Raisio Oyj: Yhtiökokouskutsu

Report this content

Raisio Oyj            Pörssitiedote 12.2.2018

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21. maaliskuuta 2018 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.            Kokouksen avaaminen

2.            Kokouksen järjestäytyminen

3.            Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.            Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.            Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.            Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

7.            Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.            Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,17 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 5.4.2018 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9.            Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.          Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 10,4 % osakkeista ja joilla on 16,0 % äänimäärästä ehdottavat, että (1) hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa, että (2) hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu ja että (3) hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa hallintoneuvoston kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.

11.          Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 10,4 % osakkeista ja joilla on 16,0 % äänimäärästä ehdottavat hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 10,4 % osakkeista ja joilla on 16,0 % äänimäärästä ehdottavat, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevat jäsenet Holger Falck, Mårten Forss, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala ja Tapio Ylitalo ja uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon valitaan Kimmo Inovaara.

13.          Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

Hallintoneuvoston ehdotus asiassa arvioidaan julkistettavan pörssitiedotteena viimeistään 16.2.2018.

14.          Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvoston ehdotus asiassa arvioidaan julkistettavan pörssitiedotteena viimeistään 16.2.2018.

15.          Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston ehdotus asiassa arvioidaan julkistettavan pörssitiedotteena viimeistään 16.2.2018.

16. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2018 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17.          Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valitsee yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

18.          Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

19.          Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6.250.000 kappaletta ja niistä enintään 5.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.250.000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2019 asti. 

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen lakkaa olemasta voimassa 21.3.2018.

20.          Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. 

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa 30.4.2019 asti.     

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 hallitukselle myöntämä valtuutus osakeanneista päättämiseen lakkaa olemasta voimassa 21.3.2018.  

21.          Kokouksen päättäminen

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat  päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.raisio.com viimeistään 28. helmikuuta 2018. Raisio Oyj:n vuosikatsauksen, joka myös sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen arvioidaan olevan saatavilla yhtiön internet-sivuilla (www.raisio.com) viimeistään 9. maaliskuuta 2018. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 9. maaliskuuta 2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 14. maaliskuuta 2018 kello 15.00.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 14. maaliskuuta 2018 kello 15.00, joko sähköpostilla osoitteella osakaspalvelu(at)raisio.com tai puhelimitse numeroon 050 386 4350 (maanantaista perjantaihin kello 9.00 - 16.00) tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai kirjeitse osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero, mahdollisen avustajan nimi sekä se, käyttääkö osakkeenomistaja asiamiestä ja tämän nimi ja henkilötunnus. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio.  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9. maaliskuuta 2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16. maaliskuuta 2018 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön  osakasluetteloon viimeistään 16. maaliskuuta 2018 kello 10.00 mennessä.

Osakemäärä ja äänimäärä

Yhtiökokouskutsun päivänä Raisio Oyj:n osakekanta jakautuu 132.866.514 vaihto-osakkeeseen, jotka tuottavat 132.866.514 ääntä ja 32.282.516 kantaosakkeeseen, jotka tuottavat 645.650.320 ääntä.

Raisiossa 12. helmikuuta 2018

HALLITUS

 

Raisio Oyj
Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060

Lisätiedot:
Janne Martti, johtaja, compliance, p. 050 556 6521

 

 

Raisio Oyj

Raisio-konserni on kansainvälinen hyvinvointiin ja kannattavaan kasvuun keskittyvä elintarvike- ja rehuyhtiö. Strategiamme ydin on kasvipohjaisissa, terveellisissä ja vastuullisissa brändituotteissa. Benecol on kolesterolin alentamisen edelläkävijä ja kansainvälinen menestystarina. Tunnettuja paikallisia brändejämme ovat Elovena, Nordic, Maituri-naudanrehu ja Baltic Blend -kalanrehut. Edistämme kestävää ruokaketjua sekä kehitämme hyvinvointia tukevia innovaatioita. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 306,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 37,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 400 henkilöä. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

 

Tilaa