RAISIO YHTYMÄN YHTIÖKOKOUS 26.3.2004

Raisio Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 26.3.2003 klo 18.00     1 (2)

RAISIO YHTYMÄN YHTIÖKOKOUS 26.3.2004

Raisio Yhtymä Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2003
tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Se päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakeantivaltuuksien jatkamisesta ja
0,01 euron osingon maksamisesta osaketta kohti.

Turussa 26.3.2003 pidetyssä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa oli
edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 2 832 osakasta,
jotka edustivat 27 427 045 osaketta eli 16,6 prosenttia koko
osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi oikeustieteen tohtori,
varatuomari Raimo Immonen.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2003 maksetaan osinkona 0,01 euroa
jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 7.4.2004
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 31.3.2004 on merkitty
omistajaluetteloon.

OSAKEANTIVALTUUKSIEN JATKAMINEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen
päätöksestä päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta.
Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään perusteista, joiden mukaan
merkintähinta määritetään ja myös kaikista muista lainan, vaihdon
ja/tai osakemerkinnän ehdoista siltä osin kuin niitä ei
valtuutuspäätöksessä ole määrätty.

Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen
perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 20 000 000 kappaletta
uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin, että
kantaosakkeita voidaan merkitä enintään 5 000 000 kappaletta.
Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään
3 363 758,53 eurolla.Hallitukselle myönnettiin oikeus päättää kenellä
on oikeus merkitä osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa.
Osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
ainoastaan silloin, kun siihen on olemassa yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy ja valtuutta käytetään yrityskaupan tai
liiketoiminnan oston rahoitukseen tai yritysten välisen yhteistyön
järjestämiseen tai yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen. Hallitus ei
saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Edelleen hallitukselle myönnettiin oikeus päättää merkinnästä myös
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä
kuittausoikeutta.


HENKILÖVALINTOJA

Maaliskuussa 2003 varsinainen yhtiökokous päätti velvoittaa
hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdessä
kokoamansa työryhmän kanssa valmistelemaan seuraavalle
yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenmäärän
alentamisesta yhtiöjärjestyksen mukaiseen vähimmäismäärään (21) tai
lähelle sitä. Yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen työryhmä muutti
kutsussa ollutta ehdotustaan omistajilta tulleiden toivomusten mukaan.
Yhtiökokous päätti uuden esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston
jäsenmäärää vähennetään kutsussa esitettyä nopeammassa aikataulussa
eli 25:een vuoden 2005 alusta lukien.

Vuosiksi 2005-2007 hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa
olleet jäsenet Juhani Enkovaara, Erkki S. Koskinen, Hans Langh, Johan
Laurén, Asko Leinonen ja Yrjö Ojaniemi.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Vesa Lammela totesi
avauspuheenvuorossaan: öJoulukuussa pörssiyhtiöille annettiin suositus
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Nämä suositukset astuvat
voimaan 1.7.2004. Raisio Yhtymä noudattaa jo nyt suosituksia monilta
osin. Seuraavalle yhtiökokoukselle valmistellaan esitys
yhtiöjärjestyksen muutostarpeista ja niiden toteuttamisesta. Koska nyt
annettu suositus ja suunnitteilla oleva osakeyhtiölain muutos tulevat
kaventamaan selvästi hallintoneuvoston toimivaltaa, näkisin pidemmällä
aikavälillä mahdollisena, että Raisio Yhtymässä siirrytään
kolmiportaisesta päätöksentekojärjestelmästä kaksiportaiseen ja
hallintoneuvosto näin ollen lakkautettaisiin.ö Vesa Lammela ilmoitti
itse eroavansa hallintoneuvostosta välittömästi yhtiökokouksen
jälkeen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2005 valittiin Johan
Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.


RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240, gsm 050 590 9398

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa