TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

Raisio Yhtymä Oyj    Pörssitiedote
    10.2.2004 klo 12.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

Tulos jäi heikoksi, kassavirta parani merkittävästi

· Liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2003 ja oli
 860,5 milj. euroa (843,1 milj. euroa vuonna 2002). Liikevoitto
 kertaluonteisista eristä puhdistettuna oli 1,2 milj. euroa (23,1
 milj. euroa). Raportoitu liiketulos oli -14,3 milj. euroa (20,6
 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -27,2 milj. euroa (9,3 milj.
 euroa).
· Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (0,03 euroa).
 Hallitus esittää maksettavaksi osinkoa 0,01 euroa osakkeelta (0,02
 euroa).
· Liiketoiminnan tuottama kassavirta parani merkittävästi
 ja oli 77,0 milj. euroa (45,4 milj. euroa). Investointeihin
 sitoutui 62,2 milj. euroa (64,9 milj. euroa). Käyttöpääoma pieneni
 50,7 milj. eurolla 110,4 milj. euroon. Omavaraisuusaste oli
 32,2 prosenttia 31.12.2003 (34,4 %).
· Vuoden 2004 tuloksen odotetaan kääntyvän voitolliseksi ja
 paranevan kaikissa kolmessa toimialaryhmässä. Myönteinen
 tuloskehitys ja pääomien tiukka hallinta mahdollistavat
 vakavaraisuuden paranemisen.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Raisio Yhtymän liikevaihto oli
216,1 milj. euroa (225,2 milj. euroa) ja liiketulos -7,1 milj.
euroa (0,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -10,8 milj. euroa
(-3,6 milj. euroa) ja liiketoiminnan kassavirta 41,5 milj. euroa
(15,8 milj. euroa). Kertaluonteisista eristä puhdistettu
liiketulos oli 4,4 milj. euroa (6,1 milj. euroa).

Raisio Chemicalsin liikevaihto nousi hieman vertailukautta
korkeammaksi ja oli 104,3 milj. euroa (102,4 milj. euroa).
Liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Liikevoittoa
paransi erityisesti lateksiliiketoiminnan hyvä kehitys. Raisio
Chemicalsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 5,6 milj.
euroon (2,2 milj. euroa).

RavintoRaision liikevaihto pieneni 104,4 milj. euroon (117,5 milj.
euroa). Elintarvikemyynti jäi vertailukautta heikommaksi, mutta
rehutoimialan liikevaihto kasvoi. Liiketulos oli -9,2 milj. euroa
(-1,6 milj. euroa). Rehutoimialan tulos oli lähes vertailukauden
tasolla, mutta muiden RavintoRaision toimialojen tulos heikkeni.
RavintoRaision liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli
-1,1 milj. euroa (4,1 milj. euroa).

Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi 11,0 milj. euroon
(9,3 milj. euroa). Nousu johtui elintarvikediagnostiikkaliiketoiminnan 
ostosta keväällä 2003. Raisio Life Sciencesin liiketulos oli -0,2 milj. 
euroa (0,2 milj. euroa). Ainesosaliiketoiminnan tulos parani hieman 
vertailukauteen nähden.

Pääjohtaja Rabbe Klemets:

"Raisio Yhtymän liikevaihto jäi neljännellä vuosineljänneksellä
vertailukautta pienemmäksi. Raisio Chemicalsin hyvä vire kuitenkin
jatkui erityisesti lateksiliiketoiminnassa. Myös RavintoRaision
rehutoimialan liikevaihto kasvoi. Vuositasolla tarkasteltunakin
Raisio Chemicals ja rehutoimiala olivat konsernin vahvimmat osat
niin kasvu- kuin kannattavuusmielessä.

Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli merkittävistä
kertakulukirjauksista johtuen erittäin heikko. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 4,4 milj. euroa, mutta alaskirjaukset ja
tehostamisohjelmien aiheuttamat kertakulut veivät viimeisen
neljänneksen liiketuloksen -7,1 miljoonaa tappiolle. Läpiviedyt
mittavat toiminnan tehostamisohjelmat RavintoRaisiossa ja Raisio
Chemicalsissa luovat kuitenkin hyvät edellytykset kannattavuuden
paranemiselle vuonna 2004.

Tehostamisohjelmiin sisältyvät käyttöpääoman pienentämisprojektit
etenivät suunnitellusti myös viimeisellä vuosineljänneksellä ja
kassavirta parani merkittävästi vertailukauteen nähden. Vuoden
2003 aikana pystyttiin käyttöpääomaa vapauttamaan yli 30
prosenttia. Yli 50 miljoonan euron käyttöpääoman pieneneminen
mahdollisti sen, että kassavirtaa kertyi tappiollisesta tuloksesta
ja merkittävistä investoinneista huolimatta lähes 15 miljoonaa
euroa.

Raisio Yhtymän vuonna 2001 valmistuneen strategian toteuttaminen
on osoittautunut ennakoituakin haasteellisemmaksi. Vuonna 2003
uudet päänavaukset kasvumarkkinoille - Kiinaan paperikemikaaleihin
ja eurooppalaiseen elintarvikediagnostiikkaan sekä margariini-
tuotantoon Venäjälle - ovat merkittäviä strategisia askeleita.
Myös muutamissa ydinliiketoimintojen ulkopuolisissa, kuten jäätelö-
ja BioSafe-voiteluöljyliiketoimintojen, divestoinneissa
onnistuttiin. Paperiteollisuudessa jatkunut matalasuhdanne,
margariinituotannon rationalisoinnin pitkittyminen ja
funktionaalisten elintarvikkeiden viranomaiskäsittelyjen hitaus
ovat kuitenkin heikentäneet kasvua ja tuloskehitystä ja vieneet
näin pohjaa tulevilta panostuksilta.

Olemme alkuvuonna 2004 käynnistäneet konsernin strategiaa ja
rakennejärjestelyvaihtoehtoja koskevan selvittelytyön. Keskeisenä
tavoitteena on toiminnan nykyistä selkeämpi keskittyminen ja
Raisio Yhtymän kehittäminen edelleen hyvinvoinnin erityisosaajana.
Raisio Chemicalsin eriyttämistä suunnitellaan ja myyntiin
tähtäävät keskustelut on aloitettu eräiden kemian alan yritysten
kanssa. Lopullisten päätösten arvioidaan ajoittuvan vuoden 2004
toiselle tai kolmannelle vuosineljännekselle."

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
pääjohtaja Rabbe Klemets, p. (02) 443 2220 tai 0400 821 614
talousjohtaja Antti Salminen, p. (02) 443 2460 tai 040 535 1216
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa, p. (02) 443
2240 tai 050 590 9398

Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään 10.2.2004 klo
14.00 (puh. (09) 8248 3177 ja PIN-koodi 8872) ja lehdistötilaisuus
10.2.2004 klo 15.00 Raisio Yhtymän pääkonttorissa Raisiossa
(osoite Raisionkaari 55).

Raisio Yhtymän vuosikertomus julkaistaan viikolla 12 ja
varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2004 Turussa.
Vuoden 2004 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 4.5.2004,
tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 30.7.2004 ja tammi-syyskuun
osavuosikatsaus 4.11.2004.

Katsaus on tilintarkastamaton.

Liitteet:
Hallituksen toimintakertomus
Tilinpäätöstaulukot


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuoden 2002 kertomuksessa arvioitiin Raisio Yhtymän liikevaihdon
ja tuloksen kasvavan vuonna 2003. Liikevaihdon osalta kasvua
syntyikin erityisesti Raisio Chemicalsissa, mutta kannattavuus-
kehitys oli selvästi arvioitua heikompi. Käyttöpääoman
pienentämisessä sen sijaan onnistuttiin jopa ennustettua paremmin.

Vuoden 2003 keskeiseksi teemaksi nousi toiminnan tehostaminen.
Sekä Raisio Chemicalsissa että RavintoRaisiossa käytiin läpi
mittavat tehostamisohjelmat, joiden tulosvaikutukset alkavat näkyä
vuodesta 2004 eteenpäin. Osana toimintojen uudelleenjärjestelyjä
konsernin eri yksiköistä vähenee noin 420 työpaikkaa vuosien
2003-2004 aikana.

Hidas orgaaninen kasvu on vaikeuttanut vuonna 2001 laaditun
kasvustrategian toteuttamista. Tämän johdosta hallitus on
arvioinut syksyn 2003 aikana uudelleen visiota ja strategiaa ja
päättänyt selvittää konsernin rakennejärjestelyvaihtoehdot mukaan
lukien irrottautumisen Raisio Chemicalsista. Keskustelut eräiden
kansainvälisten kemian alan yritysten kanssa on jo aloitettu. Myös

mahdollisuudet Raisio Chemicalsin pörssilistautumiseen
selvitetään.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto vuonna 2003 kasvoi 2,1 prosenttia ja oli
860,5 milj. euroa (843,1 milj. euroa). Raisio Chemicalsin ja
Raisio Life Sciencesin liikevaihdot kasvoivat pääosin
yritysostojen seurauksena, RavintoRaision liikevaihto sen sijaan
pieneni.

Valuuttakurssien muutokset pienensivät liikevaihtoa. Vuoden 2002
keskikursseilla laskettuna konsernin liikevaihto olisi ollut
25 milj. euroa korkeampi.
Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 52,1 prosenttia
(52,5 %) eli 448,6 milj. euroa (442,7 milj. euroa).

TULOS JA OSINKOEHDOTUS

Konsernin liikevoitto vuonna 2003 ilman kertaluonteisia eriä oli
1,2 milj. euroa (23,1 milj. euroa). Kertakulut syntyivät eräiden
ei-tuotannollisessa käytössä olevien kiinteistöjen tasearvojen
alaskirjauksista, Raisio Chemicalsin ja RavintoRaision tehostamis-
ohjelmista sekä viljatärkkelysliiketoiminnan
lopettamispäätöksestä. Raportoitu liiketulos oli -14,3 milj. euroa
(20,6 milj. euroa). Liiketulos heikkeni kaikissa toimialaryhmissä.
Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut merkittävää tulosvaikutusta
konsernitasolla.

Kertaluonteiset erät
              2003            2002
       Tuotot     Kulut      Tuotot  Kulut
Raisio    0,8 milj. e  8,9 milj. e   1,8    -
Chemicals   BioSafe-    tehostamiskulut milj. e
       myyntivoitto  0,5 milj. e   IFRS-
               käyttöomaisuuden korjaus*
               alaskirjaukset
RavintoRaisio 1,2 milj. e  3,7 milj. e   1,2    5,7 milj. e
       jäätelöliike- tehostamiskulut milj. e. margariini-
       toiminnan   4,4 milj. e   IFRS-   tuotannon
       myyntivoitto  käyttöomaisuuden korjaus* siirto
               alaskirjaukset
Raisio Life  -       -        0,2    -
Sciences                   milj. e
                       IFRS-
                       korjaus*
Yhteensä   2,0 milj. e  17,5 milj. e   3,2    5,7 milj. e
                       milj. e
*siirtyminen IFRS-perusteiseen vaihto-omaisuuden arvostukseen

Konsernin tulos ennen veroja oli -27,2 milj. euroa (9,3 milj.
euroa). Nettorahoituskulut olivat 12,9 milj. euroa (11,3 milj.
euroa). Vertailukautta korkeampi keskimääräinen lainamäärä lisäsi
korkokuluja, minkä lisäksi valuuttakurssivoitot olivat
vertailukautta pienemmät. Laskennallisen verosaamisen
kirjaamisessa on noudatettu varovaisuuden periaatetta. Nettotulos
verojen jälkeen oli -26,7 milj. euroa (5,4 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (0,03 euroa). Vuodelta 2003
hallitus esittää maksettavaksi osinkoa 0,01 euroa osakkeelta
(0,02 euroa).

TOIMIALARYHMÄT

Raisio Chemicals

Maailmantalous piristyi alkuvuoden kriisien jälkeen. Paperin
kulutuksen arvioidaan kasvaneen 2-3 prosenttia vuoden 2003 aikana.
Kulutuksen kasvu oli suurinta Aasiassa ja itäisessä Euroopassa.

Paperintuotantomäärät kasvoivat Länsi-Euroopassa merkittävästi
vahvan vientikehityksen johdosta. Graafisten paperien valmistus
kasvoi yli 4 prosenttia ja niiden joukossa päällystettyjen
paperien valmistus noin 7 prosenttia.

Näin ollen lateksisideaineiden kysyntä voimistui.
Erikoiskemikaalien kysyntä Pohjois-Amerikan ja Euroopan
markkinoilla pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi
merkittävästi Aasiassa. Epäsuosiolliset sääolosuhteet Keski- ja
Etelä-Euroopassa sekä Suomessa pienensivät vilja- ja perunasatoja
ja nostivat tärkkelyssideaineiden raaka-ainehintoja merkittävästi.
Tärkkelyssideaineiden hintoihin kohdistuu tästä syystä merkittäviä
nostopaineita vuonna 2004.

Raisio Chemicalsin liikevaihto kasvoi 14,1 prosenttia ja oli 422,3
milj. euroa (370,1 milj. euroa). Kasvu johtui lähinnä elokuussa
2002 tehdystä Latexia-yritysostosta ja lateksisideaineiden
kasvaneesta myynnistä. Sen sijaan tärkkelyssideaineiden myynti
pieneni johtuen muun muassa Saksan myyntiyhtiön toiminnan
lopettamisesta vuoden 2002 kesällä. Heikentynyt dollari oli
merkittävin syy erikoiskemikaaliliikevaihdon pienenemiseen.

Raisio Chemicalsin liikevaihto toimialoittain, milj. euroa
                 2003       2002
Lateksit             207,7       127,7
Erikoiskemikaalit         125,0       135,8
Tärkkelykset           89,6       106,6
Yhteensä             422,3       370,1

Raisio Chemicalsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5
milj. euroa (8,9 milj. euroa). Keväällä 2003 käynnistetyt,
kertakuluja aiheuttaneet tehostamistoimenpiteet alkoivat vaikuttaa
positiivisesti loppuvuoden aikana. Toiminnan tehostamisohjelmalla
tavoitellaan 15 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä.
Kustannussäästöjen vaikutus koko painollaan kohdistuu vuoteen 2004
ja siitä eteenpäin.

Raportoitu liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (10,7 milj. euroa).
Lateksiliiketoiminnan kannattavuutta paransivat uudet asiakkaat ja
Latexia-kokonaisuuden onnistunut integroiminen Raisio
Chemicalsiin. Kilpailutilanteen koveneminen heikensi tärkkelys- ja
erikoiskemikaaliliiketoimintojen kannattavuutta.

Tuotantokapasiteetiltaan 100 000 tonnin lateksitehdas käynnistyy
Kiinassa Zhenjiangin alueella vuoden 2004 alkupuolella. Samaan
aikaan myös Raision valmistamien erikoiskemikaalien tuotanto-
kapasiteetti Kiinassa kasvaa, kun erikoiskemikaaleja valmistava
tehdas käynnistyy Suzhoun alueella.

Raisio Chemicalsin yhdessä Hansaprintin, Omyan, Metso Paperin ja
Flint-Schmidt Finlandin kanssa omistama koepainolaitos Future
Printing Center aloitti toimintansa Raisiossa vuoden 2004 alussa.
Alueella sijaitsee myös koepäällystyslaitos CTC ja Raisio
Chemicalsin muita tutkimuskeskuksia. Yhdessä ne muodostavat
ainutlaatuisen paperin testaus- ja kehityspalvelun, joka kattaa
paperinvalmistuksen vaiheet pohjapaperista valmiiseen painettuun
ja jälkikäsiteltyyn painotuotteeseen. Kehityskeskukset
mahdollistavat entistä monipuolisemman yhteistyön
paperikemikaalien kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Raisio Chemicals myi liikevaihdoltaan noin 3 miljoonan euron
voiteluöljyliiketoiminnan ruotsalaiselle Binol AB:lle joulukuun
lopussa. Raisio Chemicals jatkoi näin ydinliiketoimintoihin
kuulumattomien tuotteiden karsimista ja keskittyy
paperikemikaaleihin eli latekseihin, erikoiskemikaaleihin ja
tärkkelyssideaineisiin.

RavintoRaisio

Euroopan Unionin laajeneminen antaa RavintoRaisiolle hyvät
toimintamahdollisuudet uusilla markkinoilla. Puolan tuleva EU-
jäsenyys avaa Raisio Polska Foodsille uusia mahdollisuuksia
unionin sisämarkkinoilla. EU:n itälaajeneminen voi toisaalta
lisätä elintarvikkeiden ja rehujen tuontia sekä kiristää kilpailua
entisestään erityisesti vähittäiskauppasektorilla Suomessa. Myös
EU:n maatalouspoliittiset ja kansalliset päätökset viljelyn ja
kotieläintalouden tukemisesta vaikuttavat RavintoRaision
liiketoimintaan.

Ihmisten kiinnostus ravinnon ja terveyden väliseen yhteyteen ja
väestön ikääntyminen muodostavat hyvän pohjan terveysvaikutteisten
ja terveellisten elintarvikkeiden kehittämiselle. Myös helppo-
käyttöisten elintarvikkeiden kysyntä on kasvussa. Venäjä ja
Itämeren alue nähdään tulevaisuuden kasvumarkkinana, johon
RavintoRaisio on panostanut investoimalla ja verkostoitumalla.

Tilakoon kasvu, tuotannon tehostaminen ja työnsäästö ovat
lisänneet teollisten korkealaatuisten rehujen käyttöä tasaisesti
viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa. Parina viime vuotena
kasvua on ollut erityisesti lihasiipikarjan- ja sianrehuissa.
Vuonna 2003 onnistuttiin lyömään tuotantoennätykset sekä Raision
että Anjalankosken rehutehtailla.

Kilpailutilanne mallasmarkkinoilla kiristyi 2003 alkupuolella
oluen kulutuksen vähennyttyä Euroopassa. Suomessa oluen
kokonaismyynti jäi edellisestä vuodesta noin kolme prosenttia.
Venäjällä oluen kulutus sen sijaan kasvoi noin seitsemän
prosenttia edellisestä vuodesta.

RavintoRaision liikevaihto pieneni ja oli 417,9 milj. euroa
(458,5 milj. euroa). Liikevaihdon pienenemiseen vaikuttivat muun
muassa jäätelö-, mantelimassa- ja teollisuusmargariiniliike-
toimintojen myynti sekä margariinituotannon keskittämisestä ja
työrauhaongelmista aiheutuneet tuotantovaikeudet.

RavintoRaision liikevaihto toimialoittain ja liiketoiminnoittain
milj. euroa
                 2003       2002
Elintarvike            232,2       266,9*
  Margariini           130,8       160,6
  Mylly             75,3       77,1
  Ruokaperuna          21,2       25,0
  Muut              14,4       11,1*
  Toimialan sisäinen myynti   -9,5       -6,9
                           
Rehu               163,8       159,4
Mallas              26,4       30,2
Viljatärkkelys          15,0       20,6
Sisäinen myynti          -19,5       -18,6
Yhteensä             417,9       458,5
*Luvut on muutettu vastaamaan nykyistä organisaatiorakennetta.

RavintoRaision liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -4,8
milj. euroa (15,5 milj. euroa). RavintoRaisio käynnisti syksyllä
2003 toiminnan tehostamisohjelman, jonka seurauksena toimintoja
organisoitiin uudelleen ja viljatärkkelysliiketoiminta päätettiin
lopettaa. Tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertakulut nousivat
8,1 milj. euroon. Raportoitu liiketulos laski selvästi ja oli
-11,7 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Kaikkien RavintoRaision
toimialojen tulokset heikkenivät.

RavintoRaisio vahvisti asemiaan Venäjällä ostamalla huhtikuussa
2003 meijerikiinteistön Istrasta, läheltä Moskovaa.
Margariinituotanto Istrassa alkoi vuoden 2004 alussa. Vihantiin
valmistuu vuoden 2004 aikana uusi tuotantolinja, joka parantaa
ruokaperunaliiketoiminnan kilpailukykyä. RavintoRaisio tiivistää
yhteistyötään ruotsalaisen elintarvikekonserni Cerealian kanssa.
Cerealia Foodsin myyntiorganisaatio hoitaa Raision margariinien ja
Beneviva-tuoteperheen myynnin vähittäiskaupoille ja
suurtalouksille Ruotsissa vuoden 2004 alusta lähtien. Vastaavasti
RavintoRaisio hoitaa Cerealian aiempaa laajemman tuotevalikoiman
myynnin Suomessa toukokuusta 2004 alkaen. Yhteistyön laajentaminen
Baltiaan on työn alla.

Raisio Life Sciences

Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinoiden kehittymistä
ovat rajoittaneet hitaat ja epäyhtenäiset lupaprosessit eri
maissa. Raisio Life Sciences onnistui kuitenkin saamaan yhdessä
eurooppalaisten asiakkaidensa kanssa viranomaisluvat, jotka
mahdollistivat 13 uuden tuotteen lanseerauksen eri puolilla
Eurooppaa vuoden 2003 loppupuolella. Euroopan Unionin tasolla
tehtyjen päätösten takia lupakäytäntöjen uskotaan kuitenkin
yhtenäistyvän vuoden 2004 aikana ja edesauttavan tuotevalikoiman
ja markkina-alueen laajentamista. Kiinnostus terveysvaikutteisiin
elintarvikkeisiin on kasvanut merkittävästi etenkin Keski- ja
Etelä-Euroopassa.

Raisio Life Sciences osti keväällä 2003 ruotsalaisen elintarvike-
diagnostiikkayritys Diffchamb AB:n. Elintarvikediagnostiikan
liiketoimintaympäristössä tehtiin vuonna 2003 useita muitakin
yrityskauppoja. Markkinoilla on selvästi tapahtumassa
keskittymistä, jonka myötä pienistä yrityksistä voi lyhyellä
aikavälillä muodostua merkittäviä toimijoita alalla.
Elintarvikediagnostiikan arvioidaan kasvavan vuosittain 10-20
prosenttia, sillä ruuan puhtaus ja turvallisuus koetaan entistä
tärkeämmäksi muun muassa BSE-taudin, hormonijäämien, salmonellan
ja listerian esiintymisen takia. Suunta on selvästi kohti
nopeampia ja helppokäyttöisempiä testausmenetelmiä.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto kasvoi 12,4 prosenttia ja oli
34,0 milj. euroa (30,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtuu
diagnostiikkaliiketoiminnan ostosta. Ainesosamyynnin kasvua
rajoitti uusien lanseerausten painottuminen vasta vuoden lopulle
ja diagnostiikkamyyntiin vaikutti tuotevalikoiman karsiminen
alhaisen marginaalin välitystuotteista.

Raisio Life Sciencesin liikevaihto toimialoittain, milj. euroa
                 2003        2002
Ainesosat             27,0        30,3
Diagnostiikka           7,0        -
Yhteensä             34,0        30,3

Raisio Life Sciencesin liiketulos oli -5,4 milj. euroa (0,5 milj.
euroa). Voimakkaat markkinointipanostukset heikensivät
kannattavuutta ainesosatoimialalla. Diagnostiikkatoimialan tulosta
rasittivat muun muassa haltuunottokustannukset ja liikearvopoisto.
Osana haltuunottoprosessia diagnostiikkaliiketoimintaa
tehostettiin muun muassa sulkemalla Englannin myyntitoimisto ja
järjestelemällä toimintoja uudelleen Italiassa.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2003 olivat 21,1 milj.
euroa (20,3 milj. euroa) eli 2,5 prosenttia (2,4 %)
liikevaihdosta. Raisio Chemicals käytti tutkimus- ja
kehitystoimintaan 14,6 milj. euroa (14,0 milj. euroa), joka on 3,5
prosenttia toimialaryhmän liikevaihdosta. Raisio Chemicals sai
myös teknologiatuottoja myymällä tutkimus-, analyysi- ja
koeajopalveluja asiakasteollisuudelle. Raisio Chemicalsin
merkittävimmät tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat
koepainolaitos Future Printing Centerin rakentaminen ja
ainutlaatuisen, uuden teknologian Optiload Twinline -
monitelakalanterin hankkiminen koepäällystyslaitos CTC:lle.

RavintoRaision tutkimus- ja kehitysmenot olivat 4,4 milj. euroa
(4,3 milj. euroa) eli noin 1,1 prosenttia toimialaryhmän
liikevaihdosta. Raisio Life Sciences käytti tutkimus- ja
kehitystoimintaan 2,1 milj. euroa (2,0 milj. euroa) eli 6,2
prosenttia toimialaryhmän liikevaihdosta.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2003 olivat 63,7 milj. euroa
(81,0 milj. euroa) eli 7,4 prosenttia liikevaihdosta (9,6 %).
Raisio Chemicalsin osuus tästä oli 30,3 milj. euroa (62,4 milj.
euroa). Suurimmat investoinnit olivat Kiinaan valmistuneet lateksi-
ja erikoiskemikaalitehtaat.

RavintoRaision bruttoinvestoinnit olivat 12,3 milj. euroa
(13,8 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit liittyivät
margariinituotannon aloittamiseen Venäjällä ja rehutoimialan
tuotantokapasiteetin kehittämiseen. Raisio Life Sciencesin
bruttoinvestoinnit olivat 19,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa).
Suurin investointi oli elintarvikediagnostiikkayhtiö Diffchambin
osakkeiden osto.

RAHOITUS

Tilikauden nettorahoituskulut olivat 12,9 milj. euroa
(11,3 milj. euroa). Merkittävimmät syyt rahoituskulujen kasvuun
olivat vertailuvuotta suurempi keskimääräinen lainamäärä sekä
valuuttakurssivoittojen ja rahoitustuottojen väheneminen.

Liiketoiminnan tuottama kassavirta oli 77,0 milj. euroa
(45,4 milj. euroa) eli 31,6 milj. euroa parempi kuin vuonna 2002.
Investointeihin sitoutui 62,2 milj. euroa (64,9 milj. euroa).

Raision vuonna 1998 solmima syndikoitu luottolimiittisopimus
muodosti edelleen keskeisen välineen maksuvalmiuden suunnittelussa
ja hoidossa, mutta sen rinnalle otettiin kesäkuussa 2003 käyttöön
kotimainen enimmäismäärältään 90 milj. euron
yritystodistusohjelma.

Konsernin syndikoidun luoton kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden
2003 alussa kuvaamaan paremmin luoton ehtoja kirjaamalla nostettu
lainamäärä (154 milj. USD 31.12.2003) pitkäaikaiseen vieraaseen
pääomaan. Luottolimiitin (190 milj. USD) keskeinen ehto on
vähintään 30 prosentin omavaraisuusaste.

Konsernin korollinen nettovelka oli tilikauden päättyessä
277,8 milj. euroa (281,4 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli vuoden
lopussa 32,2 prosenttia (34,4 %) ja velkaantumisaste 127,9
prosenttia (109,4 %).

Pääoman käytön tehostaminen eteni hyvin, ja käyttöpääoman määrää
kyettiin alentamaan 50,7 milj. eurolla. Käyttöpääoma oli 110,4
milj. euroa vuoden lopussa. Varastoihin sitoutuneiden varojen
määrä laski 35,9 milj. euroa muun muassa ostopolitiikassa
toteutettujen muutosten ansiosta. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä aloitettu saamisten myynti vapautti noin 25 milj.
euroa myyntisaamisista, joiden määrä aleni yhteensä 27,9 milj.
euroa vuoden 2003 aikana.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ

Raisio Yhtymän hallituksessa toimivat vuoden 2003 aikana Jörgen
Grandell, Antti Haavisto, Jaakko Ihamuotila, Rabbe Klemets, Matti
Linnainmaa, Kaarlo Pettilä, Christoffer Taxell ja Arimo Uusitalo.
Raisio Yhtymän hallintoneuvosto vapautti Antti Haaviston Raisio
Yhtymän hallituksen jäsenyydestä tammikuussa 2003.

Raisio Yhtymän hallintoneuvosto valitsi marraskuussa Erkki
Haaviston Raisio Yhtymän hallituksen jäseneksi kaudeksi 2004-2005.
Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan
hallituksessa myös kaudella 2004-2005. Hallitus valitsi vuoden
2004 ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajaksi edelleen Arimo
Uusitalon ja varapuheenjohtajaksi Matti Linnainmaan.

Hallituksen uusiksi varajäseniksi valittiin Mikko Korttila, Olavi
Kuusela ja Jari Lehmusvaara sekä erovuoroisista jatkamaan Antti
Salminen. Jukka Lavin toimikausi varajäsenenä jatkuu vuonna 2004.

RavintoRaision toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.9.2003 alkaen
Olavi Kuusela. Hänen edeltäjänsä Urpo Pirilä irtisanoutui
syyskuussa 2003 Raisio Yhtymän palveluksesta ja erosi samalla
Raisio Yhtymän hallituksen varajäsenen tehtävästä. Raisio Yhtymän
henkilöstöjohtajaksi nimitettiin 1.9.2003 alkaen Merja Lumme.

Raisio Yhtymän johtoryhmän muodostavat pääjohtaja Rabbe Klemets,
Raisio Chemicalsin johtaja Jari Lehmusvaara, RavintoRaision
johtaja Olavi Kuusela, Raisio Life Sciencesin johtaja Jukka Lavi,
talousjohtaja Antti Salminen, henkilöstöjohtaja Merja Lumme,
lakiasiainjohtaja Mikko Korttila sekä viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa.

Raisio Yhtymän palveluksessa 31.12.2003 oli 2 735 henkilöä
(2 767 henkilöä). Vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 45
prosenttia (45 %) henkilökunnasta. Vuoden lopussa Raisio
Chemicalsin palveluksessa oli 1 151 henkilöä, RavintoRaision 1 312
henkilöä ja Raisio Life Sciencesin 199 henkilöä.

Henkilöstömäärää lisäsivät Diffchambin osto sekä Raisio
Chemicalsin liiketoimintojen kasvu Kiinassa. Tehostamisohjelmat ja
margariinituotannon lopettaminen Ruotsissa taas pienensivät
henkilöstön määrää.

TIETOJA OSAKKEISTA

Raisio Yhtymän vaihto-osakkeita vaihdettiin vuonna 2003 Helsingin
Pörssissä 45,7 milj. kappaletta. Vaihdon arvo oli 47,9 milj. euroa
ja keskikurssi 1,05 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi vuonna 2003
oli 1,24 euroa. V-osakkeen kurssi nousi 15,9 prosenttia vuoden
alusta.

Kantaosakkeita vaihdettiin vuonna 2003 Helsingin Pörssissä
633 302 kappaletta. Vaihdon arvo oli 765 439 euroa ja keskikurssi
1,21 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi vuonna 2003 oli 1,26 euroa.
K-osakkeen kurssi laski 11,3 prosenttia vuoden alusta.

Yhtiöllä oli 31.12.2003 yhteensä 47 224 rekisteröityä osakasta.
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osakekannasta oli 5,8 prosenttia
ja vaihto-osakkeista 7,4 prosenttia.

Raisio Yhtymä hyväksyttiin lokakuun alussa aloittaneeseen
Kempen/SNS Smaller Europe SRI Indeksiin. Kestävän kehityksen
indeksiin valittiin 12 eri maasta yhteensä 69
eurooppalaisyritystä, joiden toiminnan on todettu täyttävän
korkeat eettiset, sosiaaliset ja ympäristömyönteiset kriteerit.

Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 21.3.2003 myöntämää
valtuutusta osakepääoman korotukseen.

Konsernin hallituksen, johdon ja avainhenkilöiden optio-ohjelma
1998-2003 päättyi 30.1.2004. Ohjelman optio-oikeuksilla ei
merkitty osakkeita.

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN (IFRS)

Valmistelutyö IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön
siirtymiseksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Raisio Yhtymä
siirtyy IFRS-standardien mukaiseen laskentakäytäntöön vuonna 2005.
Vuoden 2004 luvut julkaistaan IFRS-standardien mukaisina vuoden
2005 keväällä.

VISIO JA STRATEGIA

Raisio Yhtymän hallitus arvioi syksyn 2003 aikana uudelleen vuonna
2001 laadittua visiota ja strategiaa. Hallitus näkee yhtymän
myönteisen pitkän aikavälin kehittymisen edellyttävän toiminnan
nykyistä selkeämpää keskittymistä. Näin voidaan turvata kaikille
yhtymän toimialaryhmille edellytykset kehittyä ja kasvaa.

Välittömänä toimenpiteenä hallitus päätti selvittää konsernin
rakennejärjestelyvaihtoehdot mukaan lukien irrottautumisen Raisio
Chemicalsista. Myös mahdollisuudet Raisio Chemicalsin pörssilis-
tautumiseen selvitetään. Lopullisten päätösten arvioidaan
ajoittuvan vuoden 2004 toiselle tai kolmannelle
vuosineljännekselle.

Uuden strategian suunnittelun pohjana on hyvinvoinnin erityis-
osaaminen, jota Raisiolla on elintarvikkeisiin, niiden
terveysvaikutteisiin ainesosiin ja rehuihin sekä
elintarvikediagnostiikkaan liittyen. Hallitus näkee
mielenkiintoisia mahdollisuuksia rakennejärjestelyihin Itämeren
alueella. Verkostoituminen alan muiden toimijoiden kanssa sekä
alueellinen laajeneminen ovat jo käynnissä. Maailmanlaajuista
laajentumista ja nopeaa kasvua haetaan ainesosa- ja
diagnostiikkaliiketoimintojen kautta.

Tavoitteena on tiivistää entisestään yhteistyötä RavintoRaision ja
Raisio Life Sciencesin välillä. Tämä antaa mahdollisuudet kehittää
edelleen ketjua tutkitusti turvallisista ja jäljitettävistä raaka-
aineista kuluttajalähtöisiin, maukkaisiin ja terveellisiin
tuotteisiin.

VUODEN 2004 NÄKYMÄT

Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena ja kilpailun
kireänä myös vuonna 2004. Raisio Yhtymän keskeisin tavoite
vuodelle 2004 on kannattavuuden parantaminen ja tuloksen
kääntäminen voitolliseksi. Hyvän pohjan luovat vuoden 2003 aikana
tehdyt tehostamistoimenpiteet ja määrätietoinen työ käyttöpääoman
pienentämiseksi. Vuoden 2004 tuloksen odotetaan paranevan kaikissa
kolmessa toimialaryhmässä. Myönteinen tuloskehitys ja pääomien
tiukka hallinta mahdollistavat vakavaraisuusaseman paranemisen.

Raisio Chemicalsin myyntiin tähtäävät keskustelut on aloitettu ja
uuden strategian suunnittelu on käynnissä. Ne pyritään saattamaan
loppuun syksyyn mennessä.

Raisiossa 10.2.2004

Raisio Yhtymä Oyj
Hallitus


TILINPÄÄTÖSTAULUKOT (tilintarkastamattomat)

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)                   2003    2002

Liikevaihto                    860,5   843,1

 Liiketoiminnan tuotot ja kulut         -814,5   -772,3
 Konserniliikearvon poisto             -5,1    -4,1
 Muut poistot ja arvonalennukset         -54,8   -45,9
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta        -0,3    -0,1

Liiketulos                    -14,3    20,6
 % liikevaihdosta                 -1,7%    2,4%

 Rahoitustuotot                   4,1    5,1
 Rahoituskulut                  -17,0   -16,4

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja        -27,2    9,3
 % liikevaihdosta                 -3,2%    1,1%

 Satunnaiset erät                  0,0    0,0

Tulos ennen veroja                -27,2    9,3
 % liikevaihdosta                 -3,2%    1,1%

 Tuloverot                     1,4    -2,9
 Vähemmistöosuus tuloksesta            -0,9    -0,9

Konsernin tulos tilikaudelta           -26,7    5,4
 % liikevaihdosta                 -3,1%    0,6%

Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

KONSERNIN TASE
(milj. euroa)                31.12.2003 31.12.2002

Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet              23,4    28,2
 Konserniliikearvo                 65,3    57,3
 Aineelliset hyödykkeet              277,2   289,7
 Sijoitukset                    12,6    12,9

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus                 117,7   153,6
 Laskennallinen verosaaminen            20,3    11,9
 Myyntisaamiset                  86,8   114,7
 Muut saamiset                   37,1    38,9
 Rahoitusarvopaperit                14,1    30,0
 Rahat ja pankkisaamiset              20,5    12,2

Vastaavaa                     675,0   749,4

 Osakepääoma                    27,8    27,8
 Muu oma pääoma                  166,2   205,7
 Vähemmistöosuus                  23,2    23,6
 Laskennallinen verovelka             22,0    20,7
 Pitkäaikainen vieras pääoma           235,0   100,5
 Ostovelat                     75,2    81,8
 Muu lyhytaikainen vieras pääoma         125,5   289,2

Vastattavaa                    675,0   749,4

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)                31.12.2003 31.12.2002

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta      44,4    69,9
Käyttöpääoman muutos                50,7    -6,7
Rahoituserät ja verot               -18,2   -17,9
Liiketoiminnan kassavirta             77,0    45,4

Investoinnit                   -65,8   -69,2
Käyttöomaisuuden myynti               3,6    4,3
Investointien kassavirta             -62,2   -64,9

Pitkäaikaisten lainojen muutos          -18,1   -24,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos           -1,0    46,9
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos        0,1    0,2
Maksetut osingot                  -3,5    -3,0
Rahoituksen kassavirta              -22,6    19,8

Kohdistamattomat erät                0,3    0,9

Rahavarojen muutos                 -7,5    1,2

Rahavarat kauden alussa              42,2    41,0
Rahavarat kauden lopussa              34,6    42,2

TUNNUSLUKUJA
                       31.12.2003 31.12.2002

Oman pääoman tuotto, %              -10,9    2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %            -1,8    4,5

Korollinen velka kauden lopussa,
milj. euroa                    312,5   333,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa          63,7    81,0
 % liikevaihdosta                  7,4    9,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
milj.euroa                     21,1    20,3
 % liikevaihdosta                  2,5    2,4
Henkilöstö keskimäärin              2 822   2 654
Omavaraisuusaste, %                32,2    34,4
Velkaantumisaste, %                127,9   109,4

Tulos/osake, euro                 -0,16    0,03
Liiketoiminnan kassavirta/osake, euro       0,47    0,27
Oma pääoma/osake, euro               1,17    1,41
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kauden aikana, 1000 kpl
 Vaihto-osakkeet                129 768  129 761
 Kantaosakkeet                  35 381   35 388
 Yhteensä                    165 149  165 149
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa,
milj. euroa
 Vaihto-osakkeet                 160,9   138,8
 Kantaosakkeet                   44,6    50,2
 Yhteensä                     205,5   189,0

VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)                31.12.2003 31.12.2002

Vakuudeksi annettu omaisuus
 Omasta puolesta annetut vakuudet
  Annetut kiinteistökiinnitykset         72,4    10,5
  Pantatut arvopaperit               4,0    0,0
  Annetut yrityskiinnitykset           53,1    22,8

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
 Leasing-vastuut
 Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
  Alkaneella tilikaudella maksettavat       4,7    4,5
  Myöhemmin maksettavat              4,9    6,2
 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Takaukset                    1,0    67,5
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä
 puolesta                      9,2    14,4
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
  Takaukset                    0,0    0,0
 Vastuusitoumukset muiden puolesta
  Takaukset                    0,4    0,2
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  Raaka-ainefutuurit: käypä arvo         -0,5    -0,3
  Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo     11,3    11,6
  Sähkötermiinit: käypä arvo            0,0    0,0
  Sähkötermiinit: kohde-etuuden arvo        2,6    0,5
  Valuuttatermiinit: käypä arvo          2,1    0,4
  Valuuttatermiinit:
  kohde-etuuden arvo*)              53,0    26,7
  Koronvaihtosopimukset: käypä arvo        -1,5    -1,5
  Koronvaihtosopimukset:
  kohde-etuuden arvo               80,0    80,0

*) Tarkastelukaudella on suojattu myös eräisiin ulkomaisiin
tytäryhtiöihin tehtyjä oman pääoman ehtoisia sijoituksia
(osakepääoma), mistä johtuu valuuttatermiinien kohde-etuuden
yhteismäärän huomattava kasvu.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN*)
(milj. euroa)                   2003    2002

Raisio Chemicals                 422,3   370,1
RavintoRaisio                   417,9   458,5
Raisio Life Sciences                34,0    30,3
Toimialaryhmien välinen myynti          -13,8   -15,8

Liikevaihto yhteensä               860,5   843,1

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
(milj.euroa)
                    2003 % lv.  2002 % lv.

Suomi                 412,0  47,9  401,4  47,6
Skandinavia               66,5  7,7  77,3  9,2
Eurooppa (pl Suomi
ja Skandinavia)            278,2  32,3  258,3  30,6
Amerikka                47,4  5,5  52,6  6,2
Aasia                  54,6  6,3  52,0  6,2
Muut                   1,9  0,2   1,6  0,2

Yhteensä                860,5 100,0  843,1 100,0

KONSERNIN LIIKETULOS TOIMIALARYHMITTÄIN*)
(milj.euroa)                    2003    2002

Raisio Chemicals                  1,9    10,7
RavintoRaisio                   -11,7    11,0
Raisio Life Sciences                -5,4    0,5
Muut toiminnot                   1,0    -1,6

Liiketulos yhteensä                -14,3    20,6

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN*)
(milj.euroa)
           1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/10-12/
           2002 2002 2002  2002 2003 2003 2003 2003
Konsernin liikevaihto
Raisio Chemicals   86,3 85,8 95,6 102,4 103,2 109,4 105,4104,3
RavintoRaisio    106,5 116,4 118,2 117,5 94,6 110,4 108,5104,4
Raisio Life Sciences  6,2  7,1  7,6  9,3  6,3  8,3  8,5 11,0
Toimialaryhmien väliset-4,1 -3,8 -4,0  -4,0 -3,0 -3,3 -3,8 -3,6

Liikevaihto yhteensä 194,9 205,5 217,5 225,2 201,0 224,8 218,7216,1

Konsernin liiketulos
Raisio Chemicals    3,8  2,1  2,3  2,5 -3,2 -0,1  2,9 2,2
RavintoRaisio     4,0  3,1  5,5  -1,6 -1,4 -2,4  1,3 -9,2
Raisio Life Sciences -0,1  0,0  0,4  0,2 -1,6 -1,7 -2,0 -0,2
Muut toiminnot    -0,2 -0,3 -0,5  -0,6 -0,6  0,5  1,0 0,1

Liiketulos yhteensä  7,5  5,0  7,6  0,6 -6,7 -3,7  3,2 -7,1
 Rahoituserät     -2,9 -0,3 -4,0  -4,2 -2,5 -2,5 -4,2 -3,7
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja       4,6  4,7  3,6  -3,6 -9,2 -6,3 -1,0-10,8
 Satunnaiset erät   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0
Tulos ennen veroja   4,6  4,7  3,6  -3,6 -9,2 -6,3 -1,0-10,8
 Tuloverot      -2,4 -1,9 -1,1  2,5  0,0  0,2 -1,0 2,2
 Vähemmistöosuus
 tuloksesta      0,2 -0,2 -0,4  -0,5 -0,1 -0,2 -0,4 -0,2
Konsernin tulos tilikaudelta
            2,3  2,6  2,1  -1,6 -9,3 -6,2 -2,4 -8,8

*) Vertailuluvut on muutettu vastaamaan nykyistä
organisaatiorakennetta.Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa