RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote
              3.11.2003 klo 11.00    1 (10)


RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

RAISIO YHTYMÄN LIIKETULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI

- Raisio Yhtymän kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto, 218,7
milj. euroa, oli vertailukauden tasolla (217,5 milj. euroa heinä-
syyskuussa 2002).
- Liiketulos oli 3,2 milj. euroa (7,6 milj. euroa) heinä-
syyskuussa.
- Liiketoiminnan kassavirta nousi 37,6 milj. euroon (23,0 milj.
euroa) heinä-syyskuussa.

Keskeiset tunnusluvut
              1-9/2003   1-9/2002     2002
Liikevaihto, milj.       644,4    617,9     843,1
euroa
Liiketulos, milj.        -7,2    20,0*     20,6
euroa
Tulos ennen veroja,      -16,4    12,9*      9,3
milj. euroa
Tulos/osake, euroa       -0,11     0,04     0,03
Omavaraisuusaste, %       32,7     34,6     34,4
Liiketoiminnan         35,5     29,6     45,4
kassavirta, milj.
euroa
*sisältävät 3,0 milj. euroa IAS-perusteista vaihto-omaisuuden
arvostusmuutosta

Pääjohtaja Rabbe Klemets:

"Raisio Yhtymän liikevaihdon kasvu taittui kolmannella
vuosineljänneksellä. Raisio Chemicalsin myyntivolyymit pysyivät
edelleen nousussa, mutta RavintoRaision heikko myynnin kehitys
jatkui. Raisio Life Sciencesin uusien ainesosa-asiakkaiden
markkinoilletulo on ollut odotettua hitaampaa.

Kolmannella vuosineljänneksellä myönteisintä kehitys oli
käyttöpääomien ja kassavirran osalta. Pitkään jatkunut työ
pääomien vapauttamiseksi on tuottanut tulosta, ja kuluneella
neljänneksellä onnistuttiin pienentämään käyttöpääomaa yli 20
miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa liiketoiminnat tuottivat noin 38
miljoonaa euroa positiivista kassavirtaa.

Kolmen erittäin vaikean vuosineljänneksen jälkeen Raisio Yhtymän
liiketulos kääntyi voitolliseksi kolmannella neljänneksellä.
Toiseen vuosineljännekseen verrattuna merkittävimmin
kannattavuuttaan paransivat RavintoRaision yksiköt sekä Raisio
Chemicalsin lateksi- ja tärkkelysliiketoiminnat. Teemme lujasti
töitä sen eteen, että myönteinen kehitys jatkuu vuoden
viimeiselläkin neljänneksellä."

TULOS JA RAHOITUS

Raisio Yhtymän liikevaihto oli heinä-syyskuussa 218,7 milj. euroa
(217,5 milj. euroa). Raisio Chemicalsin liikevaihdon kasvu jatkui,
mutta RavintoRaision liikevaihto jäi selvästi viime vuotta
heikommaksi. Raisio Life Sciencesin liikevaihtoa kasvatti
elintarvikediagnostiikka. Liikevaihto oli tammi-syyskuussa 644,4
milj. euroa (617,9 milj. euroa). Suomen ulkopuolisen liikevaihdon
osuus oli 53 prosenttia (52 %) eli 339,5 milj. euroa (323,0 milj.
euroa). Kiintein valuuttakurssein liikevaihto olisi ollut 665,1
milj. euroa eli noin 8 prosenttia vertailukautta korkeampi.

Konsernin liiketulos heinä-syyskuussa oli 3,2 milj. euroa (7,6
milj. euroa) sisältäen kertaluontoisia kuluja 1,8 milj. euroa.
Raisio Chemicalsin liiketulos oli vertailukautta parempi, mutta
RavintoRaision ja Raisio Life Sciencesin huono tuloskehitys
heikensi koko konsernin liiketulosta. Liiketulos tammi-syyskuussa
oli -7,2 milj. euroa (20,0 milj. euroa) sisältäen kertaluontoisia
kuluja 5,2 milj. euroa. Siirtyminen IAS-perusteiseen vaihto-
omaisuuden arvostukseen paransi vuoden 2002 tammi-syyskuun
liiketulosta 3,0 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli
tammi-syyskuussa -16,4 milj. euroa (12,9 milj. euroa).

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut heinä-syyskuussa
olivat 4,4 milj. euroa (4,4 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa 15,3
milj. euroa (14,0 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut heinä-syyskuussa olivat 4,2 milj.
euroa (4,0 milj. euroa). Tammi-syyskuussa nettorahoituskulut
olivat 9,2 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Vertailukautta korkeampi
keskimääräinen lainamäärä lisäsi korkokuluja, minkä lisäksi
valuuttakurssivoitot olivat vertailukautta pienemmät tammi-
syyskuussa.

Konsernin liiketoiminnan tuottama kassavirta parani merkittävästi
ja oli heinä-syyskuussa 37,6 milj. euroa (23,0 milj. euroa) ja
tammi-syyskuussa 35,5 milj. euroa (29,6 milj. euroa). Kassavirta
investointimenojen jälkeen oli heinä-syyskuussa 28,3 milj. euroa
(18,9 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa -10,2 milj. euroa (-26,4
milj. euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit heinä-syyskuussa olivat
14,7 milj. euroa (46,3 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa 47,6 milj.
euroa (64,2 milj. euroa). Suurimmat yksittäiset investoinnit
liittyivät paperikemikaalitehtaiden rakentamiseen Kiinassa ja
Diffchamb-yritysostoon.

Konsernin korollinen nettovelka tarkastelukauden lopussa oli 305,8
milj. euroa (281,4 milj. euroa vuoden 2002 lopussa). Konsernin
syndikoidun luoton kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden alussa
kuvaamaan paremmin luoton ehtoja kirjaamalla nostettu lainamäärä
pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Luoton keskeinen ehto on
vähintään 30 prosentin omavaraisuusaste. Käyttöpääomahankkeiden
eteneminen vapautti pääomia. Käyttöpääoma oli 176,8 milj. euroa
(200,7 milj. euroa 30.9.2002). Omavaraisuusaste parani vuoden
kolmannella neljänneksellä ja oli 32,7 prosenttia (31,8 %
30.6.2003). Velkaantumisaste oli 132,5 prosenttia (144,3 %
30.6.2003).

Valmistelutyö IFRS/IAS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön
siirtymiseksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. IFRS/IAS-
standardien mukaiseen laskentakäytäntöön siirrytään vuonna 2005.

TOIMIALARYHMÄT

RAISIO CHEMICALS
Raisio Chemicalsin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 10,3
prosenttia ja oli 105,4 milj. euroa (95,6 milj. euroa).
Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 318,0 milj. euroa (267,7 milj.
euroa). Liikevaihtoa paransivat elokuussa 2002 tehty Latexia-
yritysosto sekä päällystetyn paperin tuotannon kasvu Länsi-
Euroopassa. Tärkkelysmyynnin pienenemiseen vaikutti erityisesti
myyntiyhtiön lopettaminen Saksassa kesällä 2002.

Erikoiskemikaalien myynnin kehitys oli kaksijakoista:
Pohjoismaissa myynti pieneni, mutta Aasiassa myynti kehittyi
edelleen suotuisasti.

Raisio Chemicalsin liikevaihto toimialoittain
Liikevaihto,       1-9/2003   1-9/2002     2002
milj.euroa
Lateksisideaineet      156,0     80,7     127,7
Erikoiskemikaalit       95,1     103,5     135,8
Tärkkelyssideaineet      66,9     83,5     106,6

Raisio Chemicalsin liikevoitto heinä-syyskuussa oli 2,9 milj.
euroa (2,3 milj. euroa). Siihen sisältyy 1,8 milj. euroa keväällä
käynnistetyn toiminnan tehostamisohjelman kertakuluja. Ohjelmalla
tavoitellaan 15 milj. euron vuotuisia kustannussäästöjä. Tehdyt
toimenpiteet eivät vielä kolmannella vuosineljänneksellä
vaikuttaneet merkittävästi tulokseen. Raaka-aineiden suotuisa
hintakehitys paransi hieman lateksisideaineiden marginaaleja.

Tammi-syyskuussa liiketulos oli -0,3 milj. euroa (8,2 milj. euroa)
sisältäen 5,2 milj. euroa kertakuluja. IAS-perusteinen vaihto-
omaisuuden arvostusmuutos paransi tammi-syyskuun 2002 tulosta 1,5
milj. euroa.

Kiinaan valmistuneen erikoiskemikaalitehtaan hartsiliima
toimitukset alkavat loppuvuonna. Uusi, tuotantokapasiteetiltaan
100 000 tonnin lateksitehdas käynnistyy Kiinassa ja Future
Printing Center -testipainolaitos Raisiossa vuoden lopussa.

RAVINTORAISIO
RavintoRaision liikevaihto oli heinä-syyskuussa 108,5 milj. euroa
(118,2 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa 313,5 milj. euroa (341,0
milj. euroa). Rakennemuutosten lisäksi liikevaihtoa pienensivät
margariinin menekkivaikeudet erityisesti Ruotsissa. Myös
pakasteperunoiden myynti on ollut heikkoa.

RavintoRaision liikevaihto toimialoittain ja liiketoiminnoittain
(luvut sisältävät myös sisäistä myyntiä)
Liikevaihto,        1-9/2003    1-9/2002     2002
milj. euroa
Elintarvike          173,6     197,7    266,9*
 Margariini          97,7     118,5    160,6
 Mylly             56,0      56,1     77,1
 Ruokaperuna          16,4      19,8     25,0
 Muut             10,1      7,6    11,1*
Rehu              121,2     119,4    159,4
Mallas             21,8      22,2     30,2
Viljatärkkelys         11,7      15,9     20,6
*Vertailuluvut on muutettu vastaamaan nykyistä
organisaatiorakennetta.

RavintoRaision liiketulos oli heinä-syyskuussa 1,3 milj. euroa
(5,5 milj. euroa). Vertailukauteen nähden erityisesti margariini-
ja viljatärkkelysliiketoimintojen tulos heikkeni. Edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna niiden kannattavuus kuitenkin
parani. Alhainen öljykasvien puristusmarginaali on puolestaan
heikentänyt kasviöljyliiketoiminnan tulosta, ja sitä kautta koko
rehutoimialan tulos jäi vertailukautta matalammaksi. Sen sijaan
myllyliiketoiminnan hyvä kehitys jatkui.

Tammi-syyskuussa liiketulos oli -2,5 milj. euroa (12,6 milj.
euroa). IAS-perusteinen vaihto-omaisuuden arvostusmuutos paransi
tammi-syyskuun 2002 tulosta 1,2 milj. euroa.

RavintoRaisio osti huhtikuussa Istrasta, Moskovan läheltä
meijerikiinteistön. Kiinteistön saneeraus ja laajennus ovat
valmistuneet, ja margariinituotanto on tarkoitus aloittaa
vuodenvaihteessa.

Toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi
RavintoRaisio muutti toiminnallista rakennettaan. Myös ostot ja
logistiikka -yksikkö siirrettiin osaksi RavintoRaisiota. Yhtiö
käynnisti lokakuussa yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on karsia
päällekkäisyyksiä ja suunnata uudelleen resursseja vastaamaan
paremmin asiakkaiden tarpeita. Samalla yhtiö sopeuttaa toimintansa
nykyiseen kysyntätilanteeseen ja vahvistaa kilpailukykyään.
Lisäksi yhtiö arvioi pitkään tappiollisena jatkuneen
viljatärkkelysliiketoiminnan aseman ja tarvittaessa päättää sen
lopettamisesta. Jos viljatärkkelysliiketoiminnan lopettamiseen
päädytään, henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan olevan noin
110 henkilöä.

RAISIO LIFE SCIENCES
Raisio Life Sciences -toimialaryhmän liikevaihto oli heinä-
syyskuussa 8,5 milj. euroa (7,6 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa
23,0 milj. euroa (20,9 milj. euroa). Ainesosaliiketoiminnan
yhteistyökumppanit eivät tuoneet uusia tuotteita markkinoille
kolmannella vuosineljänneksellä. Diagnostiikkaliiketoiminnan
liikevaihto on kehittynyt Englantia lukuun ottamatta odotetusti.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto toimialoittain
Liikevaihto,       1-9/2003   1-9/2002      2002
milj. euroa
Ainesosat          18,4     20,9      30,3
Diagnostiikka         4,6       -        -

Raisio Life Sciences -toimialaryhmän liiketulos oli heinä-
syyskuussa -2,0 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Ainesosatoimialan
kannattavuutta heikensivät voimakkaat panostukset Keski- ja Etelä-
Euroopan liiketoiminnan kehittämiseen. Tehtyjen panostusten
seurauksena näille markkinoille on tulossa uusia, jo
viranomaisluvan saaneita tuotteita vuoden lopussa ja vuoden 2004
alussa.

Huhtikuussa ostetun elintarvikediagnostiikkayhtiö Diffchambin
haltuunotto jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Yritysoston
vaikutus liiketulokseen oli tarkastelukaudella negatiivinen.

Tammi-syyskuussa Raisio Life Sciencesin liiketulos oli -5,2 milj.
euroa (0,3 milj. euroa). IAS-perusteinen vaihto-omaisuuden
arvostusmuutos paransi tammi-syyskuun 2002 tulosta 0,3 milj.
euroa.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Raisio Yhtymän palveluksessa 30.9.2003 oli 2 719 henkilöä (2 789
henkilöä 30.9.2002). Henkilökunnan määrää vähensivät muun muassa
margariinituotannon keskittäminen sekä toiminnan
tehostamisohjelmat ja lisäsi elintarvikediagnostiikkayritys
Diffchambin osto. Ulkomailla työskenteli 43 prosenttia (45 %)
henkilökunnasta. Raisio Chemicalsin palveluksessa oli syyskuun
lopussa 1 148 henkilöä, RavintoRaision 1 304 henkilöä ja Raisio
Life Sciencesin 193 henkilöä.

Raisio Yhtymän johtoryhmän muodostavat 1.9.2003 alkaen pääjohtaja
Rabbe Klemets, Raisio Chemicalsin johtaja Jari Lehmusvaara,
RavintoRaision johtaja Olavi Kuusela, Raisio Life Sciencesin
johtaja Jukka Lavi, talousjohtaja Antti Salminen,
henkilöstöjohtaja Merja Lumme, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila
sekä viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa.

Johtaja Urpo Pirilä erosi syyskuussa Raision palveluksesta ja
samalla Raisio Yhtymän hallituksen varajäsenen tehtävästä.

TIETOJA OSAKKEISTA

Raisio Yhtymän vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä
tammi-syyskuussa 28 milj. kappaletta. Vaihdon arvo oli 27,3 milj.
euroa ja keskikurssi 0,97 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi
30.9.2003 oli 1,05 euroa. V-osakkeen kurssi oli viime vuoden lopun
tasolla.

Kantaosakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-syyskuussa
405 470 kappaletta. Vaihdon arvo oli 474 116 euroa ja keskikurssi
1,17 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi 30.9.2003 oli 1,10 euroa. K-
osakkeen kurssi laski vuoden alusta 17 prosenttia.

Yhtiöllä oli 30.9.2003 yhteensä 47 742 rekisteröityä osakasta.
Osakekannasta 6,7 prosenttia oli ulkomaalaisten omistuksessa.

Raisio Yhtymä hyväksyttiin 1.10.2003 aloittaneeseen Kempen/SNS
Smaller Europe SRI Indeksiin. Kestävän kehityksen indeksiin on
valittu 12 eri maasta yhteensä 69 eurooppalaisyritystä, joiden
toiminnan on todettu täyttävän korkeat eettiset, sosiaaliset ja
ympäristömyönteiset kriteerit.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Liikevaihdon kasvun taittuminen kolmannella vuosineljänneksellä
johtaa aiemmin ennakoitua matalampaan liikevaihtotasoon. Raisio
Chemicalsin liikevaihto nousee viime vuodesta, mutta kireä
markkinatilanne RavintoRaision päätoimialoilla näyttää jatkuvan.
Konsernin koko vuoden liikevaihdon ei uskota merkittävästi
nousevan viime vuoden tasosta.

Tehdyt tehostamistoimenpiteet parantavat Raisio Chemicalsin
kustannustehokkuutta loppuvuonna. Raisio Life Sciencesin
panostukset Keski- ja Etelä-Euroopan markkinoihin samoin kuin
lokakuussa käynnistetyn RavintoRaision rationalisointihankkeen
tulokset näkyvät ensi vuonna. Konsernin käynnissä olevista
tehostamishankkeista arvioidaan syntyvän 3-4 milj. euron
kertakulut viimeisellä vuosineljänneksellä.

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja
arvioidaan kertakuluista puhdistettuna olevan vertailukautta
parempi. Koko vuoden tulos ennen veroja jää kuitenkin
tappiolliseksi.

Käyttöpääoman pienentäminen on edennyt suotuisasti ja hankkeet
pääoman vapauttamiseksi jatkuvat. Nämä tukevat osaltaan Raisio
Yhtymän vakavaraisuutta.

Raisiossa 3.11.2003

Raisio Yhtymä Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa,
p. 050 590 9398
talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216

Raisio Yhtymä Oyj, PL 101, 21201 Raisio
puh. (02) 443 2111, www.raisiogroup.com

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään 3.11.2003 klo 12.30
Raisiossa ja klo 16.00 Helsingissä.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)            1-9/2003 1-9/2002    2002

Liikevaihto               644,4   617,9   843,1

 Liiketoiminnan tuotot ja kulut    -611,5  -560,9   -772,3
 Konserniliikearvon poisto        -3,8   -2,9    -4,1
 Muut poistot ja arvonalennukset    -36,2   -34,0   -45,9
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   -0,1   -0,1    -0,1

Liiketulos                -7,2   20,0    20,6
 % liikevaihdosta            -1,1%   3,2%    2,4%

 Rahoitustuotot              3,5    4,4    5,1
 Rahoituskulut             -12,7   -11,5   -16,4

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja   -16,4   12,9    9,3
 % liikevaihdosta            -2,5%   2,1%    1,1%

 Satunnaiset erät             0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja           -16,4   12,9    9,3
 % liikevaihdosta            -2,5%   2,1%    1,1%

 Tuloverot                -0,7   -5,4    -2,9
 Vähemmistöosuus tuloksesta       -0,7   -0,4    -0,9

Konsernin tulos tilikaudelta      -17,8    7,1    5,4
 % liikevaihdosta            -2,8%   1,1%    0,6%

Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

KONSERIN TASE
(milj. euroa)            30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet         24,7   28,4    28,2
 Konserniliikearvo            66,7   57,6    57,3
 Aineelliset hyödykkeet         284,9   288,5   289,7
 Sijoitukset               13,0   12,9    12,9

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus            118,2   144,6   153,6
 Laskennallinen verosaaminen       14,5   17,2    11,9
 Myyntisaamiset             118,3   124,2   114,7
 Muut saamiset              40,5   37,8    38,9
 Rahoitusarvopaperit           17,7   23,0    30,0
 Rahat ja pankkisaamiset         9,5   23,9    12,2

Vastaavaa                708,1   758,0   749,4

 Osakepääoma               27,8   27,8    27,8
 Muu oma pääoma             179,3   210,4   205,7
 Vähemmistöosuus             23,6   23,3    23,6
 Laskennallinen verovelka        20,5   25,7    20,7
 Pitkäaikainen vieras pääoma      252,7   120,4   100,5
 Ostovelat                59,7   68,1    81,8
 Muu lyhytaikainen vieras pääoma    144,4   282,4   289,2

Vastattavaa               708,1   758,0   749,4

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)            1-9/2003 1-9/2002    2002

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 32,4   53,0    69,9
Käyttöpääoman muutos           14,3   -10,9    -6,7
Rahoituserät ja verot          -11,2   -12,6   -17,9
Liiketoiminnan kassavirta        35,5   29,6    45,4

Investoinnit              -48,4   -59,9   -69,2
Käyttöomaisuuden myynti          2,7    3,9    4,3
Investointien kassavirta        -45,7   -56,0   -64,9

Pitkäaikaisten lainojen muutos      -4,0   -7,2   -24,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos      1,5   41,5    46,9
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos   0,0    0,0    0,2
Maksetut osingot             -3,6   -3,0    -3,0
Rahoituksen kassavirta          -6,0   31,3    19,8

Kohdistamattomat erät           1,2    1,1    0,9

Rahavarojen muutos           -15,0    5,9    1,2

Rahavarat kauden alussa         42,2   41,0    41,0
Rahavarat kauden lopussa         27,2   46,9    42,2

TUNNUSLUKUJA
                  30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002

Oman pääoman tuotto, %          -9,4    3,8    2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %       -0,8    5,6    4,5

Korollinen velka kauden lopussa,
milj. euroa               333,1   347,0   333,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa     47,6   64,2    81,0
 % liikevaihdosta             7,4   10,4    9,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj.euroa                15,3   14,0    20,3
 % liikevaihdosta             2,4    2,3    2,4
Henkilöstö keskimäärin         2 834   2 602   2 654
Omavaraisuusaste, %           32,7   34,6    34,4
Velkaantumisaste, %           132,5   110,5   109,4

Tulos/osake, euro            -0,11   0,04    0,03
Liiketoiminnan kassavirta/osake, euro  0,22   0,18    0,27
Oma pääoma/osake, euro          1,25   1,44    1,41
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet           129 767  129 760  129 761
 Kantaosakkeet             35 382  35 389   35 388
 Yhteensä               165 149  165 149  165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet            136,3   144,0   138,8
 Kantaosakkeet              38,9   49,6    50,2
 Yhteensä                175,2   193,6   189,0

VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)            30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset    72,7   61,3    10,5
  Pantatut arvopaperit          4,3    0,0    0,0
  Annetut yrityskiinnitykset      52,9   47,9    22,8

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat  2,1    2,6    4,5
  Myöhemmin maksettavat         8,6    6,1    6,2
 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset               1,0    6,0    67,5
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä
 puolesta                13,9   13,9    14,4
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
  Takaukset               0,0    0,0    0,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset               0,4    1,1    0,2
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo    -0,9   -3,4    -0,3
  Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo 8,1    5,6    11,6
  Sähkötermiinit: käypä arvo       0,1         0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo   2,6         0,5
  Valuuttatermiinit: käypä arvo     -0,7    0,0    0,4
  Valuuttatermiinit:
  kohde-etuuden arvo*)         56,6   29,7    26,7
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo   -2,0   -0,6    -1,5
  Koronvaihtosopimukset:
  kohde-etuuden arvo          80,0   60,0    80,0

*) Tarkastelukaudella on suojattu myös eräisiin ulkomaisiin
tytäryhtiöihin tehtyjä oman pääoman ehtoisia sijoituksia
(osakepääoma), mistä johtuu valuuttatermiinien kohde-etuuden
yhteismäärän huomattava kasvu.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN
(milj. euroa)            1-9/2003 1-9/2002    2002

Raisio Chemicals            318,0   267,7   370,1
RavintoRaisio              313,5   341,0   458,5
Raisio Life Sciences           23,0   20,9    30,3
Toimialaryhmien välinen myynti     -10,1   -11,8   -15,8

Liikevaihto yhteensä          644,4   617,9   843,1

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)
          1-9/2003 % lv. 1-9/2002 % lv.  2002 % lv.

Suomi         304,9  47,3   296,5  48,0  401,4  47,6
Skandinavia      52,2  8,1   57,8  9,4  77,3  9,2
Eurooppa (pl Suomi
ja Skandinavia)    210,0  32,6   186,6  30,2  258,3  30,6
Amerikka        35,2  5,5   39,6  6,4  52,6  6,2
Aasia         40,8  6,3   36,0  5,8  52,0  6,2
Muut          1,5  0,2    1,4  0,2   1,6  0,2

Yhteensä       644,4 100,0   617,9 100,0  843,1 100,0

KONSERNIN LIIKETULOS TOIMIALARYHMITTÄIN*)
(milj.euroa)             1-9/2003 1-9/2002    2002

Raisio Chemicals             -0,3    8,2    10,7
RavintoRaisio              -2,5   12,6    11,0
Raisio Life Sciences           -5,2    0,3    0,5
Muut toiminnot              0,9   -1,0    -1,6

Liiketulos yhteensä           -7,2   20,0    20,6

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN*)
(milj.euroa)
            1-3/  4-6/ 7-9/10-12/ 1-3/  4-6/ 7-9/
            2002  2002 2002 2002 2003  2003 2003
Konsernin liikevaihto
Raisio Chemicals    86,3  85,8 95,6 102,4 103,2 109,4 105,4
RavintoRaisio     106,5  116,4 118,2 117,5 94,6 110,4 108,5
Raisio Life Sciences  6,2   7,1  7,6  9,3  6,3  8,3  8,5
Toimialaryhmien väliset-4,1  -3,8 -4,0 -4,0 -3,0  -3,3 -3,8

Liikevaihto yhteensä 194,9  205,5 217,5 225,2 201,0 224,8 218,7

Konsernin liiketulos
Raisio Chemicals    3,8   2,1  2,3  2,5 -3,2  -0,1  2,9
RavintoRaisio      4,0   3,1  5,5 -1,6 -1,4  -2,4  1,3
Raisio Life Sciences  -0,1   0,0  0,4  0,2 -1,6  -1,7 -2,0
Muut toiminnot     -0,2  -0,3 -0,5 -0,6 -0,6  0,5  1,0

Liiketulos yhteensä   7,5   5,0  7,6  0,6 -6,7  -3,7  3,2
 Rahoituserät     -2,9  -0,3 -4,0 -4,2 -2,5  -2,5 -4,2
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja        4,6   4,7  3,6 -3,6 -9,2  -6,3 -1,0
 Satunnaiset erät    0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Tulos ennen veroja   4,6   4,7  3,6 -3,6 -9,2  -6,3 -1,0
 Tuloverot       -2,4  -1,9 -1,1  2,5  0,0  0,2 -1,0
 Vähemmistöosuus tuloksesta
            0,2  -0,2 -0,4 -0,5 -0,1  -0,2 -0,4
Konsernin tulos tilikaudelta
            2,3   2,6  2,1 -1,6 -9,3  -6,2 -2,4

*) Vertailuluvut on muutettu vastaamaan nykyistä
organisaatiorakennetta.Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.