RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Raisio Oyj           Pörssitiedote 15.2.2006 klo 09.00

RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt esityksistä varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka pidetään Turussa 30.3.2006 klo 14. Esitysten sisältö käy ilmi liitteenä
olevasta yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan sanomalehdissä 24.2.2006, jolloin
ilmoittautumisaika alkaa.

RAISIO OYJ

Taru Narvanmaa,
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisiogroup.com


RAISIO OYJ
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2006 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja
Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku.

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään:

1 Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt
asiat

2 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omistamien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena ovat kaikki varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005
hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella yhtiölle jo hankitut ja
30.3.2006 pidettävään yhtiökokoukseen mennessä hankittavat omat osakkeet. Vuoden
2005 valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia enintään 8.257.451
kappaletta, ja niistä enintään 1.728.212 kappaletta voi olla kantaosakkeita ja
enintään 6.529.239 kappaletta vaihto-osakkeita laskettuna hallituksen ehdotuksen
antamispäivän 14.2.2005 mukaisista osakemääristä osakelajeittain. Luovutettavien
vaihto-osakkeiden enimmäismäärä voi olla edellä lausuttua suurempi, mikäli
osakkeiden muuntamisen seurauksena yhtiölle on voitu hankkia vaihto-osakkeita
enemmän kuin po. 6.529.239 kappaletta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on oikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön
pääomarakenteen vahvistamista sekä yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamista tai toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden myymisestä myös Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään yhden vuoden yhtiökokouksesta 30.3.2006 lukien. Varsinaisen
yhtiökokouksen 31.3.2005 hallitukselle myöntämä valtuutus lakkaa olemasta
voimassa 30.3.2006.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen kohdassa 2 tarkoitettu ehdotus liitteineen
ovat 20. maaliskuuta 2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa Raisiossa, osoite Raisionkaari 55, 21200 Raisio.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
maanantaina 20. maaliskuuta 2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 23. maaliskuuta 2006 kello
15.00, joko kirjeellä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio
tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon (02) 443 2293
tai sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisiogroup.com. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle samaan ajankohtaan mennessä.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan
osinkona 0,05 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta.
Osinko maksetaan 11.4.2006 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
4.4.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen
hallintoneuvosto ehdottaa, että hallintoneuvoston kaikki jäsenet valitaan
yhtiökokouksessa 30.3.2006, hallintoneuvoston jäsenmääräksi 30.3.2006 alkavalle
toimikaudelle vahvistetaan 22 ja hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen
30.3.2006 päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan Juhani Enkovaara, Risto
Ervelä, Holger Falck, Mikael Holmberg, Esa Härmälä, Pentti Kalliala, Hans Langh,
Johan Laurén, Asko Leinonen, Antti Lithovius, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi,
Teemu Olli, Heikki Pohjala, Raine Rekikoski, Juha Saura, Urban Silén, Tuula
Tallskog, Hannu Tarkkonen, Johan Taube, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo.

Hallintoneuvoston ehdotuksen perusteena ja tavoitteena on saada hallintoneuvoston
jäsenkunta paremmin ja yhtiöjärjestyksen mukaista erovuoroisuusjärjestystä
nopeammin vastaamaan omistajakunnan rakennetta ja näin varmistaa
hallintoneuvoston kyky aiempaakin tehokkaammin valvoa hallituksen ja
toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Edelleen, hallintoneuvosto on todennut, että Raisio-konsernin Suomessa toimivan
henkilöstön muodostamat henkilöstöryhmät - työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät
toimihenkilöt - voivat jokainen nimetä hallintoneuvostoon yhden edustajan ja
tälle varamiehen 1.1.2007 alkaen, jolloin nykyinen yrityskohtainen sopimus
henkilöstöedustuksesta päättyy.

Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilikaudelle 2007 kaksi
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja että varsinaisiksi
tilintarkastajiksi valitaan edelleen Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö ja Kalle
Laaksonen, KHT.

HALLITUS

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa