RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote
              5.5.2003 klo 10.30     1 (9)

RAISIO YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

Liikevaihto nousi, mutta tulos heikkeni

Keskeiset tunnusluvut                
              1-3/2003 1-3/2002  2002
                          
Liikevaihto, milj. euroa   201,0   194,9 843,1
Liiketulos, milj. euroa    -6,7    7,5  20,6
Tulos ennen veroja, milj.   -9,2    4,6  9,3
euroa
Tulos/osake, euroa      -0,06   0,01  0,03
Omavaraisuusaste, %      33,7   38,6  34,4
Liiketoiminnan rahavirta,   -15,6    1,7  45,4
milj. euroa

Pääjohtaja Rabbe Klemets:

"Alkuvuosi oli meille vaikea kaikissa kolmessa toimialaryhmässä.
Öljypohjaisten raaka-aineiden hintakehitys ja kysynnän heikkous
painoivat Raisio Chemicalsin tulosta, työrauhaongelmat ja
toimitusvaikeudet söivät RavintoRaision myyntiä ja Raisio Life
Sciencesin ongelmana oli edelleen uusien asiakkaiden markkinoille
tulon hitaus. Myönteistä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli
liikevaihdon kasvu ja varastotasojen pieneneminen. RavintoRaision
liiketoimintojen rationalisointi eteni jäätelö- ja
mantelimassaliiketoimintojen myynnin myötä. Toteutettu Diffchamb-
yritysosto avaa Raisiolle tien uusille, nopeasti kasvaville
elintarvikediagnostiikan pikatestausmarkkinoille.

Loppuvuotta kohti näen jo valoa tunnelin päässä. Raisio Chemicals
on saanut purettua kohonneita raaka-ainekustannuksia
myyntihintoihin toisella vuosineljänneksellä. Raisio Chemicalsin
käynnistämät rationalisointiohjelmat parantavat jonkin verran
kannattavuutta jo kuluvana vuonna, vaikkakin täydellä painolla
vaikutukset näkyvät vasta ensi vuonna. Huhtikuussa päätetyt
investoinnit RavintoRaision elintarviketoimialalle mahdollistavat
uusien perunatuotteiden kehittämisen ja kilpailukykyisen tuotannon
aloittamisen Venäjän margariinimarkkinoilla. Raisio Life
Sciencesin uudet asiakkaat ovat edenneet lupaprosesseissaan ja
vaikutukset myyntiin alkavat näkyä loppuvuonna."

TULOS JA RAHOITUS

Raisio Yhtymän liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3 prosenttia
ja oli 201,0 milj. euroa (194,9 milj. euroa tammi-maaliskuussa
2002). Kasvu johtuu pääasiassa elokuussa 2002 toteutetusta Latexia-
yritysostosta. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 53,0
prosenttia (53,0 %) eli 106,5 milj. euroa (103,2 milj. euroa).

Konsernin liiketulos oli tammi-maaliskuussa -6,7 milj. euroa (7,5
milj. euroa). Siirtyminen IAS-perusteiseen vaihto-omaisuuden
arvostukseen vuoden 2002 alussa paransi vertailujakson
liikevoittoa 2,7 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli
-9,2 milj. euroa (4,6 milj. euroa).

						2 (9)

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut tammi-maaliskuussa
olivat 5,8 milj. euroa (4,5 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 2,5 milj.
euroa (2,9 milj. euroa). Rahoituskulut sisältävät 0,5 milj. euroa
valuuttakurssivoittoja ja vastaavasti vertailukaudella 0,4 milj.
euroa tappioita. Kasvanut lainamäärä lisäsi tarkastelukauden
korkokuluja.

Konsernin liiketoiminnan tuottama rahavirta oli -15,6 milj. euroa
(1,7 milj. euroa). Rahavirta investointimenojen jälkeen oli -23,2
milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit
olivat 8,6 milj. euroa (5,9 milj. euroa). Suurimmat yksittäiset
investoinnit liittyivät Kiinassa rakennettaviin
paperikemikaalitehtaisiin, margariinituotannon keskittämiseen sekä
Raisio Chemicalsin koepäällystyslaitoksen kehittämiseen.

Konsernin korollinen nettovelka tarkastelukauden lopussa oli 302,4
milj. euroa (281,4 milj. euroa vuoden 2002 lopussa). Konsernin
luottolimiitin kirjauskäytäntöä on muutettu kuvaamaan paremmin
luoton ehtoja kirjaamalla se pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan.
Omavaraisuusaste oli 33,7 prosenttia (34,4 % vuoden 2002 lopussa).
Velkaantumisaste oli 125,3 prosenttia (109,4 % vuoden 2002
lopussa).

TOIMIALARYHMÄT

Raisio Chemicals

Raisio Chemicalsin liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa 103,2
milj. euroon (86,3 milj. euroa) pääosin Latexia-yritysostosta
johtuen. Maantieteellisistä alueista Raisio Chemicalsin
liikevaihto kasvoi eniten Aasiassa. Liikevaihtoa pienensi alhainen
tärkkelyssideaineiden myynti, joka johtui kysynnän heikkoudesta
sekä myyntiyhtiön lopettamisesta Saksassa kesällä 2002, mikä
pienensi heikkokatteista tärkkelyssideaineiden läpilaskutusta.

Raisio Chemicalsin liikevaihto toimialoittain, milj. euroa

             1-3/2003 1-3/2002  2002
                          
Tärkkelyssideaineet     22,4   31,1  106,6
Lateksisideaineet      47,4   21,2  127,7
Erikoiskemikaalit      33,4   34,0  135,8

Liiketulos laski tammi-maaliskuussa -3,2 milj. euroon (3,8 milj.
euroa). IAS-perusteinen vaihto-omaisuuden arvostusmuutos paransi
vertailujakson tulosta 0,9 milj. euroa. Kannattavuutta heikensivät
öljypohjaisten raaka-aineiden kohonneet hinnat, joita ei saatu
vielä ensimmäisellä neljänneksellä siirrettyä myyntihintoihin,
energiahintojen kallistuminen sekä tärkkelyssideaineiden
huonontunut kannattavuus.

Kannattavuuden parantamiseksi Raisio Chemicalsissa käynnistettiin
ohjelma, jolla tavoitellaan 15 miljoonaan euron vuotuisia
kustannussäästöjä. Täysimääräisinä kustannussäästöjen arvioidaan
toteutuvan ensi vuoden alusta. Käynnistettyjen toimenpiteiden
myötä Raisio Chemicals pyrkii sopeuttamaan toimintansa nykyiseen
kysyntätilanteeseen, karsimaan päällekkäisyyksiä ja tehostamaan
toimintaansa sekä parantamaan selkeästi kannattavuuttaan. Raisio
Chemicalsin yhteenlasketun henkilöstön vähennystarpeen arvioidaan

						3 (9)

olevan noin 100 henkilöä maailmanlaajuisesti. Lisäksi tavoitteena
on parantaa pääoman käytön tehokkuutta ja pienentää käyttöpääomaa
15 miljoonalla eurolla.

Lateksi- ja erikoiskemikaalitehtaiden rakentaminen Kiinassa etenee
suunnitelmien mukaisesti, samoin Future Printing Center
-testipainolaitoksen rakentaminen Raisioon.

RavintoRaisio

RavintoRaision liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa 94,2 milj.
euroon (106,1 milj. euroa). Liikevaihdon pieneneminen johtui muun
muassa margariini- ja ruokaperunaliiketoimintojen sekä
mallastoimialan myyntimäärien huonosta kehityksestä.
Margariiniliiketoiminnan myyntiä vähensivät rakenteelliset
muutokset, pakkauksiin liittyvät laatuvaikeudet, työrauhaongelmat,
vientimäärien pieneneminen sekä myynnin painottuminen halvempiin
tuotteisiin Puolassa. Kylmä talvi mallastoimialan
päävientialueilla pienensi oluen ja sitä kautta maltaiden
kulutusta. Viljatärkkelysliiketoiminnan myynti kärsi
paperiteollisuuden heikosta kysynnästä.

RavintoRaision liikevaihto toimialoittain ja liiketoiminnoittain
(luvut sisältävät myös sisäistä myyntiä), milj. euroa

           1-3/2003 1-3/2002  2002
                       
Elintarvike       56,6   65,2  265,3
Margariini       31,9   39,6  160,6
Mylly          19,2   18,5  77,1
Ruokaperuna       4,8   6,7  25,0
Muut           2,7   1,3   9,5
Rehu          36,1   35,9  159,4
Mallas          2,8   4,2  30,2
Viljatärkkelys      3,5   5,4  20,6

RavintoRaision liiketulos pieneni tammi-maaliskuussa -1,4 milj.
euroon (3,9 milj. euroa). Tulokseen sisältyy 1,2 milj. euron
myyntivoitto jäätelöliiketoiminnan myynnistä. IAS-perusteinen
vaihto-omaisuuden arvostusmuutos paransi vertailujakson tulosta
1,6 milj. euroa. Kannattavuus heikkeni myllyliiketoimintaa lukuun
ottamatta kaikilla osa-alueilla. Keskeisenä syynä olivat alhaiset
myyntimäärät, työrauhaongelmat ja kohonneet energiakustannukset.

Elintarviketyöntekijöiden lakko Raision tehdasalueella heikensi
RavintoRaision tulosta erityisesti rehutoimialalla ja
margariiniliiketoiminnassa. Jotta margariinitoimitukset Ruotsiin
voitiin lakosta huolimatta turvata, päätettiin tuotantoa aiemmasta
suunnitelmasta poiketen jatkaa Ruotsissa Carlshamn Mejerissä vielä
kevään ajan. Tämä siirtää tuotannon keskittämisetujen
realisoitumista syksyyn.

Raisio Yhtymä myi tammikuussa jäätelöliiketoimintansa
esisopimuksen mukaisesti Åhus Glass AB:lle (publ). Siirtyvän
liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2002 oli noin 15 miljoonaa
euroa. Jäätelötuotanto jatkuu rahtivalmistuksena kesään asti. Myös
mantelimassaliiketoiminta myytiin Scandibaker AB:lle 1.4.2003.
Liiketoiminnan liikevaihto on vuositasolla noin 1 milj. euroa.

Raisio Life Sciences

						4 (9)

Raisio Life Sciencesin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 6,3
milj. euroa (6,2 milj. euroa) ja liiketulos -1,6 milj. euroa (-0,1
milj. euroa). Tulosta heikensi kaventunut marginaali, joka johtui
muun muassa korkeista raaka-ainehinnoista sekä kasvaneista
panostuksista Euroopan markkinoille ja diagnostiikkaan. IAS-
perusteinen vaihto-omaisuuden arvostusmuutos paransi
vertailujakson tulosta 0,2 milj. euroa.

Benecol-tuotevalikoima kasvoi useilla tuotteilla; Suomen
markkinoille tuotiin yhdessä RavintoRaision kanssa ensimmäinen
stanoliesteriä sisältävä viljatuote, Benecol-pasta, ja Benecol-
juusto yhdessä Valion kanssa. Kiinnostus kolesterolia alentavia
terveysvaikutteisia elintarvikkeita kohtaan kasvoi myös Keski- ja
Etelä-Euroopan markkinoilla, ja Espanjassa ja Portugalissa
yhteistyökumppanit toivat markkinoille Benecol-jogurttijuoman.
Viranomaisten lupaprosessit ovat eri maissa kuitenkin pitkiä ja
epäyhtenäisiä.

Raisio Yhtymä teki 28.2.2003 julkisen ostotarjouksen
kansainvälisen elintarvikediagnostiikkayhtiön Diffchamb AB:n
kaikista osakkeista. Yhtiön osakkeista yli 99 prosenttia on
siirtynyt Raision omistukseen. Diffchamb konsolidoidaan Raisio
Yhtymän konsernitilinpäätökseen toisen vuosineljänneksen alusta.
Raisio on aloittanut Ruotsin osakeyhtiölain mukaisen
lunastusmenettelyn hankkiakseen loput Diffchambin osakkeet.
Viimeinen kaupankäyntipäivä yhtiön osakkeilla Tukholman pörssissä
oli 24.4.2003.

Diffchamb on kansainvälinen bioteknologiayritys, joka kehittää,
valmistaa ja markkinoi elintarvikediagnostiikkaa. Yritys on
erikoistunut nopeiden ja tehokkaiden analysointimenetelmien
myymiseen elintarviketeollisuudelle. Vuonna 2002 Diffchambin
liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,5
milj. euroa voitollinen. Henkilökunnan määrä vuoden 2002 lopussa
oli noin 100.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Raisio Yhtymän palveluksessa 31.3.2003 oli 2 746 henkilöä (2 477).
Ulkomailla työskenteli 43,9 prosenttia (41,6 %) henkilökunnasta.
Nousu johtuu lähinnä Latexia-yritysostosta ja investoinneista
Kiinaan. Raisio Chemicalsin palveluksessa oli maaliskuun lopussa
1 171 henkilöä, RavintoRaision 1 369 henkilöä ja Raisio Life
Sciences -toimialaryhmän 94 henkilöä.

Raisio Yhtymän marraskuussa aloittamat yt-neuvottelut konsernin
hallintotoimintojen tehostamiseksi saatiin päätökseen tammikuussa.
Konsernihallinnosta vähennettiin 26 tehtävää.

Raisio Yhtymän hallintoneuvosto päätti 29.1.2003 pitämässään
kokouksessa vapauttaa agronomi, MBA Antti Haaviston Raisio Yhtymän
hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen hallitukseen ei valittu
uutta jäsentä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Raisio Yhtymä Oyj:n 21.3.2003 kokoontunut yhtiökokous vahvisti
tilivuoden 2002 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille
vastuuvapauden. Se päätti osakeantivaltuuksien jatkamisesta ja
0,02 euron osingon maksamisesta osaketta kohti. Osinko maksettiin
2.4.2003.

						5 (9)

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä
enintään 20 000 000 kappaletta uusia osakkeita, kuitenkin niin,
että kantaosakkeita voidaan antaa enintään 5 000 000 kappaletta.
Valtuutus on merkitty kaupparekisteriin 11.4.2003 eikä sitä ole
toistaiseksi käytetty.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 29 ja erovuorossa
olleet jäsenet Matti Hakala, Mikael Holmberg, Taisto Korkeaoja,
Paavo Myllymäki, Teemu Olli, Juha Saura, Tuula Tallskog, Johan
Taube, Juhani Torkkomäki ja Jukka Tuori valittiin uudelleen.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja velvoitettiin
perustamaan työryhmä, joka seuraavaan yhtiökokoukseen valmistelee
hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vähentämistä lähelle
yhtiöjärjestyksen mukaista alarajaa eli kahtakymmentäyhtä.

Tilikaudelle 2004 valittiin edelleen varsinaisiksi
tilintarkastajiksi Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT.
Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.

TIETOJA OSAKKEISTA

Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-maaliskuussa 11 611 276 kappaletta. Vaihdon arvo
oli 11,8 milj. euroa ja keskikurssi 1,01 euroa. Viimeinen
kaupantekokurssi maaliskuussa 2003 oli 0,86 euroa. V-osakkeen
kurssi laski vuoden alusta 18 prosenttia.

Kantaosakkeita vaihdettiin 63 886 kappaletta. Vaihdon arvo oli
83 142 euroa ja keskikurssi 1,30 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi
maaliskuussa 2003 oli 1,20 euroa. K-osakkeen kurssi laski vuoden
alusta 9 prosenttia.

Yhtiöllä oli 31.3.2003 yhteensä 48 349 rekisteröityä osakasta.
Osakekannasta 7,9 prosenttia oli ulkomaalaisten omistuksessa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raisio on päättänyt laajentaa annosperunatuotantoaan. Vihannin
kunta rakennuttaa lisärakennuksen, jonka RavintoRaisio vuokraa 18
vuoden vuokrasopimuksella. Rakennustyöt käynnistyvät kesällä ja
tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2003 loppuun mennessä. Tällä
kokonaisarvoltaan 3 milj. euron investoinnilla pyritään
vahvistamaan Raision asemaa kasvavilla annosperunamarkkinoilla.

Raisio aloittaa margariinituotannon Venäjällä. RavintoRaisio on
ostanut meijerikiinteistön Istrasta, noin 60 kilometriä
Moskovasta. Kauppa edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten
hyväksymistä. Noin 2 milj. euron kokonaisinvestointi parantaa
selvästi Raision kilpailukykyä markkinoilla ja vahvistaa Venäjällä
tunnettujen Raision tuotemerkkien asemaa. Margariinituotannon
arvioidaan käynnistyvän vuoden 2003 loppuun mennessä.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Raisio Yhtymän koko vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan viime
vuodesta. Latexia-yritysosto, Kiinan erikoiskemikaalitehtaan
käynnistyminen kesällä sekä Diffchamb-yritysosto tuovat kasvua.
Myydyt jäätelö- ja mantelimassaliiketoiminta sekä Ruotsin

						6 (9)

teollisuusmargariinivalmistus pienentävät kuitenkin RavintoRaision
liikevaihtoa.

Käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehityksen
odotetaan paranevan loppuvuotta kohti. Toisella
vuosineljänneksellä erityisesti Raisio Chemicalsin näkymät ovat
ensimmäistä neljännestä paremmat. Konsernin koko vuoden tuloksen
ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen. Tuloksen
muodostumiseen liittyy kuitenkin runsaasti riskejä erityisesti
öljypohjaisten raaka-aineiden ja energian hintakehityksen sekä
kysynnän piristymisen osalta.

Raisiossa 5. toukokuuta 2003

RAISIO YHTYMÄ OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa,
p. 050 590 9398
talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216

Raisio yhtymä, PL 101, 21201 Raisio, p. (02) 443 2111,
www.raisiogorup.com

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään 5.5.2003 klo 13.00
Raisiossa ja klo 16.30 Helsingissä.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)            1-3/2003 1-3/2002    2002

Liikevaihto               201,0   194,9   843,1

 Liiketoiminnan tuotot ja kulut    -194,5  -176,1   -772,3
 Poistot ja arvonalennukset       -13,1   -11,4   -50,1
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   -0,1    0,1    -0,1

Liiketulos                -6,7    7,5    20,6
 % liikevaihdosta            -3,3%   3,8%    2,4%

 Rahoituserät              -2,5   -2,9   -11,3

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja   -9,2    4,6    9,3
 % liikevaihdosta            -4,6%   2,4%    1,1%

 Satunnaiset erät             0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja            -9,2    4,6    9,3
 % liikevaihdosta            -4,6%   2,4%    1,1%

 Tuloverot                0,0   -2,4    -2,9
 Vähemmistöosuus tuloksesta       -0,1    0,2    -0,9

Konsernin tulos tilikaudelta       -9,3    2,3    5,4
 % liikevaihdosta            -4,6%   1,2%    0,6%

Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

						7 (9)

KONSERIN TASE
(milj. euroa)            31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet         83,3   74,3    85,5
 Aineelliset hyödykkeet         282,3   255,5   289,7
 Sijoitukset               13,3   14,2    12,9

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus            142,0   147,1   153,6
 Saamiset                173,2   167,7   165,4
 Rahoitusarvopaperit           13,0   18,2    30,0
 Rahat ja pankkisaamiset         9,8   12,2    12,2

Vastaavaa                716,9   689,2   749,4

 Osakepääoma               27,8   27,8    27,8
 Muu oma pääoma             190,4   215,3   205,7
 Vähemmistöosuus             23,3   22,1    23,6
 Pitkäaikainen vieras pääoma      268,3   149,8   121,2
 Lyhytaikainen vieras pääoma      207,1   274,3   371,0

Vastattavaa               716,9   689,2   749,4

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(milj. euroa)            1-3/2003 1-3/2002    2002

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  6,4   16,2    69,9
Käyttöpääoman muutos          -18,3   -11,6    -6,7
Rahoituserät ja verot          -3,7   -2,9   -17,9
Liiketoiminnan rahavirta        -15,6    1,7    45,4

Investoinnit               -9,5   -5,7   -69,2
Käyttöomaisuuden myynti          1,9    1,4    4,3
Investointien rahavirta         -7,6   -4,3   -64,9

Pitkäaikaisten lainojen muutos      -0,7   -4,6   -24,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos      4,3   -3,7    46,9
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos   0,0    0,1    0,2
Maksetut osingot             0,0    0,0    -3,0
Rahoituksen rahavirta           3,7   -8,2    19,8

Kohdistamattomat erät           0,2    0,3    0,9

Rahavarojen muutos           -19,4   -10,6    1,2

Rahavarat kauden alussa         42,2   41,0    41,0
Rahavarat kauden lopussa         22,8   30,4    42,2

TUNNUSLUKUJA
                  31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002

Oman pääoman tuotto, %         -14,7    3,3    2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %       -3,5    6,4    4,5

Korollinen nettovelka kauden lopussa,
milj. euroa                302    237    281
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa      8,6    5,9    81,0
 % liikevaihdosta             4,3    3,0    9,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj.euroa                5,8    4,5    20,3


						8 (9)

 % liikevaihdosta             2,9    2,3    2,4
Henkilöstö keskimäärin         2 747   2 472   2 654
Omavaraisuusaste, %           33,7   38,6    34,4
Velkaantumisaste, %           125,3   89,4   109,4

Tulos/osake, euro            -0,06   0,01    0,03
Kassavirta/osake, euro         -0,09   0,01    0,27
Oma pääoma/osake, euro          1,32   1,47    1,41
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet           129 765  129 759  129 761
 Kantaosakkeet             35 384  35 390   35 388
 Yhteensä               165 149  165 149  165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet            111,6   181,7   138,8
 Kantaosakkeet              42,5   64,0    50,2
 Yhteensä                154,1   245,7   189,0

VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)            31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset    10,3   61,4    10,5
  Annetut yrityskiinnitykset      47,9   49,0    22,8

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat  3,9    3,4    4,5
  Myöhemmin maksettavat         7,7    6,7    6,2
 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset               67,5    6,0    67,5
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä
 puolesta                13,0   13,3    14,4
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
  Takaukset               0,0   15,5    0,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset               0,3    1,1    0,2
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo    -0,1   -0,3    -0,3
  Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo 7,9   13,0    11,6
  Sähkötermiinit: käypä arvo      -0,5         0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo   2,2         0,5
  Valuuttatermiinit: käypä arvo     0,3   -0,1    0,4
  Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo 25,5   18,6    26,7
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo   -1,9    0,2    -1,5
  Koronvaihtosopimukset:
  kohde-etuuden arvo          80,0   60,0    80,0

KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN
(milj. euroa)            1-3/2003 1-3/2002    2002

Raisio Chemicals            103,2   86,3   370,1
RavintoRaisio              94,2   106,1   456,9
Raisio Life Sciences           6,3    6,2    30,3
Muut toiminnot              0,4    0,4    1,6
Toimialaryhmien välinen myynti      -3,0   -4,1   -15,8

Liikevaihto yhteensä          201,0   194,9   843,1

						9 (9)

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)
          1-3/2003 % lv. 1-3/2002 % lv.  2002 % lv.

Suomi         94,5  47,0   91,7  47,0  401,4  47,6
Skandinavia      18,7  9,3   20,6  10,6  77,3  9,2
Eurooppa (pl Suomi
ja Skandinavia)    62,5  31,1   58,7  30,1  258,3  30,6
Amerikka        11,1  5,5   13,6  7,0  52,6  6,2
Aasia         14,1  7,0    9,6  4,9  52,0  6,2
Muut          0,1  0,1    0,8  0,4   1,6  0,2

Yhteensä       201,0 100,0   194,9 100,0  843,1 100,0

KONSERNIN LIIKEVOITTO TOIMIALARYHMITTÄIN
(milj.euroa)             1-3/2003 1-3/2002    2002

Raisio Chemicals             -3,2    3,8    10,7
RavintoRaisio              -1,4    3,9    10,7
Raisio Life Sciences           -1,6   -0,1    0,5
Muut toiminnot              -0,5   -0,2    -1,3

Liikevoitto yhteensä           -6,7    7,5    20,6

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(milj.euroa)
                1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/
                2002  2002  2002  2002  2003
Konsernin liikevaihto
Raisio Chemicals        86,3  85,8  95,6  102,4 103,2
RavintoRaisio         106,1  115,5  117,9  117,3  94,2
Raisio Life Sciences      6,2   7,1   7,6   9,3  6,3
Muut toiminnot         0,4   0,9   0,2   0,1  0,4
Toimialaryhmien väliset    -4,1  -3,8  -4,0  -4,0  -3,0

Liikevaihto yhteensä     194,9  205,5  217,5  225,2 201,0

Konsernin liikevoitto
Raisio Chemicals        3,8   2,1   2,3   2,5  -3,2
RavintoRaisio          3,9   3,1   5,5  -1,8  -1,4
Raisio Life Sciences      -0,1   0,0   0,4   0,2  -1,6
Muut toiminnot         -0,2  -0,2  -0,5  -0,4  -0,5

Liikevoitto yhteensä      7,5   5,0   7,6   0,6  -6,7
 Rahoituserät         -2,9  -0,3  -4,0  -4,2  -2,5
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja            4,6   4,7   3,6  -3,6  -9,2
 Satunnaiset erät        0,0   0,0   0,0   0,0  0,0
Tulos ennen veroja       4,6   4,7   3,6  -3,6  -9,2
 Tuloverot           -2,4  -1,9  -1,1   2,5  0,0
 Vähemmistöosuus tuloksesta   0,2  -0,2  -0,4  -0,5  -0,1
Konsernin tulos tilikaudelta  2,3   2,6   2,1  -1,6  -9,3

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa