Raisio Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2005

Raisio Oyj            Pörssitiedote 3.5.2005 klo 11.15

Raisio Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2005

VUOSI ALKANUT SUOTUISASTI
Tulos parani merkittävästi

-Raision liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 98,1 milj. euroa (98,7
milj. euroa tammi-maaliskuussa 2004 jatkuvissa toiminnoissa).
-Liiketulos oli 4,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
-RavintoRaision kannattavuus parani merkittävästi ja Raisio Life
Sciencesin kasvu jatkui.
-Raision liikevaihdon odotetaan olevan viime vuoden jatkuvien
toimintojen liikevaihdon tasolla, mutta liiketuloksen paranevan
vuoden 2005 aikana laajojen toiminnan tehostamisohjelmien ja
lakkautettujen tappiollisten toimintojen ansiosta.

Katsauksessa vertailukauden luvut on esitetty suluissa ja ne kuvaavat
jatkuvia toimintoja ellei toisin mainita.

Keskeiset tunnusluvut
              1-3/2005  1-3/2004    2004
Liikevaihto, milj. euroa    98,1    98,7*   437,9*
Liiketulos, milj. euroa     4,1    0,2*   10,6**
 % liikevaihdosta       4,2    0,2*    2,4**
Tulos ennen veroja, milj. euroa 4,8    -0,9*   10,7**
Sijoitetun pääoman tuotto, %  5,0     3,5    46,7
Omavaraisuusaste, %      71,8    28,3    76,4
Velkaantumisaste, %      -39,7    153,7    -41,9
Tulos/osake, euroa       0,02   -0,01*   0,07**
Oma pääoma/osake, euroa    2,11    1,05    2,29
* jatkuvat toiminnot
**jatkuvat toiminnot ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets:
”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Raision liiketoiminta eteni
suunnitellusti. Pystyimme parantamaan molempien
liiketoimintasegmenttien kannattavuutta ja ottamaan strategisia
askeleita, jotka mahdollistavat kasvun käynnistymisen ensi vuoden
aikana.

Tutkimus ja tuotekehitys luovat pohjan Raision uudistumiselle.
Useiden yhtäaikaisten tuotekehityshankkeiden läpivieminen edellyttää
panostuksia paitsi t&k –osaamiseen, myös tuotantoteknologiaan ja
markkinointiin. Olemmekin alkuvuonna käynnistäneet kaura- ja
soijapohjaisten tuotteiden valmistukseen keskittyvän
tuotantolaitoksen suunnittelun ja tarvittavat muutostyöt sekä luoneet
uusia kumppanuuksia ja syventäneet entisiä parantaaksemme uusien
tuotteidemme markkinointikanavia. GoGreen -yhteisyritys Cerealian
kanssa vahvistaa kaura- ja soijapohjaisten tuotteidemme
kaupallistamisedellytyksiä, ja puhdas kaura -projekti avaa tien
keliaakikkojen kasvavalle niche-markkinalle suunniteltavien
tuotteiden valmistamiselle. Vähemmistöosuuden hankkiminen Oboryn
meijeristä Puolasta taas mahdollistaa Benecol-tuoteperheen
laajentamisen.

Raision yhtiökokous hyväksyi toisessa käsittelyssä katsauskauden
viimeisenä päivänä merkittävän yhtiöjärjestyksen muutoksen, jonka
seurauksena Raision hallinnointi vastaa pörssiyrityksille annettua
suositusta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: hallintoneuvosto vastaa
jatkossakin Raision hallituksen jäsenten valinnasta. Samalla Raisio
Yhtymä Oyj:n nimi päätettiin muuttaa Raisio Oyj:ksi. Uskon, että
hallinnoinnin virtaviivaistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen
parantaa osaltaan Raision uskottavuutta pörssiyhtiönä ja ytimekkään
selkeä nimemme Raisio Oyj viestii dynaamisuudesta ja pyrkimyksestämme
uudistua.”

KANSAINVÄLINEN LASKENTAKÄYTÄNTÖ (IFRS)
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Raisio siirtyi IFRS-standardien
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Siirtymisestä on
kerrottu 22.4.2005 annetulla erillisellä tiedotteella.

Rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39:n edellyttämällä tavalla käypiin
arvoihin kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin
ja myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Suojauslaskentaa konsernissa
sovelletaan valikoituihin kohteisiin. IFRS:n mukaiseen
rahoitusinstrumenttien kirjaustapaan siirtymisellä ei ollut
olennaista vaikutusta omaan pääomaan.

TULOS JA RAHOITUS
Raision liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 98,1 milj. euroa (98,7
milj. euroa). Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi, mutta
RavintoRaision liikevaihto supistui. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon
osuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 35,6 prosenttia (33,8 %)
eli 34,9 milj. euroa (33,4 milj. euroa).

Konsernin liiketulos tammi-maaliskuussa oli 4,1 milj. euroa (0,2
milj. euroa). Sekä Raisio Life Sciences että RavintoRaisio paransivat
kannattavuuttaan.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 4,8 milj. euroa
(-0,9 milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät olivat +0,8 milj.
euroa (-1,1 milj. euroa). Rahoitustulosta kasvattivat merkittävästi
pienempi velan määrä ja huomattavat rahoitusvarat.

Tilikauden tulos oli tammi-maaliskuussa 3,5 milj. euroa (-1,6 milj.
euroa). Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa oli 0,02 euroa (-0,01
euroa).

TASE JA RAHOITUSASEMA
Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 506,3 milj. euroa (514,3
milj. euroa 31.12.2004) ja oma pääoma 348,0 milj. euroa (378,1 milj.
euroa 31.12.2004). Omaa pääomaa pienensi 34,7 milj. euron osinko. Oma
pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 2,11 euroa (2,29 euroa
31.12.2004).

Konsernin korollinen nettovelka oli maaliskuun lopussa -144,1 milj.
euroa (-168,1 milj. euroa 31.12.2004). Omavaraisuusaste oli
maaliskuun lopussa 71,8 prosenttia (76,4 % 31.12.2004) ja
velkaantumisaste oli -39,7 prosenttia (-41,9 % 31.12.2004).

Käyttöpääoma kasvoi 84,2 milj. euroon (57,5 milj. euroa 31.12.2004).
Käyttöpääomaa kasvattivat varastojen suureneminen ja ostovelkojen
pieneneminen. Bruttoinvestoinnit olivat 4,7 milj. euroa (3,5 milj.
euroa).

LIIKETOIMINTA-ALUEET

RavintoRaisio
RavintoRaision liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 85,9 milj. euroa
(88,0 milj. euroa). Tehdyt rakennemuutokset pienensivät Ruotsin
margariinimyyntiä. Myös kotimaan elintarvikemyynti oli hienoisessa
laskussa. Puolan liikevaihdon kasvu sen sijaan jatkui. Rehu- ja
mallasliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

RavintoRaision liikevaihto, milj. euroa
              1-3/2005  1-3/2004    2004
Elintarvike          50,1    52,6    217,1
  Margariinituotteet     28,3    28,8    121,6
  Myllytuotteet        18,1    18,6    75,1
  Ruokaperunajalosteet     4,6     4,9    21,2
  Muut              -     0,4     0,8
  Sis. myynti         -0,9    -0,1    -1,7
Rehu ja mallas         39,5    39,7    190,7
 Rehut            36,2    36,4    165,2
 Maltaat            3,0     3,0    24,7
 Sis. myynti         -0,2    -0,1    -0,5
Liiketoiminta-alueen sisäinen myynti
			    -3,8    -4,4    -17,9
Yhteensä            85,9    88,0    389,9

RavintoRaision segmenttitulos parani merkittävästi tammi-maaliskuussa
ja oli 2,5 milj. euroa (-0,6 milj. euroa) eli 3,0 prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuuden paraneminen johtui
margariiniliiketoiminnan tehostamisesta, maatilarehujen volyymin
kasvusta ja kasviöljyn korkeammasta puristusmarginaalista.

Helmikuun alussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut Raision
margariinituotannon edelleen tehostamiseksi päättyivät maaliskuun
lopussa. Neuvottelujen lopputuloksena tehtaalta vähennetään
irtisanomisten kautta 17 työntekijää ja toteutetaan joitakin
tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi 5 työpaikkaa vähenee
luonnollisen poistuman kautta. Margariinitehtaan kunnossapito
siirrettiin ABB Oy, Servicelle. Tehtaalla työskentelee vähennysten
jälkeen noin 110 henkilöä.

Raisio hankki 25 prosentin osuuden puolalaisesta meijerialan
yrityksestä Oborysta. Obory on markkinajohtaja juotavissa jogurteissa
JOVI-brändillä Puolassa, jonne Raisio saa nyt oikeuden Oboryn
tuotteiden valtakunnalliseen myyntiin. Yhteistyö Oboryn kanssa
mahdollistaa mm. uusien Benecol-tuotteiden markkinoille tuomisen
hyvin menestyvän Benecol-margariinin rinnalle. Ensimmäinen Oboryn
valmistama Benecol-tuote, juotava jogurtti, tuotiin markkinoille
maaliskuun lopussa. Oboryn tuotteet vahvistavat Raision asemaa ja
täydentävät hyvin yhtiön tuotetarjontaa sekä tuovat logistisia
synergiaetuja niin Puolan kuin sen lähialueiden nopeasti kasvavilla
markkinoilla, jotka on määritelty Raision kasvualueiksi.

Raisio ja ruotsalainen Cerealia Foods & Bread perustavat
tasaomistuksin GoGreen AB:n vastaamaan kasvaviin kuluttajatarpeisiin
terveellisten kasviperäisten tuotteiden segmentissä. GoGreen tarjoaa
erinomaisen väylän Pohjois-Euroopan markkinoille mm. niille kaura- ja
soijapohjaisille tuoretuotteille, joiden valmistukseen Raisio
investoi aloittamalla kaura- ja soijapohjaisten tuoretuotteiden
valmistuksen Turussa. Uudet tuotteet tuodaan markkinoille alkuvuonna
2006.

Raisio menestyi hyvin Elintarviketeollisuusliiton järjestämässä
Vuoden Tähtituote 2005 -kilpailussa. Leivänpäälliset -sarjan voitti
Benecol Oliivi -kasvirasvalevite ja alku- ja pääruokien sarjan Keiju
Fraiche 20 % -ruoanvalmistusfraichet.

Raisio Life Sciences
Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi 13,2 prosenttia ja oli 13,4
milj. euroa (11,8 milj. euroa). Ainesosamyynnin kasvu syntyi
pääasiassa olemassa olevien asiakkaiden kasvaneista ostoista.
Pikkupulloissa myytävän juotavan jogurtin vahva kasvu jatkui.
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto, milj. euroa
              1-3/2005  1-3/2004    2004
Ainesosat           11,3    9,8     44,7
Diagnostiikka          2,1     2,0     8,6
Yhteensä            13,4    11,8    53,3

Raisio Life Sciencesin segmenttitulos parani tammi-maaliskuussa 2,2
milj. euroon (0,9 milj. euroa) ainesosaliiketoiminnan kasvaneen
liikevaihdon johdosta. Segmenttitulos oli 16,5 prosenttia
liikevaihdosta.

TUTKIMUS JA KEHITYS
Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueita ovat uusien vilja-,
soija- ja kasviöljypohjaisten tuotteiden sekä uusien ainesosien
kehittäminen Benecolin rinnalle. Myös uusien teknologioiden ja
sovellusten kehittämiseen panostetaan. Elintarvikediagnostiikassa
keskitytään nopeiden patogeeniseulontamenetelmien kehittämiseen.

Raisio ja Suomen Viljava solmivat aiesopimuksen ns.
puhdaskauratuotteiden valmistamiseksi erityisesti keliakiaa
sairastaville henkilöille. Lopullisen sopimuksen toteutuessa Raisio
vastaa kauran viljelyttämisestä, tuotekehityksestä ja markkinoinnista
ja Suomen Viljava puhdaskauran prosessoinnista. Sopimus antaa
Raisiolle mahdollisuuden jatkaa terveellisen suomalaisen kauran
viljelyttämistä ja jatkojalostusta uusiksi kuluttajatuotteiksi sekä
kotimaan että muun EU:n markkinoille. Tuotteet valmistetaan Suomen
Viljavan Kokemäen tuotantolaitoksessa, joka varataan jatkossa
ainoastaan puhdaskauratuotteita varten.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut tammi-maaliskuussa olivat 2,2
milj. euroa (1,9 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Raision palveluksessa maaliskuun lopussa oli 1 372 henkilöä (1 412
henkilöä 31.12.2004), joista ulkomailla työskenteli 33 prosenttia (32
% 31.12.2004).

RavintoRaision palveluksessa oli maaliskuun lopussa 1 036 henkilöä,
Raisio Life Sciencesin palveluksessa 146 henkilöä ja tutkimus- ja
kehitystoiminnon palveluksessa 104 henkilöä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Turussa 31.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2004 ja myönsi
tilivelvollisille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona
viime vuodelta 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 12.4.2005
osakkeenomistajille.

Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15 ja
19 pykälien muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.
Yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaisessa toisessa käsittelyssä hyväksytty
uusi yhtiöjärjestys tuli voimaan 25.4.2005 ja on luettavissa
osoitteessa www.raisiogroup.com.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta ja yhtiön
kaikista äänistä. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2006 varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2006 asti. Valtuutusten
yksityiskohdat on julkistettu 16.2.2005 annetulla pörssitiedotteella.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vuodelle 2006 vahvistettiin 23.
Hallintoneuvoston jäseniksi 1.1.2006 alkaen ja vuoden 2008
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin Risto Ervelä,
Holger Falck, Esa Härmälä, Timo Järvilahti, Antti Lithovius, Urban
Silén ja Simo Vaismaa.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 valittiin Johan
Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen,
KHT.

OSAKKEET JA OMISTAJAT
Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-
maaliskuussa 41,0 milj. kappaletta (46,6 milj. kpl). Vaihdon arvo oli
92,8 milj. euroa (65,9 milj. euroa) ja keskikurssi 2,26 euroa (1,42
euroa). Viimeinen kaupantekokurssi 31.3.2005 oli 2,36 euroa. V-
osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 24 prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 661 826 kappaletta 
(456 621 kpl). Vaihdon arvo oli 1,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja
keskikurssi 2,29 euroa (1,50 euroa). Viimeinen kaupantekokurssi
31.3.2005 oli 2,38 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 29
prosenttia.

Yhtiöllä oli 31.3.2005 yhteensä 44 857 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 12,7 prosenttia
(11,7 % 31.12.2004) ja vaihto-osakkeista 16,0 prosenttia (14,8
prosenttia 31.12.2004).

NÄKYMÄT
Raision liikevaihdon odotetaan olevan viime vuoden jatkuvien
toimintojen liikevaihdon tasolla, mutta liiketuloksen paranevan
vuoden 2005 aikana laajojen toiminnan tehostamisohjelmien ja
lakkautettujen tappiollisten toimintojen ansiosta. Toisen
vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan kuitenkin jäävän jonkin
verran vertailukauden jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistetusta
4,7 milj. euron liikevoitosta.

Raisiossa 3.5.2005

Raisio Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, p. 050 590 9398
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään 3.5.2005 klo 15.00
Helsingissä. Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 3.5.2005
klo 16.30, p. 0800 148 766.

Osavuosikatsaustiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole
annettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)
                     1-3/2005 1-3/2004  2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto                 98,1   98,7  437,9
Myytyjen suoritteiden hankintameno     -76,4  -81,0 -360,0

Bruttokate                  21,6   17,7  78,0

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut, netto -17,6  -17,4  -96,2
Liiketulos                  4,1   0,2  -18,4

Rahoitustuotot ja kulut, netto        0,8   -1,1  -1,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta      -0,1   -0,1  -0,4
Tulos ennen veroja              4,8   -0,9  -20,3
Tuloverot                  -1,3   -0,7   1,2

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista   3,5   -1,6  -19,1

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista    -  -14,3 232,1

TILIKAUDEN TULOS               3,5  -16,0  213,0

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille             3,4  -16,1  211,3
Vähemmistölle                 0,1   0,2   1,7

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa)                0,02  -0,10  1,28
Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista (euroa)             0,02  -0,01  -0,12
Osakekohtainen tulos lopetetuista
toiminnoista (euroa)              -  -0,09  1,40


KONSERNIN TASE (milj. euroa)
                    31.3.2005 31.3.200431.12.2004
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet           10,2   12,2   10,2
 Liikearvo                 16,8   41,2   17,0
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   127,1  136,3  127,0
 Osuudet osakkuusyrityksissä         1,5   1,9   1,6
 Myytävissä olevat sijoitukset        8,1   7,1   8,0
 Saamiset                  7,0   7,5   6,7
 Laskennalliset verosaamiset         8,7   18,3   9,5
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus              68,8   80,6   56,5
 Myynti- ja muut saamiset          66,5   44,6   63,8
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvarat         184,7   8,9  210,4
 Rahat ja pankkisaamiset           6,8   4,2   3,8
 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat     -   329,4    -
Vastaavaa                 506,3  692,3  514,3

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  348,0  172,7  378,1
Vähemmistöosuus               14,8   22,8   14,7
Laskennalliset verovelat          10,3   16,5   10,3
Eläkevelvoitteet               0,7   3,9   0,7
Pitkäaikaiset korolliset velat       23,2  218,7   26,0
Ostovelat ja muut velat           85,8   54,7   61,8
Lyhytaikaiset korolliset velat       23,5   12,1   22,8
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuus-
eriin liittyvät velat             -  190,9    -
Vastattavaa                506,3  692,3  514,3


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)

        Osa- Yli-   Vara- Muut Muun- Ar-  Ker-  Yh- Vä-  Yh-
        ke- kurs-   ra-  ra- to-  von-  ty- teen- hem- teen-
        pää- sira-   has- has- erot muu-  neet  sä mis-  sä
        oma hasto   to  tot    tos- voit-    tö-
                         ra-  to-    osuus
                        has-  va-
                         to  rat
Oma pääoma
1.1.04     27,8 2,9    88,8 0,2 0,0  0,0 69,9  189,5 23,1 212,6
Maksettavat
osingot                       -1,7  -1,7 -0,2  -1,9
Muuntoeron
muutos              0,0    1,7    -0,7   1,0  0,3   1,3
Katsauskauden
tulos                        -16,1  -16,1  0,2  -16,0
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut erät               -0,2        -0,2     -0,2
Vero-osuus
edellisestä                0,1        0,1      0,1
Muut muutokset         0,0         0,1   0,1 -0,5  -0,4
Oma pääoma
31.3.04     27,8 2,9   88,8  0,2 1,6  0,0 51,5  172,7 22,8  195,6

Oma pääoma
1.1.05      27,8 2,9   88,6  0,0 -3,2  0,0 262,0 378,1 14,7  392,8
IAS 32:n ja
39:n käyttöön-
otto                       0,3 -0,3  0,0      0,0
Maksettavat
osingot                       -34,7 -34,7     -34,7
Muuntoerojen
muutos                   1,4    -0,4  1,0      1,0
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut erät               -0,1        -0,1     -0,1
Vero-osuus
edellisestä                0,0        0,0      0,0
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 jaksotettu
 suojaustulos                  -0,1     -0,1     -0,1
Myytävissä olevat
sijoitukset
 Voitot käypään
 arvoon
 arvostamisesta                 0,6     0,6      0,6
Omaan pääomaan
kirjatut verot                 -0,1     -0,1     -0,1
Katsauskauden
tulos                         3,4  3,4  0,1   3,5
Muut muutokset                     0,0  0,0  0,0   0,0
Oma pääoma
31.3.05     27,8 2,9   88,6 0,0 -1,9  0,6 230,0 348,0 14,8  362,8


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa)
                          1-3/2005  1-3/2004  2004
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta        10,214,4      44,6
Käyttöpääoman muutos                 -24,2  -5,9    13,1
Rahoituserät ja verot                 0,6  -5,5    -11,9
Liiketoiminnan kassavirta              -13,4   2,9    45,9

Investoinnit                     -6,8  -12,2    -32,5
Käyttöomaisuuden myynti                 -   0,5    406,3
Investointien kassavirta               -6,8  -11,6    373,8

Pitkäaikaisten lainojen muutos            -2,8   0,4    -219,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos             0,3   3,4     0,3
Lainasaamisten muutos                  -  -0,1     -1,0
Maksetut osingot               	     -  -0,2    -21,7
Rahoituksen kassavirta                -2,5   3,5    -241,6

Kohdistamattomat erät                 -0,1   0,6     1,4

Rahavarojen muutos                  -22,9   -4,6   179,5

Rahavarat kauden alussa               214,1  34,6    34,6
Rahavarojen käyvän arvon muutosten vaikutus      0,3    -     -
Rahavarat kauden lopussa               191,5   30,1    214,1


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                    1-3/2005 1-3/2004   2004
RavintoRaisio               85,9   88,0  389,9
Raisio Life Sciences            13,4   11,8   53,3
Muut toiminnot               0,2     -    -
Toimialaryhmien välinen myynti       -1,4   -1,1   -5,3
Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 98,1   98,7  437,9

Lopetetut toiminnot              -   108,2  192,7
Eliminoinnit                 -   -1,3   -3,6
Konsernin liikevaihto           98,1   205,6  627,0


SEGMENTTIEN TULOS (milj. euroa)
(Liikevoitto + osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista)
                    1-3/2005 1-3/2004  2004

RavintoRaisio                2,5   -0,6  -10,2
Raisio Life Sciences            2,2    0,9   -4,8
Muut toiminnot               -0,6   -0,2   -3,9
Eliminoinnit                -0,1    0,0   0,1
Jatkuvien toimintojen
segmenttitulos               4,0    0,1  -18,8

Lopetetut toiminnot              -    6,6  240,9
Eliminoinnit                 -    0,0    -
Liiketoimintasegmenttien
tulos yhteensä               4,0    6,7  222,2


SEGMENTTIEN NETTOVARALLISUUS (milj. euroa)
                   31.3.2005 31.3.200431.12.2004
RavintoRaisio               163,7   177,1  147,5
Raisio Life Sciences            51,1   64,7   47,0
Muut toiminnot              148,0  -46,2*  198,3
Yhteensä                 362,8   195,5  392,8
* sis. lopetetut toiminnot


INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                    1-3/2005 1-3/2004   2004
RavintoRaisio                2,8    2,3   16,0
Raisio Life Sciences            1,0    0,2   2,8
Muut toiminnot               4,5    0,9   4,4
Eliminoinnit                -3,6    0,0   -1,2
Jatkuvien toimintojen investoinnit yhteensä 4,7    3,5   22,1
Lopetetut toiminnot              -   10,0   12,8
Investoinnit yhteensä            4,7   13,5   34,8


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)
                    1-3/2005  1-3/2004* 2004*
Suomi                   63,1   65,3  280,8
Puola                    9,2    7,6   33,4
Venäjä                   4,0    4,5   32,4
Muu Eurooppa                20,9   20,1   85,1
Muu maailma                 0,8    1,2   6,2
Yhteensä                  98,1   98,7  437,9
* jatkuvat toiminnot


TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)
             1-3/05 10-12/04 7-9/04 4-6/04  1-3/04
RavintoRaision liikevaihto 85,9   97,5  99,0  105,4   88,0
Raisio Life Sciencesin
liikevaihto        13,4   16,1  11,7  13,7   11,8
Segmenttien välinen liikevaihto
				  -1,2   -1,5  -1,1   -1,5  -1,1
Liikevaihto yhteensä    98,1   112,1  109,6  117,5  98,7

RavintoRaision segmenttitulos
				  2,5    4,3   3,4  -17,3  -0,6
Raisio Life Sciencesin
segmenttitulos       2,2    1,6   0,8  -8,1   0,9
Muiden toimintojen tulos  -0,6   -0,5  -0,5  -2,7   -0,2
Eliminoinnit        -0,1    0,0   0,0   0,0   0,0
Segmenttitulokset yhteensä 4,0    5,5   3,7  -28,1   0,1

Rahoitustuotot ja
–kulut, netto        0,8    0,7   0,2  -1,3   -1,1
Tulos ennen veroja     4,8    6,1   3,9  -29,4   -0,9
Tuloverot         -1,3   -2,8   7,1  -2,4   -0,7
Konsernin tulos jatkuvista
toiminnoista        3,5    3,3  11,0  -31,8   -1,6


TUNNUSLUKUJA
                    1-3/2005  1-3/2004  2004

Oman pääoman tuotto, %           3,7   -31,3   70,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %        5,0    3,5   46,7

Korollinen velka kauden lopussa,
milj. euroa                47,4   330,5   49,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa       4,7   13,5   34,8
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit,
milj. euroa                 4,7    3,5   22,1
 % jatkuvien toimintojen liikevaihdosta   4,8    3,5   5,0
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj. euroa                 2,2    4,6   12,9
Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja tuote-
kehitysmenot, milj. euroa          2,2    1,9   8,4
 % jatkuvien toimintojen liikevaihdosta   2,3    1,9   1,9
Henkilöstö keskimäärin           1378   2719   2005
Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin1378   1522   1498
Omavaraisuusaste, %            71,8   28,3   76,4
Velkaantumisaste, %            -39,7   153,7  -41,9

Tulos per osake, euro           0,02   -0,10   1,28
Liiketoiminnan kassavirta per osake, euro -0,08   0,02   0,28
Oma pääoma per osake, euro         2,11   1,05   2,29
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden
aikana, 1 000 kpl
 Vaihto-osakkeet            130 585  130 097 130 455
 Kantaosakkeet              34 564   35 052 34 694
 Yhteensä                165 149  165 149 165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet             308,2   201,0  248,1
 Kantaosakkeet               82,2   52,6   63,9
 Yhteensä                 390,4   253,6  312,0


VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)
                   31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
   Annetut kiinteistökiinnitykset    52,7   72,6   52,7
   Pantatut arvopaperit          0,2   4,1    0,5
   Annetut yrityskiinnitykset      34,1   46,9   34,4

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset
ja vastuut
 Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
   Vähimmäisvuokravastuut         2,6   1,7    1,8
 Vastuusitoumukset samaan konserniin
 kuuluvien yritysten puolesta
   Takaukset                -   1,0     -
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta 2,1   4,8    2,1
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
   Takaukset                -   1,1    0,1
 Muut vastuut                1,5   5,0     -


JOHDANNAISSOPIMUKSET
                   31.3.2005 31.3.200431.12.2004
 Johdannaissopimusten nimellisarvot
   Raaka-ainefutuurit           2,0   14,0    0,8
   Sähkötermiinit             1,0   4,1    5,6
   Valuuttatermiinit           38,9   61,9   35,9
   Koronvaihtosopimukset          -   80,0     -

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.