RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote 30.7.2004 klo 11:00

RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2004

Raision rakennemuutos saatettiin loppuun – jatkuvien
liiketoimintojen kehitys myönteistä

-Raisio Chemicalsin myynti saatettiin päätökseen kesäkuun alussa.
Osavuosikatsaus sisältää Raisio Chemicalsin luvut tammi-
toukokuulta.
-Raisio Yhtymän liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 196,2 milj. euroa
(224,8 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2003).
-Liiketulos huhti-kesäkuussa oli 195,4 milj. euroa (-3,7 milj.
euroa) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4,4 milj.
euroa (-0,4 milj. euroa).
-Raisio Yhtymän koko vuoden liiketuloksen ilman kertaluonteisia
eriä ennustetaan olevan selvästi viime vuotta parempi ja
voitollinen.

Keskeiset tunnusluvut
                1-6/2004  1-6/2003    2003
Liikevaihto, milj. euroa     401,8    425,8    860,5
Liiketulos, milj. euroa      196,1    -10,4    -14,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa  190,1    -15,4    -27,2
Tulos/osake, euroa         1,12    -0,09    -0,16
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, euroa            -0,01
Velkaantumisaste, %        -41,1    144,3    127,9
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa15,7   -2,1    77,0

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets:
"Toisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos oli vertailukautta
ja myös ensimmäistä vuosineljännestä parempi. Erityisen
ilahduttavaa on Raisio Life Sciencesin vahva kasvu ja myönteinen
tuloskehitys. Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kysyntä
Euroopassa on selvästi kasvanut uusien tuotesovellusten ansiosta.

Raisio Chemicalsin myynti toteutui kesäkuun alussa. Osakekaupasta
syntynyt myyntivoitto on yritysverouudistuksen myötä tulkintamme
mukaan Raisiolle verovapaata tuloa. Vahvistunut tase mahdollistaa
paitsi Raision kehittämisen innovatiivisena ja vakavaraisena
elintarvikealan pörssiyhtiönä myös ylimääräisen osingonmaksun
osakkeenomistajillemme."

RAISIO CHEMICALSIN MYYNTI
Raisio Chemicalsin myynti sveitsiläiselle Ciba Specialty
Chemicalsille saatettiin päätökseen 2.6.2004. Yrityskaupan arvo
oli 475 miljoonaa euroa. Kauppahinta koostui käteissuorituksesta
ja siirtyvistä veloista.

Raisio Chemicalsin myynnistä on nyt kirjattu 223,1 miljoonaan
euron myyntivoitto. Raisio katsoo myyntivoiton olevan verovapaata
käyttöomaisuusosakkeiden osalta eduskunnan kesäkuussa hyväksymän
yritys- ja pääomaverouudistuksen mukaisesti. Osakkeiden
myyntivoitosta ei näin ollen ole kirjattu veroja tilinpäätökseen.
Muiden omaisuuserien osalta myyntivoitosta on kirjattu veroja 2,7
milj. euroa. Myyntivoittoveron määrä vanhan lainsäädännön mukaan
olisi ollut noin 70 milj. euroa.

Raisio Chemicalsin liikevaihto huhti-toukokuussa oli 77,1 milj.
euroa ja tammi-toukokuussa 183,7 milj. euroa. Liikevoitto huhti-
toukokuussa oli 1,7 milj. euroa ja tammi-toukokuussa 3,6 milj.
euroa.

STRATEGISET LINJAUKSET
Raisio Chemicalsin myynnin toteuduttua hallitus ja
hallintoneuvosto vahvistivat kesäkuussa konsernin uuden vision ja
strategian. Raision visio on olla johtava edelläkävijä
kasvipohjaisten tuotteiden erityisosaajana ja elintarvikkeiden
turvallisuuden varmistajana.

RavintoRaisio ja Raisio Life Sciences muodostavat konsernin
liiketoiminta-alueet. RavintoRaisioon kuuluu kaksi tulosyksikköä -
Elintarvike sekä Rehu&Mallas – Raisio Life Sciencesiin samoin
kaksi – Ainesosat sekä Elintarvikediagnostiikka. Liiketoiminta-
alueita täydentää yhteinen tutkimus ja tuotekehitys, johon kuuluu
myös uusia liiketoimintoja kehittävä yksikkö. Palvelutoimintojen
keskittämisellä haetaan kustannussäästöjä.

RavintoRaision strategisiksi kasvualueiksi on määritelty Venäjä ja
Puola. RavintoRaision orgaanisen kasvun arvioidaan olevan
vuosittain Suomessa noin 2 prosenttia, Venäjällä ja Puolassa noin
5 prosenttia. Terveysvaikutteiset ainesosat ja
elintarvikediagnostiikka hakevat kasvua erityisesti Euroopasta,
mutta toiminta on globaalia. Raisio Life Sciencesin orgaaniseksi
kasvuksi arvioidaan 15-20 prosenttia vuosittain. Konsernin vahva
tase mahdollistaa myös liiketoimintojen kehittämisen
yritysostoilla.

Tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja toiminnan jatkuva
tehostaminen mahdollistavat kannattavuuden parantamisen.
Tavoitteena on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 12 prosenttiin
muutaman vuoden kuluessa.

TULOS JA RAHOITUS
Raisio Yhtymän liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 196,2 milj. euroa
(224,8 milj. euroa). RavintoRaision liikevaihto oli vertailujakson
tasolla ja Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi noin 65
prosenttia. Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 401,8 milj.
euroa (425,8 milj. euroa).

Vertailukauden valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto tammi-
kesäkuussa olisi ollut 407,6 milj. euroa.
Valuuttakurssivaihteluilla ei ollut merkittävää vaikutusta
tulokseen.

Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 50,3 prosenttia 
(52,0 %) eli 202,2 milj. euroa (221,5 milj. euroa). Raisio Chemicalsin
myynnin jälkeisellä rakenteella laskettu kotimaisen liikevaihdon
osuus on merkittävästi suurempi eli noin 62 prosenttia.

Konsernin liiketulos huhti-kesäkuussa oli 195,4 milj. euroa (-3,7
milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 4,4 milj. euroa (-0,4
milj. euroa). Merkittävin kertaluonteinen tulo oli Raisio
Chemicalsin myynnistä saatu 223,1 milj. euron myyntivoitto.
Strategiatyön yhteydessä Raisio on päivittänyt eri osa-alueiden
liiketoimintasuunnitelmat ja arvioinut tase-erien arvostustason
kriittisesti uuden strategian ja tämänhetkisten tuotto-odotusten
valossa. Liikearvoihin ja muihin tase-eriin tehtiin yhteensä 32,4
milj. euron alaskirjaukset. Myös vertailujakson tulos sisältää 3,3
milj. euroa kertaluonteisia kuluja.

Kertaluonteiset erät 4-6/2004, milj. euroa

             Ravinto-  Raisio Kohdista- Yhteensä
              Raisio   Life mattomat
                  Sciences   erät

MYYNTIVOITOT                       226,4
Raisio Chemicals                223,1
Risella-tuotemerkki      3,3
ALASKIRJAUKSET                      -32,4
Ruotsin margariini-
liiketoiminnan liikearvo  -20,2
Diffchamb-liikearvo          -4,1
Muut             -3,7   -4,5
RATIONALISOINTIVARAUS              -3,0   -3,0
LIIKEVOITTOVAIKUTUS YHTEENSÄ-20,6   -8,6   220,1   191,0
Rahoituskulu                   -2,0   -2,0

Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 196,1 milj. euroa (-10,4 milj.
euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 5,1 milj. euroa (-8,3 milj.
euroa).

Tulos ennen veroja oli huhti-kesäkuussa 192,4 milj. euroa (-6,3
milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 3,4 milj. euroa (-3,0
milj. euroa). Tulos ennen veroja oli tammi-kesäkuussa 190,1 milj.
euroa (-15,4 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 1,1 milj.
euroa (-13,3 milj. euroa).

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut huhti-kesäkuussa olivat 4,8
milj. euroa (5,1 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 10,2 milj. euroa
(10,9 milj. euroa).

Raisio Chemicalsin myynnin toteuduttua konsernin rahoitusasema
parani merkittävästi ja konserni on nettovelaton. Kaupan myötä
siirtyneiden velkojen lisäksi konserni maksoi velkojaan pois
siten, että konsernin korolliset velat vähenivät vuoden alusta
181,0 milj. eurolla. Tästä johtuen konsernin koronvaihtosopimukset
suljettiin, mikä kasvatti 2,0 milj. eurolla huhti-kesäkuun
rahoituskuluja.

Huhti-kesäkuun nettorahoituskulut olivat 3,0 milj. euroa, kun ne
vuotta aikaisemmin olivat 2,5 milj. euroa. Rahoituskuluja
kasvattivat koronvaihtosopimusten sulkemiskustannusten lisäksi 0,8
milj. euron valuuttakurssitappiot, kun vertailujaksolla
kirjattiin 0,7 milj. euroa kurssivoittoja. Rahoituskuluja
pienensivät kasvaneet korkotuotot ja alhaisemmat korkokulut. Tammi-
kesäkuun nettorahoituskulut olivat 6,0 milj. euroa (5,0 milj.
euroa).

Vuonna 1998 solmittu luottolimiittisopimus (syndikoitu luotto)
maksettiin kokonaan takaisin kesäkuun loppuun mennessä ja
järjestely purettiin.

Rahoitusaseman muuttuminen vaikutti merkittävästi tunnuslukuihin
ja konsernin rahoitusriskiasemaan. Mahdollinen korkotason nousu
vaikuttaa nykytilanteessa positiivisesti konsernin tulokseen. Myös
konsernin valuuttakurssiriskit pienenivät merkittävästi
Chemicalsin myynnin jälkeen. Velkaantumisaste oli kesäkuun lopussa
-41,1 prosenttia (127,9 % 31.12.2003) ja omavaraisuusaste 65,8
prosenttia (32,2 % 31.12.2003). Käyttöpääoma painui 61,7 milj.
euroon (110,4 milj. euroa 31.12.2003) rakennemuutoksen ja
jatkuvien liiketoimintojen tiukan pääoman hallinnan ansiosta.

Liiketoiminnan tuottama kassavirta oli huhti-kesäkuussa 13,4 milj.
euroa (13,5 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 15,7 milj. euroa 
(-2,1 milj. euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat huhti-
kesäkuussa 7,5 milj. euroa (24,3 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa
20,0 milj. euroa (32,9 milj. euroa).

LIIKETOIMINTA-ALUEET

RavintoRaisio
RavintoRaision liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 108,5 milj. euroa
(110,4 milj. euroa). Puolan ja Venäjän margariinimyynti kasvoi,
mutta Ruotsin margariinimyynnin lasku jatkui. Rehu- ja
mallasyksiköt kasvattivat hieman liikevaihtoaan. Tammi-kesäkuussa
RavintoRaision liikevaihto oli 199,6 milj. euroa (205,0 milj.
euroa).

RavintoRaision liikevaihto tulosyksiköittäin, milj. euroa
                1-6/2004  1-6/2003    2003
Elintarvike            110,8    117,8    232,2
 Margariini            60,3    66,2    130,8
 Mylly              36,2    37,4    75,3
 Ruokaperuna           11,6    11,7    21,2
 Muut               7,8     6,7    14,4
 Toimialan sis. myynti      -5,1    -4,2    -9,5
Rehu                78,7    77,5    163,8
Mallas               13,2    12,0    26,4
Viljatärkkelys           8,5     7,3    15,0
Sisäinen myynti          -11,6    -9,6    -19,5
Yhteensä             199,6    205,0    417,9

RavintoRaision liiketulos huhti-kesäkuussa oli -18,8 milj. euroa 
(-2,4 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 1,8 milj. euroa 
(-2,4 milj. euroa). Operatiivista liiketulosta paransivat
erityisesti kustannussäästöt Suomen ja Puolan
elintarvikeyksiköissä. Rehu- ja mallasyksiköiden liiketulokset
olivat vertailujakson tasolla. Sen sijaan Ruotsin
margariiniliiketoiminta on edelleen tappiollista, ja siihen
liittyvästä liikearvosta tehtiin 20,2 milj. euron alaskirjaus.
Lisäksi muita alaskirjauksia tehtiin yhteensä 3,7 milj. euroa.
Liiketulokseen sisältyy myös Risella-riisituotemerkin
myyntivoitto, joka on tarkentunut 3,3 milj. euroon johtuen
käytöstä poistettavien koneiden ja laitteiden aiemmin arvioitua
pienemmästä määrästä.

Tammi-kesäkuussa liiketulos oli -20,4 milj. euroa (-3,8 milj.
euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 0,2 milj. euroa (-5,0 milj.
euroa). Jäätelöliiketoiminnan myynti nosti tammi-kesäkuun 2003
liiketulosta 1,2 milj. euroa.

Ateriamestarit Oy aloitti toimintansa toukokuussa. Ateriamestarit
on HoReCa- eli suurkeittiösektorin myyntiyhtiö, joka on
RavintoRaision ja Lännen Tehtaiden tasaomistuksessa.


Raisio Life Sciences
Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi 65 prosenttia huhti-
kesäkuussa ja oli 13,7 milj. euroa (8,3 milj. euroa).
Ainesosaliiketoiminnan myynti kasvoi erityisesti Euroopassa. Huhti-
kesäkuun aikana yhteistyökumppanit toivat markkinoille useita
Benecol-ainesosaa sisältäviä tuotteita, muun muassa jogurttijuoman
Ranskassa sekä jogurtin ja maidon Portugalissa.
Elintarvikediagnostiikan myynti oli vertailukauden tasolla.

Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 25,5 milj. euroa (14,5 milj.
euroa). Vertailukauden luvut sisältävät
elintarvikediagnostiikkayhtiö Diffchambin huhtikuun alusta.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto tulosyksiköittäin, milj. euroa
                1-6/2004  1-6/2003    2003
Ainesosat             21,3    12,2    27,0
Diagnostiikka            4,1     2,3     7,0
Yhteensä              25,5    14,5    34,0

Raisio Life Sciencesin liiketulos oli huhti-kesäkuussa -7,8 milj.
euroa (-1,7 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia kuluja 0,8 milj.
euroa (-1,7 milj. euroa). Kasvun ja tiukan kustannuskurin myötä
operatiivinen kannattavuus on parantunut huomattavasti
vertailujaksoon nähden. Liiketulokseen sisältyy Diffchambin
liikearvosta tehty 4,1 milj. euron alaskirjaus sekä muista tase-
eristä tehdyt 4,5 milj. euron alaskirjaukset.

Tammi-kesäkuussa liiketulos oli -7,2 milj. euroa (-3,2 milj.
euroa) ja liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja 1,4 milj. euroa
(-3,2 milj. euroa).

TUTKIMUS JA KEHITYS
Raision kehittämisen kulmakivenä on kasvava panostus tutkimukseen
ja tuotekehitykseen, jonka konsernitasoiset synergiat pyritään
aiempaa paremmin hyödyntämään.

Osana tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamista Raisio on
perustanut tutkimuskeskukset sekä elintarvikkeiden että
elintarvikediagnostiikan kehittämiseen. Uusi ravinnon strateginen
tutkimusyksikkö aloittaa loppukesällä Viikin kampuksella
Helsingissä. Yksikkö tukee osaltaan tuotantolaitosten yhteydessä
tehtävää kehitystyötä.

Kesäkuussa toimintansa aloittanut elintarvikediagnostiikkaa
kehittävä tutkimusyksikkö sijaitsee Turku Science Parkissa. Turun
tutkimusyksikkö mahdollistaa suomalaisen teknologiaosaamisen
hyödyntämisen ja Raision tutkimus- ja kehitystoiminnan
kansainvälisen verkottumisen. Keskeisin tavoite on luoda
kilpailukykyisiä ratkaisuja nopeaan patogeeniseulontaan ja
myöhemmin mykotoksiini- ja allergeenidiagnostiikkaan.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Raisio Yhtymän palveluksessa 30.6.2004 oli 1 615 henkilöä (2 735
henkilöä 31.12.2003), joista ulkomailla työskenteli 29 prosenttia
(45 % 31.12.2003).

RavintoRaision palveluksessa oli kesäkuun lopussa 1 365 henkilöä
ja Raisio Life Sciencesin 196 henkilöä.

Raisio Chemicalsin varatoimitusjohtaja Jari Lehmusvaara erosi
hallituksen varajäsenen tehtävistä Raisio Chemicalsin myynnin
jälkeen.

Syksyn ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 30.9.2004,
esitetään ehdotuksia yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Hallintoneuvoston tehtäviksi rajataan hallituksen jäsenten
valinta, hallinnon valvonta ja ohjeiden antaminen sekä
osakeyhtiölaissa asetetut tehtävät. Hallintoneuvosto ei ehdotuksen
mukaan enää päätä yhtiön toiminnan olennaisesta laajentamisesta
tai supistamisesta. Hallintoneuvoston jäsenmäärää ehdotetaan
pienenettäväksi 15-25 jäseneen. Toimitusjohtajan valinta
ehdotetaan siirrettäväksi hallintoneuvostolta hallitukselle eikä
hänen jatkossa tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitukseen ei
ehdotuksen mukaan enää valita varajäseniä. Hallitusjäsenen
toimikausi on kalenterivuosi. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä
määritelty 15 promillen osakaskohtainen äänileikkuri ehdotetaan
poistettavaksi.

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä tuli
voimaan 1.7.2004. Raisio Yhtymän yhtiöjärjestykseen tehtävät
muutokset edellyttävät kahden peräkkäisen yhtiökokouksen
hyväksyntää, joten Raisio ei vielä näiltä osin noudata annettua
suositusta. Koska hallintoneuvoston keskeinen tehtävä on edelleen
yhtiön hallinnon valvonta, Raisio pitää johdonmukaisena, että
hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-kesäkuussa 70,0 milj. kappaletta (21,5 milj.
kappaletta tammi-kesäkuussa 2003). Vaihdon arvo oli 105,0 milj.
euroa ja keskikurssi 1,50 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi
30.6.2004 oli 1,84 euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 48
prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa 887 081 kappaletta
(123 016 kappaletta tammi-kesäkuussa 2003). Vaihdon arvo oli 1,4
milj. euroa ja keskikurssi 1,58 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi
30.6.2004 oli 1,92 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 52
prosenttia.

Yhtiöllä oli 30.6.2004 yhteensä 44 992 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 8,8 prosenttia
(5,8 % 31.12.2003) ja vaihto-osakkeista 11,2 prosenttia (7,4 %
31.12.2003).

Raisio Chemicalsin myynnistä saatu voitto mahdollistaa
ylimääräisen osingonmaksun vuonna 2004. Hallitus tulee esittämään
30.9.2004 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle
maksettavaksi 12 sentin osinkoa osaketta kohti. Lisäksi hallitus
suunnittelee esittävänsä 18 sentin lisäosingon maksamista kevään
2005 yhtiökokoukselle.

Raision hallitus vahvisti kesäkuussa yhtymän osinkopolitiikan.
Raision tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille
osakkeenomistajilleen kehittämällä liiketoimintaansa ja
parantamalla sen kannattavuutta sekä noudattamalla pitkäjänteistä
osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona puolet
jatkuvasta liiketoiminnasta syntyvästä osakekohtaisesta tuloksesta
edellyttäen, ettei osingonmaksu vaaranna yhtiön strategisten
tavoitteiden saavuttamista.


SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN (IFRS)
Valmistelutyö IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön
siirtymiseksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Konsernin
merkittävimmät liikearvot on testattu kesän aikana. Raisio Yhtymä
siirtyy IFRS-standardien mukaiseen laskentakäytäntöön vuonna 2005.
Vuoden 2004 luvut julkaistaan IFRS-standardien mukaisina vuoden
2005 keväällä.

NÄKYMÄT
RavintoRaision liikevaihto jäänee hieman viime vuotta matalammaksi
myös loppuvuonna. Viljatärkkelystuotanto loppuu aiempien
suunnitelmien mukaisesti syyskuussa. Raisio Life Sciencesin kasvun
odotetaan jatkuvan, joskin jonkin verran alkuvuotta vaimeampana.
Konsernin koko vuoden liikevaihto on rakennemuutoksen takia
selvästi viime vuotta pienempi.

Raisio Yhtymän koko vuoden liiketuloksen ilman kertaluonteisia
eriä ennustetaan olevan selvästi viime vuotta parempi ja
voitollinen.

Raisiossa 30.7.2004

Raisio Yhtymä Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, p. 050 590
9398
talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216

Raisio Yhtymä Oyj, PL 101, 21201 Raisio
puh. (02) 443 2111, www.raisiogroup.com

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 30.7.2004 klo 14,
puh: +358 (0) 800 148766.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)            1-6/2004 1-6/2003    2003

Liikevaihto               401,8   425,8   860,5

 Liiketoiminnan muut tuotot       228,9    2,6    8,0
 Liiketoiminnan kulut         -381,9  -411,9   -822,6
 Konserniliikearvon poisto ja
 arvonalennukset            -28,6   -2,5    -5,1
 Muut poistot ja arvonalennukset    -23,6   -24,3   -54,8
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   -0,5    0,0    -0,3

Liiketulos               196,1   -10,4   -14,3
 % liikevaihdosta            48,8   -2,4    -1,7

 Rahoitustuotot              3,5    3,5    4,1
 Rahoituskulut              -9,5   -8,6   -17,0

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja   190,1   -15,4   -27,2
 % liikevaihdosta            47,3   -3,6    -3,2

 Satunnaiset erät             0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja           190,1   -15,4   -27,2
 % liikevaihdosta            47,3   -3,6    -3,2

 Tuloverot                -4,4    0,2    1,4
 Vähemmistöosuus tuloksesta       -1,0   -0,2    -0,9

Konsernin tulos tilikaudelta      184,7   -15,4   -26,7
 % liikevaihdosta            46,0   -3,6    -3,1

KONSERNIN TASE
(milj. euroa)            30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet          9,9   25,8    23,4
 Konserniliikearvo            15,3   67,1    65,3
 Aineelliset hyödykkeet         127,9   281,3   277,2
 Sijoitukset               9,1   13,2    12,6

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus             70,7   140,5   117,7
 Laskennallinen verosaaminen       18,0   15,9    20,3
 Myyntisaamiset             38,5   121,6    86,8
 Muut saamiset              27,0   50,6    37,1
 Rahoitusarvopaperit          291,9    9,2    14,1
 Rahat ja pankkisaamiset         4,5   10,5    20,5

Vastaavaa                612,8   735,7   675,0

 Osakepääoma               27,8   27,8    27,8
 Muu oma pääoma             359,6   182,5   166,2
 Vähemmistöosuus             14,4   23,2    23,2
 Laskennallinen verovelka        12,9   20,4    22,0
 Pitkäaikainen vieras pääoma       87,4   272,7   235,0
 Ostovelat                23,2   61,6    75,2
 Muu lyhytaikainen vieras pääoma     87,5   147,4   125,5

Vastattavaa               612,8   735,7   675,0KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(milj. euroa)            1-6/2004 1-6/2003 1-12/2003

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 23,9   16,0    44,4
Käyttöpääoman muutos           3,1   -12,8    50,7
Rahoituserät ja verot          -11,4   -5,2   -18,2
Liiketoiminnan kassavirta        15,7   -2,1    77,0

Investoinnit              -19,8   -38,9   -65,8
Käyttöomaisuuden myynti        398,9*    2,5    3,6
Investointien kassavirta        379,1   -36,4   -62,2

Pitkäaikaisten lainojen muutos     -132,9   17,2   -18,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos      1,8    2,5    -1,0
Lainasaamisten muutos          -1,1   -0,2    0,1
Maksetut osingot             -1,9   -3,6    -3,5
Rahoituksen kassavirta         -134,0   16,0   -22,6

Kohdistamattomat erät           0,9   -0,1    0,3

Rahavarojen muutos           261,8   -22,5    -7,5

Rahavarat kauden alussa         34,6   42,2    42,2
Rahavarat kauden lopussa        296,4   19,7    34,6

* Sisältää myös Raisio Chemicalsin myynnin yhteydessä saadun
suorituksen konsernin sisäisistä korollisista nettoveloista.


TUNNUSLUKUJA
                  30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003

Oman pääoman tuotto, %         120,0   -12,4   -10,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %       75,1   -2,3    -1,8

Korollinen velka kauden lopussa,
milj. euroa               131,1   356,5   312,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa     20,0   32,9    63,7
 % liikevaihdosta             5,0    7,7    7,4
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj.euroa                10,2   10,9    21,1
 % liikevaihdosta             2,5    2,6    2,5
Henkilöstö keskimäärin         2 537   2 844   2 822
Omavaraisuusaste, %           65,8   31,8    32,2
Velkaantumisaste, %           -41,1   144,3   127,9
Tulos/osake, euro            1,12   -0,09   -0,16
Tulos/osake ilman kertaluoteisia eriä,
euro                  -0,01
Liiketoiminnan kassavirta/osake, euro  0,10   -0,01    0,47
Oma pääoma/osake, euro          2,35   1,27    1,17
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet           130 334  129 767  129 768
 Kantaosakkeet             34 815  35 382   35 381
 Yhteensä               165 149  165 149  165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet            240,2   123,3   160,9
 Kantaosakkeet              66,4   41,7    44,6
 Yhteensä                306,6   165,0   205,5

VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)            30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset    60,2   71,8    72,4
  Pantatut arvopaperit          0,0    0,0    4,0
  Annetut yrityskiinnitykset      34,5   53,6    53,1
Muiden puolesta annetut vakuudet
  Pantatut arvopaperit          4,1    0,0    0,0

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat  2,8    2,9    4,7
  Myöhemmin maksettavat         3,2    7,1    4,9
 Vastuusitoumukset samaan konserniin
 kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset               1,0    1,0    1,0
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä
 puolesta                 2,3   13,5    7,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset              75,1*    0,3    0,4
 Muut vastuut               0,0    0,0    5,0
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo     0,3   -0,1    -0,5
  Raaka-ainefutuurit:
  kohde-etuuden arvo           7,5    6,9    11,3
  Sähkötermiinit: käypä arvo       0,6   -0,2    0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo   4,3    2,6    2,6
  Valuuttatermiinit: käypä arvo     -0,1    0,3    2,1
  Valuuttatermiinit:
  kohde-etuuden arvo          34,6   60,5    53,0
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo   0,0   -2,4    -1,5
  Koronvaihtosopimukset:
  kohde-etuuden arvo           0,0   80,0    80,0

* Sisältää Raisio Chemicalsiin kuuluneiden yhtiöiden puolesta
rahoittajille annetut takaukset. Takausten arvioidaan vapautuvan
kolmannen vuosineljänneksen aikana.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(milj. euroa)            1-6/2004 1-6/2003    2003

RavintoRaisio              199,6   205,0   417,9
Raisio Life Sciences           25,5   14,5    34,0
Raisio Chemicals            183,7   212,6   422,3
Toimialaryhmien välinen myynti      -7,0   -6,3   -13,8

Liikevaihto yhteensä          401,8   425,8   860,5

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)
          1-6/2004 % lv. 1-6/2003 % lv.  2003 % lv.

Suomi         199,6  49,7   204,2  48,0  412,0  47,9
Skandinavia      21,2  5,3   36,0  8,4  66,5  7,7
Eurooppa (pl Suomi
ja Skandinavia)    136,9  34,1   132,7  31,2  278,2  32,3
Amerikka        19,1  4,8   23,0  5,4  47,4  5,5
Aasia         24,0  6,0   29,0  6,8  54,6  6,3
Muut          1,0  0,2    0,9  0,2   1,9  0,2

Yhteensä       401,8 100,0   425,8 100,0  860,5 100,0

KONSERNIN LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)             1-6/2004 1-6/2003    2003

RavintoRaisio              -20,4   -3,8   -11,7
Raisio Life Sciences           -7,2   -3,2    -5,4
Raisio Chemicals             3,6   -3,3    1,9
Muut toiminnot             220,0   -0,1    1,0

Liiketulos yhteensä           196,1   -10,4   -14,3

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(milj.euroa)
             1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/ 4-6/
             2003  2003  2003  2003  2004 2004
Konsernin liikevaihto
RavintoRaisio      94,6  110,4  108,5  104,4  91,1 108,5
Raisio Life Sciences   6,3   8,3   8,5  11,0  11,8 13,7
Raisio Chemicals    103,2  109,4  105,4  104,3 106,5 77,1
Toimialaryhmien väliset -3,0  -3,3  -3,8  -3,6  -3,9 -3,1

Liikevaihto yhteensä  201,0  224,8  218,7  216,1 205,6 196,2


Konsernin liiketulos
RavintoRaisio      -1,4  -2,4   1,3  -9,2  -1,5 -18,8
Raisio Life Sciences   -1,6  -1,7  -2,0  -0,2  0,6 -7,8
Raisio Chemicals     -3,2  -0,1   2,9   2,2  1,9  1,7
Muut toiminnot      -0,6   0,5   1,0   0,1  -0,3 220,3
Liiketulos yhteensä   -6,7  -3,7   3,2  -7,1  0,7 195,4
 Rahoituserät      -2,5  -2,5  -4,2  -3,7  -3,0 -3,0
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja        -9,2  -6,3  -1,0  -10,8  -2,3 192,4
 Satunnaiset erät     0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0
Tulos ennen veroja    -9,2  -6,3  -1,0  -10,8  -2,3 192,4
 Tuloverot        0,0   0,2  -1,0   2,2  -2,0 -2,4
 Vähemmistöosuus tuloksesta-0,1 -0,2  -0,4  -0,2  0,0 -1,0
Konsernin tulos tilikaudelta-9,3 -6,2  -2,4  -8,8  -4,3 189,0Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa