Raision osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017 – 2019

Report this content

Raisio Oyj           Pörssitiedote 16.3.2017

RAISION OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ  2017 – 2019

Raisio Oyj:n hallitus on 16.3.2017 päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä periodille 2017 - 2019. Uuden osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on alkanut 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2019. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 - 2019 perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Palkkiot ansaintajaksolta 2017 - 2019 maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä. Ansaintajakson 2017 - 2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1.000.000 Raisio Oyj:n vaihto-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 

Hallitus suosittaa, että järjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt omistaisivat merkittävän osan kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden bruttopalkkaansa.

Nyt päätetty järjestelmä periodille 2017 - 2019 on järjestyksessä viides hallituksen helmikuussa 2013 hyväksymän pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän nojalla; ensimmäinen järjestelmä kattoi periodin 2013 – 2015 ja toinen periodin 2014 – 2016; kolmas järjestelmä kattaa periodin 2015 – 2017 ja neljäs periodin 2016 - 2018. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden arvonkehitykseen ja ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus päättää vuosittain mahdollisen uuden ansaintajakson alkamisesta ja pituudesta sekä ansaintajakson ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista.

 

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

 

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 436 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 50,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1400 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Tilaa