RAISIO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

Raisio oyj          Pörssitiedote 2.8.2005 klo 11.00

RAISIO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2005

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN TULOS KEHITTYI MYÖNTEISESTI
Kasvaneet panostukset heikensivät konsernin tulosta

·  Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 112,9 milj. euroa (117,5 milj.
   euroa huhti-kesäkuussa 2004 jatkuvissa toiminnoissa).
·  Liiketulos oli 2,9 milj. euroa (-27,8 milj. euroa ja ilman
   kertaeriä 4,7 milj. euroa).
·  Raision liikevaihdon odotetaan olevan viime vuoden jatkuvien
   toimintojen liikevaihdon tasolla ja myös koko vuoden liikevoiton
   lähellä vertailuvuoden jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistettua
   liikevoittoa (10,6 milj. euroa).

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Raisio siirtyi IFRS-standardien
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Siirtymisestä on
kerrottu 22.4.2005 annetulla erillisellä tiedotteella.

Katsauksessa vertailukauden luvut on esitetty suluissa ja ne kuvaavat
jatkuvia toimintoja ellei toisin mainita.

Keskeiset tunnusluvut, tulos

           4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004  2004

Liikevaihto, milj. euroa 112,9  117,5*  211,0  216,2* 437,9*
Liiketulos, milj. euroa  2,9   4,7**   7,0   4,9** 10,6**
  % liikevaihdosta    2,6   4,0**   3,3   2,3** 2,4**
Tulos ennen veroja, milj. euroa   	 
              3,9  5,1**    8,8   4,2** 10,7**
Tulos/osake, euroa    0,02  0,00**   0,04  -0,01** 0,07**
* jatkuvat toiminnot
** jatkuvat toiminnot ilman kertaluonteisia eriä

Keskeiset tunnusluvut, tase

           1-6/2005 1-6/2004   2004

Sijoitetun pääoman tuotto, %
   	          4,6   80,1   46,7
Omavaraisuusaste, %    78,1   65,0   76,4
Velkaantumisaste, %   -26,4   -39,5  -41,9
Oma pääoma/osake, euroa  2,13   2,33   2,29

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets:
"Toisen vuosineljänneksen tuloskehitys jäi ensimmäistä
vuosineljännestä ja myös vertailukautta heikommaksi, vaikka molempien
liiketoimintasegmenttien, RavintoRaision ja Raisio Life Sciencesin,
tulokset paranivat vertailukaudesta. Raision uusiutuminen ja kasvu-
uralle pääsy edellyttävät merkittäviä panostuksia tutkimukseen ja
tuotekehitykseen, liiketoiminnan kansainvälistämiseen sekä
markkinointiin ja myyntiin. Liiketoiminnoille allokoimattomat
strategiset lisäpanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä
konsernin muut kehityskulut kasvattivatkin muiden toimintojen kuluja
selvästi ja painoivat konsernin kokonaistulosta.

Kotimaassa päivittäistavarakauppa oli vaisua, mikä heijastui Raision
elintarvikkeiden kysyntään. Erityisesti peruna- ja
margariinituotteiden menekki oli heikkoa. Rehu- ja
kasviöljyliiketoimintojen kehitys sen sijaan jatkui myönteisenä.

Strategian mukainen kotimarkkinan laajentaminen Venäjälle saa jatkoa.
Raisio on päättänyt yhdessä Lännen Tehtaiden kanssa aloittaa
maatilarehujen tuottamisen Luoteis-Venäjällä tasaomisteisen
yhteisyrityksen kautta. Venäjällä on vaikea saavuttaa pysyvää
kilpailuetua ilman paikallista tuotantoa, mistä uusimpana osoituksena
on tuontimaltaan kysynnän heikentyminen ja hintatason lasku. Niinpä
Raisio selvittelee myös kaurahiutaletuotannon aloittamista Venäjällä.
Lisäksi suunnittelu Benecol-tuotteiden valmistamiseksi ja
markkinoimiseksi Venäjällä ja uusissa EU-maissa on käynnistetty.

Puolassa Raision liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus ovat
kehittyneet hyvin koko alkuvuoden. Raision vähemmistöomisteisen
Oboryn valmistaman Benecol-jogurttijuoman ja Emmin valmistamien
kahvijuomien, joita Raision myyntiorganisaatio myy Puolassa,
lanseeraukset onnistuivat hyvin.

Benecol-jogurttijuomien menekin kasvu jatkui Euroopassa, mikä
kasvatti ainesosamyyntiä. Myös diagnostiikkaliiketoiminta kehittyi
myönteisesti.”

TULOS
Raision liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 112,9 milj. euroa (117,5
milj. euroa). Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi ja
RavintoRaision supistui.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 211,0 milj. euroa (216,2 milj.
euroa), josta Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 37,5
prosenttia (37,3 %) eli 79,2 milj. euroa (80,6 milj. euroa).

Konsernin liiketulos huhti-kesäkuussa oli 2,9 milj. euroa (-27,8
milj. euroa ja ilman kertaeriä 4,7 milj. euroa).
Liiketoimintasegmenttien tulokset paranivat vertailukaudesta, mutta
muiden toimintojen kulut kasvoivat muun muassa lisääntyneiden
tutkimus- ja kehityspanostusten vuoksi. Poistot, jotka on
tuloslaskelmassa jaettu toiminnoille, olivat huhti-kesäkuussa 6,0
milj. euroa ja tammi-kesäkuussa 12,1 milj. euroa. Tammi-kesäkuun
liiketulos oli 7,0 milj. euroa (-27,6 milj. euroa ja ilman kertaeriä
4,9 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 3,9 milj. euroa 
(-29,4 milj. euroa ja ilman kertaeriä 5,1 milj. euroa) ja tammi-
kesäkuussa 8,8 milj. euroa (-30,4 milj. euroa ja ilman kertaeriä 4,2
milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät huhti-kesäkuussa olivat 1,0
milj. euroa (-1,3 milj. euroa ja ilman kertaeriä 0,7 milj. euroa).
Merkittävästi pienempi velan määrä kasvatti rahoitustulosta. Tammi-
kesäkuussa rahoituserät olivat 1,8 milj. euroa (-2,4 milj. euroa ja
ilman kertaeriä -0,4 milj. euroa).

Tilikauden tulos huhti-kesäkuussa oli 2,5 milj. euroa (-31,8 milj.
euroa ja ilman kertaeriä 2,7 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 6,1
milj. euroa (-33,4 milj. euroa ja ilman kertaeriä 1,1 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa 0,02 euroa (-0,20 euroa ja
ilman kertaeriä 0,00 euroa) ja tammi-kesäkuussa 0,04 euroa (-0,21
euroa ja ilman kertaeriä -0,01 euroa).

Liiketoiminnan tuottama kassavirta oli huhti-kesäkuussa 2,7 milj.
euroa (14,1 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa -10,7 milj. euroa (17,0
milj. euroa).

TASE JA RAHOITUSASEMA
Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 470,6 milj. euroa (514,3 milj.
euroa 31.12.2004) ja oma pääoma 351,8 milj. euroa (378,1 milj. euroa
31.12.2004). Oma pääoma/osake oli kesäkuun lopussa 2,13 euroa (2,29
euroa 31.12.2004).

Konsernin korollinen nettovelka oli kesäkuun lopussa -96,8 milj.
euroa (-164,6 milj. euroa 31.12.2004). Omavaraisuusaste oli kesäkuun
lopussa 78,1 prosenttia (76,4 % 31.12.2004) ja velkaantumisaste
-26,4 prosenttia (-41,9 % 31.12.2004).

Käyttöpääoma kasvoi 89,3 milj. euroon (84,2 milj. euroa 31.3.2005 ja
57,5 milj. euroa 31.12.2004) pääasiassa toiminnan
kausiluonteisuudesta johtuvien korkeampien varastotasojen takia.
Bruttoinvestoinnit olivat huhti-kesäkuussa 17,4 milj. euroa (4,8
milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 22,1 milj. euroa (8,3 milj. euroa).
Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat toiminnanohjausjärjestelmän
uudistaminen, kaura-soijatehtaan rakentaminen Turkuun ja
tutkimuskeskuksen rakentaminen Raisioon sekä stanoliesteritehtaan
laajentaminen.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

RavintoRaisio
RavintoRaision liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 98,4 milj. euroa
(105,4 milj. euroa). Liikevaihtoa pienensi päivittäistavarakaupan
vaimeus Suomessa, mikä heikensi Raision elintarvikkeiden menekkiä.
Margariinimyynti heikkeni myös Ruotsissa, sen sijaan Raision
elintarvikkeiden myynti Puolassa kasvoi. Mallasliiketoiminnan
liikevaihto lähes puolittui, koska maltaan myynti Venäjälle väheni
selvästi ja hintataso laski Venäjän kasvaneen oman
mallastuskapasiteetin vuoksi. Tammi-kesäkuussa RavintoRaision
liikevaihto oli 184,2 milj. euroa (193,4 milj. euroa).

RavintoRaision liikevaihto, milj. euroa

            4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005 1-6/2004  2004

Elintarvike         52,1   57,0  102,2   109,6  217,1
 Margariinituotteet    28,6   31,7  56,9   60,6  121,6
 Myllytuotteet       18,5   18,8  36,6   37,4  75,1
 Ruokaperunajalosteet    5,7   6,7  10,3   11,6  21,2
 Muut             -   0,4    -    0,8   0,8
 Sis. myynti        -0,8   -0,6  -1,6   -0,7  -1,7
Rehu ja mallas       50,6   53,1  90,1   92,8  190,7
 Rehut           43,9   42,3  80,1   78,7  165,2
 Maltaat          5,7   10,2   8,7   13,2  24,7
 Muut            1,2   0,7   1,8    1,1   1,4
 Sis. myynti        -0,2   -0,1  -0,5   -0,3  -0,5
Liiketoimintasegmentin
sisäinen myynti       -4,3   -4,7  -8,1   -9,1  -17,9
Yhteensä          98,4  105,4  184,2   193,4  389,9

RavintoRaision segmenttitulos oli huhti-kesäkuussa 3,3 milj. euroa 
(-17,3 milj. euroa ja ilman kertaeriä 3,0 milj. euroa). Tulostaan
paransivat Ruotsin ja Puolan elintarvikeliiketoiminnat sekä rehu- ja
kasviöljyliiketoiminnat. Tulos puolestaan heikkeni
elintarvikeliiketoiminnassa Suomessa ja mallasliiketoiminnassa.
Segmenttitulos tammi-kesäkuussa oli 5,8 milj. euroa (-17,9 milj.
euroa ja ilman kertaeriä 2,4 milj. euroa) eli 3,1 prosenttia
liikevaihdosta.

Raisio ja Lännen Tehtaat perustivat tasaomistuksin yhteisyrityksen,
Scandic Feed (ZAO), joka vastaa maatilarehujen tuotannollisen
toiminnan aloittamisesta Luoteis-Venäjällä. Toiminta käynnistetään
oman tuotannon tai yritysoston kautta.

Raision ja ruotsalaisen Cerealia Foods & Bread:n perustaman GoGreen
AB:n toiminta käynnistyi kesäkuussa. GoGreen –tuoteperhe sisältää
kasviperäisiä tuoretuotteita ja pakasteita sekä valmisruokia.

Raisio ja Suomen Viljava sopivat puhdaskauratuotteiden
valmistamisesta erityisesti keliakiaa sairastaville henkilöille.
Sopimuksen mukaan Raisio vastaa kauran viljelyttämisestä,
tuotekehityksestä sekä markkinoinnista ja Suomen Viljava puhdaskauran
prosessoinnista.

RavintoRaisio osti Leipo-leipomotuotemerkin BakeMarkilta ja toimii
jatkossa myös muiden BakeMarkin aikaisemmin välittämien tuotteiden
myyjänä Suomessa. Tuotteisto käsittää laajan valikoiman leipomo- ja
elintarviketeollisuuden raaka-aineita, jotka täydentävät Raision
tuotevalikoimaa.

Raisio Life Sciences
Raisio Life Sciencesin liikevaihdon kasvu jatkui huhti-kesäkuussa ja
liikevaihto oli 16,1 milj. euroa (13,7 milj. euroa). Kasvun veturina
oli edelleen Benecol-jogurttijuomien hyvä menekki Euroopassa.
Ainesosaliiketoiminnan lisäksi myös diagnostiikkaliiketoiminta kasvoi
hieman. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 29,5 milj. euroa (25,5 milj.
euroa).

Raisio Life Sciencesin liikevaihto, milj. euroa

           4-6/2005 4-6/2004 1-6/2005  1-6/2004  2004

Ainesosat        13,8   11,5   25,0    21,3  44,7
Diagnostiikka       2,4    2,2    4,5    4,1  8,6
Yhteensä         16,1   13,7   29,5    25,5  53,3

Raisio Life Sciencesin segmenttitulos oli huhti-kesäkuussa 1,7 milj.
euroa (-8,1 milj. euroa ja ilman kertaeriä 1,1 milj. euroa). Tuloksen
paraneminen johtui myynnin kasvusta. Kasvaneet panostukset myyntiin
ja markkinointiin painoivat kuitenkin toisen vuosineljänneksen
tuloksen ensimmäistä hieman heikommaksi. Segmenttitulos tammi-
kesäkuussa oli 3,9 milj. euroa (-7,2 milj. euroa ja ilman kertaeriä
2,0 milj. euroa) eli 13,3 prosenttia liikevaihdosta.

TUTKIMUS JA KEHITYS
Tutkimus- ja kehitystoimintoon liittyvät hankkeet etenevät
suunnitelmien mukaisesti. Turkuun perustettavan kaura- ja
soijatehtaan rakentaminen on edennyt prosessilaitteiston
asennustyövaiheeseen. Uudet tuotteet tulevat markkinoille alkuvuonna
2006. Tutkimuskeskus Raision rakentaminen aloitettiin keväällä ja se
valmistuu vuoden 2005 lopussa. Tutkimuskeskus yhdistää Raision
toimipisteen tutkimus- ja kehitysresurssit. 80 vuotta täyttänyttä
Elovena-brändiä laajennettiin uudentyyppisillä välipalatuotteilla
tuomalla markkinoille Elovena-keksit ja -murot.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut huhti-kesäkuussa olivat 2,8 milj.
euroa (2,1 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 5,0 milj. euroa (4,0
milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (1,9 %) liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Raision palveluksessa oli kesäkuun lopussa 1 502 henkilöä (1 412
henkilöä 31.12.2004), joista ulkomailla työskenteli 31 prosenttia 
(32 % 31.12.2004). Henkilöstön määrän kasvu johtuu muun muassa
kesäapulaisista ja uusista rekrytoinneista tutkimus- ja
kehitystoimintoon.

RavintoRaision palveluksessa oli kesäkuun lopussa 1 137 henkilöä,
Raisio Life Sciencesin palveluksessa 149 henkilöä ja tutkimus- ja
kehitystoiminnon palveluksessa 124 henkilöä.

Raisio Oyj:n hallitus nimitti Ravintoraisio Oy:n toimitusjohtaja
Olavi Kuuselan osakeyhtiölain mukaiseksi toimitusjohtajan sijaiseksi.

OSAKKEET JA OMISTAJAT
Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-
kesäkuussa 70,1 milj. kappaletta (70,0 milj. kpl). Vaihdon arvo oli
157,6 milj. euroa (105,0 milj. euroa) ja keskikurssi 2,25 euroa (1,50
euroa). Viimeinen kaupantekokurssi 30.6.2005 oli 2,44 euroa. V-
osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 28,4 prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa 1 021 595 kappaletta (887
081 kappaletta). Vaihdon arvo oli 2,4 milj. euroa (1,4 milj. euroa)
ja keskikurssi 2,31 euroa (1,58 euroa). Viimeinen kaupantekokurssi
30.6.2005 oli 2,41 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 30,3
prosenttia.

Yhtiöllä oli 30.6.2005 yhteensä 44 067 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 17,7 prosenttia
(11,7 % 31.12.2004) ja vaihto-osakkeista 22,3 prosenttia (14,8 %
31.12.2004).

Raisio Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 402,2
milj. euroa (312,0 milj. euroa 31.12.2004).

Yhtiökokouksen 31.3.2005 antamia valtuutuksia omien osakkeiden
hankintaan ja luovutukseen ei ole käytetty katsauskaudella.

KOKO VUODEN NÄKYMÄT
Toiminnan tehostamisohjelmat ovat keventäneet kustannusrakennetta,
mutta elintarvikeliiketoimintojen tulosparannus jää aiemmin
ennakoitua pienemmäksi. Lisäksi kuluvan vuoden tulosta rasittavat
vuositasolla lähes 5 milj. eurolla kasvavat panostukset tutkimukseen
ja tuotekehitykseen sekä markkinointiin ja myyntiin erityisesti
ainesosa- ja Puolan liiketoiminnoissa.

Maltaan heikentyneen kysynnän ja hintatason laskun ennustetaan
osaltaan pienentävän loppuvuoden tulosta. Maltaan markkinanäkymät
ovat synkät myös ensi vuodelle ja pitkittyessään heikko
markkinatilanne aiheuttaa tarvetta uudelleenjärjestelyihin
mallasliiketoiminnassa.

Raision liikevaihdon odotetaan olevan viime vuoden jatkuvien
toimintojen liikevaihdon tasolla ja myös koko vuoden liikevoiton
lähellä vertailuvuoden jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistettua
liikevoittoa (10,6 milj. euroa).

Raisiossa 2.8.2005

Raisio Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa p. 050 590 9398
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään 2.8.2005 klo 15.30
Helsingissä.

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)
                    1-6/2005 1-6/2004   2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto                211,0   216,2  437,9
Myytyjen suoritteiden hankintameno    -165,7  -179,8  -360,1

Bruttokate                 45,3   36,4   77,9

Muut liiketoiminnan tuotot
ja kulut, netto              -38,3   -64,0  -96,3
Liiketulos                 7,0   -27,6  -18,4

Rahoitustuotot ja kulut, netto       1,8   -2,4   -1,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta      -   -0,4   -0,4

Tulos ennen veroja             8,8   -30,4  -20,3
Tuloverot                 -2,7   -3,0   1,2

Tilikauden tulos
jatkuvista toiminnoista           6,1   -33,4  -19,1

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos
lopetetuista toiminnoista           -   231,8  232,1

TILIKAUDEN TULOS              6,1   198,4  213,0

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille            5,9   197,2  211,3
Vähemmistölle                0,2    1,2   1,7

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa)               0,04   1,19   1,28
Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista (euroa)            0,04   -0,21  -0,12
Osakekohtainen tulos lopetetuista
toiminnoista (euroa)             -   1,40   1,40

VERTAILUKAUSIEN KERTALUONTOISET ERÄT (milj. euroa)
                         1-6/2004   2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
RavintoRaisio
 Myyntivoitot                    3,3   3,3
 Alaskirjaukset                  -23,6  -24,8
 IFRS eläkevastuun purku                -   3,1
Raisio Life Sciences
 Alaskirjaukset                   -9,2   -9,2
Muut toiminnot                    -3,0   -1,4
Vaikutus jatkuvien toimintojen liiketulokseen    -32,5  -29,0
Rahoituserät                     -2,0   -2,0

LOPETETUT TOIMINNOT:
Myyntivoitot                    227,2  228,3

Kertaluontoisten erien vaikutus konsernin
tulokseen ennen veroja               192,7  197,3

KONSERNIN TASE (milj. euroa)
                    30.6.05  30.6.04 31.12.04
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet          11,6   10,2   10,2
 Liikearvo                16,6   15,3   17,0
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  133,5   130,7  127,0
 Osuudet osakkuusyrityksissä        5,4    1,6   1,6
 Myytävissä olevat sijoitukset       8,4    7,1   8,0
 Saamiset                 7,5    7,7   6,7
 Laskennalliset verosaamiset        8,4   18,6   9,5
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus             73,5   70,7   56,5
 Myynti- ja muut saamiset         69,0   58,5   63,8
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvarat        131,1   291,9  210,4
 Rahat ja pankkisaamiset          5,6    4,5   3,8
Vastaavaa                 470,6   616,8  514,3

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 351,8   385,2  378,1
Vähemmistöosuus              14,9   14,3   14,7
Laskennalliset verovelat          10,7   13,1   10,3
Eläkevelvoitteet              0,7    3,9   0,7
Pitkäaikaiset korolliset velat       16,6   88,6   26,0
Ostovelat ja muut velat          53,3   65,7   61,8
Lyhytaikaiset korolliset velat       22,6   45,9   22,8
Vastattavaa                470,6   616,8  514,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)

      Osa- Yli-Vara- Muut Muun- Ar- Ker- Yht. Vä- Yht.
      ke- kurs- ra-  ra-  to- von-  ty-    hem-
      pää- sira- has- has- erot muu- neet    mis-
      oma has-  to  tot    tos- voit-    tö-
          to         rahas- to-   osuus
                     to varat
Oma pääoma
1.1.2004  27,8  2,9 88,8  0,2  0,0 0,0 69,9 189,5 23,1 212,6
Maksetut
osingot    -   -  -   -   -  - -1,7 -1,7 -0,2 -1,9
Muuntoeron
muutos    -   -  -   -  1,0  -   -  1,0 0,2  1,2
Katsauskauden
tulos     -   -  -   -   -  - 197,2 197,2 1,2 198,4
RC:n myynnin
yhteydessä
tuloslaskelmaan
kirjatut
muuntoerot  -   -  -   - -0,7  -   - -0,7  - -0,7
RC:n myynti  -   - -0,2 -0,2   -  -  0,4  0,0 -9,7 -9,7
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut erät -   -  -   - -0,1  -   - -0,1  - -0,1
Vero-osuus
edellisestä  -   -  -   -  0,0  -   -  0,0  -  0,0
Muut muutokset-   - 0,0   -   -  - -0,1 -0,1 -0,3 -0,3
Oma pääoma
30.6.2004 27,8  2,9 88,6  0,0  0,2 0,0 265,7 385,2 14,3 399,5

Oma pääoma
1.1.2005  27,8  2,9 88,6  0,0 -2,2 0,0 261,0 378,1 14,7 392,8
IAS 32:n
ja 39:n
käyttöönotto -   -  -   -   - 0,3 -0,3  0,0  -  0,0
Maksetut
osingot    -   -  -   -   -  - -34,7 -34,7  - -34,7
Muuntoerojen
muutos    -   -  -   -  2,7  -   -  2,7  -  2,7
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut erät -   -  -   - -0,4  -   - -0,4  - -0,4
Vero-osuus
edellisestä  -   -  -   -  0,1  -   -  0,1  -  0,1
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 jaksotettu
 suojaustulos -  -  -   -  - -0,3   - -0,3  - -0,3
Myytävissä olevat
sijoitukset
 Voitot käypään
 arvoon
 arvostami-
 sesta    -   -  -   -  -  0,5   - 0,5   -  0,5
Omaan pääomaan
kirjatut verot-   -  -   -   - 0,0   -  0,0  -  0,0
Katsauskauden
tulos     -   -  -   -   -  -  5,9  5,9 0,2  6,1
Muut muutokset-   -  0,0  -   -  -  0,0  0,0 0,0  0,0
Oma pääoma
30.6.2005 27,8  2,9 88,6 0,0  0,2 0,4 231,9 351,8 14,9 366,7

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa)
                    1-6/2005 1-6/2004   2004

Kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta           19,0   25,5   44,6
Käyttöpääoman muutos           -29,1    3,1   13,1
Rahoituserät ja verot           -0,6   -11,7  -11,9
Liiketoiminnan kassavirta         -10,7   17,0   45,9

Investoinnit               -22,7   -19,8  -32,5
Käyttöomaisuuden myynti           0,2   398,9  406,3
Investointien kassavirta         -22,6   379,1  373,8

Pitkäaikaisten lainojen muutos       -9,3  -134,2  -219,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -0,5    1,8   0,3
Lainasaamisten muutos             -   -1,1   -1,0
Maksetut osingot             -34,7   -1,9  -21,7
Rahoituksen kassavirta          -44,5  -135,3  -241,6

Muuntoero-oikaisu             -0,3    0,9   1,4

Rahavarojen muutos            -78,1   261,8  179,5

Rahavarat kauden alussa          214,1   34,6   34,6
Rahavarojen käyvän arvon
muutosten vaikutus             0,6     -    -
Rahavarat kauden lopussa         136,7   296,4  214,1

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                    1-6/2005 1-6/2004   2004

RavintoRaisio               184,2   193,4  389,9
Raisio Life Sciences            29,5   25,5   53,3
Muut toiminnot               0,5     -    -
Toimialaryhmien välinen myynti       -3,2   -2,6   -5,3
Jatkuvien toimintojen
liikevaihto yhteensä           211,0   216,2  437,9

Lopetetut toiminnot              -   188,7  192,7
Eliminoinnit                 -   -3,1   -3,6
Konsernin liikevaihto           211,0   401,8  627,0

SEGMENTTIEN TULOS (milj. euroa)
(Liikevoitto + osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista)
                    1-6/2005 1-6/2004   2004

RavintoRaisio                5,8   -17,9  -10,2
Raisio Life Sciences            3,9   -7,2   -4,8
Muut toiminnot               -2,6   -2,9   -3,9
Eliminoinnit                -0,2    0,0   0,1
Jatkuvien toimintojen segmenttitulos    6,9   -28,0  -18,8

Lopetetut toiminnot              -   239,6  240,9
Eliminoinnit                 -     -    -
Liiketoimintasegmenttien tulos
yhteensä                  6,9   211,6  222,2

SEGMENTTIEN NETTOVARALLISUUS (milj. euroa)
                    30.6.05  30.6.04 31.12.04

RavintoRaisio               178,7   159,6  147,5
Raisio Life Sciences            52,5   52,0   47,0
Muut toiminnot              135,5   188,0  198,3
Yhteensä                 366,7   399,5  392,8

INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                    1-6/2005 1-6/2004   2004

RavintoRaisio               16,4    6,4   16,0
Raisio Life Sciences            2,6    0,7   2,8
Muut toiminnot               6,7    1,3   4,4
Eliminoinnit                -3,6   -0,1   -1,2
Jatkuvien toimintojen
investoinnit yhteensä           22,1    8,3   22,1
Lopetetut toiminnot              -   12,8   12,8
Investoinnit yhteensä           22,1   21,1   34,8

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)
                    1-6/2005 1-6/2004*  2004*

Suomi                   131,8   135,6  280,8
Puola                   17,7   15,4   33,4
Venäjä                   12,8   18,8   32,4
Muu Eurooppa                46,2   43,9   85,1
Muu maailma                 2,5    2,6   6,2
Yhteensä                 211,0   216,2  437,9
*jatkuvat toiminnot

TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)
                4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
                2005 2005  2004 2004 2004 2004

RavintoRaision liikevaihto   98,4 85,9  97,5 99,0 105,4 88,0
Raisio Life Sciencesin
liikevaihto          16,1 13,4  16,1 11,7 13,7 11,8
Muiden toimintojen liikevaihto 0,3  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0
Segmenttien välinen
liikevaihto          -1,8 -1,4  -1,5 -1,1 -1,5 -1,1
Liikevaihto yhteensä     112,9 98,1 112,1 109,6 117,5 98,7

RavintoRaision segmenttitulos  3,3  2,5  4,3  3,4 -17,3 -0,6
Raisio Life Sciencesin
segmenttitulos         1,7  2,2  1,6  0,8 -8,1  0,9
Muiden toimintojen tulos    -2,0 -0,6  -0,5 -0,5 -2,7 -0,2
Eliminoinnit          0,0 -0,1  0,0  0,0  0,0  0,0
Segmenttitulokset yhteensä   2,9  4,0  5,5  3,7 -28,1  0,1

Rahoitustuotot
ja –kulut, netto        1,0  0,8  0,7  0,2 -1,3 -1,1
Tulos ennen veroja       3,9  4,8  6,1  3,9 -29,4 -0,9
Tuloverot           -1,4 -1,3  -2,8  7,1 -2,4 -0,7
Konsernin tulos
jatkuvista toiminnoista     2,5  3,5  3,3 11,0 -31,8 -1,6

TUNNUSLUKUJA
                    1-6/2005 1-6/2004   2004

Oman pääoman tuotto, %           3,2   129,7   70,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %        4,6   80,1   46,7

Korollinen velka kauden
lopussa, milj. euroa            39,9   138,5   49,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa      22,1   21,1   34,8
Jatkuvien toimintojen
bruttoinvestoinnit, milj. euroa      22,1    8,3   22,1
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta              10,5    3,8   5,0
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj. euroa                 5,0    8,6   12,9
Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja
tuotekehitysmenot, milj. euroa       5,0    4,0   8,4
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta              2,4    1,9   1,9
Henkilöstö keskimäärin          1 406   2 537  2 005
Jatkuvien toimintojen henkilöstö
keskimäärin                1 406   1 537  1 498
Omavaraisuusaste, %            78,1   65,0   76,4
Velkaantumisaste, %            -26,4   -39,5  -41,9

Tulos per osake, euro           0,04   1,19   1,28
Liiketoiminnan kassavirta
per osake, euro              -0,06   0,10   0,28
Oma pääoma per osake, euro         2,13   2,33   2,29
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1 000 kpl
 Vaihto-osakkeet            130 585  130 334 130 455
 Kantaosakkeet             34 564  34 815  34 694
 Yhteensä               165 149  165 149 165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden
lopussa, milj. euroa
 Vaihto-osakkeet             318,6   240,2  248,1
 Kantaosakkeet              83,6   66,4   63,9
 Yhteensä                402,2   306,6  312,0

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)     30.6.05  30.6.04 31.12.04

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset     16,9   60,2   52,7
  Pantatut arvopaperit          0,0    0,0   0,5
  Annetut yrityskiinnitykset       34,1   34,5   34,4
 Muiden puolesta annetut vakuudet
  Pantatut arvopaperit           -    4,1   0,0

Taseeseen sisältymättömät
vastuusitoumukset ja vastuut
 Ei-purettavissa olevat muut
 vuokrasopimukset
   Vähimmäisvuokravastuut         2,6    1,4   1,8
 Vastuusitoumukset samaan konserniin
 kuuluvien yritysten puolesta
   Takaukset                -    1,0    -
 Vastuusitoumukset yhtiön
 itsensä puolesta             1,5    2,3   2,1
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
   Takaukset               0,0   75,1   0,1
 Muut vastuut               1,3    0,0    -

JOHDANNAISSOPIMUKSET
                    30.6.05  30.6.04 31.12.04

 Johdannaissopimusten nimellisarvot
   Raaka-ainefutuurit           3,0    7,5   0,8
   Sähkötermiinit             0,0    4,3   5,6
   Valuuttatermiinit           31,6   34,6   35,9Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa