RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30

Raisio Yhtymä Oyj    Pörssitiedote 31.7.2003 klo 11.00   1 (11)


RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2003

Liikevaihdon kasvu jatkui, tulos edelleen heikko

- Raisio Yhtymän liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa lähes
 10 prosenttia ja oli 224,8 milj. euroa (205,5 milj. euroa huhti-
 kesäkuussa 2002).
- Liiketulos ilman Raisio Chemicalsin kertaluontoisia
 kuluja oli huhti-kesäkuussa -0,4 milj. euroa (5,0 milj. euroa).

Keskeiset tunnusluvut       1-6/2003 1-6/2002   2002

Liikevaihto, milj.euroa        425,8   400,4   843,1
Liiketulos, milj. euroa        -10,4   12,4   20,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa    -15,4    9,3    9,3
Tulos/osake, euroa          -0,09   0,03   0,03
Omavaraisuusaste, %          31,8   39,6   34,4
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -2,1    6,5   45,4

Pääjohtaja Rabbe Klemets:

öRaisio Yhtymän liikevaihto jatkoi nousuaan toisella
vuosineljänneksellä Raisio Chemicalsin kasvun ansiosta. Viime
elokuussa tehty Latexia-yritysosto ja Aasian myynnin suotuisa
kehitys nostivat liikevaihtoa. RavintoRaision toinenkin
vuosineljännes oli vaikea ja erityisesti margariini- ja
viljatärkkelysmyynti jäi odotettua matalammaksi. Raisio Life
Sciencesin huhtikuussa ostama diagnostiikkayhtiö Diffchamb
kasvatti osaltaan hieman liikevaihtoa.

Raisio Yhtymän kannattavuus jäi toisellakin vuosineljänneksellä
heikoksi. Kuitenkin Raisio Chemicalsin tulos ilman kertaluontoisia
rationalisointikuluja nousi selvästi ensimmäisestä neljänneksestä.
RavintoRaision liiketoiminnoista myllyn, rehun ja maltaan
tuloskehitys jatkui tyydyttävänä.

Toinen vuosipuolisko tulee edelleen olemaan Raisio Yhtymälle
haasteellinen. Uskon kuitenkin, että olemme oikealla tiellä.
Tehostamistoimet ja tehdyt investoinnit alkavat tuottaa tulosta ja
liikevaihdon kasvu jatkuu. Taseen vahvistamiseen ja
vakavaraisuuden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.ö

TULOS JA RAHOITUS

Raisio Yhtymän liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 224,8 milj. euroa
(205,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 6,3
prosenttia ja oli 425,8 milj. euroa (400,4 milj. euroa). Kasvu

						2 (11)

syntyi pääasiassa Latexia-yritysostosta. Suomen ulkopuolisen
liikevaihdon osuus oli 52,0 prosenttia (52,0 %) eli 221,5 milj.
euroa (210,0 milj. euroa).

Konsernin liiketulos huhti-kesäkuussa oli -3,7 milj. euroa (5,0
milj. euroa) sisältäen kertaluontoisia kuluja 3,3 milj. euroa.
Liiketulos tammi-kesäkuussa oli -10,4 milj. euroa (12,4 milj.
euroa). Siirtyminen IAS-perusteiseen vaihto-omaisuuden
arvostukseen vuoden 2002 alussa paransi vertailukauden
liikevoittoa 2,4 milj. euroa. Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon
tulos ennen veroja oli -15,4 milj. euroa (9,3 milj. euroa).

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut huhti-kesäkuussa
olivat 5,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 10,9
milj. euroa (9,6 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 2,5 milj.
euroa (0,3 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 5,0 milj. euroa (3,2
milj. euroa). Vertailukautta korkeampi lainamäärä nosti
korkokuluja. Viime vuonna toiselle vuosineljännekselle kirjautui
merkittäviä valuuttakurssivoittoja.

Konsernin liiketoiminnan tuottama rahavirta oli huhti-kesäkuussa
13,5 milj. euroa (4,8 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa -2,1 milj.
euroa (6,5 milj. euroa). Rahavirta investointimenojen jälkeen oli
huhti-kesäkuussa -15,3 milj. euroa (-4,8 milj. euroa) ja tammi-
kesäkuussa -38,5 milj. euroa (-7,4 milj. euroa). Konsernin
bruttoinvestoinnit olivat huhti-kesäkuussa 24,3 milj. euroa (11,9
milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 32,9 milj. euroa (17,9 milj.
euroa). Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät Diffchamb-
yritysostoon, Kiinaan rakennettaviin lateksi- ja
erikoiskemikaalitehtaisiin sekä margariinituotannon
keskittämiseen.

Konsernin korollinen nettovelka tarkastelukauden lopussa oli 336,8
milj. euroa (281,4 milj. euroa vuoden 2002 lopussa). Konsernin
syndikoidun luoton kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden alussa
kuvaamaan paremmin luoton ehtoja kirjaamalla nostettu lainamäärä
pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Omavaraisuusaste oli 31,8
prosenttia (34,4 % vuoden 2002 lopussa). Velkaantumisaste oli
144,3 prosenttia (109,4 vuoden 2002 lopussa). Tunnusluvuissa näkyy
toisella vuosineljänneksellä tehdyn Diffchamb-yritysoston
vaikutus.

TOIMIALARYHMÄT

Raisio Chemicals

Raisio Chemicalsin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 27,5
prosenttia ja oli 109,4 milj. euroa (85,8 milj. euroa).
Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 212,6 milj. euroa (172,1 milj.

						3 (11)

euroa). Liikevaihtoa kasvattivat Latexia-yritysosto, Aasian
myynnin positiivinen kehitys ja päällystetyn paperin tuotannon
kasvu Euroopassa, mikä heijastui lateksisideaineiden myyntiin.
Tärkkelysmyynti pieneni johtuen kysynnän heikkoudesta ja
myyntiyhtiön lopettamisesta Saksassa kesällä 2002.

Raisio Chemicalsin liikevaihto toimialoittain

Liikevaihto, milj. euroa      1-6/2003 1-6/2002   2002

Tärkkelyssideaineet          42,9   60,4   106,6
Lateksisideaineet           100,4   42,0   127,7
Erikoiskemikaalit           69,3   69,7   135,8

Raisio Chemicalsin liikevoitto huhti-kesäkuussa oli -0,1 milj.
euroa (2,1 milj. euroa) sisältäen toiminnan tehostamisohjelmasta
johtuvia kertakuluja 3,3 milj. euroa. Liiketulos laski tammi-
kesäkuussa -3,3 milj. euroon (5,9 milj. euroa). IAS-perusteinen
vaihto-omaisuuden arvostusmuutos paransi vertailukauden tulosta
0,6 milj. euroa. Huhti-kesäkuun liiketuloksen paranemiseen
vaikuttivat mm. öljypohjaisten raaka-aineiden hintakehityksen
tasaantuminen sekä lateksien korkeammat myyntihinnat.

Huhtikuussa käynnistettyyn toiminnan tehostamisohjelmaan liittyvät
yt-neuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa. Suomen
toimihenkilöitä koskevien neuvottelujen tuloksena vähenee 40
työpaikkaa. Lisäksi Raisio Chemicalsin muista yksiköistä
vähennetään noin 60 henkilöä maailmanlaajuisesti.
Tehostamisohjelmalla tavoitellaan 15 milj. euron vuotuisia
kustannussäästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä
vuoden 2004 alusta. Lisäksi tavoitteena on parantaa pääoman käytön
tehokkuutta ja pienentää käyttöpääomaa 15 milj. eurolla. Ohjelma
on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Osana toiminnan tehostamisohjelmaa Raisio Chemicals myi kesäkuussa
osuutensa Chilen myyntiyhtiöstä pitkäaikaiselle
yhteistyökumppanille. Kaupalla ei ole merkittävää tulosvaikutusta.
Lateksi- ja erikoiskemikaalitehtaiden rakentaminen Kiinassa etenee
suunnitelmien mukaisesti, samoin Future Printing Center
–testipainolaitoksen rakentaminen Raisioon.

RavintoRaisio

RavintoRaision liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 109,6 milj. euroa
(115,5 milj. euroa). Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 203,8 milj.
euroa (221,6 milj. euroa). Liikevaihtoa heikensivät erityisesti
liiketoimintojen myynnit ja muut rakennemuutokset sekä
markkinatilanteen kiristyminen. Margariinimyyntiä pienensi edellä
mainittujen syiden lisäksi tuotantojen yhdistämisen aiheuttamat

toimitusvaikeudet. Viljatärkkelysmyynti kärsi Raisio Chemicalsin

						4 (11)

heikosta tärkkelyskysynnästä. Rehutoimialan liikevaihdon kasvu sen
sijaan jatkui.

RavintoRaision liikevaihto toimialoittain ja liiketoiminnoittain
(luvut sisältävät myös sisäistä myyntiä)

Liikevaihto, milj. euroa      1-6/2003 1-6/2002   2002

Elintarvike              116,6   131,9  265,3
 Margariini              66,2   79,4  160,6
 Mylly                37,4   37,0   77,1
 Ruokaperuna             11,7   14,5   25,0
 Muut                 5,5    3,8   9,5
Rehu                  77,5   75,0  159,4
Mallas                 12,0   13,7   30,2
Viljatärkkelys             7,3   10,5   20,6

RavintoRaision liiketulos heikkeni huhti-kesäkuussa ja oli -2,5
milj. euroa (3,1 milj. euroa). Tammi-kesäkuussa liiketulos oli
-3,9 milj. euroa (7,0 milj. euroa). IAS-perusteinen vaihto-
omaisuuden arvostusmuutos paransi vertailukauden tulosta 1,6 milj.
euroa. Tammikuussa toteutettu jäätelöliiketoiminnan myynti nosti
liikevoittoa 1,2 milj. euroa. Alkuvuoden työrauhaongelmat
puolestaan heikensivät RavintoRaision tulosta. Kannattavuus
heikkeni myllyliiketoimintaa lukuun ottamatta kaikilla osa-
alueilla. Margariiniliiketoiminnan tulosta rasitti erityisesti
tuotannon jatkuminen suunniteltua pidempään Ruotsissa ja tuotannon
siirtämiseen liittyvät kulut. Viime vuoden lopussa aloitettu
margariinituotannon siirto Suomen ja Puolan yksiköihin saatiin
päätökseen kesäkuussa.

RavintoRaisio päätti huhtikuussa margariinituotannon
aloittamisesta Venäjällä vuoden 2003 loppuun mennessä. Noin 2
milj. euron kokonaisinvestointi parantaa selvästi Raision
kilpailukykyä markkinoilla ja vahvistaa Raision tunnettujen
tuotemerkkien asemaa Venäjällä.

RavintoRaisio päätti huhtikuussa laajentaa ruokaperunatuotantoaan
Vihannissa. Kokonaisarvoltaan noin 3 milj. euron investoinnilla
pyritään vahvistamaan Raision asemaa kasvavilla
perunajalostemarkkinoilla.

Raisio Life Sciences

Raisio Life Sciences –toimialaryhmän liikevaihto oli huhti-
kesäkuussa 8,3 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Tammi-kesäkuussa
liikevaihto oli 14,5 milj. euroa (13,3 milj. euroa).

Raisio Life Sciencesin liikevaihto toimialoittain

						5 (11)

Liikevaihto, milj.euroa      1-6/2003 1-6/2002   2002

Ainesosat               12,2   13,3   30,3
Diagnostiikka              2,3     -    -

Raisio Life Sciences -toimialaryhmän liiketulos oli huhti-
kesäkuussa -1,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Tammi-kesäkuussa
liiketulos oli -3,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). IAS-
perusteinen vaihto-omaisuuden arvostusmuutos paransi
vertailukauden tulosta 0,2 milj. euroa. Tulosta rasittavat
edelleen voimakkaat panostukset elintarvikediagnostiikkaan sekä
ainesosaliiketoiminnan kehittämiseen Euroopassa.

Ruotsalaisesta elintarvikediagnostiikkayhtiö Diffchamb AB:sta tuli
Raisio Yhtymän tytäryhtiö huhtikuun 2003 alussa. Samasta
ajankohdasta lähtien yhtiö on konsolidoitu Raisio Yhtymän
konsernitilinpäätökseen. Diffchamb-yritysoston vaikutus
toimialaryhmän liiketulokseen huhti-kesäkuussa oli negatiivinen.

Benecol-tuotteita myydään tällä hetkellä noin 20 maassa.
Yhteistyökumppanit toivat markkinoille mm. juotavan Benecol-
jogurtin Hollannissa toukokuussa ja kesäkuussa Sveitsissä. Uusia
tuotteita on syksyllä tulossa useiden Euroopan maiden
markkinoille.

Hiljattain julkaistussa (The Journal of Pediatrics)
riippumattomassa tutkimuksessa osoitettiin, että Benecol-ainesosa
eli stanoliesteri alentaa myös lasten kohonneita kolesteroliarvoja
tehokkaammin kuin muut markkinoilla olevat kolesterolia alentavat
ainesosat.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Raisio Yhtymän palveluksessa 30.6.2003 oli 2 752 henkilöä (2 494).
Kasvu johtuu lähinnä yritysostoista ja Aasian toimintojen
kasvusta. Ulkomailla työskenteli 43,4 prosenttia (41,0 %)
henkilökunnasta. Raisio Chemicalsin palveluksessa oli kesäkuun
lopussa 1 137 henkilöä, RavintoRaision 1 310 henkilöä ja Raisio
Life Sciencesin 193 henkilöä.

RavintoRaision toimitusjohtajaksi ja Raisio Yhtymän johtoryhmän
jäseneksi nimitettiin 1.9.2003 alkaen agronomi Olavi Kuusela.
Samassa yhteydessä konsernin hankinta- ja logistiikkayksikkö
siirretään osaksi RavintoRaisiota, joka on tämän yksikön suurin
asiakas. RavintoRaision nykyinen toimitusjohtaja Urpo Pirilä
hoitaa tehtävää 31.8.2003 asti, jonka jälkeen hän jatkaa Raisiossa
liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Raisio Yhtymän henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
nimitettiin 1.9.2003 alkaen insinööri Merja Lumme. Nykyinen
henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Mikko Korttila jatkaa Raisio
Yhtymän lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

						6 (11)

TIETOJA OSAKKEISTA

Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-kesäkuussa 21 519 522 kappaletta. Vaihdon arvo oli
20,5 milj. euroa ja keskikurssi 0,95 euroa. Viimeinen
kaupantekokurssi kesäkuussa 2003 oli 0,95 euroa. V-osakkeen kurssi
laski vuoden alusta 9,5 prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa
123 016 kappaletta. Vaihdon arvo oli 151 009 euroa ja
keskikurssi 1,23 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi kesäkuussa 2003
oli 1,18 euroa. K-osakkeen kurssi laski vuoden alusta 10,6
prosenttia.

Yhtiöllä oli 30.6.2003 yhteensä 48 260 rekisteröityä osakasta.
Osakekannasta 6,9 prosenttia oli ulkomaalaisten omistuksessa.

Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta
osakepääoman korottamiseen.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna orgaanisen
kasvun ja tehtyjen yritysostojen ansiosta sekä Raisio
Chemicalsissa että Raisio Life Sciences -toimialaryhmässä.
RavintoRaision koko vuoden liikevaihto jää viime vuotta
matalammaksi. Raisio Yhtymän koko vuoden liikevaihdon arvioidaan
olevan noin 900 miljoonaa euroa.

Tehostamistoimenpiteiden ja hinnoittelumuutosten ansiosta tuloksen
odotetaan vuoden toisella puoliskolla paranevan alkuvuoteen
verrattuna ja olevan selvästi positiivinen, vaikka toimintaympäristö 
on edelleen haasteellinen. Konsernin koko vuoden tuloksen ennen 
veroja ennustetaan kuitenkin jäävän tappiolliseksi. Hankkeet pääoman 
käytön tehostamiseksi jatkuvat ja omavaraisuusasteen arvioidaan
nousevan.

Raisiossa 31. heinäkuuta 2003

RAISIO YHTYMÄ OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa,
p. 050 590 9398
talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216

Raisio Yhtymä, PL 101, 21201 Raisio, p. (02) 443 2111

						7 (11)

Raisio Yhtymän pääjohtaja Rabbe Klemetsin nauhoitettu haastattelu
löytyy yhtymän internetsivuilta, www.raisiogroup.com, 31.7.2003
noin klo 12. Puhelinkonferenssi lehdistölle ja analyytikoille
pidetään 31.7.2003 klo 13.30 numerossa 09 8248 5616.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)            1-6/2003 1-6/2002    2002

Liikevaihto               425,8   400,4   843,1

 Liiketoiminnan tuotot ja kulut    -409,3  -365,2   -772,3
 Poistot ja arvonalennukset       -26,8   -22,9   -50,1
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta    0,0    0,1    -0,1

Liiketulos               -10,4   12,4    20,6
 % liikevaihdosta            -2,4%   3,1%    2,4%

 Rahoituserät              -5,0   -3,2   -11,3

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja   -15,4    9,3    9,3
 % liikevaihdosta            -3,6%   2,3%    1,1%

 Satunnaiset erät             0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja           -15,4    9,3    9,3
 % liikevaihdosta            -3,6%   2,3%    1,1%

 Tuloverot                0,2   -4,3    -2,9
 Vähemmistöosuus tuloksesta       -0,2    0,0    -0,9

Konsernin tulos tilikaudelta      -15,4    5,0    5,4
 % liikevaihdosta            -3,6%   1,2%    0,6%

Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

KONSERIN TASE
(milj. euroa)            30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet         92,9   73,4    85,5
 Aineelliset hyödykkeet         281,3   250,7   289,7
 Sijoitukset               13,2   13,1    12,9

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus            140,5   135,6   153,6
 Saamiset                188,1   156,8   165,4
 Rahoitusarvopaperit           9,2   15,5    30,0
 Rahat ja pankkisaamiset         10,5   11,1    12,2

Vastaavaa                735,7   656,1   749,4

						8 (11)


 Osakepääoma               27,8   27,8    27,8
 Muu oma pääoma             182,5   208,8   205,7
 Vähemmistöosuus             23,2   21,7    23,6
 Pitkäaikainen vieras pääoma      293,2   135,3   121,2
 Lyhytaikainen vieras pääoma      209,0   262,5   371,0

Vastattavaa               735,7   656,1   749,4

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(milj. euroa)            1-6/2003 1-6/2002    2002

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  16,0   31,9    69,9
Käyttöpääoman muutos          -12,8   -12,9    -6,7
Rahoituserät ja verot          -5,2   -12,4   -17,9
Liiketoiminnan rahavirta         -2,1    6,5    45,4

Investoinnit              -38,9   -17,2   -69,2
Käyttöomaisuuden myynti          2,5    3,2    4,3
Investointien rahavirta         -36,4   -14,0   -64,9

Pitkäaikaisten lainojen muutos      17,2   -15,0   -24,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos      2,5    7,9    46,9
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos   -0,2    0,0    0,2
Maksetut osingot             -3,6   -2,8    -3,0
Rahoituksen rahavirta          16,0   -10,0    19,8

Kohdistamattomat erät          -0,1    3,0    0,9

Rahavarojen muutos           -22,5   -14,4    1,2

Rahavarat kauden alussa         42,2   41,0    41,0
Rahavarat kauden lopussa         19,7   26,6    42,2

TUNNUSLUKUJA
                  30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002

Oman pääoman tuotto, %         -12,4    3,8    2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %       -2,3    6,2    4,5

Korollinen nettovelka kauden lopussa,
milj. euroa                337    236    281
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa     32,9   17,9    81,0
 % liikevaihdosta             7,7    4,5    9,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj.euroa                10,9    9,6    20,3
 % liikevaihdosta             2,6    2,4    2,4
Henkilöstö keskimäärin         2 844   2 534   2 654
Omavaraisuusaste, %           31,8   39,6    34,4
Velkaantumisaste, %           144,3   91,1   109,4

						9 (11)

Tulos/osake, euro            -0,09   0,03    0,03
Kassavirta/osake, euro         -0,01   0,04    0,27
Oma pääoma/osake, euro          1,27   1,43    1,41
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet           129 767  129 760  129 761
 Kantaosakkeet             35 382  35 389   35 388
 Yhteensä               165 149  165 149  165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet            123,3   164,8   138,8
 Kantaosakkeet              41,7   59,8    50,2
 Yhteensä                165,0   224,6   189,0

VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)            30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset    71,8   61,4    10,5
  Annetut yrityskiinnitykset      53,6   48,8    22,8

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat  2,9    3,2    4,5
  Myöhemmin maksettavat         7,1    5,6    6,2
 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset               1,0    6,0    67,5
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä
 puolesta                13,5   13,3    14,4
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
  Takaukset               0,0   15,5    0,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset               0,3    1,1    0,2
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo    -0,1   -0,2    -0,3
  Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo 6,9    6,7    11,6
  Sähkötermiinit: käypä arvo      -0,2         0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo   2,6         0,5
  Valuuttatermiinit: käypä arvo     0,3    0,1    0,4
  Valuuttatermiinit:
  kohde-etuuden arvo*)         60,5    9,1    26,7
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo   -2,4    0,0    -1,5
  Koronvaihtosopimukset:
  kohde-etuuden arvo          80,0   20,0    80,0

*) Tarkastelukaudella on suojattu myös eräisiin ulkomaisiin
tytäryhtiöihin tehtyjä oman pääoman ehtoisia sijoituksia
(osakepääoma), mistä johtuu valuuttatermiinien kohde-etuuden
yhteismäärän huomattava kasvu.

						10 (11)

KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN
(milj. euroa)            1-6/2003 1-6/2002    2002

Raisio Chemicals            212,6   172,1   370,1
RavintoRaisio              203,8   221,6   456,9
Raisio Life Sciences           14,5   13,3    30,3
Muut toiminnot              1,2    1,3    1,6
Toimialaryhmien välinen myynti      -6,3   -7,8   -15,8

Liikevaihto yhteensä          425,8   400,4   843,1

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)
          1-6/2003 % lv. 1-6/2002 % lv.  2002 % lv.

Suomi         204,2  48,0   187,1  46,7  401,4  47,6
Skandinavia      36,0  8,4   40,4  10,1  77,3  9,2
Eurooppa (pl Suomi
ja Skandinavia)    132,7  31,2   124,8  31,2  258,3  30,6
Amerikka        23,0  5,4   26,5  6,6  52,6  6,2
Aasia         29,0  6,8   20,5  5,1  52,0  6,2
Muut          0,9  0,2    1,2  0,3   1,6  0,2

Yhteensä       425,8 100,0   400,4 100,0  843,1 100,0

KONSERNIN LIIKETULOS TOIMIALARYHMITTÄIN
(milj.euroa)             1-6/2003 1-6/2002    2002

Raisio Chemicals             -3,3    5,9    10,7
RavintoRaisio              -3,9    7,0    10,7
Raisio Life Sciences           -3,2   -0,1    0,5
Muut toiminnot              0,0   -0,4    -1,3

Liiketulos yhteensä           -10,4   12,4    20,6

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(milj.euroa)      1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/
            2002  2002  2002  2002  2003  2003

Konsernin liikevaihto
Raisio Chemicals    86,3  85,8  95,6  102,4  103,2 109,4
RavintoRaisio     106,1  115,5  117,9  117,3  94,2 109,6
Raisio Life Sciences  6,2   7,1   7,6   9,3   6,3  8,3
Muut toiminnot     0,4   0,9   0,2   0,1   0,4  0,8
Toimialaryhmien väliset-4,1  -3,8  -4,0  -4,0  -3,0  -3,3

Liikevaihto yhteensä 194,9  205,5  217,5  225,2  201,0 224,8

						11 (11)

Konsernin liiketulos
Raisio Chemicals    3,8   2,1   2,3   2,5  -3,2  -0,1
RavintoRaisio      3,9   3,1   5,5  -1,8  -1,4  -2,5
Raisio Life Sciences  -0,1   0,0   0,4   0,2  -1,6  -1,7
Muut toiminnot     -0,2  -0,2  -0,5  -0,4  -0,5  0,5

Liiketulos yhteensä   7,5   5,0   7,6   0,6  -6,7  -3,7
 Rahoituserät     -2,9  -0,3  -4,0  -4,2  -2,5  -2,5
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
            4,6   4,7   3,6  -3,6  -9,2  -6,3
 Satunnaiset erät    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0
Tulos ennen veroja   4,6   4,7   3,6  -3,6  -9,2  -6,3
 Tuloverot       -2,4  -1,9  -1,1   2,5   0,0  0,2
 Vähemmistöosuus tuloksesta
            0,2  -0,2  -0,4  -0,5  -0,1  -0,2
Konsernin tulos tilikaudelta
            2,3   2,6   2,1  -1,6  -9,3  -6,2

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa