TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote
              10.2.2003 klo 10.45    1 (12)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

Liikevaihto ja tulos ennen veroja hieman viime vuotta paremmat

- Raisio Yhtymän liikevaihto vuonna 2002 kasvoi 2,5
 prosenttia 843,1 milj. euroon (822,9 milj. euroa). Konsernin
 liikevoitto oli 20,6 milj. euroa (25,0 milj. euroa) ja tulos ennen
 veroja 9,3 milj. euroa (8,3 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa).
 Vuodelta 2002 hallitus esittää maksettavaksi osinkoa 0,02 euroa
 osakkeelta (0,017 euroa).
- Liiketoiminnan tuottama rahavirta oli 45,4 milj. euroa
 eli 9,0 milj. euroa edellisvuotta parempi. Investointeihin
 sitoutui varoja selvästi edellisvuotta enemmän eli 64,9 milj.
 euroa (14,8 milj. euroa), minkä jälkeen kassavirta ennen
 rahoitusta oli 19,5 milj. euroa negatiivinen.
- Raisio Chemicalsin liikevaihto kasvoi Latexia-yritysoston
 ansiosta, mutta paperiteollisuuden huono markkinatilanne heikensi
 kannattavuutta.

- RavintoRaision liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.
 Liikevoitto sen sijaan laski margariinituotannon keskittämisen
 aiheuttamien kertakulujen johdosta.
- Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi ja liiketulos
 oli positiivinen. Benecol-ainesosaa sisältävien tuotteiden
 tuotevalikoima ja markkina-alue laajenivat vuoden 2002 aikana
 huomattavasti.
- Vuoden viimeisellä neljänneksellä Raisio Yhtymän
 liikevaihto oli 225,2 milj. euroa (209,5 milj. euroa) ja
 vertailukelpoinen liikevoitto edellisvuoden viimeisen neljänneksen
 tasolla. Johtuen 5,7 milj. euron kertakulusta raportoitu
 liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (10,7 milj. euroa). Vertailujakson
 liikevoittoon sisältyy 4,3 milj. euron myyntivoitto.
- Epävarman maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttama raaka-
 ainehintojen nousu rasittaa erityisesti Raisio Chemicalsin
 alkuvuoden tulosnäkymiä. Tästä syystä konsernin ensimmäisen
 vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan vertailujaksoa
 selvästi heikompi. Liikevaihdon odotetaan kasvavan Latexia-
 yritysoston ja Raisio Life Sciencesin kasvun myötä. Käynnissä
 olevat toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi ja käyttöpääoman
 pienentämiseksi mahdollistavat Raisio Yhtymän kannattavuuden
 paranemisen loppuvuonna.

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Pääjohtaja Rabbe Klemets, p. (02) 443 2220 tai 0400 821 614
Talousjohtaja Antti Salminen, p. (02) 443 2460 tai 040 535 1216
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, p. (02) 443
2240 tai 050 590 9398

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään 10.2.2003 klo 12.30
Raisiossa ja klo 16.00 Helsingissä.
					2 (12)
Raisio Yhtymän vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja
varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 21.3.2003 Raisiossa.
Vuoden 2003 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 5.5.2003,
tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 31.7.2003 ja tammi-syyskuun
osavuosikatsaus 3.11.2003.


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2002 oli Raisio Yhtymässä kaksitahoinen. Strategiaa
toteutettiin onnistuneesti sekä kannattavuutta edistävin
toimenpitein että kasvupanostuksin. Margariinituotannon
rationalisointi, jäätelöliiketoiminnan myynti sekä eri
toimialoilla toteutetut kustannusleikkaukset ja pääoman käytön
tehostamishankkeet luovat pohjaa kannattavuuden parantamiselle.
Tulevaa kasvua edesauttavat Raisio Yhtymän historian suurin
yritysosto, Latexia, ja Kiinaan erikoiskemikaali- ja
lateksiliiketoimintoihin tehdyt investoinnit.

Liiketoiminta ei kuitenkaan kehittynyt odotusten mukaan.
Matalasuhdanne vaikutti kielteisesti erityisesti Raisio
Chemicalsin kasvuun ja kannattavuuteen. RavintoRaision tulosta
rasittivat puolestaan Ruotsin margariiniliiketoiminnan tappiot ja
tuotannon siirrosta aiheutuneet kertakulut. Raisio Life Sciencesin
parantunut tuloskehitys ei riittänyt kompensoimaan suurempien
toimialaryhmien tuloksen heikkenemistä.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto vuonna 2002 kasvoi 2,5 prosenttia 843,1
milj. euroon (822,9 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat lähinnä
yhteisyritys Latexia S.A:n siirtyminen kokonaan Raision
omistukseen elokuun alussa sekä Raisio Life Sciencesin myynnin
hyvä kehitys.

Konsernin kansainvälinen liikevaihto oli 442,7 milj. euroa (433,4
milj. euroa) ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 52,5
prosenttia (52,7 %).

KONSERNIN TULOS JA OSINKOEHDOTUS

Konsernin liikevoitto oli 20,6 milj. euroa (25,0 milj. euroa).
Vuoden 2001 liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Valmet-Raision
myynnistä saatu 4,3 milj. euron myyntivoitto. Siirtyminen IAS-
perusteiseen vaihto-omaisuuden arvostukseen paransi vuoden 2002
liikevoittoa 3,2 milj. eurolla. Margariinituotannon
rationalisointi puolestaan aiheutti 5,7 milj. euron kertakulun.

Tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa (8,3 milj. euroa). Vuotta
2001 alempi korkotaso ja alkuvuoden pienempi lainamäärä laskivat
rahoituskuluja, mikä nosti tuloksen ennen veroja jonkin verran
vuotta 2001 korkeammaksi. Konsernin nettotulos verojen jälkeen
laski 5,4 milj. euroon (6,6 milj. euroa) johtuen vähemmistöosuuden
muutoksesta, joka syntyi pääosin Melia Oy:stä. Konsernin veroaste
laski edellisestä vuodesta.

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa). Vuodelta 2002
hallitus esittää maksettavaksi osinkoa 0,02 euroa osakkeelta
(0,017 euroa).
					3 (12)
TOIMIALARYHMÄT

Raisio Chemicals

Paperiteollisuudessa vaikea markkinatilanne jatkui vuoden 2002
aikana. Kysyntä pysyi alhaalla erityisesti Euroopassa, joka on
Raisio Chemicalsin päämarkkina-alue. Sen sijaan Pohjois-Amerikassa
oli vuoden lopussa havaittavissa hienoista piristymistä. Kehitys
jatkui suotuisasti Kiinan markkinoilla.

Raisio Chemicalsin liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia 370,1 milj.
euroon (354,6 milj. euroa) lähinnä Latexia-yrityskaupan ansiosta.
Erityisesti Pohjoismaissa paperiteollisuuden alhaiset käyntiasteet
heikensivät liikevaihtoa. Sen sijaan Venäjän vienti kehittyi
myönteisesti.

Raisio Chemicalsin liikevoitto laski selvästi vuoden 2002 aikana
ja oli 10,7 milj. euroa (19,3 milj. euroa). Vertailukauden
tuloksessa on mukana 4,3 milj. euron myyntivoitto osakkuusyhtiö
Valmet-Raision myynnistä. IAS-perusteinen vaihto-omaisuuden
arvostusmuutos paransi liikevoittoa 1,8 milj. euroa.
Kannattavuuden heikkeneminen johtui tuotantolaitosten alhaisesta
kapasiteetin käyttöasteesta sekä korkeista petrokemian raaka-
aineiden hinnoista, joita ei saatu täysimääräisesti siirrettyä
myyntihintoihin. Kannattavuuden parantamiseksi toimintojen
tehostamista jatkettiin kaikissa yksiköissä. Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa ja Saksassa luovuttiin myyntiyhtiöistä ja tehtiin
uudelleenjärjestelyjä myynnin tehostamiseksi. Ruotsin
lateksituotanto keskitettiin Raisio Chemicalsin muihin yksiköihin.

Raisio Chemicalsin Ranskassa sijaitsevan AKD-vahatehtaan toiminta
pysähtyi syyskuussa 2001, kun läheisessä lannoitetehtaassa sattui
voimakas räjähdys, joka vaurioitti myös Raision tehdasta. Tehdas
sai Ranskan viranomaisilta käynnistysluvan vasta heinäkuun 2002
alussa. Tehtaan toimintakatko pienensi liikevaihtoa alkuvuonna,
mutta vakuutukset kattoivat pääosin suorat omaisuus- ja
keskeytysvahingot.

Kiinan paperiteollisuus aloitti vuoden aikana lukuisia merkittäviä
tuotantoa kasvattavia investointeja. Raisio Chemicals investoi
Kiinan kasvaville markkinoille rakentamalla Shanghain
talousalueelle lateksitehtaan ja erikoiskemikaalitehtaan.
Investointien arvo on yli 30 milj. euroa. Lateksitehtaan
arvioidaan valmistuvan vuoden 2003 lopulla ja
erikoiskemikaalitehtaan kesällä 2003.

Raisio Chemicals ja painotalo Hansaprint Oy ilmoittivat syyskuun
alussa perustavansa koepäällystyslaitoksen yhteyteen Raisioon
testipainolaitoksen (Future Printing Center), johon tulee
ainutlaatuinen painatusalan testaus- ja kehityspalvelu. Raision
osaamiskeskus kattaa paperinvalmistuksen vaiheet pohjapaperista
valmiiseen painettuun ja jälkikäsiteltyyn painotuotteeseen. Tämä
yhdessä muiden Raisio Chemicalsin tutkimus- ja kehityspanostusten
kanssa mahdollistaa niin Raisio Chemicalsille kuin sen asiakkaille
kehityksen kärjessä pysymisen ja kilpailukyvyn turvaamisen myös
tulevina vuosina.
					4 (12)
RavintoRaisio

RavintoRaision liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli
456,9 milj. euroa (457,6 milj. euroa). Liikevoitto laski 10,7
milj. euroon (13,4 milj. euroa). IAS-perusteinen vaihto-omaisuuden
arvostusmuutos paransi liikevoittoa 1,2 milj. euroa, ja
margariinituotannon siirto Ruotsista Suomeen ja Puolaan puolestaan
heikensi sitä kertaluonteisesti 5,7 milj. euroa. Tuotanto siirtyy
vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä.

Elintarviketoimialan liikevaihto oli 265,3 milj. euroa (264,5
milj. euroa). Margariiniliiketoiminnan liikevaihto oli 160,6 milj.
euroa (162,6 milj. euroa), myllyliiketoiminnan 77,1 milj. euroa
(74,4 milj. euroa) ja ruokaperunaliiketoiminnan 25,0 milj. euroa
(26,6 milj. euroa). Elintarviketoimialan liikevoitto oli 0,1 milj.
euroa (4,4 milj. euroa). Margariiniliiketoiminnan tulosta
rasittivat edellä mainitut kertakulut. Sen sijaan
myllyliiketoiminnan liikevoitto kasvoi aiemmin tehtyjen
kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta.
Ruokaperunaliiketoiminnan liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla.

Elintarviketoimialan markkinaosuudet Suomen vähittäiskaupassa
kehittyivät suotuisasti hiutale-, jauho- ja pastatuoteryhmissä.
Margariinien ja pakasteperunoiden markkinaosuuksia sen sijaan
menetettiin hieman. Leipomo-, teollisuus- ja cateringsegmenteissä
Raision myynti oli kaikissa tuoteryhmissä edellisen vuoden
tasolla. Puolan markkinoilla margariinien myyntiä vaikeutti
kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja erittäin kova
hintakilpailu. Myös Ruotsin markkinoilla hintakilpailu oli kovaa
erityisesti private label -segmentissä, ja kaupan merkit
saavuttivatkin lisää markkinaosuutta.

Rehutoimialan liikevaihto oli 158,7 milj. euroa (161,4 milj.
euroa) ja liikevoitto 9,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa).
Teollisten rehujen kokonaisvolyymi kasvoi tasaisesti vuoden
aikana, vaikka lämmin kesä heikensikin kalanrehujen ja
turkiseläinten rehujen menekkiä. RavintoRaision rehutoimialan
markkinaosuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vienti
Venäjälle ja Baltian maihin vilkastui vuoden lopussa, vaikka
erityisesti Venäjän markkinoilla vallinnut kireä kilpailu ja
pyrkimykset elintarvike- ja rehutuotannon omavaraisuuden
nostamiseksi vaikeuttivat vientiä.

Mallastoimialan liikevaihto oli 30,2 milj. euroa (30,7 milj.
euroa). Liikevoitto, 2,5 milj. euroa (2,4 milj. euroa) oli viime
vuoden tasolla ja ennustettua parempi, koska mallasohran tuonti
jäi ennakoitua pienemmäksi. Lämmin kesä mallastoimialan markkina-
alueilla vauhditti oluen ja samalla maltaan kulutusta. Oluen
myynti nousi Suomessa 1,3 prosenttia ja päävientimaassa Venäjällä
lähes 15 prosenttia.

Viljatärkkelysliiketoiminnan liikevaihto oli 20,6 milj. euroa
(19,7 milj. euroa) ja liiketappio puolittui -1,0 milj. euroon 
(-2,1 milj. euroa). Paperiteollisuuden alhaiset käyntiasteet
heikensivät vehnätärkkelyksen menekkiä, ja tuotteille pyritäänkin
löytämään vaihtoehtoisia käyttökohteita.

Raisio Life Sciences

Kiinnostus kolesterolia alentavia terveysvaikutteisia
elintarvikkeita kohtaan kasvoi erityisesti Keski- ja Etelä-
Euroopan markkinoilla, vaikka Suomi edelleen onkin edelläkävijämaa
					5 (12)
terveysvaikutteisissa elintarvikkeissa. Benecol-ainesosaa,
stanoliesteriä, sisältävien tuotteiden tuotevalikoima kasvoi
useilla tuotteilla, ja tuotevalikoimaa laajennettiin myös
viljapohjaisiin tuotteisiin, kuten pastaan. Euroopan Unionin
elintarvikealan tiedekomitea hyväksyi lokakuussa 2002 steroli- ja
stanolipohjaisia tuotteita koskevan turvallisuusraportin, jonka
uskotaan mahdollistavan uusien lupien myöntämisen
lopputuotemarkkinoille. Regulatoriset lupaprosessit ovat eri
maissa kuitenkin pitkiä ja epäyhtenäisiä.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 30,3 milj.
euroon (23,8 milj. euroa). Stanoliesteriä myytiin uusille markkina-
alueille muun muassa Lähi-itään ja Keski-Euroopan maihin.

Raisio Life Sciencesin liiketulos oli voitollinen 0,5 milj. euroa
(-3,5 milj. euroa). Liiketulos kasvoi johtuen myynnin kasvusta ja
kustannustehokkuuden parantumisesta. IAS-perusteinen vaihto-
omaisuuden arvostusmuutos paransi liikevoittoa 0,2 milj. euroa.
Ainesosamyynti on saatu nostettua tasolle, jolla kannattava
liiketoiminta on mahdollista.

Raisio Yhtymä ja McNeil Nutritionals sopivat helmikuussa 2002
uusista Benecol-tuotteiden ja stanoliesterin markkinoinnillisista
vastuualueista. Aikaisemmissa sopimuksissa mainittujen alueiden
lisäksi Raisio Yhtymä voi myydä stanoliesteriä
elintarviketeollisuusyrityksille Saksassa, Italiassa, Espanjassa,
Portugalissa, Sveitsissä, Itävallassa ja Kreikassa. Raisio hankki
myös oikeuden myydä Benecol-elintarvikkeita kyseisillä
markkinoilla. McNeil kuitenkin säilytti yksinoikeutensa eräisiin
Benecol-erikoistuotteisiin. Lisäksi sopimus mahdollisti molemmat
osapuolet lisensioimaan ainesosan ja tuotemerkin kolmansille
osapuolille omilla maantieteellisillä vastuualueillaan. Espanjassa
ja Kreikassa viranomaisilta on saatu lupa markkinoida Benecol-
tuotteita, ja Benecol-jogurtti tuotiin Espanjan markkinoille
helmikuun 2003 alussa.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2002 olivat 20,3 milj.
euroa (18,3 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,2 %)
liikevaihdosta. Raisio Chemicals käytti tutkimus- ja
kehitystoimintaan 14,0 milj. euroa (11,7 milj. euroa), joka on
noin 3,8 prosenttia toimialaryhmän liikevaihdosta. Raisio
Chemicals saa myös teknologiatuottoja myymällä tutkimus-, analyysi-
ja koeajopalveluja asiakasteollisuudelle.

RavintoRaision tutkimus- ja kehitysmenot olivat 4,3 milj. euroa
(4,2 milj. euroa) eli noin 0,9 prosenttia toimialaryhmän
liikevaihdosta. Raisio Life Sciences -toimialaryhmä käytti
tutkimus- ja kehitystoimintaan 2,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa)
eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2002 olivat 81,0 milj. euroa
(29,0 milj. euroa) eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (3,5 %).
Raisio Chemicalsin osuus tästä oli 62,4 milj. euroa (16,2 milj.
euroa). Suurin investointi oli Latexia-yritysosto.
					6 (12)
RavintoRaision bruttoinvestoinnit olivat 13,8 milj. euroa (11,4
milj. euroa). Suurin investointi oli Karczewin margariinitehtaan
aikaisemmin vuokratun kiinteistön osto Puolassa. Raisio Life
Sciences -toimialaryhmän bruttoinvestoinnit olivat 3,5 milj. euroa
(0,6 milj. euroa).

RAHOITUS

Tilikauden rahoituskulut olivat 11,3 milj. euroa (1,3 %
liikevaihdosta) eli merkittävästi pienemmät kuin vuoden 2001
rahoituskulut, jotka olivat 16,7 milj. euroa (2,0 %
liikevaihdosta). Tämä johtui edellistä vuotta matalammasta
korkotasosta sekä pienemmästä lainamäärästä ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Toisella vuosipuoliskolla Latexia-yritysoston
myötä kasvanut lainamäärä nosti rahoituskuluja. Tilikaudelta
kirjattiin valuuttakurssivoittoja tämän erän vertailuvuonna oltua
tappiollinen.

Liiketoiminnan tuottama rahavirta oli 45,4 milj. euroa eli 9,0
milj. euroa edellisvuotta parempi. Investointeihin sitoutui varoja
selvästi edellisvuotta enemmän eli 64,9 milj. euroa (14,8 milj.
euroa), minkä jälkeen kassavirta ennen rahoitusta oli 19,5 milj.
euroa negatiivinen.

Konsernin vuonna 1998 solmima luottolimiittisopimus muodosti
edelleen keskeisen välineen maksuvalmiuden suunnittelussa ja
hoidossa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys johtuu pääosin tämän
instrumentin kasvaneesta käytöstä. Pitkäaikaisia luottoja
lyhennettiin 36,1 milj. eurolla ja nostettiin 11,8 milj. euron
arvosta. Edellämainitusta luottolimiittisopimuksesta nostettuna
ollut pääoma luetaan lyhytaikaisiin lainoihin, mikä on huomioitava
maksuvalmiutta kuvaavien tunnuslukujen arvioinnissa.

Konsernin korollinen nettovelka oli tilikauden päättyessä 281,4
milj. euroa (232,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste laski vuoden
lopussa 34,4 prosenttiin (38,1 %) ja velkaantumisaste nousi 109,4
prosenttiin (88,9 %). Muutokset johtuivat Latexia-yritysoston
rahoittamisesta.

Käyttöpääoman hallinta ja siihen sitoutuneiden varojen määrän
vähentäminen oli keskeinen tavoite vuonna 2002. Käyttöpääoman
määrää pystyttiinkin alentamaan useimmissa tulosyksiköissä.
Eräissä Raisio Chemicalsin ja RavintoRaision yksiköissä
aloitettiin liiketoiminnan kaikki toiminnot kattavat pääoman
käytön tehostamishankkeet. Vastaavia hankkeita on tarkoitus
käynnistää lisää vuonna 2003 eri yksiköissä ja vapauttaa edelleen
pääomaa liiketoiminnan muihin tarpeisiin.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Vuoden aikana konsernirakennetta selkiytettiin ja
kustannustehokkuutta parannettiin luopumalla joistakin
myyntiyhtiöistä ja lisäämällä konsernin omistusta osittain
omistetuissa yhtiöissä. Järjestelyillä ei ollut merkittäviä
taloudellisia vaikutuksia.

Raisio Yhtymä nosti omistusosuutensa Latexia S.A:ssa 50
prosentista 100 prosenttiin. Latexia-alakonserni on yhdistetty
kokonaisuudessaan konsernitilinpäätöksen lukuihin 1.8.2002 alkaen.
Yrityskaupan velaton arvo oli 75 miljoonaa euroa.
					7 (12)
Raisio Chemicals Oy ja Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd perustivat
huhtikuussa Kiinaan yhteisyrityksen, josta Raisio Chemicals sai
noin 5 miljoonan euron sijoituksella 70 prosentin omistusosuuden.
Yhtiöön siirtyi Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd:ltä sen
paperikemikaaliliiketoiminta, ja se aloitti uuden
paperikemikaalitehtaan rakentamisen Shanghain talousalueelle.

RavintoRaision yhtiöittäminen toteutettiin. Raisio Yhtymä Oyj
omistaa kokonaan Ravintoraisio Oy:n, joka toimii RavintoRaisio 
-alakonsernin emoyhtiönä.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ

Marraskuussa 2002 hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäseniksi
ministeri Christoffer Taxellin ja agronomi Jörgen Grandellin
1.1.2003 alkaen. Hallituksesta jäivät pois Kone Oyj:n CEO Antti
Herlin sekä yhtiöjärjestyksen ikäpykälän nojalla kunnallisneuvos
Kaj Lönnroth. Muut erovuoroiset hallituksen jäsenet, Matti
Linnainmaa ja Arimo Uusitalo, valittiin uudelleen hallitukseen.
Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin Jukka Lavi, Antti
Salminen ja Eero Nurminen. Hallitus valitsi vuoden 2003
ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajaksi edelleen
maanviljelysneuvos, agronomi Arimo Uusitalon.

Tilikaudella 2002 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Esa
Kailiala, KHT ja Pekka Pajamo, KHT. Tarjouskilpailun perusteella
yhtiökokous päätti, että tilikaudella 2003 varsinaisina
tilintarkastajina toimivat Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo,
KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.

Hallintojohtaja Kauko Mannerjärvi ja hankinta- ja
logistiikkajohtaja Anssi Aapola erosivat syksyllä omasta
pyynnöstään Raisio Yhtymän palveluksesta ja samalla Raisio Yhtymä
Oyj:n hallituksen varajäsenen tehtävistä. Mannerjärven vastuulla
olleet asiat siirrettiin syyskuussa talousjohtajana aloittaneen
Antti Salmisen organisaatioon ja uudeksi hankinta- ja
logistiikkajohtajaksi nimitettiin Raisio Yhtymän maatalousryhmän
johtajana toiminut Eero Nurminen.

Raisio Yhtymän palveluksessa 31.12.2002 oli 2 767 henkilöä (2
563). Vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 45 prosenttia (43 %)
henkilökunnasta. Raisio Chemicalsin palveluksessa oli 1 194
henkilöä, RavintoRaision 1 359 henkilöä ja Raisio Life Sciences -
toimialaryhmän palveluksessa 91 henkilöä vuoden lopussa.

TIETOJA OSAKKEISTA

Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin vuonna 2002
Helsingin Pörssissä 59,7 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli
75,9 milj. euroa ja keskikurssi 1,27 euroa. Viimeinen
kaupantekokurssi oli 1,07 euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden
alusta 14,1 prosenttia.
  
Kantaosakkeita vaihdettiin 312 tuhatta kappaletta. Vaihdon arvo
oli 0,5 milj. euroa ja keskikurssi 1,62 euroa. Viimeinen
kaupantekokurssi oli 1,42 euroa. K-osakkeen kurssi laski vuoden
alusta 9,0 prosenttia.
  					8 (12)
Yhtiöllä oli 31.12.2002 yhteensä 48 591 rekisteröityä osakasta.
Osakekannasta oli 7,6 prosenttia ulkomaalaisten omistuksessa.

Tudor Capital (U.K.) L.P. ilmoitti 11.1.2002, että sen konserniin
kuuluvien yhtiöiden ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Raisio
Yhtymä Oyj:n osakekannasta (V- ja K-osake) alitti 8.1.2002 viiden
prosentin rajan, minkä jälkeen omistus oli 3,19 prosenttia Raisio
Yhtymä Oyj:n osakekannasta.

Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 5.4.2002 myöntämää
valtuutusta osakepääoman korottamiseen.

VISIO JA STRATEGIA

Visionsa mukaan Raisio Yhtymä on Itämeren alueella toimiva
merkittävä elintarvike- ja rehualan yritys, joka kasvaa myös
kansainvälisesti johtavaksi life science -suuntautuneeksi kemian
alan yritykseksi valitsemillaan painopistealueilla.

Syksyllä 2001 linjattiin Raisio Yhtymän strategia. Liiketoimintaa
kehittämällä sekä investointien ja yritysostojen kautta haetaan
tulevina vuosina vahvaa kasvua ja kannattavuuden parantumista
kaikissa kolmessa toimialaryhmässä. Epävarmuus
maailmanpoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa sekä
paperiteollisuuden näkymissä rajoittavat kuitenkin aiemmin
ennakoitua kasvua ja pitkän aikavälin kasvutavoitteen tarkkaa
määrittelemistä. Kasvutavoitteiden toteutumisaikataulu venyneekin
suunniteltua pidemmäksi. Sen sijaan asetetut kannattavuus- ja
omavaraisuustavoitteet pysyvät muuttumattomina.

Strategiaprosessin yhteydessä käynnistettiin Raisio Yhtymän
arvojen määrittely. Arvoiksi kiteytyivät osaaminen, avoimuus,
vastuullisuus ja työnilo yhdessä. Tällä arvopohjalla Raisio Yhtymä
etenee perustavoitteidensa, hyvän kannattavuuden ja korkean
asiakastyytyväisyyden, saavuttamiseksi.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raisio Yhtymä myi 13.1.2003 joulukuussa tehdyn esisopimuksen
mukaisesti Carlshamn Mejeri AB:n jäätelöliiketoiminnan Åhus Glass
AB:lle (publ), joka kuuluu Ingman Foods Oy Ab:hen. Siirtyvän
liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2002 oli noin 15 miljoonaa
euroa. Jäätelötuotanto jatkuu rahtivalmistuksena Carlshamn
Mejerissä kesään asti.

Raisio Yhtymän marraskuussa aloittamat yt-neuvottelut konsernin
hallintotoimintojen tehostamiseksi saatiin päätökseen tammikuussa.
Konsernihallinnosta vähennettiin 26 tehtävää sisäisin
tehtäväsiirroin, eläkejärjestelyin ja irtisanomisten kautta.
Ulkoistamisselvityksiä eräistä konsernihallinnon tehtävistä
jatketaan edelleen.

Raisio Yhtymän hallintoneuvosto päätti 29.1.2003 pidetyssä
kokouksessaan vapauttaa agronomi, MBA Antti Haaviston Raisio
Yhtymän hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen hallitukseen ei
valittu uutta jäsentä.
					9 (12)
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Raisio Chemicalsin markkinatilanne on edelleen haasteellinen
erityisesti päämarkkina-alueella Euroopassa. Latexia-yritysosto ja
Kiinassa kesällä aloittava erikoiskemikaalitehdas mahdollistavat
kuitenkin Raisio Chemicalsin liikevaihdon selvän nousun.
Käynnistettyjen tehostamishankkeiden arvioidaan parantavan
kustannustehokkuutta loppuvuonna.

Jäätelöliiketoimintojen myynti pienentää RavintoRaision
liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa. Margariinituotannon
rationalisointi saatetaan loppuun vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana. Terveellisten, kasvipohjaisten elintarvikkeiden
tuotekehitykseen ja markkinointiin panostetaan edelleen.
Elintarviketoimialan tuloksen uskotaankin kehittyvän suotuisasti.
Kasviöljyn puristusmarginaalit ovat ennätysmäisen alhaisella
tasolla, minkä arvioidaan heikentävän hieman rehutoimialan
tulosta. Mallasohran heikko sato päättyneellä viljelykaudella
tulee alentamaan mallastoimialan tulosta.

Raisio Life Sciences –toimialaryhmän vahvan kasvun ennustetaan
jatkuvan. Uudet asiakkaat mahdollistavat terveysvaikutteisten
ainesosien myynnin uusiin maihin ja tuotesovelluksiin. Myös
tulosnäkymät ovat myönteiset. Diagnostiikkaliiketoiminnan
aloittamiseen tähtäävät neuvottelut jatkuvat.

Epävarman maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttama raaka-
ainehintojen nousu rasittaa erityisesti Raisio Chemicalsin
alkuvuoden tulosnäkymiä. Tästä syystä konsernin ensimmäisen
vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan vertailujaksoa
selvästi heikompi. Liikevaihdon odotetaan kasvavan Latexia-
yritysoston ja Raisio Life Sciencesin kasvun myötä. Käynnissä
olevat toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi ja käyttöpääoman
pienentämiseksi mahdollistavat Raisio Yhtymän kannattavuuden
paranemisen loppuvuonna.

Raisiossa 10. helmikuuta 2003

Raisio Yhtymä Oyj
Hallitus

KONSERIN TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)                   2002    2001

Liikevaihto                    843,1   822,9

 Liiketoiminnan tuotot ja kulut         -772,3   -752,5
 Poistot ja arvonalennukset            -50,1   -47,5
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta        -0,1    2,1

Liikevoitto                    20,6    25,0
 % liikevaihdosta                 2,4%    3,0%

 Rahoituserät                   -11,3   -16,7

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja         9,3    8,3
 % liikevaihdosta                 1,1%    1,0%
					10 (12)
 Satunnaiset erät                  0,0    0,0

Tulos ennen veroja                 9,3    8,3
 % liikevaihdosta                 1,1%    1,0%

 Tuloverot                     -2,9    -3,6
 Vähemmistöosuus tuloksesta            -0,9    1,9

Konsernin tulos tilikaudelta            5,4    6,6
 % liikevaihdosta                 0,6%    0,8%

KONSERIN TASE
(milj. euroa)                31.12.2002 31.12.2001

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet              85,5    76,1
 Aineelliset hyödykkeet              289,7   258,4
 Sijoitukset                    12,9    15,2

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus                 153,6   143,8
 Saamiset                     165,4   154,1
 Rahoitusarvopaperit                30,0    30,6
 Rahat ja pankkisaamiset              12,2    10,4

Vastaavaa                     749,4   688,5

 Osakepääoma                    27,8    27,8
 Muu oma pääoma                  205,7   212,0
 Vähemmistöosuus                  23,6    22,1
 Pitkäaikainen vieras pääoma           121,2   154,7
 Lyhytaikainen vieras pääoma           371,0   272,0

Vastattavaa                    749,4   688,5

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(milj. euroa)                31.12.2002 31.12.2001

Liiketoiminnan rahavirta              45,4    36,4
Investointien rahavirta              -64,9   -14,8
Rahoituksen rahavirta               19,8   -39,3
Kohdistamattomat erät                0,9    0,8
Likvidien varojen muutos              1,2   -16,9

Likvidit varat kauden alussa            41,0    57,9
Likvidit varat kauden lopussa           42,2    41,0

TUNNUSLUKUJA
                       31.12.2002 31.12.2001
Oman pääoman tuotto, %               2,4    1,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %            4,5    5,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa,milj. euroa  281    233
Quick ratio                     0,5    0,7
Current ratio                    0,9    1,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa          81,0    29,0
 % liikevaihdosta                  9,6    3,5
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa    20,3    18,3
 % liikevaihdosta                  2,4    2,2
Henkilöstö keskimäärin              2 654   2 684
Omavaraisuusaste, %                34,4    38,1
Velkaantumisaste, %                109,4    88,9
					11 (12)
Tulos/osake, euro                 0,03    0,04
Kassavirta/osake, euro               0,27    0,22
Oma pääoma/osake, euro               1,41    1,45
Osinko/osake, euroa*               0,020   0,017
Osinko/tulos, %*                  60,8    42,4
Efektiivinen osinkotuotto, %*
 Vaihto-osakkeet                  1,9    1,8
 Kantaosakkeet                   1,5    1,2
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet                129 761  129 575
 Kantaosakkeet                  35 388   35 574
 Yhteensä                    165 149  165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet                 138,8   120,7
 Kantaosakkeet                   50,2    51,0
 Yhteensä                     189,0   171,7

*Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)                31.12.2002 31.12.2001

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset         10,5    66,8
  Pantatut arvopaperit               0,0    0,0
  Annetut yrityskiinnitykset           22,8    55,7

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat       4,5    3,6
  Myöhemmin maksettavat              6,2    6,9
 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset                    67,5    6,0
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta     14,4    14,1
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
  Takaukset                    0,0    10,1
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset                    0,2    3,6
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo         -0,3    0,4
  Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo     11,6    17,5
  Sähkötermiinit: käypä arvo            0,0    0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo        0,5    0,0
  Valuuttatermiinit: käypä arvo          0,4    -0,5
  Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo      26,7    32,0
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo        -1,5    0,0
  Koronvaihtosopimukset: kohde-etuuden arvo    80,0    60,0

KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN
(milj. euroa)                   2002    2001

Raisio Chemicals                 370,1   354,6
RavintoRaisio                   456,9   457,6
Raisio Life Sciences                30,3    23,8
Muut toiminnot                   1,6    1,4
Toimialaryhmien väliset              -15,8   -14,6
					12(12)
Liikevaihto yhteensä               843,1   822,9

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)
                   2002  % lv.   2001  % lv.

Suomi                401,4  47,6  393,1  47,8
Skandinavia             77,3   9,2   75,2   9,1
Eurooppa (pl Suomi ja Skandinavia) 258,3  30,6  260,3  31,6
Amerikka               52,6   6,2   52,4   6,4
Aasia                52,0   6,2   36,7   4,5
Muut                 1,6   0,2   5,1   0,7

Yhteensä              843,1  100,0  822,9  100,0

KONSERNIN LIIKEVOITTO TOIMIALARYHMITTÄIN
(milj.euroa)                    2002    2001

Raisio Chemicals                  10,7    19,3
RavintoRaisio                   10,7    13,4
Raisio Life Sciences                0,5    -3,5
Muut toiminnot                   -1,3    -4,2

Liikevoitto yhteensä                20,6    25,0

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(milj.euroa)              2001          2002
           1-3  4-6  7-9 10-12  1-3  4-6  7-910-12
Konsernin liikevaihto

Raisio Chemicals   88,6 88,5 90,1 87,4 86,3 85,8 95,6102,4
RavintoRaisio    101,5 118,0 119,4 118,8 106,1 115,5 117,9117,3
Raisio Life Sciences 5,8  5,2  5,6  7,2  6,2  7,1  7,6 9,3
Muut toiminnot    0,4  0,8  0,2  0,2  0,4  0,9  0,2 0,1
Toimialaryhmien väliset
           -3,6 -3,2 -3,8 -4,0 -4,1 -3,8 -4,0 -4,0

Liikevaihto yhteensä192,7 209,2 211,5 209,5 194,9 205,5 217,5225,2

Konsernin liikevoitto

Raisio Chemicals   2,8  2,8  4,5  9,2  3,8  2,1  2,3 2,5
RavintoRaisio     0,8  4,9  4,8  3,0  3,9  3,1  5,5 -1,8
Raisio Life Sciences -1,7 -0,6 -1,2  0,0 -0,1  0,0  0,4 0,2
Muut toiminnot    -1,0  0,0 -1,7 -1,5 -0,2 -0,2 -0,5 -0,4

Liikevoitto yhteensä 0,9  7,0  6,4 10,7  7,5  5,0  7,6 0,6
 Rahoituserät    -5,6 -4,7 -3,2 -3,1 -2,9 -0,3 -4,0 -4,2
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja      -4,7  2,3  3,1  7,6  4,6  4,7  3,6 -3,6
 Satunnaiset erät   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0
Tulos ennen veroja  -4,7  2,3  3,1  7,6  4,6  4,7  3,6 -3,6
 Tuloverot      0,3 -1,1 -1,4 -1,4 -2,4 -1,9 -1,1 2,5
 Vähemmistöosuus tuloksesta
           0,0 -0,1 -0,8  2,8  0,2 -0,2 -0,4 -0,5
Konsernin tulos tilikaudelta
           -4,4  1,2  0,9  8,9  2,3  2,6  2,1 -1,6

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa