RAISIO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

Raisio Oyj        Pörssitiedote 1.8.2006 klo 11.00

RAISIO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2006

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS PARANI ALKUVUODESTA
Liikevaihdon maltillinen kasvu jatkui

·  Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2,1 prosenttia ja oli
   115,3 miljoonaa euroa (112,9 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2005).
·  Liiketulos oli 1,5 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa), mikä
   sisältää 1,8 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton.
·  Liikevaihdon kasvun ennustetaan jatkuvan loppuvuonna. Koko
   vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan hieman vertailuvuoden
   kertaeristä puhdistettua liiketulosta heikompi.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu
noudattaen kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
vaatimuksia. Yritys on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessään 2005. Osavuosikatsauksessa esitettävät
tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Katsauksen tekstiosiossa vertailuluvut on esitetty suluissa.

Keskeiset tunnusluvut, tulos
            4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005  2005

Liikevaihto, milj. euroa 115,3   112,9  214,6  211,0  434,6
Liiketulos, milj. euroa  -0,3*    2,9  -1,8*   7,0  9,1*
 % liikevaihdosta      -    2,6    -   3,3  2,1*
Tulos ennen veroja,
milj. euroa        0,1*    3,9  -0,9*   8,8  10,9*
Tulos /osake, euroa    0,00*   0,02  -0,01*  0,04  0,05*

* ilman kertaluonteisia eriä

Keskeiset tunnusluvut, tase
               30.6.2006   30.6.2005  31.12.2005

Sijoitetun pääoman tuotto, %    1,0      4,6     -1,3
Omavaraisuusaste, %        79,5     78,1     76,8
Velkaantumisaste, %       -14,7     -26,4     -25,0
Oma pääoma/osake, euroa      1,99     2,13     2,06

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets:

"Toisen vuosineljänneksen tulos oli ensimmäistä parempi useissa
liiketoiminnoissa. Elintarvikeliikevaihdon runsaan neljän
prosentin kasvu oli myös myönteistä. Raision tulevaisuutta
turvaavat merkittävät tuotekehityspanostukset ja lukuisat
uutuustuotelanseeraukset rasittivat kuitenkin edelleen
tuloskehitystä. Lähellä nollatasoa oleva liiketulos oli odotusten
mukainen, mutta loppuvuoden tuloksen arvioidaan paranevan selvästi
alkuvuodesta.

Raisio teki toisella vuosineljänneksellä kaksi merkittävää
investointipäätöstä. Venäjälle Tatarstaniin rakennetaan kauramylly
ja yhtiön pohjoisin rehutehdas siirretään Oulusta Ylivieskaan ja
kapasiteetti kaksinkertaistetaan. Nämä yhteensä noin 30 miljoonan
investoinnit mahdollistavat tuotannollisen tehokkuuden paranemisen
ja logistiset edut. Kauramylly valmistuu vuonna 2007 ja rehutehdas
vuonna 2008.”

TULOS

Raision organisaatiorakennetta muutettiin 1.5.2006 alkaen
perustamalla neljä tulosyksikköä: Elintarvikkeet, Rehu & Mallas,
Ainesosat ja Diagnostiikka. Uuden rakenteen mukaiseen neljän
segmentin raportointiin siirrytään kolmannesta kvartaalista
alkaen, mutta tässä osavuosikatsauksessa Raision segmentit ovat
edelleen RavintoRaisio (Elintarvikkeet ja Rehu & Mallas) ja Raisio
Life Sciences (Ainesosat ja Diagnostiikka).

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 115,3 miljoonaa euroa
(112,9 milj. euroa). RavintoRaision liikevaihto oli 101,0
miljoonaa euroa (98,4 milj. euroa) ja Raisio Life Sciencesin 16,1
miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa).

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 214,6 miljoonaa euroa (211,0
milj. euroa), josta Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli
40,1 prosenttia (37,5 %) eli 86,1 miljoonaa euroa (79,2 milj.
euroa).

Konsernin liiketulos huhti-kesäkuussa oli 1,5 miljoonaa euroa (2,9
milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen tuloslukuihin sisältyy 1,8
miljoonan euron kertaluonteinen tuotto Raision Oulussa sijaitsevan
rehutehtaan tontin vuokraoikeuden sopimuksellisesta siirrosta.
RavintoRaision liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (3,2 milj.
euroa), Raisio Life Sciencesin 1,8 miljoonaa euroa (1,7 milj.
euroa) ja muiden toimintojen -1,5 miljoonaa euroa (-2,0 milj.
euroa). Poistot, jotka on tuloslaskelmassa jaettu toiminnoille,
olivat huhti-kesäkuussa 5,6 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa) ja
tammi-kesäkuussa 11,1 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa). Tammi-
kesäkuun liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa
euroa (3,9 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 1,0 miljoonaa euroa
(8,8 milj. euroa). Konsernin nettorahoitustuotot huhti-kesäkuussa
olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa
1,1 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa).

Tilikauden tulos huhti-kesäkuussa oli 1,3 miljoonaa euroa (2,5
milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 0,5 miljoonaa euroa (6,1 milj.
euroa).

Osakekohtainen tulos huhti-kesäkuussa oli 0,01 euroa (0,02 euroa)
ja tammi-kesäkuussa 0,00 euroa (0,04 euroa).

Liiketoiminnan tuottama kassavirta huhti-kesäkuussa oli 0,8
miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa -6,7
miljoonaa euroa (-10,7 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 418,4 miljoonaa euroa
(452,5 milj. euroa 31.12.2005) ja emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma 318,8 milj. euroa (332,0 milj. euroa 31.12.2005). Oma
pääoma/osake oli kesäkuun lopussa 1,99 euroa (2,06 euroa
31.12.2005).

Konsernin korollinen nettovelka oli kesäkuun lopussa -48,8
miljoonaa euroa (-86,8 milj. euroa 31.12.2005). Omavaraisuusaste
oli kesäkuun lopussa 79,5 prosenttia (76,8 % 31.12.2005) ja
velkaantumisaste -14,7 prosenttia (-25,0 % 31.12.2005).

Käyttöpääoma oli 106,5 miljoonaa euroa (86,6 milj. euroa
31.12.2005). Käyttöpääomaa kasvatti myyntisaamisten nousu
erityisesti mallasliiketoiminnassa. Bruttoinvestoinnit huhti-
kesäkuussa olivat 6,7 miljoonaa euroa (17,4 milj. euroa) ja tammi-
kesäkuussa 14,1 miljoonaa euroa (22,1 milj. euroa). Suurimmat
yksittäiset investoinnit tehtiin puhdaskauratehtaan koneisiin ja
laitteisiin sekä stanoliesteritehtaan kapasiteetin laajennukseen.

Raisio Oyj sai konserniverokeskukselta helmikuussa 2006 tiedokseen
veroasiamiehen oikaisuvaatimuksen verovuodelta 2004 toimitetusta
verotuksesta, jossa verottaja piti Raision kemian liiketoimintojen
myynnistä syntyneitä luovutusvoittoja verovapaina. Myynnistä
syntyi noin 220 miljoonan euron luovutusvoitto. Raision näkemys
on, että luovutusvoitto on vuonna 2004 hyväksytyn yritys- ja
pääomaverolain mukaan verovapaa. Raisio on antanut asiasta
vastineensa maaliskuussa 2006 ja asia on edelleen
oikaisulautakunnan käsittelyssä.

LIIKETOIMINNAT

RavintoRaisio

RavintoRaision liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 101,0 miljoonaa
euroa (98,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi Puolan ja Venäjän
elintarviketoiminnoissa sekä mallasliiketoiminnassa. Ruotsin
margariinimyynnin pieneneminen jatkui ja myös rehumyynti pieneni
kokonaismarkkinan laskun myötä. Tammi-kesäkuussa RavintoRaision
liikevaihto oli 186,6 miljoonaa euroa (184,2 milj. euroa).

Raisio lanseerasi toukokuussa Suomen markkinoille noin 30
uutuustuotetta. Merkittävimpiä uutuuksia ovat gluteenittomaan
ruokavalioon sopivat Provena puhdas kaura –tuotteet. Raision
Elovena Välipalakeksit voittivat Elintarviketeollisuusliiton
Vuoden Tähtituote 2006
–kilpailussa vähittäiskauppatuotteiden jälkiruoat -sarjan.

Suomen vähittäiskaupassa Raision markkina-asema vahvistui
alkuvuoden aikana margariineissa ja pastatuotteissa. Leipomo- ja
teollisuustuotteissa sekä suurkeittiötuotteissa markkinatilanne ei
muuttunut merkittävästi. Puolassa Raisio säilytti hyvän markkina-
asemansa, mutta Ruotsin margariinimarkkinoilla Raision asema
heikkeni edelleen.

Venäjän markkinoilla Raision myynti kasvoi odotusten mukaisesti
noin 10 prosenttia. Vastatakseen paremmin Venäjän nopeasti
ketjuuntuvan kaupan haasteisiin Raisio rakentaa Istran
margariinitehtaan viereen margariini- ja hiutalevarastot, joista
margariinivarasto otettiin käyttöön kesäkuussa. Virossa Raisio on
noussut markkinajohtajaksi kaikissa edustamissaan tuoteryhmissä.

Rehujen kokonaismarkkinat laskivat hieman, mutta Raisio säilytti
markkina-asemansa. Maatilarehujen vienti Venäjälle väheni johtuen
lähinnä kuluttajien reagoinnista lintuinfluenssaan. Raision ja
Lännen Tehtaiden puoliksi omistama yhteisyritys ZAO Scandic Feed
hankki määräysvaltaansa rehujen valmistusta ja markkinointia
harjoittavan ZAO Tosno Feed Factoryn. Tehdas sijaitsee Venäjällä,
Pietarin läheisyydessä. Venäjän kilpailuviranomaisten lupa
kaupalle on saatu. Kaupan lopullisen toteuttamisen arvioidaan
tapahtuvan syksyn aikana.

Maltaan myyntivolyymi oli 60 prosenttia vertailukautta parempi,
mutta hintataso matalampi. Kasvu tuli lähinnä viennistä. Kilpailu
ja hinnoittelu jatkuivat kireinä, joskin heikkoja merkkejä
tilanteen paranemisesta on havaittavissa.

RavintoRaision liikevaihto, milj. euroa
            4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005  2005

Elintarvike        54,3   52,1  105,0  102,2  210,2
 Margariinituotteet    29,9   28,6   58,0  56,9  117,9
 Myllytuotteet      18,0   18,5   37,6  36,6  77,0
 Perunatuotteet      4,9    5,7   8,3  10,3  18,5
 Soija-kauratuotteet    0,8     -   1,4    -    -
 Muut           0,1     -   0,1    -    -
 Sis. myynti        0,7   -0,8   -0,3  -1,6  -3,1
Rehu ja mallas       50,3   50,6   88,9  90,1  186,2
 Rehut          40,8   43,9   76,9  80,1  163,6
 Maltaat          8,5    5,7   10,8   8,7  21,4
 Muut           1,2    1,2   1,4   1,8   2,0
 Sis. myynti       -0,1   -0,2   -0,2  -0,5  -0,8
RavintoRaision sis. myynti -3,4   -4,3   -7,3  -8,1  -15,9
Yhteensä         101,0   98,4  186,6  184,2  380,6

RavintoRaision liiketulos, joka sisältää 1,8 miljoonan euron
kertaluonteisen tuoton, oli huhti-kesäkuussa 1,2 miljoonaa euroa
(3,2 milj. euroa). Liiketulos oli tammi-kesäkuussa -0,2 miljoonaa
euroa (5,8 milj. euroa).

Elintarvikeliiketoiminnoissa vahvat panostukset tutkimukseen ja
tuotekehitykseen sekä uusien tuotteiden markkinoille tuominen
rasittivat tulosta. Soija-kauratuotteiden menekki on ollut
odotettua selvästi heikompaa. Biodieselin kasvanut kysyntä piti
rypsiöljyn hinnan varsin korkeana. Samaan aikaan rypsisiemenen
hinnannousu söi kuitenkin jalostuksen kannattavuutta, mikä
heikensi rehuliiketoimintaan kuuluvan Raision
kasviöljyteollisuuden tulosta. Korjaavat toimenpiteet ruokaperuna-
ja mallasliiketoiminnoissa käänsivät näiden tulokset lähelle
nollatasoa.

Raisio Life Sciences

Raisio Life Sciencesin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 16,1
miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa). Ainesosien myyntivolyymit
nousivat hieman, mutta tietyillä maantieteellisillä alueilla
myyntihinnat olivat vertailukautta alhaisemmat. Liikevaihto tammi-
kesäkuussa oli 31,5 miljoonaa euroa (29,5 milj. euroa).

Raisio Life Sciencesin liikevaihto, milj. euroa
            4-6/2006 4-6/2005 1-6/20061-6/2005  2005

Ainesosat         13,8   13,8   27,0  25,0  50,2
Diagnostiikka        2,3    2,4   4,5   4,5   8,8
Yhteensä          16,1   16,1   31,5  29,5  59,0

Raisio Life Sciencesin liiketulos oli huhti-kesäkuussa 1,8
miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Ainesosat-yksikön tulosta
paransivat vertailukautta matalammat materiaalikulut.
Diagnostiikkayksikön tulos oli edelleen tappiollinen. Raisio Life
Sciencesin liiketulos oli tammi-kesäkuussa 3,1 miljoonaa euroa
(3,9 milj. euroa) eli 9,8 prosenttia liikevaihdosta.

Stanoliesteritehtaan kapasiteetin laajennus Raisiossa otettiin
käyttöön kesäkuussa. Heinäkuussa lanseerattiin Benecol-tuotteet
Turkissa.

Diagnostiikkaliiketoiminnassa Raisio Diagnostics –nimi korvasi
Diffchamb-nimen kaikissa tytäryhtiöissä.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Toisella vuosineljänneksellä Raisio toi Suomen markkinoille noin
30 uutta elintarviketta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut huhti-
kesäkuussa olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa) ja tammi-
kesäkuussa 5,5 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa) eli 2,6
prosenttia liikevaihdosta.


HENKILÖSTÖ

Raision palveluksessa oli kesäkuun lopussa 1 502 henkilöä (1 396
henkilöä 31.12.2005), joista ulkomailla työskenteli 31,3
prosenttia (33,0 % 31.12.2005). Henkilöstön määrän kasvu johtui
kesätyöntekijöistä, joita oli noin 120.

RavintoRaision palveluksessa oli kesäkuun lopussa 1 136 henkilöä,
Raisio Life Sciencesissa 155 henkilöä, tutkimuksessa ja
kehityksessä 115 henkilöä sekä konsernihallinnossa 96 henkilöä.

Raision diagnostiikkayksikön johtajaksi on nimitetty DI Ilari
Antila.

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä
tammi-kesäkuussa 28,1 miljoonaa kappaletta (70,1 milj. kpl).
Vaihdon arvo oli 58,3 miljoonaa euroa (157,6 milj. euroa) ja
keskikurssi 2,07 euroa (2,25 euroa). Viimeinen kaupantekokurssi
30.6.2006 oli 1,66 euroa. Vaihto-osakkeen kurssi laski vuoden
alusta 26,6 prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa 881 086 kappaletta
(1 021 595 kpl). Vaihdon arvo oli 1,8 miljoonaa euroa (2,4 milj.
euroa) ja keskikurssi 2,01 euroa (2,31 euroa). Viimeinen
kaupantekokurssi 30.6.2006 oli 1,62 euroa. Kantaosakkeen kurssi
laski vuoden alusta 29,0 prosenttia.

Yhtiöllä oli 30.6.2006 yhteensä 41 306 rekisteröityä osakasta
(42 953 osakasta 31.12.2005). Ulkomaalaisten omistuksessa koko
osakekannasta oli 17,2 prosenttia (16,2 % 31.12.2005) ja vaihto-
osakkeista 21,8 prosenttia (20,5 % 31.12.2005).

Raisio Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 272,8
miljoonaa euroa (373,9 milj. euroa 31.12.2005).

Omien osakkeiden hankinnasta tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa
annetut tiedot eivät ole muuttuneet, sillä omien osakkeiden ostot
päättyivät maaliskuussa 2006. Kevään yhtiökokouksen hallitukselle
myöntämää valtuutta luovuttaa yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 4 930 500 vaihto-osaketta ja 41 200 kantaosaketta, ei
ole käytetty.

NÄKYMÄT

Liikevaihdon kasvun ennustetaan jatkuvan loppuvuonna.

Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan hieman vertailuvuoden
kertaeristä puhdistettua liiketulosta heikompi.


Raisiossa 1.8.2006

Raisio Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Rabbe Klemets, p. 0400 821 614
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, 
p. 050 590 9398
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 556 6512

Lehdistötilaisuus pidetään 1.8.2006 klo 13.00 Raision
pääkonttorissa osoitteessa Raisionkaari 55, Raisio.
Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 1.8.2006 klo 15.00,
p. +358 (0)9 8248 3015, PIN-koodi 3419.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)
                     1-6/06  1-6/05   2005

Liikevaihto                214,6  211,0  434,6
Myytyjen suoritteiden hankintameno    -174,9  -165,7  -363,4

Bruttokate                 39,7   45,3   71,2

Muut liiketoiminnan tuotot ja -kulut,netto -39,7  -38,3  -82,1
Liiketulos                  0,0   7,0  -10,9

Rahoitustuotot ja kulut, netto        1,1   1,8   4,4
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta                 -0,1   0,0   -0,8

Tulos ennen veroja              1,0   8,8   -7,3
Tuloverot                  -0,5   -2,7   1,9

TILIKAUDEN TULOS               0,5   6,1   -5,4

Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille           0,2   5,9   -6,0
Vähemmistölle                0,3   0,2   0,6

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa)                0,00   0,04  -0,04

Tuloslaskelman verojen perusteena on käytetty katsauskauden
tulokseen suhteutettua osuutta koko tilikauden arvioiduista
veroista.

KERTALUONTEISET ERÄT (milj. euroa)
                     1-6/06  1-6/05   2005
RavintoRaisio
 Alaskirjaukset               0,0   0,0  -15,9
 Korvaus vuokraoikeuden sopimuksellisesta
 siirrosta                 1,8   0,0   0,0
Raisio Life Sciences
 Alaskirjaukset               0,0   0,0   -5,1
Muut toiminnot                0,0   0,0   1,0
Vaikutus liiketulokseen           1,8   0,0  -19,9
Rahoituserät                 0,0   0,0   1,7
Vaikutus tulokseen              1,8   0,0  -18,2

KONSERNIN TASE (milj. euroa)
                     30.6.06 30.6.05 31.12.05
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet          13,8   11,6   13,4
 Liikearvo                 11,7   16,6   11,6
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   131,9  133,5  130,5
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä   4,8   5,4   4,9
 Myytävissä olevat rahoitusvarat      2,2   8,4   2,2
 Saamiset                  8,0   7,5   6,2
 Laskennalliset verosaamiset        13,2   8,4   12,3
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus              77,5   73,5   73,9
 Myynti- ja muut saamiset         81,4   69,0   74,7
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvarat         64,6  131,1  117,0
 Rahat ja pankkisaamiset          9,5   5,6   5,8
Varat                   418,4  470,6  452,5

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
 Osakepääoma                27,8   27,8   27,8
 Omat osakkeet              -11,4   0,0   -8,7
 Muu emoyrityksen omistajille
 kuuluva oma pääoma            302,4  324,0  312,9
Vähemmistöosuus               13,1   14,9   15,3
Laskennalliset verovelat           9,1   10,7   8,7
Eläkevelvoitteet               0,4   0,7   0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat        5,4   16,6   12,9
Ostovelat ja muut velat           52,3   53,3   60,5
Lyhytaikaiset korolliset velat       19,4   22,6   22,8
Oma pääoma ja velat            418,4  470,6  452,5

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)

   Osa- Yli- Vara- Muut Omat Muun- Ar- Ker- Yht. Vä- Yht.
   ke- kurs-  ra- ra- osak-  to- von-  ty-    hem-
   pää- sira- has- has- keet erot muu- neet    mis-
   oma has-  to tot       tos- voit-    tö-
       to            rahas- to-   osuus
                     to varat
Oma pääoma
1.1.2005
   27,8  2,9 88,6 0,0  0,0 -2,2 0,0 261,0 378,1 14,7 392,8
IAS 32:n
ja 39:n
käyttöön-
otto  -   -   -  -   -   - 0,3 -0,3  0,0  -  0,0
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -34,7 -34,7  - -34,7
Muuntoerojen
muutos -   -   -  -   -  2,7  -   -  2,7  -  2,7
Kurssierot
nettosijoitukseksi
katsottavasta
saamisesta
ulkomaiselta
yksi-
költä  -   -   -  -   - -0,4  -   - -0,4  - -0,4
Vero-osuus
edelli-
sestä  -   -   -  -   -  0,1  -   -  0,1  -  0,1
Rahavirran
suojauk-
set
 Kirjattu
 omaan
 pääomaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,1   - -0,1  - -0,1
 Siiretty
 tuloslaskelmaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,1   - -0,1  - -0,1
Myytävissä olevat
sijoitukset
 Voitot käy-
 pään arvoon
 arvostamisesta
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - 0,3   -  0,3  -  0,3
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  -  5,9  5,9 0,2  6,1
Muut muu-
tokset -   -  0,0  -   -   -  -  0,0  0,0 0,0  0,0
Oma pääoma
30.6.2005
   27,8  2,9 88,6 0,0  0,0  0,2 0,4 231,9 351,8 14,9 366,7

Oma pääoma
1.1.2006
   27,8  2,9 88,6 0,0 -8,7  1,3 0,0 220,1 332,0 15,3 347,3
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -8,0 -8,0 -2,5 -10,5
Muuntoerojen
muutos -   -   -  -   - -2,5  -   - -2,5 0,0 -2,5
Omien
osakkeiden
han-
kinta  -   -   -  - -2,6   -  -   - -2,6  - -2,6
Kurssierot
nettosijoitukseksi
katsottavasta
saamisesta
ulkomaiselta
yksi-
költä  -   -   -  -   -  0,1  -   -  0,1  -  0,1
Vero-osuus
edelli-
sestä  -   -   -  -   -  0,0  -   -  0,0  -  0,0
Rahavirran
suojaukset
 Kirjattu
 omaan
 pääomaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,2   - -0,2  - -0,2
 Siiretty
 tuloslaskelmaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - 0,0   -  0,0  -  0,0
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  -  0,2  0,2 0,3  0,5
Muut muu-
tokset -   -   -  -   -   -  -  0,0  0,0  -  0,0
Oma pääoma
30.6.2006
   27,8  2,9 88,6 0,0 -11,4 -1,2 -0,2 212,3 318,8 13,1 331,8

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa)
                     1-6/06  1-6/05   2005

Kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta            9,5   19,0   34,5
Käyttöpääoman muutos            -17,5  -29,1  -27,0
Rahoituserät ja verot            1,4   -0,6   -1,9
Liiketoiminnan kassavirta          -6,7  -10,7   5,6

Investoinnit                -17,2  -22,7  -48,6
Käyttöomaisuuden myynti           0,0   0,2   8,3
Investointien kassavirta          -17,1  -22,6  -40,3

Pitkäaikaisten lainojen muutos       -9,3   -9,3  -14,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -1,3   -0,5   -0,3
Omien osakkeiden hankinta          -2,6   0,0   -8,6
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot   -8,0  -34,7  -34,5
Vähemmistölle maksetut osingot       -2,5   0,0   0,0
Rahoituksen kassavirta           -23,7  -44,5  -57,4

Muuntoero-oikaisu              -0,5   -0,3   -0,3

Rahavarojen muutos             -47,9  -78,1  -92,4

Rahavarat kauden alussa          122,9  214,1  214,1
Rahavarojen käyvän arvon
muutosten vaikutus             -0,9   0,6   1,2
Rahavarat kauden lopussa          74,1  136,7  122,9

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                     1-6/06  1-6/05   2005

RavintoRaisio               186,6  184,2  380,6
Raisio Life Sciences            31,5   29,5   59,0
Muut toiminnot                0,3   0,5   1,3
Toimialaryhmien välinen myynti       -3,7   -3,2   -6,3
Liikevaihto yhteensä            214,6  211,0  434,6

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                     1-6/06  1-6/05   2005

RavintoRaisio                -0,2   5,8   -7,3
Raisio Life Sciences             3,1   3,9   2,4
Muut toiminnot               -2,9   -2,6   -5,8
Eliminoinnit                 0,0   -0,2   0,0
Liiketulos yhteensä             0,0   7,0  -10,9

NETTOVARALLISUUS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                     30.6.06 30.6.05 31.12.05

RavintoRaisio               189,0  178,7  167,3
Raisio Life Sciences            52,6   52,5   57,0
Muut toiminnot ja
kohdistamattomat erät            90,2  135,5  123,0
Nettovarallisuus yhteensä         331,8  366,7  347,3

INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                     1-6/06  1-6/05   2005

RavintoRaisio                10,6   16,4   36,2
Raisio Life Sciences             2,2   2,6   6,3
Muut toiminnot                1,5   6,7   10,3
Eliminoinnit                -0,2   -3,6   -3,6
Investoinnit yhteensä            14,1   22,1   49,3

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)
                     1-6/06  1-6/05   2005

Suomi                   128,5  131,8  272,5
Puola                    22,0   17,7   36,6
Venäjä                   16,6   12,8   31,3
Muu Eurooppa                44,0   46,2   86,4
Muu maailma                 3,5   2,5   7,6
Yhteensä                  214,6  211,0  434,6

TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)
              4-6/ 1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/ 1-3/
              2006 2006  2005  2005  2005 2005

RavintoRaision
liikevaihto        101,0 85,6  99,0  97,4  98,4 85,9
Raisio Life Sciencesin
liikevaihto        16,1 15,4  15,1  14,4  16,1 13,4
Muiden toimintojen
liikevaihto         0,1  0,2   0,6  0,3   0,3  0,2
Toimialaryhmien välinen
liikevaihto        -1,9 -1,8  -1,7  -1,4  -1,8 -1,4
Liikevaihto yhteensä   115,3 99,3  112,9 110,7  112,9 98,1

RavintoRaision liiketulos  1,2 -1,4  -16,5  3,4   3,2  2,6
Raisio Life Sciencesin
liiketulos         1,8  1,3  -3,3  1,7   1,7  2,2
Muiden toimintojen
liiketulos         -1,5 -1,4  -1,8  -1,5  -2,0 -0,6
Eliminoinnit        0,0  0,0  -0,1  0,2   0,0 -0,1
Liiketulos yhteensä     1,5 -1,5  -21,6  3,8   2,9  4,1

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta         -0,1  0,0  -0,5  -0,3   0,0 -0,1
Segmenttitulos       1,4 -1,5  -22,1  3,5   2,9  4,0

Rahoitustuotot
ja –kulut, netto      0,5  0,6   0,5  2,1   1,0  0,8
Tulos ennen veroja     1,9 -0,9  -21,7  5,6   3,9  4,8
Tuloverot         -0,6  0,0   6,1  -1,5  -1,4 -1,3
Konsernin tulos       1,3 -0,9  -15,6  4,1   2,5  3,5

TUNNUSLUKUJA
                     30.6.06 30.6.05 31.12.05

Oman pääoman tuotto, %            0,3   3,2   -1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %         1,0   4,6   -1,3

Korollinen velka kauden
lopussa, milj. euroa            25,2   39,9   36,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa       14,1   22,1   49,3
 % liikevaihdosta              6,6   10,5   11,3
Tutkimus- ja tuotekehityskulut,
milj. euroa                 5,5   5,0   10,3
 % liikevaihdosta              2,6   2,4   2,4
Henkilöstö keskimäärin           1 415  1 406  1 414
Omavaraisuusaste, %             79,5   78,1   76,8
Velkaantumisaste, %            -14,7  -26,4  -25,0

Tulos per osake, euro*           0,00   0,04  -0,04
Liiketoiminnan kassavirta
per osake, euro*              -0,04  -0,06   0,03
Oma pääoma per osake, euro*         1,99   2,13   2,06
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1 000 kpl*
 Vaihto-osakkeet            126 034 130 585 129 694
 Kantaosakkeet              34 526  34 564  34 556
 Yhteensä                160 560 165 149 164 250
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa, 1 000 kpl*
 Vaihto-osakkeet            125 655 130 585 126 848
 Kantaosakkeet              34 522  34 564  34 533
 Yhteensä                160 177 165 149 161 381
Osakekannan markkina-arvo kauden
lopussa, milj. euroa
 Vaihto-osakkeet             216,8  318,6  295,1
 Kantaosakkeet               56,0   83,6   78,8
 Yhteensä                 272,8  402,2  373,9

*Osakemäärät ilman omia osakkeita

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)
                     30.6.06 30.6.05 31.12.05

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset     16,9   16,9   16,9
  Pantatut arvopaperit           0,0   0,0   0,0
  Annetut yrityskiinnitykset       34,2   34,1   33,8

Taseeseen sisältymättömät
vastuusitoumukset ja vastuut
 Ei-purettavissa olevat muut
 vuokrasopimukset
   Vähimmäisvuokravastuut         2,3   2,6   2,8
 Vastuusitoumukset yhtiön
 itsensä puolesta              1,5   1,5   1,5
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden
 puolesta
   Takaukset                2,9   0,0   0,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
   Takaukset                0,0   0,0   0,0
 Muut vastuut                2,1   1,3   1,6

JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa)
                     30.6.06 30.6.05 31.12.05

 Johdannaissopimusten nimellisarvot
   Raaka-ainefutuurit           2,6   3,0   2,6
   Valuuttatermiinit           35,8   31,6   34,9

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa