RAISIO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

Raisio Oyj     Pörssitiedote 9.2.2006 klo 11.30

RAISIO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

RAISION UUSIUTUMINEN KÄYNNISTYI
Liiketulos ilman kertaeriä hieman edellisvuotta matalampi

· Vuoden 2005 liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla 434,6
 miljoonaa euroa (437,9 milj. euroa jatkuvissa liiketoiminnoissa
 vuonna 2004).
· Liiketulos ilman kertaeriä oli 9,1 miljoonaa euroa (10,6
 milj. euroa jatkuvissa liiketoiminnoissa ilman kertaeriä vuonna
 2004). Tilinpäätöksen mukainen, raportoitu liiketulos oli -10,9
 miljoonaa euroa (-18,4 milj. euroa).
· Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli 0,05 euroa (0,07
 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,12
 euroa). Hallitus esittää osinkona maksettavaksi 0,05 euroa/osake.
· Raision uusiutuminen käynnistyi kasvaneiden
 tuotekehityspanosten ja investointien sekä verkostoitumisen myötä.
· Vuoden 2006 liiketuloksen arvioidaan paranevan viime
 vuodesta.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Raisio siirtyi IFRS-standardien
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta.

Katsauksen tekstiosiossa vertailuluvut on esitetty suluissa ja ne
kuvaavat jatkuvia toimintoja ellei toisin mainita.

Keskeiset tunnusluvut, tulos
        10-12/ 10-12/  7-9/  4-6/   1-3/  2005  2004
         2005  2004  2005  2005   2005

Liikevaihto,
milj. euroa   112,9  112,1 110,7 112,9   98,1 434,6 437,9
Liiketulos,
milj. euroa   -1,7*  1,9*  3,8  2,9   4,1  9,1* 10,6*
 % liikevaihdosta -  1,7*  3,4  2,6   4,2  2,1*  2,4*
Tulos ennen veroja,
milj. euroa   -1,7*  2,6*  3,9  3,9   4,8 10,9* 10,7*
Tulos/osake, 
euroa      0,00*  0,01*  0,02  0,02   0,02 0,05* 0,07*
* ilman kertaluonteisia eriä

Keskeiset tunnusluvut, tase
            31.12.05 30.9.05 30.6.05 31.3.05 31.12.04
Sijoitetun pääoman tuotto, %-1,3   5,0   4,6   5,0   46,7
Omavaraisuusaste, %    76,8   76,6  78,1  71,8   76,4
Velkaantumisaste, %    -25,0  -28,2  -26,4  -39,7   -41,9
Oma pääoma/osake, euroa  2,06   2,15  2,13  2,11   2,29

Neljäs vuosineljännes

Viimeisellä vuosineljänneksellä Raision liikevaihto kasvoi hieman
ja oli 112,9 miljoonaa euroa (112,1 milj. euroa). RavintoRaision
liikevaihto nousi 99,0 miljoonaan euroon (97,5 milj. euroa), mutta
Raisio Life Sciencesin liikevaihto jäi vertailukautta hieman
matalammaksi ja oli 15,1 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa).

Liiketoimintojen liikevaihdot, miljoonaa euroa
       10-12/ 10-12/  7-9/  4-6/   1-3/  2005  2004
        2005  2004  2005  2005   2005
RAVINTORAISIO
Elintarvike   55,8  55,9  52,3  52,1   50,1 210,2  217,1
 Margariini-
 tuotteet   31,9  32,8  29,1  28,6   28,3 117,9  121,6
 Myllytuotteet 20,7  16,9  19,7  18,5   18,1  77,0  75,1
 Perunatuotteet 4,0   4,9   4,2  5,7   4,6  18,5  21,2
 Muut       -    -    -   -    -   -   0,8
 Sis. myynti  -0,7   1,4  -0,7  -0,8   -0,9  -3,1  -1,7
Rehu ja mallas 47,2  46,1  48,9  50,6   39,5 186,2  190,7
 Rehut     40,5  42,2  42,9  43,9   36,2 163,6  165,2
 Maltaat    6,7   3,9   6,1  5,7   3,0  21,4  24,7
 Muut      0,1   0,2   0,1  1,2   0,6  2,0   1,4
 Sis. myynti  -0,1  -0,2  -0,2  -0,2   -0,2  -0,8  -0,5
Liiketoimintasegmentin
sis. myynti   -4,0  -4,5  -3,8  -4,3   -3,8 -15,9  -17,9
Yhteensä    99,0  97,5  97,4  98,4   85,9 380,6  389,9
RAISIO LIFE SCIENCES
Ainesosat    12,9  13,8  12,3  13,8   11,3  50,2  44,7
Diagnostiikka  2,3   2,4   2,1  2,4   2,1  8,8   8,6
Yhteensä    15,1  16,1  14,4  16,1   13,4  59,0  53,3

Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni ja merkittävät
käyttöomaisuuden alaskirjaukset painoivat tuloksen raskaasti
tappiolliseksi. Neljännen vuosineljänneksen raportoitu liiketulos
oli -21,6 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa), mihin sisältyi 21,0
miljoonan euron kertaluonteiset kulut ja 1,0 miljoonan euron
kertaluonteinen tuotto. Raision 17.1.2006 antamassa tiedotteessa
ja oheisessa hallituksen toimintakertomuksessa on tarkemmin
eritelty alaskirjauksia ja niiden taustoja.

Ilman kertaeriä neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli -1,7
miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Tulos heikkeni erityisesti
Suomen elintarvikeliiketoiminnoissa, joita rasittivat mm. soija-
kauratehtaan käynnistyskulut. Mallasliiketoiminnan
tuotantokapasiteetti oli lähes täydessä käytössä, mutta
matalampikatteisen vientimaltaan osuus kasvoi, mikä heikensi
tulosta. RavintoRaision liiketulos ilman kertaeriä painui
tappiolliseksi -0,6 miljoonaan euroon (2,4 miljoonaa euroa).
Raisio Life Sciencesin liiketulos ilman kertaeriä nousi hieman
vertailukautta paremmaksi ja oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6 milj.
euroa). Muiden toimintojen, joihin luetaan konsernitasoinen
tutkimus ja kehitys sekä muut konsernitoiminnot, liiketulos ilman
kertaeriä oli -2,8 miljoonaa euroa (-2,1 milj. euroa).

Neljännen vuosineljänneksen raportoitu tulos verojen jälkeen oli 
-15,6 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa) ja kertaeristä
puhdistettuna 0,5 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets

”Alkuvuosi oli tulosmielessä lupauksia herättävä, mutta
loppuvuotta kohti markkinanäkymät synkkenivät useilla
liiketoiminta-alueillamme. Erityisesti mallas- ja
perunaliiketoimintojen kannattavuus kääntyi laskuun.
Elintarvikediagnostiikan positiivista tuloskäännettä odotettiin jo
viime vuoden lopulla, mutta tuoteportfolion kapeus ja kilpailukyky
osoittautuivat ennakoitua ongelmallisimmiksi. Koska maltaan,
perunan ja elintarvikediagnostiikan tulokset olivat tappiolliset
ja myös näkymät heikkenivät, tarkistettiin kyseisiin
liiketoimintoihin sitoutuneiden tase-erien arvoa viimeisellä
vuosineljänneksellä yhteensä 21 miljoonan euron alaskirjauksilla.
Kaikissa mainituissa liiketoiminnoissa on myös käynnistetty
tervehdyttämisohjelmat, joiden avulla leikataan kustannuksia.

Tehostamistoimenpiteistä huolimatta Raision alkuvuoden 2006
tuloksen arvioidaan jäävän selvästi viime vuoden vastaavaa
ajankohtaa heikommaksi. Tulosta rasittavat mm. uutuustuotteisiin
liittyvät merkittävät markkinointipanostukset. Uudet tuotteet ja
toiminnan virtaviivaistaminen heijastuvat myönteisesti loppuvuoden
näkymiin ja koko vuoden 2006 kannattavuuden arvioidaankin
paranevan viime vuodesta.”

RAISIO OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Rabbe Klemets, p. 0400 821 614
viestintä ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, p. 050 590
9398
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 556 6512

Lehdistötilaisuudet pidetään 9.2.2006 klo 13.30 Raision
pääkonttorissa osoitteessa Raisionkaari 55, Raisio ja klo 15.30
Helsingissä WTC:ssä osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 9.2.2006 klo 16.30,
p. +358 (0)9 8248 5090, PIN-koodi 9898.

Raisio Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja varsinainen
yhtiökokous pidetään torstaina 30.3.2006. Tammi-maaliskuun
osavuosikatsaus julkaistaan 4.5.2006, tammi-kesäkuun 2006
osavuosikatsaus 2.8.2006 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus
1.11.2006.

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole
annettu.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2005

Raision strateginen tavoite on kehittyä peruselintarvikkeiden
valmistajasta kuluttajille lisäarvoa tuovien, terveellisten ja
kasviperäisten elintarvikkeiden tarjoajaksi. Kasvua haetaan
elintarvikeliiketoiminnoissa koko Itämeren alueelta ja
rehuliiketoiminnoissa erityisesti Venäjältä. Terveysvaikutteisten
ainesosien ja elintarvikediagnostiikan markkina on globaali.

Vuonna 2005 Raision maantieteellinen laajeneminen ja
tuotevalikoiman uudistaminen vauhdittuivat kasvaneiden tutkimus-
ja tuotekehityspanosten sekä tuotannollisten investointien ja
verkostoitumisen sekä maltillisten yritysostojen kautta. Venäjällä
edettiin rehuliiketoiminnan käynnistämissuunnitelmissa ja Puolassa
varmistettiin Benecol-tuoteperheen nopea laajentaminen juotaviin
jogurtteihin. Ruotsiin perustettiin yhteisyritys hoitamaan Raision
uusien soija- ja kaurapohjaisten tuoretuotteiden myyntiä ja
markkinointia Suomessa ja Ruotsissa.

Vahva tase luo hyvät edellytykset kehittää Raisiota kasviperäisen
ravinnon erityisosaajana ja ravinnon turvallisuuden varmistajana.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 434,6 miljoonaa euroa (437,9
milj. euroa jatkuvista toiminnoista vuonna 2004). RavintoRaision
liikevaihto pieneni, mutta Raisio Life Sciencesin liikevaihto
kasvoi.

Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 37,3 prosenttia 
(35,9 %) eli 162,0 miljoonaa euroa (157,1 milj. euroa).

TULOS

Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 9,1 miljoonaa
euroa (10,6 milj. euroa). Sekä RavintoRaision että Raisio Life
Sciencesin operatiiviset liiketulokset nousivat edellistä vuotta
korkeammiksi, mutta muiden toimintojen kulut kasvoivat
merkittävästi erityisesti konsernitasoisten tutkimus- ja
tuotekehityspanosten vuoksi. Myös uuden SAP-
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja IT-ympäristön
uusiminen kasvattivat muiden toimintojen kuluja.

Liiketoiminnan poistot, jotka tuloslaskelmassa on jaettu
toiminnoille, olivat 24,5 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa) ilman
alaskirjauksista syntyneitä kertapoistoja.

Konsernin kertaeristä puhdistettu tulos ennen veroja oli 10,9
miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,05
euroa (0,07 euroa).

Raportoidun tuloksen vertailtavuus on heikko johtuen merkittävistä
kertaluonteisista eristä niin vuoden 2004 kuin vuoden 2005
tilinpäätöksissä. Jatkuvien liiketoimintojen raportoitu liiketulos
oli kertomusvuonna -10,9 miljoonaa euroa (-18,4 milj. euroa) ja
liiketoiminnan tuottama kassavirta 5,6 miljoonaa euroa (45,9 milj.
euroa). Konsernin nettorahoituserät olivat 4,4 miljoonaa euroa 
(-1,6 milj. euroa). Rahoitustulosta kasvattivat merkittävästi
pienempi keskimääräisen velan määrä ja huomattavat rahoitusvarat.
Lisäksi Lännen Tehtaiden osakkeiden myynnistä syntynyt voitto
kasvatti rahoitustuottoja 1,7 miljoonalla eurolla.

Raportoitu tilikauden tulos verojen jälkeen oli -5,4 miljoonaa
euroa (-19,1 milj. euroa tai 213,0 milj. euroa sisältäen kemian
liiketoiminnasta saadun myyntivoiton) ja osakekohtainen tulos oli
-0,04 euroa (-0,12 euroa). Tilikauden verot olivat 1,9 miljoonaa
euroa positiiviset johtuen alaskirjausten 4,1 miljoonan euron
verovaikutuksesta ja vuodelta 2004 kirjatuista verosaamisista.
Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,3 prosenttia (46,7 %).

KERTALUONTEISET ERÄT TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Mallas- ja perunaliiketoimintojen heikkojen markkinanäkymien
pitkittyminen johti toimintaan sitoutuneiden omaisuuserien arvojen
uudelleenarviointiin. IFRS-laskentakäytännön mukaisen testauksen
tuloksena Raisio poisti mallastamon kuluvan käyttöomaisuuden
kirjanpitoarvon kokonaisuudessaan 8,4 miljoonan euron
kertapoistolla. Perunaliiketoiminnan kuluvaan käyttöomaisuuteen
tehtiin 7,5 miljoonan kertapoistot.

Myös elintarvikediagnostiikan markkinanäkymät ovat eräiden
tuotteiden osalta heikentyneet, mikä on johtanut nykyisten
tuotteiden kasvuennusteen alentamiseen. Tästä johtuen
nykytuotteisiin kohdistuneeseen liikearvoon tehtiin 5,1 miljoonan
arvon alaskirjaus.
Edellä mainittujen kertaluonteisten kuluerien lisäksi Raisio
kirjasi 1,7 miljoonan euron kertaluonteisen osakkeiden
myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron ei-kassavaikutteisen
kertaluonteisen tuoton captive-vakuutusyhtiönsä vastuuvelan
purkautumisesta johtuen.

KERTALUONTEISET ERÄT (milj. euroa)
                       2005      2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
RavintoRaisio
 Myyntivoitot                  -       3,3
 Alaskirjaukset               -15,9      -24,8
 IFRS eläkevastuun purku            -       3,1
Raisio Life Sciences
 Alaskirjaukset               -5,1      -9,2
Muut toiminnot                 1,0      -1,4
Vaikutus jatkuvien toimintojen
liiketulokseen                -19,9      -29,0
Rahoituserät                  1,7      -2,0

LOPETETUT TOIMINNOT:
Myyntivoitot                   -      228,3

Kertaluonteisten erien vaikutus konsernin
tulokseen ennen veroja            -18,2      197,3

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2005 olivat 49,3 miljoonaa
euroa (22,1 milj. euroa) eli 11,3 prosenttia (5,0 %)
liikevaihdosta. RavintoRaision bruttoinvestoinnit olivat 36,2
miljoonaa euroa (16,0 milj. euroa) ja Raisio Life Sciencesin 6,3
miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa) ja muut investoinnit olivat 6,7
miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa).

Merkittävimmät investoinnit olivat soija-kauratehtaan ja tutkimus
& kehityskeskuksen rakentaminen sekä stanoliesteritehtaan
kapasiteetin laajennus ja toiminnanohjausjärjestelmien uusiminen.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Raision taseen loppusumma oli 452,5 miljoonaa euroa (514,3 milj.
euroa) ja oma pääoma 347,3 miljoonaa euroa (392,8 milj. euroa).

Konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 36,1
miljoonaa euroa (49,5 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 
-86,6 miljoonaa euroa (-164,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli
vuoden lopussa 76,8 prosenttia (76,4 %) ja velkaantumisaste -25,0
prosenttia (-41,9 %).

Käyttöpääoma nousi 86,6 miljoonaan euroon (57,7 milj. euroa)
vaihto-omaisuuden kasvusta johtuen.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

RavintoRaisio

RavintoRaision liikevaihto jäi 2,4 prosenttia edellisvuotta
pienemmäksi ja oli 380,6 miljoonaa euroa (389,9 milj. euroa).
Puolan liiketoiminnoissa nähtiin merkittävää kasvua hyvän
margariinimyynnin ja onnistuneen tuotevalikoiman laajentamisen
ansiosta ja myös Venäjän margariini- ja hiutalemyynti kasvoi
selvästi. Sen sijaan muilla markkinoilla liikevaihto pieneni niin
elintarvike- kuin rehu- ja mallasliiketoiminnoissakin.
Myllyliiketoiminnan liikevaihto kuitenkin kasvoi onnistuneitten
tuotelanseerausten ansiosta. Rehun myyntivolyymit kasvoivat, mutta
raaka-aineiden alentuneet hinnat siirtyivät myyntihintoihin ja
sitä kautta laskivat liikevaihtoa.

RavintoRaision liiketulos ilman kertaeriä oli 8,6 miljoonaa euroa
(8,6 milj. euroa). Merkittävimmin tulos parani
kasviöljyliiketoiminnassa, mikä osaltaan vahvisti
rehuliiketoiminnan yhteenlaskettua hyvää tulosta. Elintarvikkeissa
kannattavuus parani Ruotsin ja Puolan markkinoilla, mutta Venäjän
liiketoiminnat tekivät kasvuhakuisista panostuksista johtuen
edelleen tappiota. Suomen elintarvikeliiketoimintojen tulos jäi
lähelle nollaa. Tulosta heikensivät perunatuotteiden kohonneet
raaka-ainekulut ja pakasteperunatuotteiden menekkivaikeudet sekä
soija-kauratehtaan käynnistyskulut. Mallasliiketoiminta kääntyi
tappiolliseksi Venäjän muuttuneen markkinatilanteen vuoksi.

RavintoRaision raportoitu liiketulos oli -7,3 miljoonaa euroa 
(-9,8 milj. euroa), johon sisältyy yhteensä 15,9 miljoonan euron
alaskirjaukset mallas- ja ruokaperunaliiketoimintojen
käyttöomaisuudesta.

RavintoRaision liikevaihto, milj.euroa
                       2005      2004
Elintarvike                 210,2      217,1
 Margariinituotteet             117,9      121,6
 Myllytuotteet                77,0      75,1
 Perunatuotteet               18,5      21,2
 Muut                      -       0,8
 Sisäinen Myynti               -3,1      -1,7
Rehu ja mallas                186,2      190,7
 Rehut                   163,6      165,2
 Maltaat                   21,4      24,7
 Muut                     2,0       1,4
 Sisäinen myynti               -0,8      -0,5
Yhteensä                   380,6      389,9

Elintarvikkeet

Raision markkina-asema Suomen, Puolan ja Venäjän
elintarvikemarkkinoilla pysyi lähes ennallaan. Ruotsissa markkina-
asema heikkeni hieman private label -myynnin pienenemisestä
johtuen. Suomessa keltaisten rasvojen markkina pieneni vähän kun
taas Puolassa oli hienoista kasvua. Venäjällä markkinoiden kasvu
on ripeintä. Raision elintarvikeliikevaihto oli 210,2 miljoonaa
euroa (217,1 milj. euroa).

Raisio hankki 25 prosentin osuuden puolalaisesta meijerialan
yrityksestä Oborysta ja varmisti näin Benecol-tuotevalikoiman
nopean laajenemisen Puolassa ja sen lähialueilla.

Raisio ja Suomen Viljava sopivat ns. puhdaskauratuotteiden
valmistamisesta erityisesti keliaakikoille. Uudet tuotteet tulevat
markkinoille keväällä 2006.

Vuoden 2005 lopussa valmistui soija- ja kaurapohjaisten
tuoretuotteiden tuotantolaitos Turkuun. Raisiolle investointi on
merkittävä askel konsernin strategian mukaiseen uudistumiseen ja
tuotevalikoiman kehittämiseen.

Raisio ja ruotsalainen Cerealia Foods & Bread perustivat
tasaomisteisen yhteisyrityksen GoGreen AB:n, jonka
tuotevalikoimaan kuuluvat mm. kaura- ja soijapohjaiset
tuoretuotteet. Yhteisyritys tarjoaa erinomaisen väylän myös
Pohjois-Euroopan markkinoille, missä soijatuotteiden kasvu on
ollut erittäin nopeaa, yli 20 prosenttia vuositasolla.

Raisio aloitti Camelina-öljykasvin sopimusviljelyttämisen ja
kaupallistamisen. Camelina on Raisiolle uusi, merkittävä
lisämahdollisuus kehitettäessä terveyttä edistäviä ja
terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja niiden ainesosia.

Rehut ja maltaat

Suomessa maatilarehumarkkinoiden koko volyymilla mitattuna kasvoi
hieman. Raision markkina-asema vahvistui sekä maatilarehuissa että
kalanrehuissa. Maatilarehujen vienti kasvoi edellisestä vuodesta.
Kalanrehujen volyymi säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta vienti
kasvoi merkittävästi. Raision rehuliikevaihto oli 163,6 miljoonaa
euroa (165,2 milj. euroa).

Raisio ja Lännen Tehtaat perustivat tasaomistuksin
yhteisyrityksen, ZAO Scandic Feedin, joka vastaa maatilarehujen
tuotannollisen toiminnan aloittamisesta Luoteis-Venäjällä.
Yhteisyrityksen tavoitteena on saavuttaa merkittävä markkinaosuus
kyseisellä markkina-alueella viiden vuoden kuluessa.

Maltaan ylitarjonta Euroopan Unionin alueella ja lisääntynyt
mallastuskapasiteetti Venäjällä kiristivät hintakilpailua
mallasmarkkinoilla entisestään. Suomen mallasmarkkinat ovat
säilyneet edellisvuoden tasolla, mutta hintakilpailu on
kiristynyt. Raision mallasliikevaihto oli 21,4 miljoonaa euroa
(24,7 milj. euroa).

Raisio Life Sciences

Raisio Life Sciences -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 10,7
prosenttia ja oli 59,0 miljoonaa euroa (53,3 milj. euroa)
ainesosaliiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Myös
diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi hieman
edellisvuodesta.

Kannattavuus parani, ja liiketulos ilman kertaeriä oli 7,5
miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Tulosta paransi vuoden 2005
aikana jatkunut ainesosamyynnin kasvu. Sterolipohjaisten
ainesosien markkinoiden kehittyessä Raisio on onnistunut saamaan
markkinoilla vahvan aseman Benecol-ainesosallaan sekä pystynyt
hyödyntämään osaamistaan laajemminkin sterolipohjaisten ainesosien
valmistusketjussa. Diagnostiikkaliiketoiminnassa keskityttiin
toiminnan tehostamiseen sekä tuoteportfolion uudistamiseen.
Tuotekehityspanostukset olivatkin mittavat, ja tämä painoi
diagnostiikkaliiketoiminnan tuloksen tappiolliseksi.

Raisio Life Sciencesin raportoitu liiketulos oli 2,4 miljoonaa
euroa (-4,8milj. euroa), johon sisältyy
diagnostiikkaliiketoiminnan liikearvosta tehty 5,1 miljoonan euron
alaskirjaus.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto, milj. euroa
                       2005      2004
Ainesosat                   50,2      44,7
Elintarvikediagnostiikka            8,8       8,6
Yhteensä                   59,0      53,3

Ainesosat

Markkinoiden kasvu jatkui erityisesti Euroopassa, jossa sitä on
vauhdittanut kuluttajien kasvanut terveystietoisuus ja uusien,
kuluttajaystävällisten tuotteiden tuominen markkinoille. Raision
ainesosamyynti kasvoi markkinoiden keskimääräistä vauhtia, ja
nousi 11,0 prosentilla 50,2 miljoonaan euroon.

Stanoliesteritehtaan kapasiteetin laajennus Raisiossa käynnistyi
ja se valmistuu alkuvuonna 2006. Raisio hankki Benecolin myynti-
ja markkinointioikeudet Kiinaan, Japaniin ja Meksikoon
yhteistyökumppaniltaan McNeil Nutritionals LLC:ltä syksyllä 2005.

Elintarvikediagnostiikka

Markkinoiden arvioidaan kasvavan 7-8 prosentin vuosivauhdilla.
Tätä nopeammin, 12-15 prosentin vuosivauhdilla, kasvavat
pikatestimarkkinat, joihin Raision tuotekehitys keskittyy. Tällä
hetkellä Raision markkinaosuudet Euroopassa ovat 5-15 prosenttia
tuotealueesta riippuen. Vuonna 2005 Raision
diagnostiikkaliikevaihto kasvoi 2,3 prosentilla ja oli 8,8
miljoonaa euroa.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tutkimus ja kehitys on määritelty yhdeksi Raision strategisista
painopistealueista. Vuonna 2005 keskityttiin lisäarvotuotteiden
osuuden kasvattamiseen elintarvikkeiden tuotevalikoimassa.

Sekä ravinnon että elintarvikediagnostiikan tutkimuskeskusten
resursseja vahvistettiin mm. palkkaamalla uutta henkilöstöä.
Loppuvuonna valmistui Raision tehdasalueen tutkimus- ja
kehitysresurssit yhdistävä tutkimuskeskus.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna 2005 olivat 10,3
miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (1,9 %)
liikevaihdosta.

RavintoRaision tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 3,8 miljoonaa
euroa (4,2 milj. euroa) eli 1,0 prosenttia (1,1 %) liiketoiminta-
alueen liikevaihdosta. Raisio Life Sciences käytti tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaan 3,3 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa) eli
5,6 prosenttia (7,8 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.
Konsernin strateginen t&k, jonka kulut kirjautuivat muille
toiminnoille, oli 3,2 miljoonaa euroa.

YRITYSVASTUU

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta
toimintaympäristöstään. Tavoitteena on, että toiminta on
tulevaisuudessakin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
vakaalla pohjalla. Raision yritysvastuuraportti julkaistaan
vuosikertomuksen yhteydessä maaliskuussa.

Raisiolla ei ole tilinpäätökseen kirjattuja taloudellisia
ympäristöriskejä.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ

Yhtiökokous hyväksyi toisessa käsittelyssä yhtiöjärjestykseen
esitetyt muutokset, jotka perustuivat mm. Corporate Governance
–suositukseen ja päätti yhtiön toiminimen muuttamisesta Raisio
Oyj:ksi. Muutokset tulivat voimaan huhtikuussa 2005.

Raision hallituksessa vuonna 2005 toimivat puheenjohtajana Arimo
Uusitalo ja jäseninä Jörgen Grandell, Erkki Haavisto, Jaakko
Ihamuotila, Rabbe Klemets, Kaarlo Pettilä, Michael Ramm-Schmidt
sekä Christoffer Taxell.

Hallituksesta jäi 31.12.2005 pois yhtiöjärjestyksen ikäpykälän
nojalla Jaakko Ihamuotila. Myöskään Raision konsernijohtaja Rabbe
Klemets ei jatka hallituksen jäsenenä, koska keväällä 2005
toteutunut yhtiöjärjestysmuutos sallii toimitusjohtajan jäävän
hallituksen ulkopuolelle. Hallituksen uudeksi jäseneksi 1.1.2006
alkaen valittiin Seppo Paatelainen. Kaikki hallituksen jäsenet
ovat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Raision hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Juha Saura ja
varapuheenjohtajana 31.12.2005 asti Ola Rosendahl. 1.1.2006 alkaen
varapuheenjohtajaksi valittiin Holger Falck.

RavintoRaision toimitusjohtaja Olavi Kuusela nimitettiin Raisio
Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi toukokuussa 2005.

Raisio-konsernin palveluksessa 31.12.2005 oli 1 396 henkilöä 
(1 412 henkilöä). Vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 33 prosenttia
(32 %) henkilökunnasta. Henkilöstömäärää vähensivät toteutetut
toiminnan tehostamisohjelmat. Henkilökunnan määrää kasvattivat
Puolan liiketoiminnan laajentuminen, soija-kauratehtaan
käynnistyminen Suomessa sekä rekrytoinnit myyntiin,
markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen. Vuoden lopussa
RavintoRaision palveluksessa oli 1 054 henkilöä, Raisio Life
Sciencesin 141 henkilöä, tutkimuksessa ja kehityksessä 115
henkilöä ja konsernihallinnossa 86 henkilöä.

IFRS-POHJAINEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ

Raision tilinpäätös on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Raisio siirtyi IFRS-standardien
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Siirtymisestä
on kerrottu 22.4.2005 annetulla erillisellä tiedotteella.

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Raision vaihto-osakkeita vaihdettiin vuonna 2005 Helsingin
Pörssissä 109,6 miljoonaa kappaletta (110,1 milj. kpl). Vaihdon
arvo oli 250,4 miljoonaa euroa (180,1 milj. euroa) ja keskikurssi
2,28 euroa (1,64 euroa). Viimeinen vaihto-osakkeen
kaupantekokurssi vuonna 2005 oli 2,26 euroa (1,90 euroa). 
V-osakkeen kurssi nousi 19 prosenttia vuoden alusta.

Kantaosakkeita vaihdettiin vuonna 2005 Helsingin Pörssissä 1,5
milj. kappaletta (1,5 milj. kpl). Vaihdon arvo oli 3,5 milj. euroa
(2,5 milj. euroa) ja keskikurssi 2,33 euroa (1,69 euroa).
Viimeinen kaupantekokurssi vuonna 2005 oli 2,28 euroa (1,85
euroa). K-osakkeen kurssi nousi 23 prosenttia vuoden alusta.

Yhtiöllä oli 31.12.2005 yhteensä 42 953 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 16 prosenttia
(12 %). Arvo-osuusjärjestelmään on siirtämättä noin 0,6 prosenttia
osakkeista.

Omien osakkeiden hankinta nosti Raision yhtiön toiseksi
suurimmaksi omistajaksi. Raisio Oyj:n haltuun tuli vuoden aikana
3 768 200 yhtiön omaa osaketta.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakepohjaisia
kannustinjärjestelmiä eikä hallituksella valtuuksia osakepääoman
korotukseen.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Hallituksen yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen mukaiset omien
osakkeiden hankinnat alkoivat elokuussa ja voivat jatkua enintään
kevään 2006 yhtiökokoukseen asti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Vaihto-osakkeita voidaan hankkia enintään 6 529 289 kappaletta ja
kantaosakkeita enintään 1 728 162 kappaletta eli yhteensä enintään
5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta. Mikäli
kantaosakkeita muunnetaan vaihto-osakkeiksi, edellä mainitut
osakelajikohtaiset enimmäismäärät muuttuvat. Osakkeiden hankinta
toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan ja hankinta tapahtuu
muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Omien osakkeiden ostot on aloitettu 10.8.2005 ja per 31.12.2005 on
hankittu 3 738 000 vaihto-osaketta keskihintaan 2,31 euroa sekä 
30 200 kantaosaketta keskihintaan 2,35 euroa. Hankittujen vaihto-
osakkeiden määrä on 2,86 % kaikista vaihto-osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ja kantaosakkeiden vastaavasti 0,09 %.
Yhteensä hankitut osakkeet edustavat 2,28 % koko osakekannasta ja
0,53 % kokonaisäänimäärästä. Hankittujen vaihto-osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 628 683 euroa ja kantaosakkeiden
5 079 euroa eli yhteensä 633 762 euroa, mikä on 2,28 %
osakepääomasta. Kauppahintana hankituista vaihto-osakkeista on
suoritettu 8 635 798 euroa ja kantaosakkeista 71 068 euroa eli
yhteensä 8 706 866 euroa. Ennen näitä hankintoja yhtiöllä tai sen
tytäryhtiöillä ei ollut hallussaan Raisio Oyj:n osakkeita.

Osakkeiden hankkimisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta
osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Koska
osakkeet on hankittu Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä
ilman tietoa osakkeiden myyjistä, ei osakeyhtiölain 1:4.1 §:ssä
tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä mahdollisesti
hankittujen osakkeiden osuutta yhtiön osakepääomasta ja
äänivallasta voida määritellä.

Hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus luovuttaa
yhtiölle hankittuja omia osakkeita. Tätä valtuutta ei toistaiseksi
ole käytetty ja myös se on voimassa kevään 2006 yhtiökokoukseen
asti.

OSINKOEHDOTUS

Raision tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille
osakkeenomistajilleen kehittämällä liiketoimintaansa ja
parantamalla sen kannattavuutta sekä noudattamalla pitkäjänteistä
osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona puolet
jatkuvasta liiketoiminnasta syntyvästä osakekohtaisesta tuloksesta
edellyttäen, ettei osingonmaksu vaaranna yhtiön strategisten
tavoitteiden saavuttamista.

Raision hallitus esittää osinkopolitiikan mukaisen osinkotason
ylittävää osinkoa käyttäen kemian liiketoimintojen myynnistä
vuonna 2004 syntyneitä voitonjakokelpoisia varoja. Osinkoesitys
30.3.2006 pidettävälle yhtiökokoukselle on 0,05 euroa/osake.

STRATEGIATÄSMENNYKSET TYÖN ALLA

Raision strategialinjaukset vahvistettiin vuonna 2004, jolloin
päätettiin luopua kemian liiketoiminnoista. Samalla konsernin
rakenne uudistettiin vastaamaan uutta strategiaa.
Liiketoimintaympäristön muuttuessa kiihtyvällä tahdilla Raision
johto ja hallitus ovat alkuvuonna 2006 käynnistäneet strategian
täsmentämiseen tähtäävän analyysin.

On ilmeistä, että kaikissa liiketoiminnoissa ei vielä kuluvana
vuonna saavuteta asetettua 12 prosentin tuottotavoitetta. Lisäksi
vahvan vakavaraisuuden turvaavan kassan matala, riskitön tuotto
pienentää sijoitetun pääoman tuottoa konsernissa.

Strategiatyöllä pyritäänkin osaltaan varmistamaan jo
tavoitetasossa olevien ainesosa-, rehu- ja Puolan liiketoimintojen
kasvu ja tuloksen positiivinen kehitys myös jatkossa sekä
erityisesti hakemaan rakenteellisia tai muita ratkaisuja nyt
heikoimmin menestyviin liiketoimintoihin. Vahva tase mahdollistaa
kasvun paitsi oman tuotekehityksen myös yritysostojen kautta.

VUODEN 2006 NÄKYMÄT

Uutuustuotteiden lanseerausten arvioidaan kasvattavan Raision
elintarvikeliikevaihtoa niin Suomessa, Ruotsissa, Puolassa kuin
Venäjälläkin. Suomessa uutuustuotteita tuodaan markkinoille yli
kaksinkertainen määrä viime vuoteen nähden. Lisäarvotuotteiden
osuus tuoteportfoliosta suurenee näin merkittävästi.

Uusia tuotelanseerauksia on luvassa myös Raisio Life Sciencesilta
ja sen partnereilta. Mm. Benecol-ainesosaa sisältäviä juomia on
alkuvuonna tuotu Saksan ja Englannin markkinoille.
Elintarvikediagnostiikassa uusien pikatestaussovellusten
markkinointi aloitetaan vuoden 2006 aikana.

Rehuliiketoiminnassa kasvua odotetaan erityisesti Venäjän
liiketoiminnoista. Mallasliiketoiminnan markkinanäkymät ovat
ennallaan.

Kasvu- ja markkinointipanostukset rasittavat kannattavuutta ja
alkuvuoden tuloksen arvioidaankin jäävän selvästi vertailukautta
heikommaksi. Toiminnan tehostaminen ja kasvu parantavat
loppuvuoden näkymiä ja koko vuoden 2006 liiketuloksen arvioidaan
paranevan viime vuodesta.


Raisiossa 9.2.2006

Raisio Oyj
Hallitus

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)
                         2005     2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto                   434,6    437,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut      -363,4    -360,1

Bruttokate                    71,2     77,9

Myynnin ja markkinoinnin kulut         -39,3    -37,0
Hallinnon kulut                 -30,0    -27,1
Tutkimus ja tuotekehityskulut          -10,3     -8,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto    -2,4    -23,8
Liiketulos                   -10,9    -18,4

Rahoitustuotot ja kulut, netto          4,4     -1,6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta                    -0,8     -0,4

Tulos ennen veroja                -7,3    -20,3
Tuloverot                     1,9     1,2

Tilikauden tulos
jatkuvista toiminnoista             -5,4    -19,1

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos
lopetetuista toiminnoista             0,0    232,1

TILIKAUDEN TULOS                 -5,4    213,0

Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille             -6,0    211,3
Vähemmistölle                   0,6     1,7

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa)                  -0,04     1,28
Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista (euroa)              -0,04    -0,12

Osakekohtainen tulos lopetetuista
toiminnoista (euroa)               0,00     1,40

KERTALUONTEISET ERÄT (milj. euroa)
                         2005     2004
JATKUVAT TOIMINNOT:
RavintoRaisio
 Myyntivoitot                   -     3,3
 Alaskirjaukset                -15,9    -24,8
 IFRS eläkevastuun purku              -     3,1
Raisio Life Sciences
 Alaskirjaukset                 -5,1     -9,2
Muut toiminnot                  1,0     -1,4
Vaikutus jatkuvien toimintojen liiketulokseen  -19,9    -29,0
Rahoituserät                   1,7     -2,0
Vaikutus jatkuvien toimintojen tulokseen    -18,2    -31,0

LOPETETUT TOIMINNOT:
Myyntivoitot                    -    228,3

KONSERNIN TASE (milj. euroa)
                      31.12.2005  31.12.2004
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet             13,4     10,2
 Liikearvo                   11,6     17,0
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     130,5    127,0
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä     4,9     1,6
 Myytävissä olevat rahoitusvarat         2,2     8,0
 Saamiset                    6,2     6,7
 Laskennalliset verosaamiset          12,3     9,5
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus                73,9     56,5
 Myynti- ja muut saamiset            74,7     63,8
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvarat           117,0    210,4
 Rahat ja pankkisaamiset             5,8     3,8
Varat                      452,5    514,3

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   332,0    378,1
Vähemmistöosuus                 15,3     14,7
Laskennalliset verovelat             8,7     10,3
Eläkevelvoitteet                 0,4     0,7
Pitkäaikaiset korolliset velat          12,9     26,0
Ostovelat ja muut velat             60,5     61,8
Lyhytaikaiset korolliset velat          22,8     22,8
Oma pääoma ja velat               452,5    514,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)

   Osa- Yli- Vara- Muut Omat Muun- Ar- Ker- Yht. Vä- Yht.
   ke- kurs-  ra- ra- osak-  to- von-  ty-    hem-
   pää- sira- has- has- keet erot muu- neet    mis-
   oma has-  to tot       tos- voit-    tö-
       to            rahas- to-   osuus
                     to varat
Oma pääoma
1.1.2004
   27,8  2,9 88,8 0,2  0,0  0,0 0,0 69,9 189,5 23,1 212,6
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -21,5 -21,5 -0,2 -21,7
Muuntoeron
muutos -   -   -  -   - -0,7  -  0,0 -0,7 0,2 -0,5
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  - 211,3 211,3 1,7 213,0
RC:n myynnin
yhteydessä
tuloslaskelmaan
kirjatut
muunto-
erot  -   -   -  -   - -0,7  -   - -0,7  - -0,7
RC:n
myynti -   - -0,2 -0,2   -   -  -  0,4  0,0 -9,7 -9,7
Kurssierot
nettosijoitukseksi
katsottavasta
saamisesta
ulkomaiselta
yksi-
költä  -   -   -  -   -  0,1  -   -  0,1  -  0,1
Vero-osuus
edelli-
sestä  -   -   -  -   -  0,0  -   -  0,0  -  0,0
Muut muu-
tokset -   -  0,0  -   - -0,8  -  0,9  0,1 -0,3 -0,2
Oma pääoma
31.12.2004
   27,8  2,9 88,6 0,0  0,0 -2,2 0,0 261,0 378,1 14,7 392,8

Oma pääoma
1.1.2005
   27,8  2,9 88,6 0,0  0,0 -2,2 0,0 261,0 378,1 14,7 392,8
IAS 32:n
ja 39:n
käyttöön-
otto  -   -   -  -   -   - 0,3 -0,3  0,0  -  0,0
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -34,7 -34,7  - -34,7
Muuntoerojen
muutos -   -   -  -   -  3,8  -   -  3,8 0,0  3,8
Omien
osakkeiden
han-
kinta  -   -   -  - -8,7   -  -   - -8,7  - -8,7
Kurssierot
nettosijoitukseksi
katsottavasta
saamisesta
ulkomaiselta
yksi-
költä  -   -   -  -   - -0,4  -   - -0,4  - -0,4
Vero-osuus
edelli-
sestä  -   -   -  -   -  0,1  -   -  0,1  -  0,1
Rahavirran
suojauk-
set
 Kirjattu
 omaan
 pääomaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - 0,0   -  0,0  -  0,0
 Siiretty
 tuloslaskelmaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,1   - -0,1  - -0,1
Myytävissä olevat
sijoitukset
 Siirretty
 tuloslaskelmaan
 veroilla
 vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,2   - -0,2  - -0,2
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  - -6,0 -6,0 0,6 -5,4
Muut muu-
tokset -   -   -  -   -   -  -  0,1  0,1 0,0  0,1
Oma pääoma
31.12.2005
   27,8  2,9 88,6 0,0 -8,7  1,3 0,0 220,1 332,0 15,3 347,3

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA (milj. euroa)
                         2005     2004

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta     34,5     44,6
Käyttöpääoman muutos              -27,0     13,1
Rahoituserät ja verot              -1,9    -11,9
Liiketoiminnan kassavirta             5,6     45,9

Investoinnit                  -48,6    -32,5
Käyttöomaisuuden myynti              8,3    406,3
Investointien kassavirta            -40,3    373,8

Pitkäaikaisten lainojen muutos         -14,0    -219,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos          -0,3     0,3
Lainasaamisten muutos               0,0     -1,0
Omien osakkeiden hankinta            -8,6      -
Maksetut osingot                -34,5    -21,7
Rahoituksen kassavirta             -57,4    -241,6

Muuntoero-oikaisu                -0,3     1,4

Rahavarojen muutos               -92,4    179,5

Rahavarat kauden alussa             214,1     34,6
Rahavarojen käyvän arvon
muutosten vaikutus                1,2      -
Rahavarat kauden lopussa            122,9    214,1

KONSERNIN LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                         2005     2004

RavintoRaisio                  380,6    389,9
Raisio Life Sciences               59,0     53,3
Muut toiminnot                  1,3      -
Toimialaryhmien välinen myynti          -6,3     -5,3
Jatkuvien toimintojen
liikevaihto yhteensä              434,6    437,9

Lopetetut toiminnot                 -    192,7
Eliminoinnit                    -     -3,6
Konsernin liikevaihto              434,6    627,0

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN LIIKETULOS (milj. euroa)
                         2005     2004

RavintoRaisio                  -7,3     -9,8
Raisio Life Sciences               2,4     -4,8
Muut toiminnot                  -5,8     -3,9
Eliminoinnit                   0,0     0,1
Jatkuvien toimintojen liiketulos        -10,9    -18,4

Lopetetut toiminnot                0,0    241,2
Liiketoimintasegmenttien liiketulos
yhteensä                    -10,9    222,8

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN NETTOVARALLISUUS (milj. euroa)
                      31.12.2005  31.12.2004

RavintoRaisio                  167,3    147,5
Raisio Life Sciences               57,0     47,0
Muut toiminnot ja
kohdistamattomat erät              123,0    198,3
Yhteensä                    347,3    392,8

KONSERNININ INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                         2005     2004

RavintoRaisio                  36,2     16,0
Raisio Life Sciences               6,3     2,8
Muut toiminnot                  10,3     4,4
Eliminoinnit                   -3,6     -1,2
Jatkuvien toimintojen
investoinnit yhteensä              49,3     22,1
Lopetetut toiminnot                 -     12,8
Investoinnit yhteensä              49,3     34,8

KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO
MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)
                         2005     2004

Suomi                      272,5    280,8
Puola                      36,6     33,4
Venäjä                      31,3     32,4
Muu Eurooppa                   86,4     85,1
Muu maailma                    7,6     6,2
Yhteensä                    434,6    437,9

TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)
         10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
          2005 2005 2005 2005  2004 2004 2004 2004

RavintoRaision
liikevaihto    99,0 97,4 98,4 85,9  97,5 99,0 105,4 88,0
Raisio Life
Sciencesin
liikevaihto    15,1 14,4 16,1 13,4  16,1 11,7 13,7 11,8
Muiden toimintojen
liikevaihto     0,6  0,3  0,3  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0
Toimialaryhmien
välinen
liikevaihto    -1,7 -1,4 -1,8 -1,4  -1,5 -1,1 -1,5 -1,1
Liikevaihto
yhteensä     112,9 110,7 112,9 98,1 112,1 109,6 117,5 98,7

RavintoRaision
liiketulos    -16,5  3,4  3,2  2,6  4,3  3,4 -17,0 -0,5
Raisio Life
Sciencesin
liiketulos     -3,3  1,7  1,7  2,2  1,6  0,8 -8,1  0,9
Muiden toimintojen
liiketulos     -1,8 -1,5 -2,0 -0,6  -0,5 -0,5 -2,7 -0,2
Eliminoinnit    -0,1  0,2  0,0 -0,1  0,0  0,1  0,0  0,0
Liiketulos
yhteensä     -21,6  3,8  2,9  4,1  5,5  3,8 -27,8  0,2

Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta     -0,5 -0,3  0,0 -0,1  0,0  0,0 -0,3 -0,1
Segmenttitulokset -22,1  3,5  2,9  4,0  5,5  3,7 -28,1  0,1

Rahoitustuotot
ja –kulut, netto  0,5  2,1  1,0  0,8  0,7  0,2 -1,3 -1,1
Tulos ennen
veroja      -21,7  5,6  3,9  4,8  6,1  3,9 -29,4 -0,9
Tuloverot      6,1 -1,5 -1,4 -1,3  -2,8  7,1 -2,4 -0,7
Konsernin tulos
jatkuvista
toiminnoista   -15,6  4,1  2,5  3,5  3,3 11,0 -31,8 -1,6

TUNNUSLUKUJA
                      31.12.2005  31.12.2004

Oman pääoman tuotto, %              -1,5     70,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %           -1,3     46,7

Korollinen velka kauden
lopussa, milj. euroa               36,1     49,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa         49,3     34,8
Jatkuvien toimintojen
bruttoinvestoinnit, milj. euroa         49,3     22,1
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta                 11,3     5,0
Tutkimus- ja tuotekehityskulut,
milj. euroa                   10,3     12,9
Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja
tuotekehityskulut, milj. euroa          10,3     8,4
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta                 2,4     1,9
Henkilöstö keskimäärin             1 414    2 005
Jatkuvien toimintojen henkilöstö
keskimäärin                   1 414    1 498
Omavaraisuusaste, %               76,8     76,4
Velkaantumisaste, %               -25,0    -41,9

Tulos per osake, euro*             -0,04     1,28
Liiketoiminnan kassavirta
per osake, euro*                 0,03     0,28
Oma pääoma per osake, euro*           2,06     2,29
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1 000 kpl*
 Vaihto-osakkeet               129 694   130 455
 Kantaosakkeet                34 556    34 694
 Yhteensä                  164 250   165 149
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa, 1 000 kpl*
 Vaihto-osakkeet               126 848   130 585
 Kantaosakkeet                34 533    34 564
 Yhteensä                  161 381   165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden
lopussa, milj. euroa
 Vaihto-osakkeet                295,1    248,1
 Kantaosakkeet                 78,8     63,9
 Yhteensä                   373,9    312,0

*Osakemäärät ilman omia osakkeita

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)
                      31.12.2005  31.12.2004

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset        16,9     52,7
  Pantatut arvopaperit             0,0     0,5
  Annetut yrityskiinnitykset          33,8     34,4

Taseeseen sisältymättömät
vastuusitoumukset ja vastuut
 Ei-purettavissa olevat muut
 vuokrasopimukset
   Vähimmäisvuokravastuut            2,8     1,0
 Vastuusitoumukset yhtiön
 itsensä puolesta                1,5     2,1
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
   Takaukset                  0,0     0,1
 Muut vastuut                  1,6      -

JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa)
                      31.12.2005  31.12.2004

 Johdannaissopimusten nimellisarvot
   Raaka-ainefutuurit              2,6     0,8
   Sähkötermiinit                0,0     5,6
   Valuuttatermiinit              34,9     35,9


Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa

Liitteet & linkit