Raisio Yhtymän tilinpäätöstiedote 2004

Raisio Yhtymä Oyj       Pörssitiedote 10.2.2004 klo 12.30

Raisio Yhtymän tilinpäätöstiedote 2004
RAKENNEMUUTOSTEN VUOSI PÄÄTTYI MYÖNTEISESTI
Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos parani noin 16 miljoonaa euroa
vuonna 2004

·  Raisio Chemicalsin myynti sveitsiläiselle Ciba Specialty
   Chemicalsille saatettiin päätökseen kesäkuun alussa. Tilinpäätös
   sisältää Raisio Chemicalsin luvut tammi-toukokuulta 2004.
·  Liikevaihto oli 626,9 milj. euroa (860,5 milj. euroa). Lasku
johtui pääosin konsernin rakenteellisista muutoksista.
·  Liiketulos oli 202,8 milj. euroa (-14,3 milj. euroa) ja ilman
kertaluonteisia eriä 10,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
·  Osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa (-0,16 euroa) ja ilman
kertaluonteisia eriä 0,05 euroa (-0,09 euroa). Hallitus esittää
maksettavaksi osakekohtaista osinkoa 0,21 euroa, josta 0,18 euroa on
Raisio Chemicalsin myyntivoitosta kanavoitavaa ylimääräistä osinkoa.
·  Vuoden 2005 liiketuloksen arvioidaan nousevan vertailukelpoista
vuoden 2004 liiketulosta korkeammaksi.

Keskeiset tunnusluvut
             1-3/  4-6/  7-9/  10-  2004  2003
             2004  2004  2004  12/
                        2004
Liikevaihto, milj.    205,6  196,2 113,0 112,2 626,9 860,5
euroa
Liiketulos, milj. euroa  0,7  195,4  3,0  3,7 202,8 -14,3
Liiketulos ilman      0,7   4,4  3,0  2,2  10,4  1,2
kertaeriä, milj. euroa
Tulos ennen veroja,    -2,3  192,4  3,4  4,5 198,0 -27,2
milj. euroa
Tulos ennen veroja    -2,3   3,4  3,4  3,0  7,6 -11,7
ilman kertaeriä, milj.
euroa
Tulos/osake, euroa    -0,03  1,15  0,05  0,02  1,19 -0,16
Tulos/osake ilman    -0,03  0,02  0,05  0,01  0,05 -0,09
kertaeriä, euroa
Omavaraisuusaste, %    31,3  65,8  70,6  76,8  76,8  32,2
Velkaantumisaste, %   135,6  -41,1 -48,1 -42,9 -42,9 127,9
Liiketoiminnan       2,3  13,4  23,0  4,8  43,5  77,0
kassavirta, milj. euroa


NELJÄS VUOSINELJÄNNES
Vuoden viimeisellä neljänneksellä Raision liikevaihto oli 112,2 milj.
euroa (216,1 milj. euroa) ja liiketulos 3,7 milj. euroa (-7,1 milj.
euroa). Tulos ennen veroja oli 4,5 milj. euroa (-10,8 milj. euroa) ja
liiketoiminnan kassavirta 4,8 milj. euroa (41,5 milj. euroa).
Liiketulosta paransi mm. korjaus aiemmin tehtyyn varaukseen.
Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 2,2 milj. euroa
(4,4 milj. euroa).

RavintoRaision liikevaihto pieneni 97,6 milj. euroon (104,4 milj.
euroa). Keskeiset syyt olivat viljatärkkelysliiketoiminnan
lopettaminen, maltaan heikentynyt kysyntä ja Ruotsin
margariiniliiketoiminnan pieneneminen. Liiketulos parani 2,5 milj.
euroon (-9,2 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 2,6 milj.
euroon (-1,1 milj. euroa) erityisesti toiminnan jatkuvan tehostamisen
ja tappiollisten toimintojen karsimisen ansiosta.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto nousi 16,1 milj. euroon (11,0
milj. euroa) voimakkaasti kasvaneen ainesosamyynnin johdosta, mikä
kasvatti myös tulosta. Raisio Life Sciencesin liiketulos paranikin
1,2 milj. euroon (-0,2 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Rabbe Klemets:
”Vuonna 2004 tehty strategiapäivitys fokusoi Raision liiketoiminnan
kasviperäisen ravinnon kehittämiseen ja tuottamiseen sekä kuluttajien
hyvinvoinnin edistämiseen. Raision aiemmin tekemät panostukset
paperikemiaan mahdollistivat kemian liiketoiminnoista irrottautumisen
niin Raisio Chemicalsin kuin Raisio Yhtymän ja sen osakkeenomistajien
kannalta hyvin ehdoin. Ciba Specialty Chemicalsin kanssa solmittu
yrityskauppa teki Raisio Yhtymästä nettovelattoman ja nosti yrityksen
markkina-arvoa selvästi.

Jatkuvien liiketoimintojen tuloskunto parani merkittävästi vuoden
2004 aikana. Kertaeristä puhdistettuna Raision liiketulos ilman
myytyä kemian liiketoimintaa nousi 6,8 milj. euroon (-9,3 milj.
euroa). Tavoitteena olevaan 12 prosentin sijoitetun pääoman tuottoon
on kuitenkin vielä matkaa. Kasvun varmistaminen ja tuotevalikoiman
jalostusasteen nostaminen yhdessä toiminnan jatkuvan tehostamisen
kanssa ovat ne avaintekijät, joilla tavoitteeseen pyrimme. Raisio
Chemicalsista saatuja varoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen,
valikoituihin, strategiaan sopiviin yritysostoihin ja alliansseihin
sekä osakkeenomistajien saaman tuoton kasvattamiseen.

Raision lokakuussa maksaman lisäosingon, 0,12 euroa osakkeelta,
jatkoksi hallitus esittää kevään yhtiökokoukselle 0,18 euron
lisäosinkoa. Raisio Chemicalsin myyntivoitosta kanavoidaan näin
osakkeenomistajille osinkoina yhteensä 50 miljoonaa euroa.
Osinkopolitiikkamme mukaisesti yhtiökokoukselle esitetään jatkuvien
liiketoimintojen tuloksen pohjalta lisäksi 0,03 euron osakekohtaista
osinkoa. Hallitus hakee lisäksi yhtiökokoukselta omien osakkeiden
ostovaltuutusta.”

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Rabbe Klemets, p. (02) 443 2220 tai 0400 821 614
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. (02) 443 2279 tai 050 556 6512
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, p. (02) 443 2240
tai 050 590 9398

Lehdistötilaisuus järjestetään 10.2.2005 klo 14.00 Sokos Hotel
Vaakunassa, osoite Asema-aukio 2, Helsinki ja englanninkielinen
puhelinkonferenssi 10.2.2004 klo 15.30 (puh. +358 (0) 800 148766).

Raisio Yhtymän vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja varsinainen
yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2005. Vuoden 2005 tammi-
maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 3.5.2005, tammi-kesäkuun
osavuosikatsaus 2.8.2005 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 1.11.2005.

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole
annettu.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2004 oli suurten muutosten vuosi Raisio Yhtymälle. Hidas
orgaaninen kasvu vaikeutti vuonna 2001 laaditun strategian
toteuttamista, ja hallitus teki uuden tilannearvion.
Rakennejärjestelyselvitysten kautta päädyttiin irrottautumaan Raisio
Chemicalsista, joka myytiin sveitsiläiselle Ciba Specialty
Chemicalsille. Aiemmin tehdyt panostukset nostivat yhtiön arvoa, ja
kauppa pystyttiin tekemään nopeasti ja hyvin ehdoin. Raisio Yhtymän
vahva vakavaraisuus antaa hyvät mahdollisuudet kehittää Raisiota
kasviperäisen ravinnon erityisosaajana ja ravinnon turvallisuuden
varmistajana.

Kilpailutilanne jatkui kireänä useimmilla Raision tuotealueilla mm.
uusien toimijoiden luomien hintapaineiden johdosta. Vaikka
elintarvike- ja rehumarkkinat kasvoivat hitaasti, kykeni Raisio
parantamaan kannattavuuttaan selvästi toiminnan useiden
tehostamisohjelmien ansiosta. Kuluttajien kasvava terveystietoisuus
lisäsi funktionaalisten elintarvikkeiden kysyntää eri puolilla
Eurooppaa. Raisio pystyi kasvattamaan kolesterolia alentavan Benecol-
ainesosan myyntiä ja markkinaosuutta merkittävästi.

RAISIO CHEMICALSIN MYYNTI
Raisio Chemicalsin myynti sveitsiläiselle Ciba Specialty
Chemicalsille saatettiin päätökseen 2.6.2004. Yrityskaupan arvo oli
475 miljoonaa euroa. Kauppahinta koostui käteissuorituksesta ja
siirtyvistä veloista. Myyntivoittoa kertyi 223,1 milj. euroa.

Tilinpäätös sisältää Raisio Chemicalsin luvut tammi-toukokuulta 2004.
Raisio Chemicalsin liikevaihto tammi-toukokuussa oli 183,7 milj.
euroa ja liikevoitto 3,6 milj. euroa.

STRATEGISET LINJAUKSET
Raisio Chemicalsin myynnin toteuduttua hallitus ja hallintoneuvosto
vahvistivat kesäkuussa konsernin uuden vision ja strategian. Raision
visio on olla johtava edelläkävijä kasvipohjaisten tuotteiden
erityisosaajana ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistajana.

RavintoRaisio ja Raisio Life Sciences muodostavat konsernin
liiketoiminta-alueet. RavintoRaisioon kuuluu kaksi tulosyksikköä -
Elintarvike sekä Rehu&Mallas – Raisio Life Sciencesiin samoin kaksi –
Ainesosat sekä Elintarvikediagnostiikka. Liiketoiminta-alueita
täydentää yhteinen tutkimus ja tuotekehitys, johon kuuluu myös uusia
liiketoimintoja kehittävä yksikkö. Palvelutoiminnot on keskitetty
konsernitasoisiksi.

RavintoRaision strategisiksi kasvualueiksi on määritelty Venäjä ja
Puola. RavintoRaision orgaanisen kasvun arvioidaan olevan vuosittain
Suomessa noin 2 prosenttia, Venäjällä ja Puolassa noin 5 prosenttia.
Terveysvaikutteisissa ainesosissa ja elintarvikediagnostiikassa
haetaan kasvua erityisesti Euroopasta, mutta toiminta on globaalia.
Raisio Life Sciencesin orgaaniseksi kasvuksi arvioidaan 15–20
prosenttia vuosittain. Konsernin vahva tase mahdollistaa myös
liiketoimintojen kehittämisen yritysostoilla.

Tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja toiminnan jatkuva
tehostaminen parantavat kannattavuutta. Tavoitteena on nostaa
liiketoimintoihin sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttiin.

LIIKEVAIHTO
Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 626,9 milj. euroa (860,5 milj.
euroa). Myydyn Raisio Chemicalsin osuus liikevaihdosta oli 183,7
milj. euroa (422,3 milj. euroa). RavintoRaision liikevaihto pieneni,
mutta Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi.

Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 44,6 prosenttia (52,1 %)
eli 279,4 milj. euroa (448,6 milj. euroa). Raisio Chemicalsin myynnin
jälkeisellä rakenteella laskettu ulkomaisen liikevaihdon osuus oli
pienempi eli noin 35,9 prosenttia.

TULOS
Konsernin liiketulos oli 202,8 milj. euroa (-14,3 milj. euroa) ja
ilman kertaluonteisia eriä 10,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
Merkittävin kertaluonteinen tulo oli Raisio Chemicalsin myynnistä
saatu 223,1 milj. euron myyntivoitto. Muita myyntivoittoja kirjattiin
4,4 milj. euroa. Strategiatyön yhteydessä Raisio päivitti
liiketoimintasuunnitelmia ja arvioi tase-erien arvostustason
kriittisesti uuden strategian ja tuotto-odotusten valossa.
Liikearvoihin ja muihin tase-eriin tehtiin yhteensä 33,7 milj. euron
alaskirjaukset. Konsernitasoinen rationalisointivaraus täsmentyi 1,4
milj. euroon ja kertaluonteinen rahoituskulu oli 2,0 milj. euroa.
Myös vertailuvuoden tulosta heikensivät 15,5 milj. euron
kertaluonteiset erät.

Kertaluonteiset erät
                 2004     2003
RavintoRaisio          -20,7     -6,9
Raisio Life Sciences       -8,6      -
Raisio Chemicals          -     -8,6
Konserni            +221,7      -
Liiketulosvaikutus       +192,4    -15,5
yhteensä
Rahoituskuluvaikutus       -2,0      -

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä parani merkittävästi ja oli 6,8 milj. euroa (-9,3 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja oli 198,0 milj. euroa (-27,2 milj.
euroa). Nettorahoituskulut olivat 4,9 milj. euroa (12,9 milj. euroa).
Raisio Chemicalsin myynnistä saaduilla varoilla on maksettu takaisin
luottoja, mikä on pienentänyt korkokuluja. Lisäksi kauppahintana
saatujen varojen sijoittaminen on lisännyt korkotuottoja.

Raisio katsoo Raisio Chemicalsin myynnistä saadun myyntivoiton, 223,1
milj. euroa, olevan verovapaata käyttöomaisuusosakkeiden osalta uuden
yritys- ja pääomaverolainsäädännön mukaisesti. Osakkeiden
myyntivoitosta ei näin ollen ole kirjattu veroja tilinpäätökseen.
Muiden omaisuuserien osalta myyntivoitosta on kirjattu veroja 2,7
milj. euroa. Myyntivoittoveron määrä vanhan lainsäädännön mukaan
olisi ollut noin 70 milj. euroa.

Aiemmin kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia kirjattiin
veroihin noin 10 milj. euroa, koska niiden hyödyntämismahdollisuus
varmistui.

Nettotulos verojen jälkeen oli 195,8 milj. euroa (-26,7 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa (-0,16 euroa) ja ilman kertaeriä
0,05 euroa (-0,09 euroa).

Liiketoiminnan tuottama kassavirta oli 43,5 milj. euroa (77,0 milj.
euroa).

LIIKETOIMINTA-ALUEET
RavintoRaisio
Keskieurooppalaiset valmistajat lisäsivät tarjontaansa Suomen
elintarvikemarkkinoilla, ja private label -tuotteiden osuus kasvoi.
Raision elintarvikkeiden markkina-asemat pysyivät kuitenkin lähes
ennallaan Suomen ja Puolan markkinoilla, Venäjällä Raision markkina-
asema vahvistui hieman. Raisio investoi uusien terveellisten ja
helppokäyttöisten kasviperäisten tuotteiden kehittämiseen ja
markkinoille tuontiin.

Rehumarkkinoilla kilpailutilanne säilyi entisellään. Raision markkina-
asema pysyi ennallaan maatilarehujen osalta, mutta kalanrehuissa
asema vahvistui. Kesän poikkeuksellisesta säästä johtuen perusrehujen
laatu on vaihtelevaa, minkä vuoksi rehuliiketoiminta panostaakin
erityisesti täydennysrehujen korkeaan laatuun kotimarkkinoilla ja
hakee kasvua viennistä.

Maltaan ylitarjonta Euroopan Unionin alueella ja lisääntynyt
mallastuskapasiteetti Venäjällä kiristivät kilpailua
mallasmarkkinoilla. Raisio säilytti kuitenkin markkina-asemansa sekä
kotimaassa että vientialueilla. Kireän kilpailun ja alhaisen
hintatason arvioidaan jatkuvan myös vuoden 2005 aikana. Vuoden 2004
mallasohrasato on määrältään ja laadultaan hyvä, ja ensimmäistä
kertaa moneen vuoteen tuontiraaka-aineen osuus tulee olemaan erittäin
pieni.

RavintoRaision liikevaihto pieneni 4,4 prosenttia ja oli 399,6 milj.
euroa (417,9 milj. euroa). Pieneneminen johtui heikosta
margariinimyynnistä Ruotsissa ja viljatärkkelysliiketoiminnan
lopettamisesta sekä maltaan hintatason voimakkaasta laskusta. Kasvua
sen sijaan saatiin Puolan margariinimarkkinoilta ja
rehuliiketoiminnasta.

RavintoRaision liikevaihto, milj.euroa
                 2004      2003
Elintarvike           218,4     232,2
 Margariini          120,6     130,8
 Mylly             72,2      75,3
 Ruokaperuna          21,0      21,2
 Muut              12,3      14,4
 Sis. myynti          -7,7      -9,5
                          
Rehu              165,2     163,8
Mallas              24,7      26,4
Viljatärkkelys          12,5      15,0
Sisäinen myynti         -21,2     -19,5
Yhteensä            399,6     417,9

RavintoRaision liiketulos oli -15,1 milj. euroa (-11,7 milj. euroa).
Liiketulos sisältää yhteensä 25,1 milj. euron alaskirjaukset, jotka
kohdistuvat mm. Ruotsin margariiniliiketoiminnan liikearvoon.
Liiketulokseen sisältyy lisäksi 4,4 milj. euron kertatuotto Risella-
riisituotemerkin ja viljatärkkelystehtaan koneiden myynnistä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 5,6 milj. euroa (-4,8 milj.
euroa). Kannattavuutta paransivat läpiviedyt tehostamisohjelmat,
tappiollisista liiketoiminnoista luopuminen ja Puolan
liiketoimintojen hyvä kehitys. Kannattavuutta heikensivät erityisesti
soijapavun ennalta arvaamattomat ja rajut hinnanmuutokset ja
toisaalta soijaöljyn alhainen hinta Euroopan markkinoilla.
Kannattavuutta heikensi myös maltaan hinnan lasku.

Margariinien valmistus keskitettiin Suomen, Puolan ja Venäjän
tuotantolaitoksiin. Margariinitehdas Istrassa, lähellä Moskovaa,
aloitti toimintansa alkuvuonna. Margariinituotanto Ruotsissa päättyi,
ja margariinitehtaan kiinteistö myytiin joulukuussa. Myös pitkään
tappiollisena jatkunut viljatärkkelysliiketoiminta lopetettiin
elokuun lopussa.

Raision ja Lännen Tehtaiden suurkeittiömyyntiorganisaatiot
yhdistyivät tasaomisteiseksi Ateriamestarit Oy:ksi. Toiminta alkoi
toukokuussa.

Raisio osti lokakuussa aiemmin omistamansa noin 20 prosentin lisäksi
loput Camelina Oy:n osakekannasta kehittääkseen edelleen Camelina-
kasvista saatavan Omega-3 -rasvahapon tuotteistamista ja
markkinointia.

Raisio Life Sciences
Terveysvaikutteisten tuotteiden markkinat kasvoivat erityisesti
Euroopassa, jossa Raisio vahvisti markkina-asemaansa.
Terveysvaikutteisten tuotteiden markkinoiden kasvun arvioidaan myös
jatkuvan kuluttajien kasvavan terveystietoisuuden ja
elintasosairauksien lisääntymisen johdosta. Raisio panostaa uusien
tuotesovellusten ja markkina-alueiden löytämiseen.

Pirstaleiset elintarvikediagnostiikkamarkkinat ovat viime vuosina
keskittyneet voimakkaasti, ja sen myötä pienistä yrityksistä voi
lyhyellä aikavälillä tulla merkittäviä toimijoita.
Elintarvikediagnostiikassa nopeimmin kasvavat pikatestausmenetelmien
markkinat, joihin myös Raisio keskittyy.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi 56,6 prosenttia 53,3 milj.
euroon (34,0 milj. euroa) ainesosamyynnin hyvän kehityksen ansiosta.
Myös elintarvikediagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi, mutta
alkuvuonna 2003 ostettu elintarvikediagnostiikkayritys Diffchamb on
mukana vertailuvuoden luvuissa vain huhti-joulukuulta.

Ainesosamyynti kasvoi 66,0 prosenttia ja uusia markkinoita
saavutettiin erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa.
Yhteistyökumppanit toivat vuoden aikana markkinoille 14 uutta
tuotetta. Erityisesti juotava Benecol-jogurtti pikkupulloissa
menestyi hyvin.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto, milj. euroa
              2004     2003
Ainesosat         44,7     27,0
Diagnostiikka        8,6      7,0
Yhteensä          53,3     34,0

Raisio Life Sciencesin liiketulos oli -5,3 milj. euroa (-5,4 milj.
euroa). Liiketulokseen sisältyvät Diffchambin liikearvosta tehty 4,1
milj. euron alaskirjaus sekä muista tase-eristä tehdyt 4,5 milj.
euron alaskirjaukset.

Ilman kertaluonteisia eriä liiketulos parani 3,3 milj. euroon (-5,4
milj. euroa) voimakkaan kasvun ja tiukan kustannuskurin ansiosta.
Diagnostiikkaliiketoiminnan kannattavuutta parannettiin
tehostamistoimenpiteillä. Myös tuotekehitykseen panostettiin.

Kasvaneiden ainesosatoimitusten vuoksi aloitettiin
stanoliesteritehtaan kapasiteetin laajennus Raisiossa vuoden lopussa.

Sitostanoliesteripatentin oikeuskäsittely jatkui syyskuun lopussa
Münchenissä. Euroopan patenttivirasto siirsi asian käsittelyn
takaisin ensimmäiseen oikeusasteeseen, ja Raisio arvioi, että
lopullinen päätös patenttisuojan laajuudesta saadaan 3-5 vuoden
kuluessa.

Useat vuoden aikana tehdyt tieteelliset tutkimukset, mm. Helsingin
yliopistossa lokakuussa tehty väitöskirjatutkimus, vahvistavat
Benecol-ainesosan tehon ja turvallisuuden kolesterolin ja
sterolitason alentamisessa.

TUTKIMUS JA KEHITYS
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2004 olivat 14,2 milj.
euroa (21,1 milj. euroa) eli 2,3 prosenttia (2,5 %) liikevaihdosta.
Luku sisältää Raisio Chemicalsin tutkimus- ja kehitysmenoja 6,3 milj.
euroa (14,6 milj. euroa).

RavintoRaision tutkimus- ja kehitysmenot olivat 4,8 milj. euroa (4,4
milj. euroa) eli 1,2 prosenttia (1,1 %) liiketoiminta-alueen
liikevaihdosta. Raisio Life Sciences käytti tutkimus- ja
kehitystoimintaan 3,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 5,8
prosenttia (6,2 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.

Tutkimus ja kehitys on määritelty yhdeksi Raision strategisista
painopistealueista. Sen avulla varmistetaan konsernin uusiutuminen ja
tuotteiden jalostusasteen nostaminen. Ensimmäiset askeleet otettiin
jo vuonna 2004, kun Turussa avattiin elintarvikediagnostiikan ja
Helsingissä ravinnon ja ainesosien tutkimuskeskus. Panostukset
tutkimukseen ja kehitykseen tulevat kasvamaan vuonna 2005 noin 3
milj. eurolla.

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2004 olivat 33,1 milj. euroa
(63,7 milj. euroa) eli 5,3 prosenttia (7,4 %) liikevaihdosta.
RavintoRaision bruttoinvestoinnit olivat 15,3 milj. euroa (12,3 milj.
euroa) ja Raisio Life Sciencesin 2,8 milj. euroa (19,9 milj. euroa).
Merkittävimmät investoinnit jatkuvissa liiketoiminnoissa olivat
ruokaperunatehtaan uusi tuotantolinja ja Venäjän margariinitehdas.

TASE JA RAHOITUSASEMA
Raision tase pieneni merkittävästi Raisio Chemicalsin myynnin,
luottojen takaisinmaksun, toteutettujen alaskirjausten ja
ylimääräisen osingonjaon seurauksena. Taseen loppusumma oli 510,4
milj. euroa (675,0 milj. euroa) ja oma pääoma 376,8 milj. euroa
(194,0 milj. euroa).

Rahoitusaseman muuttuminen vaikutti merkittävästi taloudellisiin
tunnuslukuihin ja konsernin rahoitusriskiasemaan. Raision vuonna 1998
solmima luottolimiittisopimus (syndikoitu luotto) purettiin ja siitä
nostettuna ollut luotto maksettiin kokonaan takaisin kesäkuussa.

Konsernin korollinen nettovelka oli tilikauden päättyessä -168,1
milj. euroa (277,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa
76,8 prosenttia (32,2 %) ja velkaantumisaste -42,9 prosenttia (127,9
%).

Käyttöpääoma väheni 57,5 milj. euroon (110,4 milj. euroa) Raisio
Chemicalsin myynnin sekä toteutettujen pääoman käytön
tehostamishankkeiden ansiosta. Myyntisaamisten myyntiohjelman
lopettaminen kasvatti käyttöpääomaa noin 14 milj. eurolla.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ
Raisio Yhtymän hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan Juha Sauran
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ajalle 23.11.2004–31.12.2005. Ola
Rosendahl, joka hoiti tehtävää Vesa Lammelan erottua
hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävästä keväällä 2004, jatkaa
hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

Raisio Yhtymän hallituksessa toimivat vuoden 2004 aikana Jörgen
Grandell, Erkki Haavisto, Jaakko Ihamuotila, Rabbe Klemets, Matti
Linnainmaa, Kaarlo Pettilä, Christoffer Taxell ja Arimo Uusitalo.
Hallintoneuvosto valitsi marraskuussa hallituksen jäseneksi Michael
Ramm-Schmidtin kaudeksi 2005–2006. Erovuoroisista hallituksen
jäsenistä valittiin jatkamaan Jörgen Grandell, Christoffer Taxell ja
Arimo Uusitalo. Kaikki nyt valitut jäsenet ovat yhtiöstä
riippumattomia.

Hallituksen varajäseniksi valittiin edelleen Olavi Kuusela ja Jukka
Lavi sekä uusiksi varajäseniksi Taru Narvanmaa ja Jyrki Paappa, joka
oli nimitetty 1.9.2004 alkaen konsernin talousjohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi. Kaikki varajäsenet ovat toimivan johdon
edustajia. Raisio Chemicalsin varatoimitusjohtaja Jari Lehmusvaara
erosi hallituksen varajäsenen tehtävistä Raisio Chemicalsin myynnin
jälkeen kesäkuussa 2004.

Raisio Yhtymän hallinnoinnin uudistus on vireillä. Yhtiöjärjestykseen
ehdotetut ja 30.9.2004 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa
ensimmäisen kerran hyväksytyt muutokset astuvat voimaan vasta, kun ne
on samansisältöisinä hyväksytty toisessa yhtiökokouksessa. Tällöin
muun muassa hallituksen jäsenten toimikausi lyhenee yhteen vuoteen ja
hallituksen varajäsenten tehtävät lakkaavat.

Raisio Yhtymän palveluksessa 31.12.2004 oli 1 412 henkilöä (2 735
henkilöä). Vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 32 prosenttia (45 %)
henkilökunnasta. Henkilöstömäärää vähensivät Raision Chemicalsin
myynti ja tehostamisohjelmat. Henkilökunnan määrää lisäsivät Venäjän
margariinitehtaan käynnistyminen sekä rekrytoinnit tutkimus ja
kehitys -organisaatioon. Vuoden lopussa RavintoRaision palveluksessa
oli 1 190 henkilöä ja Raisio Life Sciencesin 177 henkilöä.

SIIRTYMINEN IFRS-POHJAISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN
Raisio Yhtymän tilinpäätös on laadittu suomalaisen
tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti. Vuoden 2005 ensimmäisen
vuosineljänneksen osavuosikatsaus laaditaan IFRS-standardien
mukaisesti ja julkaistaan 3.5.2005. Viimeistään huhtikuussa
julkaistaan vuoden 2004 luvut IFRS-standardien mukaisina. Tämä
tiedote sisältää mm. vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen,
vuosineljännesluvut sekä siltalaskelman siirtymisestä suomalaisesta
kirjanpitokäytännöstä IFRS:n mukaiseen laskentaan.

Jo tehdyn valmistelutyön pohjalta voidaan todeta, ettei IFRS-
standardien mukaiseen laskentaan siirtyminen aiheuta Raisio Yhtymälle
merkittäviä tulos- tai tasevaikutuksia. Raisio Chemicals tullaan
käsittelemään lopetettavana toimintona vuoden 2004 ensimmäisestä
vuosineljänneksestä lähtien.

Vuoden 2004 avaavan taseen loppusumma nousee 7,1 miljoonaa euroa ja
oma pääoma pienenee 4,5 miljoonaa euroa. Taseen merkittävimmät
muutostekijät ovat leasing-sopimusten, 7,9 miljoonaa euroa, ja
eläkevastuiden, 4,3 miljoonaa euroa, kirjaukset. Etuuspohjaisten
eläkevastuiden varaus kuitenkin purkaantuu lähes kokonaan jo vuoden
2004 aikana.

Liikearvojen testaukset on tehty eikä vuonna 2004 suomalaiseen
kirjanpitoonkin tehtyjen alaskirjausten lisäksi ole ilmennyt tarvetta
uusiin alaskirjauksiin.

OSAKKEET JA OMISTAJAT
Raisio Yhtymän vaihto-osakkeita vaihdettiin vuonna 2004 Helsingin
Pörssissä 110,1 milj. kappaletta (45,7 milj. kappaletta). Vaihdon
arvo oli 180,1 milj. euroa ja keskikurssi 1,64 euroa. Viimeinen
kaupantekokurssi vuonna 2004 oli 1,90 euroa. V-osakkeen kurssi nousi
53,2 prosenttia vuoden alusta.

Kantaosakkeita vaihdettiin vuonna 2004 Helsingin Pörssissä 1,5 milj.
kappaletta (633 302 kappaletta). Vaihdon arvo oli 2,5 milj. euroa ja
keskikurssi 1,69 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi vuonna 2004 oli
1,85 euroa. K-osakkeen kurssi nousi 46,8 prosenttia vuoden alusta.

Yhtiöllä oli 31.12.2004 yhteensä 44 102 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 11,7 prosenttia
(5,8 %) ja vaihto-osakkeista 14,8 prosenttia (7,4 %).

Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 26.3.2004 myöntämää
valtuutusta osakepääoman korotukseen.

Konsernin hallituksen, johdon ja avainhenkilöiden optio-ohjelma
1998–2003 päättyi 30.1.2004. Ohjelman optio-oikeuksilla ei merkitty
osakkeita. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakepohjaisia
kannustinjärjestelmiä.

OSINKOEHDOTUS JA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Raision tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille
osakkeenomistajilleen kehittämällä liiketoimintaansa ja parantamalla
sen kannattavuutta sekä noudattamalla pitkäjänteistä
osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona puolet
jatkuvasta liiketoiminnasta syntyvästä osakekohtaisesta tuloksesta
edellyttäen, ettei osingonmaksu vaaranna yhtiön strategisten
tavoitteiden saavuttamista.

Hallitus esittää vuodelta 2004 maksettavaksi osinkoa 0,03 euroa
osakkeelta (0,01 euroa), mikä on 50 prosenttia jatkuvien
liiketoimintojen tuloksesta. Lisäksi hallitus esittää maksettavaksi
ylimääräistä osinkoa 0,18 euroa osakkeelta (0,12 euroa).

Raision hallitus on päättänyt hakea yhtiökokoukselta valtuuksia omien
osakkeiden hankkimiseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Raisio aloittaa kaura- ja soijapohjaisten tuoretuotteiden
valmistuksen Turussa. Investointi avaa Raisiolle väylän strategian
mukaiselle tuotevalikoiman uudistamiselle. Kaura- ja soijapohjaisten
tuoretuotteiden valmistukseen tarvittavien tuotanto- ja
pakkauskoneinvestointien arvo on noin 5 milj. euroa ja tuotantolaitos
tulee työllistämään 15–20 henkilöä. Uudet tuotteet tuodaan
markkinoille alkuvuonna 2006.

Kilpailukykynsä turvaamiseksi Raisio jatkaa margariinituotannon
tehostamista, joka saattaa johtaa noin 20 työntekijän vähentämiseen
Raisiossa sijaitsevalta margariinitehtaalta. Kutsu yt-lain mukaisiin
neuvotteluihin jätettiin tammikuun 2005 lopussa. Lisäksi
margariinitehtaan kunnossapito ja sen parissa työskentelevät vajaat
20 henkilöä on siirretty ABB Oy, Servicelle.

VUODEN 2005 NÄKYMÄT
Ainesosamyynnin kasvun ennustetaan jatkuvan vahvana ja joitakin uusia
elintarviketuotteita tuodaan markkinoille. Myös liiketoiminnan
Puolassa ja Venäjällä odotetaan kasvavan. Lisäksi kasvua haetaan
tehostamalla verkostoitumista niin elintarvike-, rehu- kuin
diagnostiikkaliiketoiminnoissakin. Orgaanisen kasvun kiihdyttämiseksi
tehtyjen tutkimus- ja tuotekehityspanostusten odotetaan kuitenkin
tuottavan liikevaihtoa vasta 12–18 kuukauden aikaviiveellä. Myös
vuonna 2004 lopetetut ja myydyt liiketoiminnat pienentävät osaltaan
Raision liikevaihtoa. Näistä syistä konsernin liikevaihdon ei odoteta
kasvavan vuonna 2005..

Vuoden 2005 liiketuloksen arvioidaan nousevan vertailukelpoista
vuoden 2004 liiketulosta korkeammaksi.

Raision rahoituksellinen asema säilyy vahvana, ja
nettorahoituskulujen arvioidaan olevan selvästi positiiviset.
Strategian mukaiset uudet kasvu- ja tuotantoteknologiahankkeet
nostavat investointitasoa merkittävästi.


Helsingissä 10.2.2005

Raisio Yhtymä Oyj
Hallitus


KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)             2004 % lv.  2003 % lv.

Liikevaihto              626,9     860,5

 Liiketoiminnan muut tuotot      231,3      8,0
 Liiketoiminnan kulut        -588,7     -822,6
 Konserniliikearvon poisto
 ja -arvonalennukset         -29,2      -5,1
 Muut poistot ja arvonalennukset   -36,9     -54,8
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta  -0,6      -0,3

Liiketulos              202,8  32,4  -14,3  -1,7

 Rahoitustuotot             6,4      4,1
 Rahoituskulut            -11,3     -17,0

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja  198,0  31,6  -27,2  -3,2

 Satunnaiset erät            0,0      0,0

Tulos ennen veroja          198,0  31,6  -27,2  -3,2

 Tuloverot               -0,8      1,4
 Vähemmistöosuus tuloksesta      -1,4      -0,9

Konsernin tulos tilikaudelta     195,8  31,2  -26,7  -3,1

KONSERNIN TASE
(milj. euroa)               31.12.2004 31.12.2003

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet            10,0     23,4
 Konserniliikearvo               16,1     65,3
 Aineelliset hyödykkeet            124,3     277,2
 Sijoitukset                  9,8     12,6

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus                56,5     117,7
 Laskennallinen verosaaminen          9,1     20,3
 Myyntisaamiset                42,8     86,8
 Muut saamiset                 27,7     37,1
 Rahoitusarvopaperit             210,4     14,1
 Rahat ja pankkisaamiset            3,8     20,5

Vastaavaa                   510,4     675,0

 Osakepääoma                  27,8     27,8
 Muu oma pääoma                349,0     166,2
 Vähemmistöosuus                14,8     23,2
 Laskennallinen verovelka           10,0     22,0
 Pitkäaikainen vieras pääoma          24,3     235,0
 Ostovelat                   30,9     75,2
 Muu lyhytaikainen vieras pääoma        53,6     125,5

Vastattavaa                  510,4     675,0

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(milj. euroa)               1-12/2004  1-12/2003

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta    41,7     44,4
Käyttöpääoman muutos              13,1     50,7
Rahoituserät ja verot             -11,4     -18,2
Liiketoiminnan kassavirta           43,5     77,0

Investoinnit                 -32,5     -65,8
Käyttöomaisuuden myynti           406,3*      3,6
Investointien kassavirta           373,8     -62,2

Pitkäaikaisten lainojen muutos        -216,8     -18,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         0,3     -1,0
Lainasaamisten muutos             -1,0      0,1
Maksetut osingot               -21,7     -3,5
Rahoituksen kassavirta            -239,2     -22,6

Kohdistamattomat erät              1,4      0,3

Rahavarojen muutos              179,5     -7,5

Rahavarat kauden alussa            34,6     42,2
Rahavarat kauden lopussa           214,1     34,6

* Sisältää myös Raisio Chemicalsin myynnin yhteydessä saadun
suorituksen konsernin sisäisistä korollisista nettoveloista.

TUNNUSLUKUJA
                      31.12.2004 31.12.2003

Oman pääoman tuotto, %             64,8     -10,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %          43,3     -1,8

Korollinen velka kauden lopussa, milj. euroa  46,0     312,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa        33,1     63,7
 % liikevaihdosta                5,3      7,4
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj.euroa   14,2     21,1
 % liikevaihdosta                2,3      2,5
Henkilöstö keskimäärin            2 005     2 822
Omavaraisuusaste, %              76,8     32,2
Velkaantumisaste, %              -42,9     127,9

Tulos/osake, euro               1,19     -0,16
Tulos/osake ilman kertaluoteisia eriä, euro  0,05 	   -0,09
Liiketoiminnan kassavirta/osake, euro     0,26     0,47
Oma pääoma/osake, euro             2,28     1,17
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet              130 455    129 768
 Kantaosakkeet                34 694    35 381
 Yhteensä                  165 149    165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa
 Vaihto-osakkeet               248,1     160,9
 Kantaosakkeet                 63,9     44,6
 Yhteensä                   312,0     205,5

VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)               31.12.2004 31.12.2003

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset       52,7     72,4
  Pantatut arvopaperit             0,5      4,0
  Annetut yrityskiinnitykset         34,4     53,1

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat     3,5      4,7
  Myöhemmin maksettavat            2,1      4,9
 Vastuusitoumukset samaan konserniin
 kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset                  0,0      1,0
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta   2,1      7,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset                  0,1      0,4
 Muut vastuut                  0,0      5,0
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo        0,0     -0,5
  Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo    0,8     11,3
  Sähkötermiinit: käypä arvo         -0,6      0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo      5,6      2,6
  Valuuttatermiinit: käypä arvo        0,3      2,1
  Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo    35,9     53,0
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo      0,0     -1,5
  Koronvaihtosopimukset: kohde-etuuden arvo  0,0     80,0

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(milj. euroa)                 2004     2003

RavintoRaisio                 399,6     417,9
Raisio Life Sciences              53,3     34,0
Raisio Chemicals               183,7     422,3
Toimialaryhmien välinen myynti         -9,6     -13,8

Liikevaihto yhteensä             626,9     860,5

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj. euroa)
                   2004 % lv.   2003 % lv.

Suomi                347,6  55,4  412,0  47,9
Skandinavia              37,1  5,9   66,5  7,7
Eurooppa (pl Suomi ja Skandinavia)  194,4  31,0  278,2  32,3
Amerikka               22,7  3,6   47,4  5,5
Aasia                 24,0  3,8   54,6  6,3
Muut                  1,1  0,2   1,9  0,2

Yhteensä               626,9 100,0  860,5 100,0

KONSERNIN LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)                  2004     2003

RavintoRaisio                 -15,1     -11,7
Raisio Life Sciences              -5,3     -5,4
Raisio Chemicals                3,6      1,9
Muut toiminnot                219,6      1,0

Liiketulos yhteensä              202,8     -14,3

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(milj. euroa)
          1-3/ 4-6/ 7-9/10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/10-12/
          2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004
Konsernin liikevaihto
RavintoRaisio   94,6 110,4 108,5 104,4 91,1 108,5 102,4 97,6
Raisio Life Sciences6,3  8,3  8,5 11,0 11,8 13,7 11,7 16,1
Raisio Chemicals 103,2 109,4 105,4 104,3 106,5 77,1  0,0  0,0
Toimialaryhmien väliset
          -3,0 -3,3 -3,8 -3,6 -3,9 -3,1 -1,1 -1,5

Liikevaihto yhteensä
         201,0 224,8 218,7 216,1 205,6 196,2 113,0 112,2

Konsernin liiketulos
RavintoRaisio   -1,4 -2,4  1,3 -9,2 -1,5 -18,8  2,8  2,5
Raisio Life Sciences-1,6 -1,7 -2,0 -0,2  0,6 -7,8  0,7  1,2
Raisio Chemicals  -3,2 -0,1  2,9  2,2  1,9  1,7  0,0  0,0
Muut toiminnot   -0,6  0,5  1,0  0,1 -0,3 220,3 -0,4  0,1

Liiketulos yhteensä-6,7 -3,7  3,2 -7,1  0,7 195,4  3,0  3,7
 Rahoituserät   -2,5 -2,5 -4,2 -3,7 -3,0 -3,0  0,4  0,8
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja     -9,2 -6,3 -1,0 -10,8 -2,3 192,4  3,4  4,5
 Satunnaiset erät  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Tulos ennen veroja -9,2 -6,3 -1,0 -10,8 -2,3 192,4  3,4  4,5
 Tuloverot     0,0  0,2 -1,0  2,2 -2,0 -2,4  5,9 -2,3
 Vähemmistöosuus tuloksesta
          -0,1 -0,2 -0,4 -0,2  0,0 -1,0 -0,3 -0,1
Konsernin tulos tilikaudelta
          -9,3 -6,2 -2,4 -8,8 -4,3 189,0  9,0  2,2


Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa