RAISIO YHTYMÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2005

Raisio Yhtymä Oyj              Pörssitiedote 31.3.2005 klo 15:50

RAISIO YHTYMÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2005

Raisio Yhtymä Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2004 ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa
osinkona viime vuodelta 0,21 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa 31.3.2005 pidetyssä yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti
tai valtakirjoilla 2 676 osakasta, jotka edustivat 28,1 miljoonaa osaketta eli
17,0 prosenttia koko osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja
Carl-Henrik Wallin.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti 0,21 euron osingon maksamisesta 31.12.2004 päättyneeltä
tilikaudelta jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko
koostuu osinkopolitiikan mukaisesta 0,03 euron osingosta ja Raisio Chemicalsin
myyntivoitosta jaetusta ylimääräisestä 0,18 euron osingosta. Osinko maksetaan
12.4.2005 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 5.4.2005 on merkitty
omistajaluetteloon.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15 ja 19 pykälien
muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Muutosehdotus on
kokonaisuudessaan julkistettu 16.2.2005 antamallamme pörssitiedotteella.

Kyseessä oli yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukainen toinen käsittely. Uuden
yhtiöjärjestyksen arvioidaan olevan kaupparekisteriin merkitty ja siten voimassa
huhtikuussa 2005.

Voimassaoleva ja tänään toisessa käsittelyssä hyväksytty yhtiöjärjestys löytyvät
Raision internetsivuilta www.raisiogroup.com.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA- JA LUOVUTUSVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
niiden luovuttamisesta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on viisi prosenttia
yhtiön osakepääomasta ja yhtiön kaikista äänistä. Valtuutukset ovat voimassa
vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2006 asti.
Valtuutusten yksityiskohdat on julkistettu 16.2.2005 antamallamme
pörssitiedotteella.

HENKILÖVALINTOJA

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vuodelle 2006 vahvistettiin 23. Hallintoneuvoston
jäseniksi 1.1.2006 alkaen ja vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti valittiin valtiotieteen maisteri Risto Ervelä, agronomi Holger Falck,
agronomi Esa Härmälä, agronomi Timo Järvilahti, maanviljelijä Antti Lithovius,
agrologi Urban Silén ja agrologi Simo Vaismaa.


Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 valittiin Johan Kronberg, KHT
ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02 443 2240, gsm 050 590 9398

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisiogroup.com

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.