastuut         2,4    1,9   1,8
 Vastuusitoumukset samaan konserniin
 kuuluvien yritysten puolesta
   Takaukset                -    1,0    -
 Vastuusitoumukset yhtiön
 itsensä puolesta             1,5    1,5   2,1
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
   Takaukset               0,1   32,5   0,1
 Muut vastuut               1,5    0,0    -

JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa)
                    30.9.05  30.9.04 31.12.04

 Johdannaissopimusten nimellisarvot
   Raaka-ainefutuurit           0,6    3,3   0,8
   Sähkötermiinit             0,0    8,1   5,6
   Valuuttatermiinit           20,2   33,0   35,9
Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa

Liitteet & linkit