YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Yhtymä Oyj       Pörssitiedote
               5.3.2004 klo 9.15

     
YHTIÖKOKOUSKUTSU


Raisio Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. maaliskuuta 2004
alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa, osoite
Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen alkaa klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäväksi määrätyt asiat

Maaliskuussa 2003 varsinainen yhtiökokous päätti velvoittaa
hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdessä
kokoamansa työryhmän kanssa valmistelemaan seuraavalle
yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenmäärän
alentamisesta yhtiöjärjestyksen mukaiseen vähimmäismäärään (21)
tai lähelle sitä ja niin, että hallintoneuvoston jäseneksi
valitaan myös henkilöstön edustaja. Työryhmän ehdotuksen mukaan
hallintoneuvoston jäsenmäärä vähennetään tuohon vähimmäismäärään
viimeistään vuoden 2008 alkuun mennessä siten, ettei
hallintoneuvostoon valita uusia jäseniä nykyisten joko erotessa
tai saavuttaessa 65 vuoden iän, minkä jälkeen heitä ei
yhtiöjärjestyksen 14.2 §:n mukaan voida enää valita jäseneksi.
Henkilöstön edustuksen työryhmä katsoo toteutuvan parhaiten niin,
että henkilöstöryhmien edustajat osallistuvat toimialojen
johtoryhmätyöskentelyyn, kuten yhtymässä jo on käytäntönä.
    
2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uus
merkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta sekä
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään ja myös
kaikista muista osakkeiden merkintäehdoista sekä lainan, vaihdon
ja merkinnän ehdoista siltä osin kuin niitä ei valtuutuspää
töksessä ole määrätty.

Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen
perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 20.000.000
kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin,
että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään 5.000.000 kappaletta.
Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään
3.363.758,53 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että sille annetaan oikeus päättää kenellä on
oikeus merkitä osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa. Osakkeen
omistajille kuuluvasta etuoikeudesta osakkeiden ja
vaihtovelkakirjalainojen merkintään voidaan poiketa ainoastaan
silloin, kun siihen on olemassa yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy ja valtuutta käytetään yrityskaupan tai
liiketoiminnan oston rahoitukseen tai yritysten välisen yhteistyön
järjestämiseen tai yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen. Hallitus
ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi.

Edelleen hallitus ehdottaa, että sille annetaan oikeus päättää
osakkeiden ja/tai vaihtovelkakirjalainojen merkinnästä myös apport
tiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä
kuittausoikeutta.

Perusteluna valtuutukselle ja osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiselle on näin saatava mahdollisuus käyttää suunnattuja
osakeanteja ja vaihtovelkakirjalainoja yrityshankintojen ja
liiketoimintojen oston yhteydessä joustavasti maksuvälineenä sekä
yritysten välisen yhteistyön järjestämisessä sekä mahdollisuus
hankkia uutta riskipääomaa ulkopuolisista lähteistä.

Yhtiökokouksen hallitukselle 21.3.2003 myöntämä ja kaupparekiste
riin 11.4.2003 merkitty valtuutus osakepääoman korottamiseen
ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen ja/tai optio-oikeuksien
antamiseen päättyy 21.3.2004.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen 2 -kohdassa
tarkoitettu ehdotus liitteineen ovat 19. maaliskuuta 2004 alkaen
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Raisiossa,
Raisionkaari 55.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään tiistaina 16. maaliskuuta 2004 on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä lausutun mukaan on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen, on voidakseen käyttää siellä puhe- ja
äänivaltaansa, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina
22. maaliskuuta 2004 kello 10.00, joko kirjeellä osoitteella Rai
sio Yhtymä Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio tai telekopiolla
numeroon (02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon (02) 443 2293 tai
sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisiogroup.com. Mahdolli
set valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle samaan ajankohtaan
mennessä.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta
2003 maksetaan osinkona 0,01 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja
jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 7.4.2004
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2004 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Raisiossa 4. maaliskuuta 2004

HALLITUS

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa