Raisio Oyj: Yhtiökokouskutsu

Report this content

Raisio Oyj, pörssitiedote 2.3.2021

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.4.2021 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Raisionkaari 55, 21200 Raisio.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan Covid-19- pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla, ottaen huomioon yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Hallituksen puheenjohtajan Ilkka Mäkelän ja toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen ennakkoon nauhoitetut esitykset julkaistaan viimeistään yhtiökokouksen päivämääränä yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Carl-Henrik Wallin. Mikäli asianajaja Wallinilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Sari Koivulehto-Mäkitalo, yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja. Mikäli Sari Koivulehto-Mäkitalolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. 

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/), katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,13 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 22.4.2021 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja neuvoa-antava päätös

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2021 julkistama palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat n. 5,7 % osakkeista ja joilla on n. 15,4 % äänimäärästä ehdottavat, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle – suoritetaan 350 euron suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. 

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat n. 5,7 % osakkeista ja joilla on n. 15,4 % äänimäärästä ehdottavat hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 25.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat n. 5,7 % osakkeista ja joilla on n. 15,4 % äänimäärästä ehdottavat, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista jäsenistä Holger Falck, Mikael Holmberg, Kimmo Inovaara, Tuomas Levomäki ja uusiksi jäseniksi Iris Erlund, Elina Liinaharja, Wilhelm Liljeqvist ja Kalle Poso.

Ehdotetut henkilöt ovat yhtiön saamien tietojen mukaan listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallintoneuvostoon valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).

14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto esittää keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto esittää keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi (5).

16. Hallituksen jäsenten valitseminen

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto esittää keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esityk-seen perustuen, että erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 ja puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien toiminut Ilkka Mäkelä on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Ehdotetut henkilöt ovat listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Arto Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Ann-Christine Sundell. Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/). 

17. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2021 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

19. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin: 

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6.250.000 kappaletta ja niistä enintään 5.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.250.000 kappaletta kantaosakkeita.

Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julki-sessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12.500.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. 

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

22. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, palkitsemisraportti ja vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä. 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. 

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 16.3.2021 klo 9.00, kun kohdan 5.1 mukainen määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 6.4.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, arvo-osuustilin numero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 16.3.2021 klo 9.00 – 6.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Raisio Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

Yksityishenkilöt 
- Ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Yhteisöt
- Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on ilmoitettava yksilöintitunnus ja arvo-osuustilin numero.

b) Postitse tai sähköpostitse     

Postitse tai sähköpostitse äänestävän osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/) saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Raisio Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä todetut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyslomake sekä valtakirjapohja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/) viimeistään 16.3.2021 klo 9.00 alkaen. 

Lisätietoja on saatavissa osakaspalvelusta puhelimitse numerosta 02 443 2111  (maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00). 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamies ei voi kuitenkaan äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta eikä asiamies voi saapua henkilökohtaisesti kokouspaikalle.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/) viimeistään 16.3.2021. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiöko-kous/Raisio Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 6.4.2021 klo 10.00. 

Valtakirjan toimittaminen  Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenevät tässä kutsussa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. 

Lisätietoja asiasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).

5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin ja kysymysten lähettäminen ennakkoon

5.1 Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com viimeistään 11.3.2021 klo 15.00 mennessä. Osakkeenomistajan on vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä esitettävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/) viimeistään 16.3.2021. 

5.2. Ennakkokysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com tai postitse osoitteeseen Raisio Oyj, Osakaspalvelu, PL 101, 21201 Raisio viimeistään 26.3.2021 klo 15.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/) viimeistään 31.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. 

6. Muut ohjeet ja tiedot

Raisio Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2021 yhteensä 165.149.030 osaketta, jakautuen 31.445.358  kantaosakkeeseen, jotka tuottavat 628.907.160 ääntä ja 133.703.672 vaihto-osakkeeseen, jotka tuottavat 133.703.672 ääntä.   

Raisiossa 2. maaliskuuta 2021
RAISIO OYJ
Hallitus


 

Tilaa