RAISION TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS PARANI ALKUVUODESTA

Raisio Oyj        Pörssitiedote 2.8.2007 

RAISIO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007

RAISION TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS PARANI ALKUVUODESTA

· Raision liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 107,0 miljoonaa
 euroa (108,1 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2006).

· Liiketulos parani vertailukaudesta ja oli 2,5 miljoonaa euroa
 (0,1 milj. euroa ja kertaerien kanssa 2,0 milj. euroa).

· Raision vuoden 2007 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan selvästi voitollinen. Raision Elintarvikeyksikön
arvioidaan pääsevän nollatulokseen vuoden viimeisen neljänneksen
aikana, mutta riskinä on kuitenkin Euroopan poikkeuksellisten
sääolojen vaikutus viljan hintaan. Myös Ainesosat- sekä Rehu &
Mallas -yksiköiden liiketulosten arvioidaan paranevan viime
vuodesta. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2006.

Katsauksen tekstiosiossa vertailuluvut on esitetty suluissa.

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvien toimintojen tulos
            4-6/2007 4-6/2006 1-6/20071-6/2006  2006

Liikevaihto, milj. euroa 107,0   108,1  204,4  201,9  411,8
Liiketulos, milj. euroa   2,5    0,1   3,9  -0,9  -2,5
 % liikevaihdosta      2,4    0,1   1,9  -0,4  -0,6
Tulos ennen veroja,
milj. euroa         2,6    0,6   4,3   0,1  -0,7
Tulos /osake, euroa    0,01   0,00   0,02  0,00  -0,01

Vuoden 2006 luvut ilman kertaluonteisia eriä

Keskeiset tunnusluvut, tase
               30.6.2007   30.6.2006  31.12.2006

Sijoitetun pääoman tuotto, %    3,3      1,5     -9,3
Omavaraisuusaste, %        78,2     79,5     75,0
Velkaantumisaste, %       -10,1     -14,7     -19,1
Oma pääoma/osake, euroa      1,71     1,99     1,73

Toimitusjohtaja Matti Rihko:

"Raision liikevaihto ja liiketulos paranivat toisella
vuosineljänneksellä alkuvuodesta. Tehdyistä hintojen korotuksista
huolimatta viljaraaka-ainehintojen volatiliteetti vaikeutti
Elintarvike- ja Rehu & Mallas -yksiköiden kannattavuuden
parantamista.

Euroopan poikkeukselliset sääolot vaikuttavat tulevan viljasadon
hintatasoon Suomessakin, vaikka näkymät Suomen sadon määrän ja
laadun suhteen ovat hyvät. Viljan kasvava kysyntä bioenergiaksi ja
Aasian tarpeisiin nostaa jo sinänsä hintoja, mutta
poikkeuksellisten sääolojen vuoksi heilahtelut voimistuvat. Tarve
osto- ja myyntihintojen hinnoittelurakenteen kehittämiseen
korostuu entisestään.

Perunaliiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle kesäkuun alussa.
Diagnostiikan myyntiprosessi on loppusuoralla, ja uskon kaupan
toteutuvan kuluvan vuosineljänneksen aikana. Raisio jatkaa
liiketoimintojen tehostamistoimenpiteitä ja sopeuttamista
markkinatilanteeseen suunnitelmiensa mukaisesti tavoitteenaan
kannattavuuden parantaminen.”

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 107,0 miljoonaa euroa
(108,1 milj. euroa). Elintarvikkeen liikevaihto oli 48,5 miljoonaa
euroa (49,5 milj. euroa), Rehun & Maltaan 53,6 miljoonaa euroa
(50,3 milj. euroa) ja Ainesosien 10,7 miljoonaa euroa (13,8 milj.
euroa).

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 204,4 miljoonaa euroa (201,9
milj. euroa), josta Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli
39,4 prosenttia (40,4 %) eli 80,6 miljoonaa euroa (81,6 milj.
euroa).

Konsernin liiketulos huhti-kesäkuussa parani niin alkuvuodesta
kuin vertailukaudesta ja oli 2,5 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa
ja kertaerien kanssa 2,0 milj. euroa). Elintarvikkeen liiketulos
oli -1,7 miljoonaa euroa (-2,3 milj. euroa), Rehun & Maltaan 2,2
miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa ja kertaerien kanssa 3,6 milj.
euroa), Ainesosien 2,6 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) ja muiden
toimintojen -0,5 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa).
Liiketoiminnan poistot, jotka on tuloslaskelmassa jaettu
toiminnoille, olivat huhti-kesäkuussa 4,5 miljoonaa euroa (5,5
milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 8,8 miljoonaa euroa (10,8 milj.
euroa). Tammi-kesäkuun liiketulos oli 3,9 miljoonaa euroa (-0,9
milj. euroa ja kertaerien kanssa 0,9 milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 2,6 miljoonaa
euroa (0,6 milj. euroa ja kertaerien kanssa 2,4 milj. euroa) ja
tammi-kesäkuussa 4,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa ja
kertaerien kanssa 1,9 milj. euroa). Konsernin nettorahoitustuotot
huhti-kesäkuussa olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa) ja
tammi-kesäkuussa 0,7 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen tulos verojen jälkeen oli 1,9 miljoonaa
euroa (0,5 milj. euroa ja kertaerien kanssa 1,8 milj. euroa) ja
tammi-kesäkuussa 3,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa ja
kertaerien kanssa 1,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos huhti-
kesäkuussa oli 0,01 euroa (0,00 euroa ja kertaerien kanssa
0,01 euroa) ja tammi-kesäkuussa 0,02 euroa (0,00 euroa ja
kertaerien kanssa 0,01 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,3
prosenttia (1,5 %).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Raision taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 366,5 miljoonaa
euroa (387,4 milj. euroa 31.12.2006) ja oma pääoma 285,9 milj.
euroa (290,4 milj. euroa 31.12.2006). Oma pääoma/osake oli
kesäkuun lopussa 1,71 euroa (1,73 euroa 31.12.2006).

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 14,9 miljoonaa
euroa (23,2 milj. euroa 31.12.2006). Korollinen nettovelka oli 
-28,8 miljoonaa euroa (-55,6 milj. euroa 31.12.2006).

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 78,2 prosenttia (75,0 %
31.12.2006) ja velkaantumisaste -10,1 prosenttia (-19,1 %
31.12.2006).

Liiketoiminnan tuottama rahavirta huhti-kesäkuussa oli 7,5
miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa -11,2
miljoonaa euroa (-6,7 milj. euroa).

Käyttöpääoma oli katsauskauden päättyessä 116,7 miljoonaa euroa
(96,7 milj. euroa 31.12.2006). Käyttöpääomaa lisäsi vaihto-
omaisuuden määrän kasvu raaka-aineiden riittävyyden
varmistamiseksi tulevaan satokauteen asti ja viljaraaka-aineen
hinnan jatkuva kohoaminen. Bruttoinvestoinnit huhti-kesäkuussa
olivat 5,8 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa
12,2 miljoonaa euroa (13,7 milj. euroa). Suurimmat yksittäiset
investoinnit kohdistuivat Raision stanoliesteritehtaan
laajennukseen ja Ylivieskan rehutehdashankkeeseen.

JATKUVAT LIIKETOIMINNAT

Elintarvike

Elintarvikeyksikön liikevaihto huhti-kesäkuussa laski hieman
vertailukaudesta ja oli 48,5 miljoonaa euroa (49,5 milj. euroa).
Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa osakkuusyhtiö Oboryn
tuotteiden välitysmyynnin loppumisesta Puolassa. Ilman Oboryn
vaikutusta elintarvikeyksikön liikevaihto kasvoi hieman. Kasvua
oli soija-kaura-, mylly- ja Suomen margariiniliiketoiminnoissa
sekä Venäjällä. Hiutalemyynti Venäjällä kasvoi merkittävästi
vertailukaudesta, mutta margariinimyynti pieneni. Markkina-asema
Ruotsissa heikkeni edelleen, mutta kehittämistoimenpiteet on jo
aloitettu ja niiden vaikutukset näkyvät vuonna 2008. Puolassa
Benecol-margariinin myynti kasvoi.

Raisio kasvatti markkinaosuuttaan Suomen vähittäiskaupassa
keltaisissa rasvoissa noin 17 prosenttiin. Margariinimarkkinoilla
Raision markkinaosuus kasvoi 31 prosenttiin. Raision markkinaosuus
kasvoi hiutaletuotteissa, mutta pieneni pastoissa. GoGreen-
tuotteiden myynti Suomessa ja Ruotsissa kasvoi markkinoita
nopeammin.

Raisio lopetti tappiollisen myynnin muutamille suurasiakkaille ja
Nokian myllyssä käynnistettiin yt-neuvottelut tuotannon
sopeuttamiseksi muuttuvaa markkinatilannetta vastaavaksi.
Neuvottelut jatkuvat elokuun puolivälissä ja ne voivat johtaa
tehtaan sulkemiseen.

Tammi-kesäkuussa elintarvikkeen liikevaihto oli 98,3 miljoonaa
euroa (96,9 milj. euroa).

Elintarvikeyksikön keskeiset tunnusluvut
            4-6/2007 4-6/2006 1-6/20071-6/2006  2006

Liikevaihto, milj. euroa  48,5   49,5   98,3  96,9  196,5
 Margariinit ja
 soija-kauratuotteet   28,0   30,6   56,9  59,4  118,6
 Myllytuotteet      20,5   18,0   41,5  37,6  78,1
 Muut           0,0    0,1   0,0   0,0   0,0
 Sisäinen myynti      0,0    0,8   -0,1  -0,1  -0,1
Liiketulos, milj. euroa  -1,7   -2,3   -2,6  -4,3  -37,9
% liikevaihdosta      -3,6   -4,7   -2,7  -4,5  -19,3
Kertaerät, milj. euroa   0,0    0,0   0,0   0,0  -27,4
Liiketulos ilman kertaeriä,
milj. euroa        -1,7   -2,3   -2,6  -4,3  -10,5
Investoinnit        1,0    3,9   4,4   7,9  15,3
Nettovarallisuus       -     -   97,8  118,8  85,5

Elintarvikeyksikön liiketulos huhti-kesäkuussa oli -1,7 miljoonaa
euroa (-2,3 milj. euroa). Liiketappion pienenemiseen
vertailukaudesta vaikuttivat voimakkaimmin kustannusten karsinta
ja prosessien tehostaminen. Myös markkinoinnin ja myynnin
panostuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Tammi-kesäkuussa
liiketulos oli -2,6 miljoonaa euroa (-4,3 milj. euroa).

Viljaraaka-aineiden hinnoilla ja yhtiön kyvyllä siirtää niiden
nousu lopputuotteiden hintoihin on suuri merkitys yksikön
kannattavuuteen. Raaka-aineiden yhä jatkuvaa hinnannousua on
katsauskaudella osittain pystytty siirtämään myyntihintoihin.

Raisio lisää panostustaan Venäjän markkinoihin ja aloitti
liiketoiminnan tervehdyttämisen. Venäjän toiminnoissa painopiste
on jakeluketjun kehittämisessä ja markkinoinnissa, jonka myötä
margariinien valmistus siirretään syyskuun alussa alihankkijalle
ja lopetetaan lstran tehtaassa. Lisäksi Raisio siirtää hiutaleiden
pakkaustoimintoja venäläiselle alihankkijalle tuotantokustannusten
alentamiseksi.

Elokuun lopussa julkistettavan uuden brändisalkun tavoitteena on
kuluttajasaatavuuden sekä tuote- ja asiakaskannattavuuden
parantaminen keskittämällä markkinapanostuksia nykyistä
harvemmille brändeille. Asteittain tapahtuvan keskittämisen
vaikutukset näkyvät kuluttajille tammikuusta 2008 alkaen.

Rehu & Mallas

Rehu & Mallas -yksikön liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 6,7
prosentilla ja oli 53,6 miljoonaa euroa (50,3 milj. euroa).
Liikevaihtoa vertailukaudesta lisäsi rehujen kohonneiden raaka-
ainehintojen vieminen lopputuotteiden hintoihin sekä
kasviöljyliiketoiminnan kehitys. Rehujen myyntivolyymi oli hieman
vertailukautta pienempi, mutta markkina-asemassa ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 94,6
miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa).

Rehu & Mallas -yksikön keskeiset tunnusluvut
            4-6/2007 4-6/2006 1-6/20071-6/2006  2006

Liikevaihto, milj. euroa  53,6   50,3   94,6  88,9  186,5
 Rehut          44,1   40,8   79,2  76,9  165,3
 Maltaat          8,7    8,5   14,4  10,8  20,0
 Muut           1,0    1,2   1,2   1,4   1,7
 Sisäinen myynti     -0,1   -0,1   -0,3  -0,2  -0,5
Liiketulos, milj. euroa   2,2    3,6   2,8   4,2   6,3
% liikevaihdosta      4,1    7,2   3,0   4,7   3,4
Kertaerät, milj. euroa   0,0    1,8   0,0   1,8   0,7
Liiketulos ilman kertaeriä,
milj. euroa         2,2    1,8   2,8   2,3   5,6
Investoinnit        2,7    1,7   4,7   2,6   5,5
Nettovarallisuus       -     -   80,0  63,3  65,3

Rehun & Maltaan liiketulos oli huhti-kesäkuussa 2,2 miljoonaa
euroa (1,8 milj. euroa ja kertaerien kanssa 3,6 milj. euroa).
Liiketulosta vertailukaudesta kasvatti maltaan parantunut tulos.
Maltaan hinnan merkittävä nousu on seurausta mallasmarkkinoiden
kasvusta ja viime vuoden heikosta sadosta koko EU:n alueella.
Rehuraaka-aineiden merkittävää hinnannousua siirrettiin
lopputuotteiden hintoihin. Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 2,8
miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa ja kertaerien kanssa 4,2 milj.
euroa).

Suomen rehuteollisuudessa tapahtuneet rakennejärjestelyt johtavat
uudenlaisiin yhteistyökuvioihin niin rehu- kuin viljakaupassakin.
Raisio on ottanut käyttöön perinteisten laskutusteiden rinnalla
rehuseosten suoralaskutuksen tiloille. Tavoitteena on
kustannustehokkain toimintatapa kilpailukyvyn varmistamiseksi ja
palvelun parantamiseksi. Rehujen kokonaisvolyymin arvioidaan
olevan viime vuoden tasoa tai laskevan hieman.

Raision mallasliiketoiminnan kuluvan vuoden tuotantokapasiteetin
käyttöaste ja markkinatilanne ovat hyvät. Markkinahintojen
voimakas kohoaminen ja siihen liittyvät vaihtelut johtavat
mallaskaupan hinnoittelurakenteen muuttumiseen.

Raisio ja Neste Oil sopivat kesäkuussa, että Raisio toimittaa
Neste Oilille vuoden 2007 aikana 10 000 tonnia Suomessa
jalostettua rypsiöljyä biodieselin raaka-aineeksi. Raaka-
aineyhteistyöstä myös tuleville vuosille neuvotellaan.


Ainesosat

Ainesosat-yksikön liikevaihto huhti-kesäkuussa jäi
vertailukaudesta ja oli 10,7 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa).
Liikevaihdon pienenemiseen vaikuttivat partnereiden varastojen
poikkeuksellisen voimakkaat kausivaihtelut sekä volyymin lasku
USA:n ja Saksan markkinoilla. Kasvumarkkinoista Turkki kehittyi
odotettua hitaammin, koska terveysväittämien käyttö
markkinoinnissa kiellettiin. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 23,1
miljoonaa euroa (27,0 milj. euroa).

Ainesosat-yksikön keskeiset tunnusluvut
            4-6/2007 4-6/2006 1-6/20071-6/2006  2006

Liikevaihto, milj. euroa  10,7   13,8   23,1  27,0  49,7
Liiketulos, milj. euroa   2,6    2,3   5,0   4,1   7,8
% liikevaihdosta      24,1   16,4   21,8  15,1  15,6
Kertaerät, milj. euroa   0,0    0,0   0,0   0,0   0,0
Liiketulos ilman kertaeriä,
milj. euroa         2,6    2,3   5,0   4,1   7,8
Investoinnit        1,8    0,5   4,1   1,7   4,3
Nettovarallisuus       -     -   45,5  40,9  44,5

Liiketulos huhti-kesäkuussa oli 2,6 miljoonaa euroa (2,3 milj.
euroa). Liiketulosta kasvatti kustannustehokkuuden paraneminen.
Liikevoittotaso pysyi yli 20 prosentissa. Liiketulos tammi-
kesäkuussa oli 5,0 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).

Maantieteellisesti merkittävin markkinapotentiaali on Aasiassa.
Raisio valmistelee markkinoille pääsyä paikallisten partnereiden
kanssa.

LOPETETUT TOIMINNOT

Raision perunaliiketoiminnan myynti vietiin loppuun ja
liiketoiminta siirtyi Profood Oy:lle kesäkuun alussa.

Diagnostiikan myyntiprosessi on loppusuoralla ja kaupan arvioidaan
toteutuvan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut huhti-kesäkuussa olivat
toiminnan tiukemman kohdistamisen myötä 1,3 miljoonaa euroa (2,5
milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 3,0 miljoonaa euroa (4,8 milj.
euroa) eli 1,5 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta, mikä on selvästi
toimialan keskiarvoa enemmän. Tutkimus- ja kehityskuluja
vertailukaudesta vähensi mm. Viikin tutkimuskeskuksesta
luopuminen.

HENKILÖSTÖ

Raision palveluksessa oli kesäkuun lopussa 1 249 henkilöä (1 214
henkilöä 31.12.2006), joista ulkomailla työskenteli 29,7
prosenttia (32,8 % 31.12.2006). Henkilöstömäärä sisältää
kesätyöntekijät, mutta ei lopetettujen toimintojen palveluksessa
olevia henkilöitä.

Elintarvikeyksikössä työskenteli kesäkuun lopussa 794 henkilöä,
Rehussa & Maltaassa 317, Ainesosissa 75 ja palvelufunktioissa 63
henkilöä.

MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA

Raision lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on
1.9.2007 alkaen nimitetty varatuomari, kauppatieteiden maisteri
Kirsi Swanljung. Hän seuraa tehtävässä Mikko Korttilaa.

Raision liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän
jäseneksi on 1.9.2007 alkaen nimitetty kauppatieteiden maisteri
Vincent Poujardieu toimipaikkanaan Bryssel.

Raision tuotantojohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on
nimitetty diplomi-insinööri Vesa Kurula, joka aloittaa tehtävässä
syksyn aikana.

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä
tammi-kesäkuussa 23,9 miljoonaa kappaletta (28,1 milj. kpl).
Vaihdon arvo oli 47,4 miljoonaa euroa (58,3 milj. euroa) ja
keskikurssi 1,98 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi 30.6.2007 oli
2,05 euroa.

Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa 0,6 miljoonaa
kappaletta (0,9 milj. kpl). Vaihdon arvo oli 1,2 miljoonaa euroa
(1,8 milj. euroa) ja keskikurssi 1,96 euroa. Viimeinen
kaupantekokurssi 30.6.2007 oli 2,00 euroa.

Yhtiöllä oli 30.6.2007 yhteensä 39 231 rekisteröityä osakasta 
(40 822 osakasta 31.12.2006). Ulkomaalaisten omistuksessa koko
osakekannasta oli 16,3 prosenttia (15,5 % 31.12.2006).

Raisio Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 325,3
miljoonaa euroa (287,1 milj. euroa 31.12.2006) ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Raisio Oyj:n hallussa oli katsauskauden päättyessä 5 553 996
vaihto-osaketta ja 59 499 kantaosaketta, jotka on hankittu vuosina
2005 - 2007. Vaihto-osakkeiden määrä on 4,25 prosenttia kaikista
vaihto-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ja
kantaosakkeiden vastaavasti 0,17 prosenttia. Yhteensä yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet edustavat 3,4 prosenttia koko
osakekannasta ja 0,82 prosenttia koko osakekannan tuottamasta
äänimäärästä. Vaihto-osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 
934 115 euroa ja kantaosakkeiden 10 007 euroa eli yhteensä 944 122
euroa. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 623 496 vaihto-
ja 18 299 kantaosaketta on hankittu yhtiökokoukselta saadun
valtuutuksen nojalla kuluvan vuoden huhtikuusta alkaen.

Raisio Oyj:n tytäryhtiöiden hallussa ei ole emoyhtiön osakkeita.
Yhtiölle tai sen tytäryhtiölle kuuluvalla osakkeella ei voi
osallistua yhtiökokoukseen.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2006 ja myönsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa
osinkona 0,03 euroa osakkeelta ja osinko maksettiin
osakkeenomistajille 13.4.2007.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12, 13, 14, 15 ja 17
pykälien muuttamiseksi ja 20 pykälän kumoamiseksi hyväksyttiin
esitetyn mukaisesti. Kokouksessa hyväksytyn 10 pykälän mukaan
varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten pitopaikkana on
Raisio tai Turku. Keskeisin yhtiöjärjestyksen muutos on
hallituksen jäsenten valinnan siirtyminen hallintoneuvostolta
yhtiökokoukselle, joka ensimmäisen kerran valitsee hallituksen
jäsenet keväällä 2008.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 300 000
vaihto- ja 875 000 kanta-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on
voimassa enintään 30.9.2008 asti. Hallitus päätti huhtikuussa
aloittaa omien osakkeiden hankinnan Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 10.4.2007 alkaen.
Hankinnat jatkuvat kunnes toisin ilmoitetaan.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta. Luovutusvaltuus käsittää niin yhtiön
hallussa jo olleet 4 930 500 vaihto- ja 41 200 kantaosaketta kuin
ne osakkeet, jotka uuden hankkimisvaltuuden perusteella yhtiölle
mahdollisesti hankitaan. Luovutusvaltuus on voimassa enintään
30.3.2012 asti eikä sitä toistaiseksi ole käytetty.

Yksityiskohtaiset tiedot niin yhtiöjärjestyksen muutoksista kuin
valtuutuksista ilmenevät 12.2.2007 annetusta pörssitiedotteesta.
Yhtiökokouksen päätöksistä on annettu pörssitiedote 30.3.2007.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan poikkeuksellisesta säästä johtuvat huomattavat viljaraaka-
aineiden hinnanvaihtelut, korjattavan kotimaisen sadon laatu ja
määrä sekä tuotantokapasiteetin sopeuttaminen markkinatilanteeseen
kannattavuuden parantamiseksi ovat konsernin liiketoimintaan
liittyviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunnan marraskuussa
2006 tekemän päätöksen mukaan Raision kemian liiketoimintojen
myynnistä syntynyt noin 220 miljoonan euron luovutusvoitto on
verovapaa. Helmikuussa 2007 Raisio antoi vastineensa
veroasiamiehen em. päätöksen johdosta tekemään verovalitukseen.
Asia on edelleen vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa. Yhtiön
kanta, jota tukevat sen hankkimat asiantuntijalausunnot, on
edelleen, että luovutusvoitto on verovapaa.

NÄKYMÄT

Raision vuoden 2007 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan selvästi voitollinen. Raision Elintarvikeyksikön
arvioidaan pääsevän nollatulokseen vuoden viimeisen neljänneksen
aikana, mutta riskinä on kuitenkin Euroopan poikkeuksellisten
sääolojen vaikutus viljan hintaan. Myös Ainesosat- sekä Rehu &
Mallas -yksiköiden liiketulosten arvioidaan paranevan viime
vuodesta. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2006.


Raisiossa 2.8.2007

RAISIO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512
viestintäpäällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 2.8.2007 klo 10.00
Scandic Simonkentän Bulsa-Freda-kabinetissa, osoite Simonkatu 9,
Helsinki.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 2.8.2007 klo 15.30.
Pyydämme osallistujia soittamaan numeroon 020 699 121.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)

               4-6/07 4-6/06  1-6/07 1-6/06  2006
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto          107,0 108,1  204,4  201,9 411,8
Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut        -89,8 -90,6  -171,6 -167,7 -365,7

Bruttokate           17,2  17,5   32,8  34,1  46,1

Muut liiketoiminnan tuotot
ja -kulut, netto       -14,6 -15,6  -29,0  -33,2 -75,3
Liiketulos           2,5  2,0   3,9   0,9 -29,2

Rahoitustuotot         0,5  0,9   1,4   1,9  4,8
Rahoituskulut         -0,4  -0,4   -0,8  -0,8  -6,9
Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten
tuloksesta           -0,1  -0,1   -0,2  -0,1  -2,7

Tulos ennen veroja       2,6  2,4   4,3   1,9 -33,9
Tuloverot           -0,7  -0,5   -1,0  -0,4  -0,7

Tilikauden tulos jatkuvista
toiminnoista          1,9  1,8   3,3   1,4 -34,6

LOPETETUT TOIMINNOT:
Tilikauden tulos lopetetuista
toiminnoista          -0,4  -0,5   -1,1  -1,0  -6,6

TILIKAUDEN TULOS        1,5  1,3   2,2   0,5 -41,1

Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille    1,4  1,3   2,2   0,2 -41,7
Vähemmistölle          0,0  0,1   0,0   0,3  0,5

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa)
Osakekohtainen tulos
jatkuvista
toiminnoista (euroa)      0,01  0,01   0,02  0,01 -0,22
Osakekohtainen tulos
lopetetuista
toiminnoista (euroa)      0,00  0,00  -0,01  -0,01 -0,04

KONSERNIN TASE (milj. euroa)
                     30.6.07 30.6.06 31.12.06
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet          11,0   13,8   13,0
 Liikearvo                 2,6   11,7   2,6
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   118,3  131,9  117,7
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä   2,0   4,8   2,4
 Myytävissä olevat rahoitusvarat      0,6   2,2   1,5
 Saamiset                  2,6   8,0   3,1
 Laskennalliset verosaamiset        11,1   13,2   10,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä        148,2  185,5  151,0

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus              87,4   77,5   82,1
 Myynti- ja muut saamiset         78,9   81,4   75,4
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvarat         32,5   64,6   64,4
 Rahat ja pankkisaamiset          10,6   9,5   14,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä        209,4  233,0  236,4

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat     8,9

Varat                   366,5  418,4  387,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
 Osakepääoma                27,8   27,8   27,8
 Omat osakkeet              -12,6  -11,4  -11,4
 Muu emoyrityksen omistajille
 kuuluva oma pääoma            257,6  302,4  260,7
Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma                 272,8  318,8  277,1
 Vähemmistön osuus             13,1   13,1   13,3
Oma pääoma yhteensä            285,9  331,8  290,4

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat          8,2   9,1   7,9
 Eläkevelvoitteet              0,2   0,4   0,2
 Pitkäaikaiset korolliset velat       1,1   5,4   1,4
 Muut pitkäaikaiset velat          1,0        1,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä        10,5   14,9   10,4

Lyhytaikaiset velat
 Ostovelat ja muut velat          52,5   52,3   59,8
 Varaukset                 1,9        5,1
 Lyhytaikaiset korolliset velat      13,1   19,4   21,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä        67,5   71,7   86,6

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät velat        2,6

Velat yhteensä               80,6   86,6   97,0

Oma pääoma ja velat            366,5  418,4  387,4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)
   Osa- Yli- Vara- Muut Omat Muun- Ar- Ker- Yht. Vä- Yht.
   ke- kurs-  ra- ra- osak-  to- von-  ty-    hem-
   pää- sira- has- has- keet erot muu- neet    mis-
   oma has-  to tot       tos- voit-    tö-
       to            rahas- to-   osuus
                     to varat
Oma pääoma 1.1.2006
   27,8  2,9 88,6 0,0 -8,7  1,3 0,0 220,1 332,0 15,3 347,3
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -8,0 -8,0 -2,5 -10,5
Muuntoerojen
muutos -   -   -  -   - -2,5  -   - -2,5 0,0 -2,5
Omien
osakkeiden
hankinta-   -   -  - -2,6   -  -   - -2,6  - -2,6
Kurssierot
nettosijoitukseksi
katsottavasta
saamisesta
ulkomaiselta
yksi-
költä  -   -   -  -   -  0,1  -   -  0,1  -  0,1
Vero-osuus
edelli-
sestä  -   -   -  -   -  0,0  -   -  0,0  -  0,0
Rahavirran
suojaukset
 Kirjattu omaan
 pääomaan
 veroilla vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - -0,2   - -0,2  - -0,2
 Siiretty
 tuloslaskelmaan
 veroilla vähennet-
 tynä -   -   -  -   -   - 0,0   -  0,0  -  0,0
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  -  0,2  0,2 0,3  0,5
Muut muu-
tokset -   -   -  -   -   -  -  0,0  0,0  -  0,0
Oma pääoma 30.6.2006
   27,8  2,9 88,6 0,0 -11,4 -1,2 -0,2 212,3 318,8 13,1 331,8

Oma pääoma 1.1.2007
   27,8  2,9 88,6 0,0 -11,4 -1,2 0,0 170,4 277,1 13,3 290,4
Maksetut
osingot -   -   -  -   -   -  - -4,8 -4,8 -0,3 -5,1
Muuntoerojen
muutos -   -   -  -   - -0,4  -   - -0,4 0,0 -0,4
Omien
osakkeiden
hankinta-   -   -  - -1,2   -  -   - -1,2  - -1,2
Katsauskauden
tulos  -   -   -  -   -   -  -  2.2  2.2 0,0  2.2
Muut muu-
tokset -   -   -  -   -   -  -  0,0  0,0  -  0,0
Oma pääoma 30.6.2007
   27,8  2,9 88,6 0,0 -12,6 -1,6 0,0 167,8 272,8 13,1 285,9

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. euroa)
                     1-6/07  1-6/06   2006

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   11,9   9,5   20,8
Käyttöpääoman muutos            -23,8  -17,5   -7,3
Rahoituserät ja verot            0,6   1,4   1,7
Liiketoiminnan rahavirta          -11,2   -6,7   15,1

Investoinnit                -13,2  -16,5  -32,2
Käyttöomaisuuden myynti           2,8   0,0   0,3
Myönnetyt lainat               0,0   -0,6   -1,5
Lainasaamisten takaisinmaksut        1,4   0,0   0,1
Investointien rahavirta           -8,9  -17,1  -33,3

Pitkäaikaisten lainojen muutos       -7,5   -9,3  -12,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -1,2   -1,3   0,8
Omien osakkeiden hankinta          -1,2   -2,6   -2,6
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot   -4,8   -8,0   -8,0
Vähemmistölle maksetut osingot       -0,3   -2,5   -2,5
Rahoituksen rahavirta           -14,9  -23,7  -24,9

Muuntoero-oikaisu              -0,2   -0,5   0,1

Rahavarojen muutos             -35,2  -47,9  -43,0

Rahavarat kauden alussa           78,8  122,9  122,9
Rahavarojen käyvän arvon
muutosten vaikutus              0,1   -0,9   -1,0
Rahavarat kauden lopussa          43,7   74,1   78,8

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -
standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006
tilinpäätöksessä. Tilinpäätös esitetään miljoonina euroina.

Konsernissa on otettu käyttöön IAS 1 -standardia (Tilinpäätöksen
esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot) koskeva
muutos. IAS 1 -standardiin liittyvät muutokset sisältävät
liitetietovaatimuksia siitä, miten yhtiö hallinnoi pääomiaan.
Konsernin arvion mukaan standardin käyttöönotto vaikuttaa lähinnä
konsernin tilinpäätöksen liitetietoihin.

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että johto tekee
arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja
velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Toteutumat saattavat
olla erilaisia näihin arvioihin verrattuna.

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
               4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06  2006

Elintarvike          48,5  49,5  98,3  96,9 196,5
Rehu & Mallas         53,6  50,3  94,6  88,9 186,5
Ainesosat           10,7  13,8  23,1  27,0  49,7
Muut toiminnot         0,1   0,1   0,2   0,3  0,6
Toimialaryhmien välinen myynti -5,9  -5,5  -11,7  -11,2 -21,5
Liikevaihto yhteensä     107,0  108,1  204,4  201,9 411,8

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
               4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06  2006

Elintarvike          -1,7  -2,3  -2,6  -4,3 -37,9
Rehu & Mallas          2,2   3,6   2,8   4,2  6,3
Ainesosat            2,6   2,3   5,0   4,1  7,8
Muut toiminnot         -0,5  -1,5  -1,2  -2,9  -5,3
Eliminoinnit          0,0   0,0  -0,1  -0,1  0,0
Liiketulos yhteensä       2,5   2,0   3,9   0,9 -29,2

NETTOVARALLISUUS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
                  30.6.07   30.6.06  31.12.06

Elintarvike              97,8    118,8    85,5
Rehu & Mallas             80,0    63,3    65,3
Ainesosat               45,5    40,9    44,5
Muut toiminnot, lopetetut toiminnot
ja kohdistamattomat erät        62,5    108,9    95,0
Nettovarallisuus yhteensä       285,9    331,8   290,4

INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa)
               4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06  2006

Elintarvike           1,0   3,9   4,4   7,9  15,3
Rehu & Mallas          2,7   1,7   4,7   2,6  5,5
Ainesosat            1,8   0,5   4,1   1,7  4,3
Muut toiminnot         0,3   0,6   0,6   1,5  3,2
Eliminoinnit          0,0   0,0  -1,6   0,0  0,0
Investoinnit yhteensä      5,8   6,6  12,2  13,7  28,2

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)
               4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06  2006

Suomi             63,2  62,0  123,9  120,3 252,9
Puola             10,0  11,7  20,7  22,0  41,1
Venäjä             12,8  11,5  18,5  16,6  33,3
Muu Eurooppa          20,1  21,0  38,8  39,8  77,6
Muu maailma           0,9   1,8   2,6   3,2  6,9
Yhteensä           107,0  108,1  204,4  201,9 411,8

LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT

Lopetetut toiminnot

Konserni ilmoitti 16.1.2007 luopuvansa
diagnostiikkaliiketoiminnastaan. Kauppa pyritään toteuttamaan
kuluvan vuosineljänneksen loppuun mennessä.

7.2.2007 konserni solmi esisopimuksen ruokaperunaliiketoiminnan
myynnistä, josta kauppakirja allekirjoitettiin 15.3.2007.
Ruokaperunaliiketoiminnan myynti on katsauskaudella viety loppuun,
ja liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle kesäkuun 2007 alusta
lähtien.

Sekä diagnostiikkaliiketoimintaa että ruokaperunaliiketoimintaa
käsitellään lopetettuina toimintoina konsernin tuloslaskelmassa,
ja raportoitavan kauden taseessa esitetään erikseen
diagnostiikkaliiketoiminnan myytävänä oleviksi luokitellut varat
ja velat.

                     1-6/07  1-6/06   2006

Tulos lopetetuista toiminnoista
 Tuotot tavanomaisesta toiminnasta     11,2   12,6   29,3
 Kulut                  -12,3  -13,5  -34,8
 Tulos ennen veroja            -1,0   -0,9   -5,5
 Verot                   -0,1   -0,1   -1,1
 Tulos verojen jälkeen           -1,1   -1,0   -6,6

 Lopettamisesta johtuva tulos        0,0
 Verot                   0,0
 Tulos verojen jälkeen           0,0

 Tulos lopetetuista toiminnoista      -1,1

Lopetettujen toimintojen rahavirrat
 Liiketoiminnan rahavirta         -0,5   -2,9   3,1
 Investointien rahavirta          2,1   -1,2   -3,0
 Rahoituksen rahavirta           -0,2   -0,1   0,1
 Rahavirrat yhteensä            1,4   -4,2   0,2


                     30.6.07
Myytävänä oleviksi luokitellut varat
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    0,8
 Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet    1,4
 Vaihto-omaisuus              1,1
 Myytävissä olevat rahoitusvarat      0,9
 Myynti- ja muut saamiset          4,2
 Rahat ja pankkisaamiset          0,6
 Varat yhteensä               8,9

Myytävänä oleviksi luokitellut velat
 Korolliset velat              0,5
 Osto- ja muut velat            2,1
 Velat yhteensä               2,6

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
                     30.6.07 30.6.06 31.12.06

Hankintameno tilikauden alussa       450,5  430,0  430,0
Muuntoerot                 -0,3   -2,5   -2,5
Lisäykset                  13,0   12,0   26,3
Vähennykset                -33,1   -0,4   -2,9
Siirrot erien välillä            0,0   -0,1   -0,3
Myytävänä olevat toiminnot         -3,5
Hankintameno tilikauden lopussa      426,6  439,0  450,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
tilikauden alussa             332,8  299,5  299,5
Muuntoerot                 -0,2   -1,4   -1,5
Vähennykset ja siirrot           -29,1   -0,3   -2,0
Tilikauden poistot              7,5   9,4   19,1
Arvonalentumiset               0,0   0,0   17,7
Myytävänä olevat toiminnot         -2,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
tilikauden lopussa             308,3  307,1  332,8

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa     118,3  131,9  117,7

VARAUKSET
                     1-6/07  1-6/06   2006
Varaus Venäjän hiutalemyllyhankkeesta
luopumiseksi

Tilikauden alussa              5,1
Varausten lisäykset                      5,1
Käytetyt varaukset             -3,3
Tilikauden lopussa              1,9        5,1

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
                     30.6.07 30.6.06 31.12.06

Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille    6,1   6,0   12,6
Ostot osakkuus ja yhteisyrityksiltä     2,6   5,1   10,3
Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille  0,0   0,0   0,1
Ostot johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä  0,4   0,3   0,4
Lyhytaikaiset saamiset
osakkuus- ja yhteisyrityksiltä        2,3   2,5   3,7
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille     0,8   1,9   1,5

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)
                     30.6.07 30.6.06 31.12.06
Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset     18,0   16,9   16,9
  Pantatut arvopaperit           0,0   0,0   0,0
  Annetut yrityskiinnitykset       33,5   34,2   34,4

Taseeseen sisältymättömät
vastuusitoumukset ja vastuut
 Ei-purettavissa olevat
 muut vuokrasopimukset
   Vähimmäisvuokravastuut         2,3   2,3   2,7
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä
 puolesta                  1,5   1,5   1,5
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden
 puolesta
   Takaukset                3,1   0,0   3,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
   Takaukset                0,0   0,0   0,0
 Muut vastuut                2,4   2,1   2,8

Sitoutuminen investointimaksuihin      11,4   7,2   16,6

JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa)
                     30.6.07 30.6.06 31.12.06
 Johdannaissopimusten nimellisarvot
   Raaka-ainefutuurit           3,3   2,6   5,4
   Valuuttatermiinit           17,6   35,8   25,5

TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)

                4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
                2007 2007  2006 2006 2006 2006

Liikevaihto segmenteittäin
Elintarvike          48,5 49,8  50,1 49,6 49,5 47,4
Rehu & Mallas         53,6 40,9  46,7 50,9 50,3 38,6
Ainesosat           10,7 12,5  10,1 12,6 13,8 13,2
Muut toiminnot         0,1  0,1  0,2  0,2  0,1  0,2
Toimialaryhmien väliset    -5,9 -5,9  -5,1 -5,3 -5,5 -5,6
Liikevaihto yhteensä     107,0 97,5 101,9 108,0 108,1 93,8

Liiketulos segmenteittäin
Elintarvike          -1,7 -0,9 -32,2 -1,4 -2,3 -2,0
Rehu & Mallas          2,2  0,6  -0,5  2,7  3,6  0,5
Ainesosat            2,6  2,5  1,5  2,2  2,3  1,8
Muut toiminnot         -0,5 -0,8  -2,3 -0,1 -1,5 -1,4
Eliminoinnit          0,0 -0,1  0,1 -0,1  0,0  0,0
Liiketulos yhteensä       2,5  1,3 -33,4  3,3  2,0 -1,0

Rahoitustuotot ja -kulut, netto 0,1  0,5  -3,5  0,4  0,5  0,6
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta           -0,1 -0,2  -2,3 -0,2 -0,1  0,0
Tulos ennen veroja       2,6  1,7 -39,3  3,5  2,4 -0,5

Tuloverot           -0,7 -0,3  0,8 -1,0 -0,5  0,1
Konsernin tulos
jatkuvista toiminnoista     1,9  1,5 -38,5  2,5  1,8 -0,4


KERTALUONTOISET ERÄT (milj. euroa)

                4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
                2007 2007  2006 2006 2006 2006
Elintarvike
 Alaskirjaukset              -21,7
 Investointihankkeesta
 vetäytyminen               -5,8
Rehu & Mallas
 Alaskirjaukset              -1,1
 Korvaus vuokraoikeuden
 sopimuksellisesta
 siirrosta                       1,8
Vaikutus liiketulokseen     0,0  0,0 -28,5  0,0  1,8  0,0
Rahoitustuotot ja
-kulut, netto                -4,3
Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta         -2,2
Vaikutus tulokseen
ennen veroja          0,0  0,0 -35,0  0,0  1,8  0,0

TUNNUSLUKUJA
                     30.6.07 30.6.06 31.12.06

Oman pääoman tuotto, %            2,3   0,9  -10,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %         3,3   1,5   -9,3

Korollinen velka kauden lopussa,
milj. euroa                 14,9   25,2   23,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa       12,2   13,7   28,2
 % liikevaihdosta              6,0   6,8   6,8
Poistot, milj. euroa             8,8   10,8   21,8
Tutkimus- ja tuotekehityskulut,
milj. euroa                 3,0   4,8   9,8
 % liikevaihdosta              1,5   2,4   2,4
Henkilöstö keskimäärin           1 194  1 288  1 277
Omavaraisuusaste, %             78,2   79,5   75,0
Velkaantumisaste, %            -10,1  -14,7  -19,1

Tulos per osake jatkuvista
toiminnoista, euroa             0,02   0,01  -0,22
Liiketoiminnan rahavirta
per osake, euroa              -0,07  -0,04   0,09
Oma pääoma per osake, euroa         1,71   1,99   1,73
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1 000 kpl*)
 Vaihto-osakkeet            125 442 126 034 125 843
 Kantaosakkeet              34 517  34 526  34 524
 Yhteensä                159 959 160 560 160 367
Osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa, 1 000 kpl*)
 Vaihto-osakkeet            125 032 125 655 125 655
 Kantaosakkeet              34 504  34 522  34 522
 Yhteensä                159 536 160 177 160 177
Osakekannan markkina-arvo kauden
lopussa, milj. euroa*)
 Vaihto-osakkeet             256,3  208,6  224,9
 Kantaosakkeet               69,0   55,9   62,1
 Yhteensä                 325,3  264,5  287,1

*)Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia omia
osakkeita

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman      Tulos ennen veroja - tuloverot*)
tuotto, % (ROE)    -------------------------------------- x
100
            Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman   Tulos ennen veroja + korko- ja
tuotto, % (ROI)    muut rahoituskulut*)
            ------------------------------------ x 100
            Taseen loppusumma - korottomat velat
            (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste, %  Oma pääoma
            ---------------------------------- x 100
            Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korollinen nettovelka Korolliset velat - rahavarat ja käypään
arvoon
            tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

Velkaantumisaste, %  Korollinen nettovelka
            --------------------- x 100
            Oma pääoma

Tulos per osake*    Emoyrityksen osakkeenomistajille
            kuuluva tilikauden tulos
            -------------------------------------------
            Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
            osakkeiden lukumääärä

Liiketoiminnan     Liiketoiminnan rahavirta
rahavirta per osake  -------------------------------------------
-
            Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
            osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma per osake  Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva
            oma pääoma
            ------------------------------------------
            Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
            kauden lopussa

Osakekannan      Osakeantioikaistu, tilikauden viimeinen
markkina-arvo     kaupantekokurssi x osakkeiden lukumäärä
            kauden lopussa ilman konsernin hallussa
olevia
            omia osakkeita

*)Tunnuslukujen laskennassa on käytetty jatkuvien toimintojen
tulosta

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa

Liitteet & linkit