Koronapandemia teki 15 minuutin kaupungeista totta – Rambollin ”Vartin kaupungit ja muita totuuksia hyvinvoinnista – 5 askelta kestävään menestykseen” raportti julkaistu

Koronapandemia on viimeistään vahvistanut, että kaupunkien tulee rakentua tukemaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia, esittää Rambollin tuore Vartin kaupungit ja muita totuuksia hyvinvoinnista – 5 askelta kestävään menestykseen -julkaisu. Julkaisussa eri aloja edustavat 20 asiantuntijaa esittävät näkemyksiään siitä, millaisia kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja tarvitsemme hyvään elinympäristöön ja kaupunkirakentamiseen. Julkaisun keskeisiä teemoja ovat ihmisten ja luonnon välisen suhteen vahvistaminen sekä terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuudessa.

Rambollin tuoreessa raportissa 20 asiantuntijaa yhteiskunnan eri osa-alueilta jakaa näkemyksensä kestävästä kehityksestä osana muutosvoimaista ja hyvinvoivaa elinympäristöä. Mukana on joukko yritysjohtajia, ilmasto- ja ympäristöasiantuntijoita sekä talouden, luovan alan ja rakentamisen johtavia asiantuntijoita. Asiantuntijoiden näkemyksiä on koottu viiden eri teeman alle: kiertotalous, 15 minuutin kaupungit, rakentamisen merkitys, estetiikka ja optimismi. Kukin teema käsittelee kaupungistumisen kestävyyshaasteita ja toisaalta siihen liittyviä mahdollisuuksia eri näkökulmasta.

”Julkaisu on poikkialainen keskustelunavaus. Meillä on kolme suurta ja toisiinsa kietoutuvaa haastetta ratkaistavana: ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Tarvitsemme kipeästi ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä, mutta myös laaja-alaista yhteistyötä ja vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa”, sanoo Rambollin markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Lehmusvirta.

Vaikka koronakriisi on lisännyt kaipuutamme luontoyhteyteen, ei kaupungistuminen hidastu tulevaisuudessakaan. Sen sijaan ihmiset arvostavat yhä enemmän sitä, että arjessa arvokkaat asiat, kuten palvelut, työ, harrastukset ja luonto ovat kodin lähellä ja enintään 15 minuutin päässä toisistaan. Kaupunkisuunnittelussa on sovitettava yhä kiinteämmin yhteen erilaisia tarpeita ja tavoitteita. Alueiden tulisi olla riittävän tiiviitä ja toiminnoiltaan monipuolisia. Samaan aikaan kaupungeissa tulisi voida hengittää puhdasta ilmaa, virkistäytyä sekä kokea luontoa sen eri muodoissa.

Kaupungistuminen aiheuttaa tulevaisuudessa edelleen sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia kestävyyshaasteita, minkä vuoksi elinympäristöä on suunniteltava vastuulliseksi, joustavaksi ja hyvinvointia tukevaksi. Ramboll haluaa osoittaa, että suunnittelu- ja asiantuntijayritykset yhdessä ovat avainroolissa kestävyyskysymysten ratkaisemisessa.

”Kaikkia julkaisuun haastateltuja yhdistää sama tavoite: halu löytää keinoja, joilla ihmiset, yhteiskunta ja luonto voivat elää tasapainossa keskenään”, sanoo Lehmusvirta. ”Meidän tapamme Rambollilla on auttaa kaupunkeja, kuntia, rakennusliikkeitä, kiinteistösijoittajia ja teollisuutta vähentämään fossiilisia päästöjä, pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja käyttämään resursseja viisaammin.”

Lisätietoa:

Karoliina Lehmusvirta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Ramboll karoliina.lehmusvirta@ramboll.fi, p. +358 40 581 3710

Jaana Tyynismaa, kestävän kehityksen ohjelmajohtaja, Ramboll jaana.tyynismaa@ramboll.fi, p. +358 40 568 2642

Ramboll on johtava kestävien kaupunkien ja yhteiskuntien suunnittelu- ja konsultointiyritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 16 000 asiantuntijaa globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 500 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ja kestävät ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. fi.ramboll.com

Tilaa