RAISIO YHTYMÄN KEHITTÄMINEN JATKUU

                              
Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote 18.6.2004 klo 10.00

RAISIO YHTYMÄN KEHITTÄMINEN JATKUU
Vahva taloudellinen asema mahdollistaa lisäosingon maksun

Raisio Chemicalsin kaupan toteutuminen avaa Raisiolle uusia
mahdollisuuksia ravintoon liittyvän hyvinvoinnin erityisosaajana
ja vakavaraisena, kasvavana pörssiyhtiönä. Raision tavoitteena on
luoda lisäarvoa asiakkaille ja menestystä omistajille tuottamalla
edistyksellisiä ratkaisuja hyvinvointia tuottavan ravinnon
kehittämiseksi.

TALOUDELLINEN ASEMA VAHVA

Raisio Chemicalsin myynnistä saatu voitto on luovutushetken
tilinpäätöksen perusteella täsmentynyt noin 220 miljoonaan euroon
liikevoittotasolla. Myyntitulo mahdollistaa ylimääräisen
osingonmaksun vuonna 2004. Hallitus tulee esittämään syksyllä 2004
kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle maksettavaksi 12
sentin osinkoa osaketta kohti. Lisäksi hallitus suunnittelee
esittävänsä 18 sentin lisäosingon maksamista kevään
yhtiökokoukselle.

Raision hallitus vahvisti myös osinkopolitiikan. Raision
tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille osakkeenomistajilleen
kehittämällä liiketoimintaansa ja parantamalla sen kannattavuutta
sekä noudattamalla pitkäjänteistä osinkopolitiikkaa.

Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona puolet jatkuvasta
liiketoiminnasta syntyvästä osakekohtaisesta tuloksesta
edellyttäen, ettei osingonmaksu vaaranna yhtiön strategisten
tavoitteiden saavuttamista.


VISIO JA STRATEGISET PAINOPISTEET PÄIVITETTY

Raision visio on olla johtava edelläkävijä kasvipohjaisten
tuotteiden erityisosaajana ja elintarvikkeiden turvallisuuden
varmistajana.

Tuotteiden jalostusarvon nostaminen ja uudet tuote- ja
teknologiset innovaatiot muodostavat Raision keskeisen strategisen
painopistealueen. Kasvipohjaiset kuluttajatrendit tukevat Raision
olemassa olevaa vilja-, öljykasvi- ja perunaraaka-ainepohjaan
liittyvää erityisosaamista. Kuluttaja- ja asiakastarpeiden
tunnistamiseen ja luomiseen panostetaan niin tutkimuksen ja
tuotekehityksen kuin myynnin ja markkinoinnin keinoin. Vahva
sopimusviljelyyn perustuva tuotanto ja hyvä markkina-asema
Suomessa luovat osaltaan edellytyksiä uusien lisäarvotuotteiden
kehittämiselle sekä elintarvike- että rehuasiakkaille.

Terveysvaikutteisten ainesosien kehittäminen jatkuu niin nykyisen
kolesterolia alentavan Benecol-tuoteperheen ympärillä kuin
yhdistelmä- tai kokonaan uusien ainesosien muodossa erityisesti
sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen alueella. Kuluttajien
kasvava kiinnostus elintarvikkeiden terveellisyyteen ja
turvallisuuteen tarjoaa kasvumahdollisuuksia
elintarvikediagnostiikkaliiketoiminnalle. Ainesosien ja
diagnostiikan kehittäminen tukevat osaltaan Raision elintarvike-
ja rehuliiketoimintaa.

Elintarvike- sekä rehu- ja mallasliiketoiminnassa maantieteellinen
painopiste on Suomessa, Puolassa, Venäjällä ja Baltiassa.
Terveysvaikutteiset ainesosat ja elintarvikediagnostiikka hakevat
kasvua erityisesti Euroopan markkinoilta, mutta toiminta on
globaalia.

Uusiutumisen ohella strategisena painopisteenä on toiminnan
jatkuva tehostaminen. Liiketoimintojen synergioiden hyödyntäminen,
organisatoristen päällekkäisyyksien purkaminen, tappiollisten
liiketoimintojen ja tuotteiden karsinta sekä ostojen ja
logistiikan edelleen kehittäminen luovat edellytyksiä Raision
kilpailukyvyn parantamiselle. Tehostamistoimenpiteiden arvioituja
kertakuluja varten tullaan toisen vuosineljänneksen tulokseen
tekemään noin 3 miljoonan euron varaus.

Strategiatyön yhteydessä Raisio on päivittänyt eri osa-alueiden
liiketoimintasuunnitelmat ja arvioinut tase-erien arvostustason
kriittisesti uuden strategian ja tämän hetkisten tuotto-odotusten
valossa. Liikearvoihin ja muihin tase-eriin tehdään yhteensä 32
miljoonan euron alaskirjaukset. Näistä merkittävimmät ovat noin 20
miljoonan euron alaskirjaus Ruotsin margariiniliiketoimintoihin
liittyvään liikearvoon ja noin 4 miljoonan euron alaskirjaus
Diffchambin hankinnasta syntyneeseen liikearvoon.

ORGAANISTA KASVUA KIIHDYTETÄÄN TUOTEKEHITYKSELLÄ JA
INVESTOINNEILLA

Raision kehittämisen kulmakivenä on kasvava panostus tutkimukseen
ja tuotekehitykseen, jonka konsernitasoiset synergiat pyritään
aiempaa paremmin hyödyntämään. Uuteen teknologiaan ja tuotantoon
panostetaan Suomessa, Venäjällä ja Puolassa yhteensä runsaat 20
miljoonaa euroa vuositasolla.

RavintoRaision orgaanisen kasvun arvioidaan lähivuosina olevan
Suomessa noin 2 %, Venäjällä ja Puolassa noin 5 %. Raisio Life
Sciencesin orgaaniseksi kasvuksi arvioidaan 15-20 %.

Tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja toiminnan tehostamisen
jatkaminen mahdollistavat kannattavuuden parantamisen. Tavoitteena
on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 12 %:iin muutaman vuoden
kuluessa.

Vahva tase mahdollistaa myös hyvinvointistrategiaan sopivat
maltilliset yritysostot.

HALLINNOINTI JA RAKENNE UUDISTUVAT

Syksyn ylimääräiselle yhtiökokoukselle tullaan esittämään
ehdotuksia yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Hallintoneuvoston
tehtäviksi rajataan hallituksen jäsenten valinta, hallinnon
valvonta ja ohjeiden antaminen sekä osakeyhtiölaissa asetetut
tehtävät. Hallintoneuvosto ei ehdotuksen mukaan enää päätä yhtiön
toiminnan olennaisesta laajentamisesta tai supistamisesta.
Hallintoneuvoston jäsenmäärää ehdotetaan pienenettäväksi 15-25
jäseneen. Yhtiökokouksen valitseman hallintoneuvoston toivotaan
jatkossa edustavan aiempaakin laajemmin Raision koko
omistajakuntaa.

Toimitusjohtajan valinta ehdotetaan siirrettäväksi
hallintoneuvostolta hallitukselle. Toimitusjohtajan ei jatkossa
tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitukseen ei ehdotuksen mukaan
enää valita varajäseniä. Hallitusjäsenen toimikausi on
kalenterivuosi.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä määritelty 15 promillen
osakaskohtainen äänileikkuri ehdotetaan poistettavaksi.

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä
tulee voimaan 1.7.2004. Raisio Yhtymän yhtiöjärjestykseen tehtävät
muutokset edellyttävät kahden peräkkäisen yhtiökokouksen
hyväksyntää, joten Raisio ei vielä kaikilta osin noudata annettua
suositusta.

RavintoRaisio ja Raisio Life Sciences muodostavat jatkossakin
konsernin liiketoiminta-alueet. RavintoRaisioon kuuluu kaksi
tulosyksikköä - Elintarvike sekä Rehu&Mallas - Raisio Life
Sciencesiin samoin kaksi - Ainesosat sekä
Elintarvikediagnostiikka. Liiketoiminta-alueita täydentää yhteinen
tutkimus ja tuotekehitys, johon liitetään myös uusia
liiketoimintoja kehittävä yksikkö. Palvelutoiminnot keskitetään ja
organisoidaan konsernitasoisiksi.

Raisio Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Rabbe
Klemets koordinoi myös tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Pääjohtajanimikkeestä luovutaan. Raisio Chemicalsin
varatoimitusjohtaja Jari Lehmusvaara on eronnut hallituksen
varajäsenen tehtävistä Raisio Chemicalsin myynnin jälkeen.

Rabbe Klemets kommentoi:

"Raisiolla on nyt hyvät eväät uuteen alkuun vakavaraisena
pörssiyhtiönä. Vahvistunut tase avaa meille mahdollisuuksia
kehittyä elintarvike- ja rehualan edelläkävijänä Suomessa ja
kasvaa erityisesti Venäjällä ja Puolassa. Läsnäolo nopean kasvun
liiketoiminnoissa, elintarvikkeiden terveysvaikutteisissa
ainesosissa ja elintarvikediagnostiikassa, tukee osaltaan
elintarvike sekä rehu & mallasliiketoimintojen kehittämistä ja
antaa mahdollisuuden myös globaaliin kasvuun. Merkittävät
jakokelpoiset pääomat mahdollistavat myös lisäosingon maksun ja
omien osakkeiden takaisinostot tulevina vuosina."

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Rabbe Klemets, pääjohtaja, puh.(02) 443 2220

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh.(02) 443 2240, gsm 050 590 9398

Tiedotustilaisuus pidetään 18.6.2004 klo 12.30 Raisiossa.
Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 14:00,
puh: +358(0)800 148766.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.