RAISIO YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Yhtymä Oyj  Pörssi-ilmoitus 3.3.2003 klo 08.00 1 (2)

RAISIO YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 21. maaliskuuta 2003 alkaen kello 14.00
auditorio Martinsalissa Raision kirjastotalolla, osoite Eeronkuja
2, 21200 Raisio. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen
alkaa klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäväksi määrätyt asiat

2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uus
merkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta sekä perusteista, joiden mukaan
merkintähinta määritetään ja myös kaikista muista osakkeiden
ja/tai optio-oikeuksien merkintäehdoista sekä lainan, vaihdon
ja/tai merkinnän ehdoista siltä osin kuin niitä ei valtuutuspää
töksessä ole määrätty.

Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen ja
optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään
20.000.000 kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita,
kuitenkin niin, että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään
5.000.000 kappaletta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 3.363.758,53 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että sille annetaan oikeus päättää kenellä on
oikeus merkitä osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa ja/tai
optio-oikeuksia. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta
osakkeiden, vaihtovelkakirjalainojen ja optio-oikeuksien merkin
tään voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun siihen on olemassa yh
tiön kannalta painava taloudellinen syy ja valtuutta käytetään yri
tyskaupan tai liiketoiminnan oston rahoitukseen tai yritysten
välisen yhteistyön järjestämiseen tai yhtiön pääomarakenteen
vahvistamiseen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta
yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Edelleen hallitus ehdottaa, että sille annetaan oikeus päättää
osakkeiden ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optio-oikeuksien
merkinnästä myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Perusteluna valtuutukselle ja osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiselle on näin saatava mahdollisuus käyttää suunnattuja
osakeanteja, vaihtovelkakirjalainoja sekä optio-oikeuksia
yrityshankintojen ja liiketoimintojen oston yhteydessä joustavasti
maksuvälineenä sekä yritysten välisen yhteistyön järjestämisessä
sekä mahdollisuus hankkia uutta riskipääomaa ulkopuolisista
lähteistä.

Hallitus ehdottaa edelleen, että sille 5.4.2002 myönnetty ja
kaupparekisteriin 29.4.2002 merkitty valtuutus osakepääoman
korottamiseen ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen ja/tai
optio-oikeuksien antamiseen lakkaa olemasta voimassa 21.3.2003.

3. Osakkeenomistaja Harri Mäkitalon vaatimuksesta seuraavat asiat:

-  Raisio Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston kaikkien jäsenten
   erottaminen välittömästi;
-  Raisio Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän
   vähentäminen kahteenkymmeneen yhteen (21); ja
-  Raisio Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenten vaali.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen 2-kohdassa
tarkoitettu ehdotus liitteineen ovat 14. maaliskuuta 2003 alkaen
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Raisiossa,
Raisionkaari 55.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään tiistaina 11. maaliskuuta 2003 on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Mikäli osakkeenomistaja ei ole siirtänyt
osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään, hänellä on kuitenkin oikeus
osallistua yhtiökokoukseen, mikäli hänet on ennen 26. marraskuuta
1994 merkitty yhtiön osakeluetteloon. Tällöin osakkeenomistajan
on yhtiökokouspaikalla esitettävä osakekirjansa tai muu selvitys
siitä, ettei omistusoikeutta ole vielä kirjattu arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, jolla edellä lausutun mukaan on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen, on voidakseen käyttää siellä puhe- ja
äänivaltaansa, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina
17. maaliskuuta 2003 kello 10.00, joko kirjeellä osoitteella Rai
sio Yhtymä Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio tai telekopiolla
numeroon (02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon (02) 443 2293 tai
sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisiogroup.com. Mahdolli
set valtakirjat pyydetään toimittamaan samaan ajankohtaan mennes
sä.

Raisiossa 25. helmikuuta 2003

Hallitus


OSINGONMAKSU

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta
2002 maksetaan osinkona 0,02 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja
jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 2.4.2003
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2003 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Lisätietoja:

Raisio Yhtymä Oyj
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa
puh. (02) 443 2240, gsm 050 590 9398

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa