RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN

Raisio Yhtymä Oyj       Pörssitiedote 22.4.2005 klo 10.00

RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN
(IFRS) SOVELTAMISEEN

Raisio siirtyi konsernilaskennassaan IFRS-standardien mukaiseen
tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Ensimmäinen IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen laadittu
osavuosikatsaus julkaistaan 3.5.2005.

Tämä tiedote sisältää IFRS-periaatteiden mukaan laaditut vuoden
2004 tuloslaskelman ja avaavan sekä päättävän taseen,
vuosineljännesluvut, keskeiset liitetiedot ja tunnusluvut sekä
siltalaskelmat siirtymisestä suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä
IFRS:n mukaiseen laskentaan. IFRS:n ja suomalaisen
laskentakäytännön mukaiset rahavirtalaskelmat eivät poikkea
olennaisesti toisistaan, eikä niitä ole näin ollen sisällytetty
tähän tiedotteeseen.

Raision merkittävimmät IFRS-siirtymän aiheuttamat muutokset
liittyvät eläkejärjestelyihin, vuokrasopimuksiin, liikearvojen
muuttamiseen valuuttamääräisiksi ja liikearvopoistojen
peruuttamiseen.

Raisio Yhtymän segmenttikohtainen tilinpäätösraportointi vastaa
aiempaa raportointitapaa, jossa liiketoiminta koostuu kahdesta
liiketoimintasegmentistä, RavintoRaisiosta ja Raisio Life
Sciencesistä sekä muusta toiminnasta. Raisio Chemicalsin myynti ja
viljatärkkelysliiketoiminnan lopettaminen aiheuttavat muutoksia
vuoden 2004 tuloksen esittämistavassa ja taseessa 31.3.2004,
jolloin Raisio Chemicalsin tase-erät on siirretty myytävänä
oleviksi pitkäaikaisiksi varoiksi ja sen velat niihin liittyviksi
veloiksi.

IFRS edellyttää tuotekehitysmenojen aktivointia tiettyjen
kriteerien täyttyessä. Raisio ei jatkossakaan aktivoi
tuotekehitysmenoja, koska niistä saatavat tulevaisuuden tuotot
varmistuvat vasta, kun tuotteet on saatu markkinoille. Eroa
avaavan taseen omaan pääomaan ei tältä osin IFRS-
laskentakäytäntöön siirtymisestä siis synny. Tutkimus- ja
kehityskulut raportoidaan tuloslaskelmapohjaisesti.

Raisio tulee noudattamaan IFRS:n mukaisia rahoitusinstrumenttien
kirjauksia 1.1.2005 alkaen.

Alla on kuvattu suomalaisen ja kansainvälisen laskentakäytännön
olennaisimmat erot, jotka vaikuttavat Raision tilinpäätökseen.

1. Eläkkeet

Raision suomalaisen laskentakäytännön mukaisessa tilinpäätöksessä
eläkekulut on sisällytetty konsernitilinpäätökseen kunkin
sijaintimaan säännösten mukaisesti. IFRS edellyttää
eläkejärjestelyjen jakamista maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin
järjestelyihin. Etuuspohjaisissa järjestelyissä järjestelyn varat
ja velat lasketaan aktuaarien laskentamenetelmiä käyttäen ja
niiden erotus kirjataan avaavaan taseeseen varoiksi tai veloiksi.
Suomen TEL-järjestelmän työkyvyttömyysosuus on käsitelty IFRS-
tilinpäätöksessä vuonna 2004 etuuspohjaisena järjestelynä. Tästä
on laskettu avaavaan taseeseen syntyvän noin 4,3 miljoonan euron
vastuun (Raisio Chemicalsin osuus 0,5 miljoonaa euroa), jonka
vaikutus laskennallisten verojen jälkeen omaan pääomaan on 3,1
miljoonaa euroa negatiivinen. TEL-järjestelmään tehtyjen
sääntömuutosten vuoksi vastuun määrä laski 0,7 miljoonaan euroon
vuoden aikana.

Raision ulkomaisista tytäryhtiöistä ei ole todettu tulevan
avaavaan taseeseen eikä vertailutietoihin etuuspohjaisista
järjestelyistä johtuvia eläkevastuita.

2. Rahoitusleasing-sopimukset

Raisiolla on joitakin tutkimus- ja tuotantolaitteisiin sekä
tietojenkäsittelylaitteisiin ja -ohjelmistoihin liittyviä
vuokrasopimuksia, jotka IFRS:n mukaan sisällytetään konsernin
taseeseen, kun ne suomalaisen käytännön mukaan on tulkittu taseen
ulkopuolelle jääviksi sopimuksiksi. Merkittävin näistä oli Raisio
Chemicalsin koepäällystyslaitokseen hankittu monitelakalanteri.
Näiden sopimusten positiivinen vaikutus avaavan IFRS-taseen omaan
pääomaan on 0,2 miljoonaa euroa. Leasing-omaisuutta avaavaan
taseeseen tuli 8,0 miljoonaa euroa (Raisio Chemicalsin osuus 4,0
miljoonaa euroa) ja leasing-velkaa 7,6 miljoonaa euroa (Raisio
Chemicalsin osuus 3,9 miljoonaa euroa). Raisio Chemicalsin myynnin
vuoksi rahoitusleasing-omaisuuden määrä pieneni 2,9 miljoonaan
euroon ja leasing-velka 2,8 miljoonaan euroon vuoden aikana.

3. Liikearvojen arvonalennuskirjaukset

Raisio on tehnyt IFRS:n edellyttämät liikearvojen ja joidenkin
omaisuuserien arvonalennustestaukset avaavaan taseeseen. Niiden
perusteella yhtiö ei ole todennut arvonalennuskirjaustarpeita.
Toisella vuosineljänneksellä 2004 yhtiö strategiatyön yhteydessä
päivitti eri osa-alueiden liiketoimintasuunnitelmat ja arvioi
samassa yhteydessä uuden strategian ja senhetkisten tuotto-
odotusten valossa joidenkin tase-erien arvostusta. Liikearvoihin
tehtiin 30.6.2004 yhteensä 26,1 miljoonan euron
arvonalennuskirjaukset suomalaisen laskentakäytännön mukaiseen
konsernituloslaskelmaan, IFRS-konsernituloslaskelmassa
arvonalennusten suuruus oli 26,4 miljoonaa euroa. Jatkossa
liikearvotestaukset tehdään säännöllisesti kolmannen
vuosineljänneksen aikana.

4. Liikearvot ja niiden poistot

IFRS edellyttää, että liikearvoista ei tehdä poistoja, kuten
suomalaisen laskentakäytännön mukaisessa tilinpäätöksessä, vaan
liikearvot testataan vuosittain. Poistojen peruuttaminen parantaa
IFRS:n mukaista liikevoittoa. Poistojen peruuttamisen vaikutus oli
1,3 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Raisio
Chemicalsin osuus 0,5 miljoonaa euroa), 0,8 miljoonaa euroa
toisella vuosineljänneksellä (Raisio Chemicalsin osuus 0,4
miljoonaa euroa), 0,3 miljoonaa euroa kolmannella
vuosineljänneksellä ja 0,2 miljoonaa euroa neljännellä
vuosineljänneksellä eli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Ulkomaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden hankinnasta johtuvat
liikearvot käsitellään IFRS-tilinpäätöksissä kyseisen ulkomaisen
yksikön varoina ja ilmaistaan kyseisen ulkomaisen yksikön
toimintavaluutassa sekä muunnetaan aina tilinpäätöspäivän
kurssiin. Raision suomalaisen laskentakäytännön mukaisessa
konsernitilinpäätöksessä liikearvot kirjattiin hankinnan
yhteydessä euromääräisinä eikä niitä sisällytetty kyseisten
ulkomaisten yksiköiden varoihin. IFRS-siirtymässä muutoksen
vaikutus konsernin omaan pääomaan oli -1,8 miljoonaa euroa.

5. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

Raisio päätti vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen alussa
selvittää mahdollisuuden Raisio Chemicalsista irtautumiseen ja
aloitti keskustelut useiden kemian alan yritysten kanssa.
Päätöksen seurauksena Raisio Chemicals -liiketoiminta esitetään
vuoden 2004 IFRS-tilinpäätöksissä lopetettuna toimintona vuoden
ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien.

Tuloslaskelmassa Raisio Chemicalsin tulos esitetään lopetetuissa
toiminnoissa. Taseessa kyseiseen toimintoon liittyvät tase-erät
esitetään myytävinä olevina varoina ja velkoina. IFRS edellyttää,
että myytävänä olevista omaisuuseristä lopetetaan poistojen
tekeminen siitä hetkestä lähtien, kun myytäväksi toiminnoksi
luokittelu on tehty. Suomalaisen laskentakäytännön mukaiseen
tilinpäätökseen kirjattiin poistoina 4,5 miljoonaa euroa
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 3,8 miljoonaa euroa toisella
vuosineljänneksellä eli yhteensä 8,2 miljoonaa euroa, joita ei
IFRS:n mukaiseen tilinpäätökseen kirjata. Vaikutus tuloslaskelman
laskennallisiin veroihin on ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,3
miljoonaa euroa ja toisella vuosineljänneksellä 2,4 miljoonaa
euroa veroja lisäävästi.

Raisio Chemicalsin myynti toteutui 2.6.2004. IFRS-tuloslaskelmaan
kirjattu myyntivoitto poikkeaa suomalaisen laskentakäytännön
mukaisesta myyntivoitosta mm. muuntoerojen ja edellä mainittujen
tekemättä jätettyjen poistojen vuoksi. Raisio on seurannut
suomalaisessa laskentakäytännössä yhtiökohtaisia oman pääoman
muuntoeroja ja oikaissut kertyneillä muuntoeroilla myyntivoittoa.
IFRS-tilinpäätöksessä muuntoerot katsottiin avaavassa taseessa
nollaksi ja Raisio Chemicalsin myyntivoittoon vaikuttavat vain
vuoden 2004 aikana kertyneet myytyjen yhtiöiden oman pääoman
muuntoerot. Myyntivoitoksi IFRS-tilinpäätöksessä muodostui 227,2
miljoonaa euroa, joka sisältyy lopetettujen toimintojen tulokseen
(suomalaisen laskentakäytännön mukaan myyntivoitto 223,1 miljoonaa
euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin).

Viljatärkkelysteollisuuden toiminta lopetettiin 31.8.2004. Myös
sen tulos esitetään lopetettujen toimintojen tuloksessa vuoden
2004 IFRS-tilinpäätöksissä.

6. Laskennalliset verovelat ja –saamiset

Suomalaisen laskentakäytännön mukaiseen taseeseen on jo kirjattu
merkittävät yhtiön kirjanpidon ja verotuksen välisistä
väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verot, joten
avaavaan taseeseen ei synny merkittäviä laskennallisista veroista
johtuvaa eroa muusta kuin IFRS-kirjauksina tehdyistä
eläkevelvoitteista. Laskennallisista veroista johtuvaa eroa syntyy
kuitenkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2004, kun IFRS-
tilinpäätökseen kirjataan laskennalliset verot Raisio Chemicalsin
kertyneisiin voittovaroihin liittyen, koska liiketoiminta on
päätetty myydä. Kirjauksen vaikutus ensimmäisen ja toisen
vuosineljänneksen veroihin on 16,3 miljoonaa euroa.

IFRS-tiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Lisätietoja:

Jyrki Paappa
talousjohtaja
puh. (02) 443 2279 tai 050 556 6512

LIITTEENÄ: TAULUKOT


KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)

            IFRS   FAS      IFRS  FAS
            1-3/  1-3/      4-6/  4-6/
            2004  2004 muutos  2004  2004 muutos
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto      98,7  205,6 -106,9  117,5  196,2 -78,7

Myytyjen suoritteiden
hankintameno     -81,0 -171,0  90,0  -98,8 -164,3  65,5

Bruttokate       17,7  34,5  -16,9  18,7  31,9 -13,2

Muut liiketoiminnan
tuotot ja kulut    -17,5  -33,6  16,1  -46,5  163,8 -210,3
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta       0,0  -0,2   0,2   0,0  -0,3  0,3

Liiketulos       0,2   0,7  -0,5  -27,8  195,4 -223,2

Rahoitustuotot ja kulut,
netto         -1,1  -3,0   1,9  -1,3  -3,0  1,7
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta       -0,1    -  -0,1  -0,3    -  -0,3

Tulos ennen veroja   -0,9  -2,3   1,3  -29,4  192,4 -221,8
Tuloverot       -0,7  -2,0   1,3  -2,4  -2,4  0,0

Tilikauden tulos
jatkuvista 
toiminnoista	   -1,6  -4,3   2,7  -31,8  190,0 -221,8

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos
lopetetuista
toiminnoista     -14,3    -  -14,3  246,2    - 246,2

Tilikauden tulos   -16,0  -4,3  -11,7  214,4  190,0  24,4

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -16,1  -4,3  -11,8  213,3  189,0  24,3
Vähemmistölle      0,2   0,0   0,2   1,1   1,0  0,1
           -16,0  -4,3  -11,7  214,4  190,0  24,4
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos         -0,10  -0,03  -0,07  1,29  1,15  0,14
Osakekohtainen tulos
jatkuvista (euroa)
toiminnoista (euroa) -0,01          -0,20
Osakekohtainen tulos
lopetetuista
toiminnoista (euroa) -0,09          1,49

            IFRS   FAS      IFRS   FAS
            7-9/  7-9/     10-12/ 10-12/
            2004  2004 muutos  2004  2004 muutos
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto      109,6  113,0  -3,4  112,1  112,2  0,0

Myytyjen suoritteiden
hankintameno     -91,5  -95,2   3,7  -88,7  -90,1  1,5

Bruttokate       18,1  17,8   0,3  23,5  22,0  1,5

Muut liiketoiminnan
tuotot ja kulut    -14,3  -14,8   0,5  -18,0  -18,3  0,3
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta       0,0    -   0,0   0,0    -  0,0

Liiketulos       3,8   3,0   0,7   5,5   3,7  1,7

Rahoitustuotot ja kulut,
netto          0,2   0,4  -0,2   0,7   0,8  -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta       0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0

Tulos ennen veroja   3,9   3,4   0,5   6,1   4,5  1,6
Tuloverot        7,1   5,9   1,2  -2,8  -2,3  -0,6

Tilikauden tulos
jatkuvista
toiminnoista      11,0   9,2   1,8   3,3   2,3  1,0

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos
lopetetuista
toiminnoista      -1,3    -  -1,3   1,5    -  1,5

Tilikauden tulos    9,7   9,2   0,5   4,8   2,3  2,5

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille  9,5   9,9  -0,5   4,7   1,2  3,5
Vähemmistölle      0,3  -0,7   1,0   0,2   1,1  -0,9
            9,7   9,2   0,5   4,8   2,3  2,6
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu
osakekohtainen tulos  0,06  0,06  0,00  0,03  0,01  0,02
Osakekohtainen tulos
jatkuvista (euroa)
toiminnoista (euroa)  0,07          0,02
Osakekohtainen tulos
lopetetuista
toiminnoista (euroa) -0,01          0,01

                IFRS   FAS
               1-12/  1-12/
                2004  2004 muutos
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto          437,9  626,9 -189,0

Myytyjen suoritteiden
hankintameno         -360,0 -520,7  160,7

Bruttokate           78,0  106,3  -28,3

Muut liiketoiminnan
tuotot ja kulut        -96,3  97,1 -193,4
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta               -0,6   0,6

Liiketulos          -18,4  202,8 -221,2

Rahoitustuotot ja
kulut, netto          -1,6  -4,9   3,3
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta           -0,4    -  -0,4

Tulos ennen veroja      -20,3  198,0 -218,3
Tuloverot            1,2  -0,8   2,0

Tilikauden tulos
jatkuvista toiminnoista    -19,1  197,2 -216,3

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos
lopetetuista toiminnoista   232,1    -  232,1

Tilikauden tulos       213,0  197,2  15,8

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille     211,3  195,8  15,5
Vähemmistölle          1,7   1,4   0,3
               213,0  197,2  15,8

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa)         1,28  1,19  0,09
Osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista
(euroa)            -0,12
Osakekohtainen tulos
lopetetuista toiminnoista
(euroa)            1,40


TILIKAUDEN TULOKSEN (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus)
TÄSMÄYTYS (milj. euroa)
           	    1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/ 1-12/
                2004   2004  2004  2004  2004
Tilikauden tulos
FAS:n mukaan          -4,3  189,0   9,0  2,2  195,8

Liikearvopoistojen
peruutus            1,3   0,8   0,3  0,2   2,7
Lopetettujen toimintojen
poistojen peruutus       4,5   3,8   0,0  0,0   8,2
IFRS-oikaisujen vaikutus
RC:n myyntivoittoon       0,0   4,1   0,0  0,0   4,1
Rahoitusleasing-sopimukset   0,2   0,2   0,2  0,1   0,6
Eläkevastuun muutos      -0,1   0,5  -0,1  3,3   3,6
Pääomaluontoisen konsernilainan
kurssiero omaan pääomaan    0,1  -0,1  -0,1  0,0  -0,1
Laskennallinen vero
lopetettuihin toimintoihin
kuuluvien konserniyhtiöiden
kertyneistä voittovaroista  -16,3  16,3   0,0  0,0   0,0
Muut laskennalliset verot   -1,4  -1,3   0,2  -0,6  -3,0
IFRS-muutosten vaikutus
vähemmistöosuuteen       -0,2  -0,1   0,0  -0,1  -0,3
Muut IFRS-muutokset       0,0   0,2  -0,1  -0,4  -0,3

Tilikauden tulos
IFRS:n mukaan         -16,1  213,3   9,5  4,7  211,3


AVAAVA TASE (milj. euroa)

                IFRS   FAS
              31.12.03 31.12.03 muutos
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet    23,4  23,4   0,0
 Liikearvo           63,7  65,3  -1,5
 Aineelliset
 käyttöomaisuushyödykkeet   285,1  277,2   7,9
 Sijoitukset          19,7  12,6   7,1
 Laskennalliset
 verosaamiset         21,1  20,3   0,9
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus       117,7  117,7   0,0
 Myynti- ja muut saamiset   116,7  123,9  -7,2
 Rahoitusarvopaperit      14,1  14,1   0,0
 Rahat ja pankkisaamiset    20,5  20,5   0,0
 Myytävänä olevat
 pitkäaikaiset varat      0,0    -   0,0

Vastaavaa           682,1  675,0   7,1

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma      189,5  194,0  -4,5
Vähemmistöosuus        23,1  23,2  -0,2
Laskennalliset verovelat    22,2  22,0   0,1
Eläkevelvoitteet        4,3    -   4,3
Pitkäaikaiset korolliset
velat             240,2  234,8   5,4
Muut pitkäaikaiset velat    0,2   0,2   0,0
Ostovelat ja muut velat    122,7  123,1  -0,3
Lyhytaikaiset korolliset
velat             79,9  77,6   2,2
Myytävänä oleviin
pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät
velat              0,0    -   0,0

Vastattavaa          682,1  675,0   7,1


KONSERNIN TASE (milj. euroa)
            IFRS   FAS      IFRS  FAS
          31.3.04 31.3.04 muutos 30.6.04 30.6.04 muutos
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat 
 hyödykkeet      12,2  23,6  -11,3  10,2  9,9   0,2
 Liikearvo       41,2  63,9  -22,7  15,3  15,3   0,0
 Aineelliset käyttö-
 omaisuushyödykkeet  136,3  280,0 -143,7  130,7 127,9   2,8
 Sijoitukset      16,5  12,5   4,0  16,4  9,1   7,3
 Laskennalliset
 verosaamiset     18,3  20,5  -2,2  18,6  18,0   0,7
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus    80,6  119,2  -38,7  70,7  70,7   0,0
 Myynti- ja
 muut saamiset     44,6  129,3  -84,7  58,5  65,6  -7,1
 Rahoitusarvopaperit  8,9  11,6  -2,7  291,9 291,9   0,0
 Rahat ja pankki-
 saamiset        4,2  18,5  -14,3   4,5  4,5   0,0
 Myytävänä olevat
 pitkäaikaiset varat 329,4    -  329,4   0,0   -   0,0

Vastaavaa       692,3  679,1  13,2  616,8 612,8   4,0

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma  172,7  189,6  -16,9  385,2 387,4  -2,1
Vähemmistöosuus    22,8  22,8   0,1  14,3  14,4  -0,1
Laskennalliset
verovelat       16,5  22,0  -5,5  13,1  12,9   0,2
Eläkevelvoitteet    3,9    -   3,9   3,9   -   3,9
Pitkäaikaiset
korolliset velat   218,7  237,2  -18,6  88,6  87,4   1,2
Muut pitkäaikaiset
velat          0,0   0,4  -0,4   0,0  0,0   0,0
Ostovelat ja muut
velat         54,7  126,3  -71,6  65,7  67,0  -1,4
Lyhytaikaiset
korolliset velat    12,1  80,7  -68,6  45,9  43,7   2,3
Myytävänä oleviin
pitkäaikaisiin omaisuus-
eriin liittyvät velat 190,9    -  190,9   0,0   -   0,0

Vastattavaa      692,3  679,1  13,2  616,8 612,8   4,0

            IFRS   FAS      IFRS  FAS
          30.9.04 30.9.04 muutos 31.12.04 31.12.04 muutos
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet 9,5   9,3   0,2  10,2  10,0   0,2
 Liikearvo       15,5  15,0   0,4  17,0  16,1   0,9
 Aineelliset käyttö-
 omaisuushyödykkeet  129,1  126,5   2,6  127,0 124,3   2,8
 Sijoitukset      16,2   9,1   7,1  16,2  9,8   6,5
 Laskennalliset
 verosaamiset     13,8  12,9   0,9   9,5  9,1   0,4
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus    57,6  57,6   0,0  56,5  56,5   0,0
 Myynti- ja
 muut saamiset     57,6  64,5  -6,9  63,8  70,5  -6,7
 Rahoitusarvopaperit 253,9  253,9   0,0  210,4 210,4   0,0
 Rahat ja pankki-
 saamiset        6,4   6,4   0,0   3,8  3,8   0,0
 Myytävänä olevat
 pitkäaikaiset varat  0,0    -   0,0   0,0   -   0,0

Vastaavaa       559,6  555,2   4,5  514,3 510,4   3,9

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma  374,8  376,2  -1,4  378,1 376,8   1,3
Vähemmistöosuus    14,5  14,7  -0,1  14,7  14,8  -0,1
Laskennalliset
verovelat       12,9  12,7   0,2  10,3  10,0   0,2
Eläkevelvoitteet    4,0    -   4,0   0,7   -   0,7
Pitkäaikaiset
korolliset velat    28,5  27,1   1,3  26,0  24,3   1,7
Muut pitkäaikaiset
velat          0,0   0,0   0,0   0,0  0,0   0,0
Ostovelat ja muut
velat         77,7  79,1  -1,4  61,8  62,8  -1,0
Lyhytaikaiset
korolliset velat    47,3  45,4   1,9  22,8  21,7   1,1
Myytävänä oleviin
pitkäaikaisiin omaisuus-
eriin liittyvät velat  0,0    -   0,0   0,0   -   0,0

Vastattavaa      559,6  555,2   4,5  514,3 510,4   3,9


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYS (milj. euroa)

              31.12.03 31.3.04 30.6.04 31.9.04 31.12.04

Oma pääoma FAS:n mukaan    217,3  212,4  401,8 390,8  391,6

Liikearvon muutos
valuuttamääräiseksi      -1,5  -1,9  -0,3  -0,3  -0,3
Liikearvon
poistojen peruutus       0,0   1,3   0,3  0,8   1,2
Lopetettujen toimintojen
poistojen peruutus           4,4
Rahoitusleasing-sopimukset   0,3   0,6   0,6  -0,1   0,1
Eläkevastuu          -4,0  -4,1  -3,6  -3,7  -0,4
Laskennallinen vero
lopetettuihin toimintoihin
kuuluvien konserni-
yhtiöiden kertyneistä
voittovaroista            -16,3
Muut laskennalliset verot    0,7  -0,6   0,5  0,7   0,1
Muutos osakkuusyhtiöissä    -0,5  -0,4  -0,2  -0,2  -0,2
Muut erot            0,3   0,3   0,4  1,3   0,7

Oma pääoma IFRS:n mukaan   212,6  195,5  399,5 389,3  392,8


KONSERNIN LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)

            IFRS   FAS      IFRS  FAS
            1-3/  1-3/      4-6/  4-6/
            2004  2004 muutos  2004 2004  muutos

RavintoRaisio     88,0  91,1  -3,1  105,4 108,5  -3,1
Raisio Life Sciences  11,8  11,8   0,0  13,7  13,7   0,0
Toimialaryhmien
välinen myynti     -1,1  -3,9   2,8  -1,5  -3,1   1,6

Jatkuvien toimintojen
liikevaihto yhteensä  98,7  99,0  -0,4  117,5 119,1  -1,6

Lopetetut toiminnot  108,2  106,5   1,7  80,5  77,1   3,4
Eliminoinnit      -1,3   0,0  -1,3  -1,8  0,0  -1,8

Konsernin liikevaihto 205,6  205,6   0,0  196,2 196,2   0,0

            IFRS   FAS      IFRS  FAS
            7-9/  7-9/     10-12/ 10-12/
            2004  2004 muutos  2004 2004  muutos

RavintoRaisio     99,0  102,4  -3,4  97,5  97,6   0,0
Raisio Life Sciences  11,7  11,7   0,0  16,1  16,1   0,0
Toimialaryhmien
välinen myynti     -1,1  -1,1   0,0  -1,5  -1,5   0,0

Jatkuvien toimintojen
liikevaihto yhteensä 109,6  113,0  -3,4  112,1 112,2   0,0

Lopetetut toiminnot   4,0   0,0   4,0   0,0  0,0   0,0
Eliminoinnit      -0,5   0,0  -0,5   0,0  0,0   0,0

Konsernin liikevaihto 113,0  113,0   0,0  112,2 112,2   0,0

                IFRS   FAS
               1-12/  1-12/
                2004  2004 muutos

RavintoRaisio         389,9  399,6  -9,7
Raisio Life Sciences      53,3  53,3   0,0
Toimialaryhmien
välinen myynti         -5,3  -9,6   4,3

Jatkuvien toimintojen
liikevaihto yhteensä     437,9  443,3  -5,3

Lopetetut toiminnot      192,7  183,7   9,0
Eliminoinnit          -3,6   0,0  -3,6

Konsernin liikevaihto     627,0  626,9   0,1


LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN TULOS (milj. euroa)
(Liikevoitto + osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista)

            IFRS   FAS      IFRS  FAS
            1-3/  1-3/      4-6/  4-6/
            2004  2004 muutos  2004  2004 muutos

RavintoRaisio     -0,6  -1,5   1,0  -17,3 -18,8   1,5
Raisio Life Sciences  0,9   0,6   0,3  -8,1  -7,8  -0,3
Muut toiminnot     -0,2  -0,3   0,1  -2,7 220,3 -223,0

Jatkuvien toimintojen
segmenttitulos     0,1  -1,2   1,3  -28,1 193,7 -221,8

Lopetetut toiminnot   6,6   1,9   4,7  233,1  1,7  231,3

Liiketoimintasegmenttien
tulos yhteensä     6,7   0,7   6,0  204,9 195,4   9,5

            IFRS   FAS      IFRS  FAS
            7-9/  7-9/     10-12/ 10-12/
            2004  2004 muutos  2004  2004 muutos

RavintoRaisio      3,4   2,8   0,6   4,3  2,5   1,9
Raisio Life Sciences  0,8   0,7   0,1   1,6  1,2   0,4
Muut toiminnot     -0,5  -0,4  -0,1  -0,5  0,1  -0,6

Jatkuvien toimintojen
segmenttitulos     3,7   3,0   0,7   5,5  3,7   1,8

Lopetetut toiminnot  -0,2   0,0  -0,2   1,5  0,0   1,5

Liiketoimintasegmenttien
tulos yhteensä     3,5   3,0   0,5   7,0  3,7   3,3

                IFRS   FAS
               1-12/  1-12/
                2004  2004 muutos

RavintoRaisio         -10,2  -15,1   5,0
Raisio Life Sciences      -4,8  -5,3   0,6
Muut toiminnot         -3,9  219,6 -223,6

Jatkuvien toimintojen
segmenttitulos        -18,8  199,2 -218,0

Lopetetut toiminnot      240,9   3,6  237,3

Liiketoimintasegmenttien
tulos yhteensä        222,2  202,8  19,3


KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO
MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

        IFRS  FAS    IFRS  FAS    IFRS FAS
        1-3/ 1-3/    4-6/ 4-6/    7-9/ 7-9/
        2004 2004 muutos 2004 2004 muutos 2004 2004 muutos

Suomi     65,3 65,6 -0,4 70,3 71,9 -1,6 70,4 73,8 -3,4
Puola      7,6  7,6  0,0  7,8  7,8  0,0  8,3 8,3  0,0
Venäjä     4,5  4,5  0,0 14,3 14,3  0,0 10,5 10,5  0,0
Muu Eurooppa  20,1 20,1  0,0 23,7 23,7  0,0 18,6 18,6  0,0
Muu maailma   1,2  1,2  0,0  1,4  1,4  0,0  1,8 1,8  0,0

Yhteensä    98,7 99,0 -0,4 117,5 119,1 -1,6 109,6 113,0 -3,4

        IFRS  FAS    IFRS  FAS
       10-12/10-12/    1-12/ 1-12/
        2004 2004 muutos 2004 2004 muutos

Suomi     74,8 74,8  0,0 280,8 286,1 -5,3
Puola      9,7  9,7  0,0 33,4 33,4  0,0
Venäjä     3,1  3,1  0,0 32,4 32,4  0,0
Muu Eurooppa  22,7 22,7  0,0 85,1 85,1  0,0
Muu maailma   1,8  1,8  0,0  6,2  6,2  0,0

Yhteensä   112,1 112,2  0,0 437,9 443,3 -5,3

TUNNUSLUKUJA
                IFRS   FAS  IFRS  FAS
                1-3/  1-3/  1-6/  1-6/
                2004  2004  2004  2004

Oman pääoman tuotto, %    -31,3  -8,0  129,7 120,0
Sijoitetun pääoman
tuotto, %            3,5   1,1  80,1  75,1

Korollinen velka kauden
lopussa, milj. euroa     330,5  318,0  138,5 131,1
Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa          13,5  12,5  21,1  20,0
Jatkuvien toimintojen
bruttoinvestoinnit,
milj. euroa           3,5    -   8,3   -
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta         3,5    -   3,8   -
Tutkimus- ja tuote-
kehitysmenot, milj. euroa    4,6   5,4   8,6  10,2
Jatkuvien toimintojen
tutkimus- ja tuote-
kehitysmenot, milj. euroa    1,9    -   4,1   -
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta         1,9    -   1,9   -
Omavaraisuusaste, %      28,3  31,3  65,0  65,8
Velkaantumisaste, %      153,7  135,6  -39,5 -41,1

Tulos per osake, euro     -0,10  -0,03  1,19  1,12
Oma pääoma per osake, euro   1,05  1,15  2,33  2,35

                IFRS   FAS  IFRS  FAS
                1-9/  1-9/  1-12/ 1-12/
                2004  2004  2004  2004

Oman pääoman tuotto, %     92,2  85,5  70,4  64,8
Sijoitetun pääoman
tuotto, %           58,4  54,8  46,7  43,3

Korollinen velka kauden
lopussa, milj. euroa      79,7  72,5  49,5  46,0
Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa          25,4  24,3  34,8  33,1
Jatkuvien toimintojen
bruttoinvestoinnit,
milj. euroa          12,7    -  22,1   -
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta         3,9    -   5,0   -
Tutkimus- ja tuote-
kehitysmenot, milj. euroa   10,5  12,0  12,9  14,2
Jatkuvien toimintojen
tutkimus- ja tuote-
kehitysmenot, milj. euroa    5,9    -   8,4   -
 % jatkuvien toimintojen
 liikevaihdosta         1,9    -   1,9   -
Omavaraisuusaste, %      69,7  70,6  76,4  76,8
Velkaantumisaste, %      -46,4  -48,1  -41,9 -42,9

Tulos per osake, euro     1,25  1,17  1,28  1,19
Oma pääoma per osake, euro   2,27  2,28  2,29  2,28

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa