buildingSMART Finlandin Talotekniikkakyselyn 2015 tulokset

Report this content

buildingSMART Finland on toteuttanut Talotekniikkakysely 2015:n. Kyselyssä kartoitettiin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä tilaajien ja rakennuttajien henkilökohtaisia mielipiteitä talotekniikan (TATE) tietomallinnuksen tilasta Suomessa. Kyselyn perusteella tietomallinnukselle olisi luotava yhteisiä toimintamalleja, jotka parantaisivat kiinteistöjen taloteknisen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon kokonaisuutta.

Tekninen osaamisen luotettavuuteen ja toimintatapojen parantamiseen panostettava

Vastausten perusteella voidaan todeta, että yli puolet Suomen tietomallinnuksesta tehdään pääkaupunkiseudulla. Kysyttäessä onko Suomessa tekninen osaamistaso riittävä tietomallinnuksen käytölle, saadaan ristiriitaisia vastauksia. Suunnittelijoiden mukaan osaamista löytyy, mutta tilaajat ja urakoitsijat ovat huomattavasti skeptisempiä.

Vastausten perusteella kaikki osapuolet pitävät omia tietomallinnuksen toimintatapojaan pääsääntöisesti selkeinä. Vastaajien mielestä yhteisten toimintatapojen parantaminen on tärkeämpää kuin ohjelmistokehitys.

Määräluettelot ja digitaalinen materiaali parantavat urakkalaskennan tarkkuutta

buildingSMART Finland Talotekniikkatoimialaryhmä on vuonna 2015 tehnyt prosessikuvauksen TATE-määrätiedon tuottamiseksi urakkalaskentaa varten. Kyselyn perusteella prosessikuvauksen jalkauttamiseen tulee erityisesti panostaa, koska kyselyn perusteella tilaajat eivät hyväksy ollenkaan tai hyväksyvät vain harvoin määräluetteloiden toimittamisen urakkalaskentaan.

buildingSMART Finland Talotekniikkatoimialaryhmä katsoo tämän johtuvan vastuukysymyksistä.

TATE-määräluetteloiden käytöllä saadaan yhdenmukaiset tarjoukset sekä alempi kustannustaso, sillä urakoitsijan työmäärä voi olla jopa 20 kertaa pienempi toimittaessa määräluetteloiden ja digitaalisen materiaalin avulla. Toimitilarakentamisen TATE-laskennan kustannukset eri lähteistä arvioituna ovat 5-8 M€ / vuosi. Jos urakkaa laskee 8 eri yritystä, ovat laskentakustannukset vuodessa kymmenien miljoonien eurojen luokkaa. Urakoitsija saa tehdäkseen keskimäärin 20 % laskemistaan hankkeista, joten kansantaloudellinen säästöpotentiaali on ilmeinen. Kun urakoitsijat voivat keskittyä tuotteiden hankintaan rutiininomaisten lukumäärä/pituusmittausten sijaan, näkyy se myös tilaajalla urakkahinnan pienentymisenä ja tarkentumisena.

Juridiikka, riskienhallinta ja vastuukysymykset keskiössä

Talotekniikkakyselyn perusteella bSF Talotekniikkatoimialaryhmä saa vahvistusta vuonna 2015 tekemälleen työlle. Suunnittelijan materiaali on kyettävä toimittamaan koneluettavassa muodossa urakoitsijalle, joskaan se ei ole suurin haaste määräluetteloiden käytön jalkauttamiselle. Suurin ratkaistava ongelma on juridiikka, riskienhallinta sekä vastuukysymykset. Näiden asioiden osalta buildingSmart Finland TATE-toimialaryhmä toivoo tilaajien aktiivista otetta sopimusasiakirjojen mahdolliseen päivitystarpeeseen.

Helsingissä 27.11.2015

Tero Järvinen

talotekniikan toimialaryhmän puheenjohtaja
buildingSMART Finland
tero.jarvinen@granlund.fi

Lisätietoja: Anna-Riitta Kallinen, BuildingSMART Finland, anna-riitta.kallinen@gravicon.fi, puh. 040-770 9799.

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa.

Avainsanat:

Liitteet & linkit