RAISIO YHTYMÄN HALLITUKSEN ESITYKSET YLI

Raisio Yhtymä Oyj          Pörssitiedote
                  20.8.2004 klo 15:00

RAISIO YHTYMÄN HALLITUKSEN ESITYKSET YLIMÄÄRÄISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE

Raisio Yhtymän hallitus on tänään päättänyt yhtiöjärjestyksen
muutosesityksistä ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään
Raisiossa 30.9.2004 klo 14. Yhtiökokoukselle ehdotetaan myös 0,12
euron ylimääräistä osingonjakoa osaketta kohti 18.6.2004
tiedotetun mukaisesti. Esitysten sisältö käy ilmi liitteenä
olevasta yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan sanomalehdissä
8.9.2004, jolloin ilmoittautumisaika alkaa.

Raisio Yhtymä Oyj

Taru Narvanmaa
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02 443 2240 tai 050 59 09 398

LIITE
KUTSU RAISIO YHTYMÄN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Raisio Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. syyskuuta 2004 alkaen
kello 14.00 auditorio Martinsalissa Raision kirjastotalolla,
osoite Eeronkuja 2, 21200 Raisio. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen alkaa klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään:

1 Hallituksen ehdotus 0,12 euron ylimääräisen osingon
maksamisesta 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta jokaiselta
kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Ehdotuksen mukaan
osinko maksetaan 12.10.2004 osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.10.2004 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

2 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14,
15,19 §:ien muuttamiseksi. Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
on seuraava:
 
Yhtiön toiminimeksi tulee "Raisio Oyj", ruotsiksi"Raisio Abp" ja
englanniksi "Raisio plc".
 
Määräykset aputoiminimistä "Vehnä" ja "Kasviöljy" poistetaan
yhtiöjärjestyksestä.
 
Toimialamääräys muutetaan vastaamaan tilannetta, jossa kemian
liiketoiminta on myyty ja maininta osakkaiden harjoittaman
viljelyn edistämisestä poistetaan. Lisätään maininnat, joiden
mukaan toimintaa voidaan harjoittaa itse tai tytär- ja
osakkuusyhtiöiden kautta ja yhtiö voi tuottaa hallintopalveluja
konserniyhtiöille. Uusi toimialamääräys on siten kokonaisuudessaan
seuraava: "Yhtiön toimialana on harjoittaa elintarvikkeiden ja
rehujen sekä elintarvikediagnostiikan laitteiden valmistusta ja
kauppaa sekä muuta näihin toimialoihin liittyvää teollisuus- ja
liiketoimintaa sekä näiden toimialojen tietämyksen ja palvelujen
myyntiä joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta Suomessa
ja ulkomailla. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin
hallinnosta, rahoituksesta ja muista yhteisistä tehtävistä sekä
omistaa kiinteää omaisuutta, osakkeita, osuuksia ja muita
arvopapereita."

Hallintoneuvosto
 
- tehtäviksi rajataan hallinnon valvonta ja ohjeiden antaminen
sekä muut osakeyhtiölaissa nimenomaan asetetut tehtävät, joten
hallintoneuvosto ei enää päättäisi yhtiön toiminnan olennaisesta
laajentamisesta tai supistamisesta
- toimitusjohtajan valinta siirretään hallituksen tehtäväksi
- jäsenen toimikausi alkaa hänet valitsevasta yhtiökokouksesta
ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä
- jäsenmäärä vähintään 15 ja enintään 25
- poistetaan 14.3 § rajoitus jäsenkelpoisuudesta, jonka sijaan
uusi määräys, jonka mukaan enintään kolme jäsentä saa olla työ-
tai palvelussuhteessa yhtiöön tai sen emoyhtiönä muodostamaan
konserniin kuuluvaan yhtiöön

Hallitus ja toimitusjohtaja
 
- määräykset hallituksen varajäsenistä poistetaan
- hallituksen jäsenen toimikaudeksi yksi kalenterivuosi
- hallituksen jäsenistä enintään kaksi saa olla työ- tai
toimisuhteessa yhtiöön tai sen emoyhtiönä muodostamaan konserniin
kuuluvaan yhtiöön
- hallituksen puheenjohtaja ei saa olla työ- tai toimisuhteessa
yhtiöön tai sen emoyhtiönä muodostamaan konserniin kuuluvaan
yhtiöön
- toimitusjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen
- hallitus valitsee toimitusjohtajan
 
Osakaskohtainen enimmäisäänimäärärajoitus (15 o/oo laskettuna
yhtiön osakkeitten lukumäärästä) poistetaan ja samalla poistetaan
siihen liittyvä nykyisen 10.4 §:n toinen virke.
 
Menettelyä yhtiöjärjestyksen muutoksissa yksinkertaistetaan
rajaamalla ne yhtiöjärjestyksen määräykset, joiden muuttaminen
edellyttää kahden peräkkäisen yhtiökokouksen 3/4-
määräenemmistöpäätöstä, minkä jälkeen muut määräykset ovat
muutettavissa siten kuin osakeyhtiölaissa säädetään. Kahden
yhtiökokouksen päätöstä edellyttävät edelleen 6 §:n (kaksi
osakesarjaa), 7 §:n (suostumuslauseke), 8 §:n (muuntamislauseke),
10 §:n (äänimäärät osakesarjoittain) ja 19 §:n (yhtiöjärjestyksen
muuttaminen) muutokset (numerointi tässä voimassa olevan
yhtiöjärjestyksen mukainen).
 
Numerointi: Yhtiöjärjestyksen 9 §:n sisältämät määräykset on
poistettu vuonna 1993 ja nyt ehdotetaan tämä pykälänumero
poistettavaksi, minkä seurauksena nykyisten 10 – 21 §:ien
numerointi muuttuu vastaavasti pienemmäksi vaikka niiden sisältö
ei ehdotuksen johdosta muuttuisikaan ja nykyisessä 6 §:ssä oleva
viittaus 10 §:ään muutetaan viittaukseksi 9 §:ään.
 
Viittaukset osakekirjamerkintöihin poistetaan 7.3 ja 8.3 §:stä.
 
Kysymyksessä on yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukainen muutosesityksen
ensimmäinen käsittely.
 
Asiakirjojen nähtävilläpito
 
Hallituksen kohdissa 1 ja 2 tarkoitetut ehdotukset ovat 20.
syyskuuta 2004 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkont
torissa Raisiossa, osoite Raisionkaari 55, 21200 Raisio.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään maanantaina 20. syyskuuta 2004 on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 24.
syyskuuta kello 14.00, joko kirjeellä osoitteella Raisio Yhtymä
Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio tai telekopiolla numeroon
(02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon (02) 443 2293 tai
sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisiogroup.com. Mahdolli
set valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle samaan ajankohtaan
mennessä.
 
Raisiossa 20. elokuuta 2004
 
HALLITUS
 
 
 

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa