Raute Oyj - Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Report this content

RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2021 KLO 9.00


Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2021. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

Raute Oyj - osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

 

- Konsernin liikevaihto 98,1 Me (76,1 Me) nousi 29 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli hyvällä tasolla 154 Me (49 Me).
- Liiketulos -1,6 Me (-2,7 Me) nousi 41 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -1,2 Me (-2,3 Me).
- Osakekohtainen tulos oli -0,31 euroa (-0,54 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,31 euroa (-0,54 e).
- Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,9 Me ja liiketulos 1,9 Me. Uusien tilausten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 58 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli ennätyksellisen korkea 150 Me (62 Me).
- Rauten vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

 

AVAINLUVUT

Q3

2021

Q3

2020

Q1-Q3

2021

Q1-Q3

2020

Q1-Q4

2020

Liikevaihto, Me

37,9

27,9

98,1

76,1

115,0

Liikevaihdon muutos, %

35,8

-17,3

28,9

-32,1

-24,0

Viennin osuus liikevaihdosta, %

90,0

92,7

90,0

93,7

94,2

Liiketulos, Me

1,9

1,3

-1,6

-2,7

-1,9

Liiketulos, % liikevaihdosta

5,1

4,8

-1,6

-3,6

-1,6

Tulos ennen veroja, Me

1,9

1,3

-1,2

-2,3

-1,5

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta

5,1

4,5

-1,2

-3,0

-1,3

Kauden tulos, Me

1,4

0,8

-1,3

-2,3

-0,9

Kauden tulos, % liikevaihdosta

3,7

2,8

-1,4

-3,0

-0,8

 

 

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, Me

3,7

3,1

6,3

5,2

5,2

% liikevaihdosta

9,8

11,1

6,4

6,9

4,5

 

 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 

1,1

1,0

3,6

3,2

4,6

% liikevaihdosta

3,0

3,7

3,7

4,2

4,0

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, Me

150

62

150

62

94

Uudet tilaukset, Me

58

11

154

49

119

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

783

749

751

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

 

 

778

747

743

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

786

764

760

 

 

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: ENNÄTYSTILAUSKANTA JA POSITIIVINEN TULOS KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ


Rauten markkinatilanne oli hyvä etenkin perinteisillä, teollistuneilla ja kehittyneillä, markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Venäjällä pandemian jatkumisesta huolimatta. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla pandemia rajoittaa edelleen asiakkaidemme hankkeiden etenemistä. Kiinankin osalta pandemian aiheuttamat rajoitukset ja toisaalta talouden yleinen epävarmuus mm. energian hinnan ja jopa saatavuuden osalta haittaavat niin asiakkaidemme kuin meidänkin hankkeidemme etenemistä.

Onnistuimme saamaan kolmannella neljänneksellä uusia tilauksia yli 58 miljoonan euron arvosta. Uusiin tilauksiin sisältyi 18 ja 16 miljoonan euron arvoiset koivuviilu- ja vaneritehtaan sekä tehtaan laajennushankkeen tuotantoprosessien koneiden ja laitteiden tilaukset, molemmat Venäjälle. Keskikokoisten linjatilausten ja modernisointien tilausten määrä oli myös ilahduttavalla tasolla ja osoittaa markkinoiden piristymistä kaikilla sektoreilla. Tilauskantamme on ennätyksellisen korkealla tasolla 150 miljoonaa euroa, joten lähitulevaisuuden näkymämme ovat hyvät.

Kuluvan kauden liikevaihtomme oli 22 Me edellisen vuoden vastaavaa kautta korkeampi. Liikevaihdon kasvu jatkui toisen vuosineljänneksen tasolla ja onnistuimme ennakoidusti saavuttamaan positiivisen tuloksen. Panostuksemme tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja markkinointiin jatkuvat edelleen ja näkyvät yhä tuloskehityksessämme. Tulostamme heikensivät myös muutamat yllättävät kustannuserät, mm. Nastolan tehtaamme tärkeän työstökoneen isohko korjauskulu. Emme ole tyytyväisiä saavuttamaamme tulostasoon.

Matkustusrajoitusten poistuminen vähitellen rokotusten edetessä luo kuitenkin uskoa liiketoiminnan asteittaiseen normalisoitumiseen tulevien kuukausien aikana. Rokotusten etenemisestä ja sen mahdollistamasta rajoitusten vähenemisestä huolimatta pandemian aiheuttama epävarmuus ja toiminnan hankaluus jatkuvat vähäisemmässä määrin edelleen.

Teknologiapalveluiden tilausten määrä oli erityisen hyvällä tasolla, kiitos modernisointihankkeiden. Tästäkin voimme siis päätellä asiakkaidemme tuotannon käyttöasteen olevan hyvällä tasolla. Myös halu kehittää turvallisuutta, laatua ja toiminnan tehokkuutta systemaattisesti on hyvällä tasolla asiakkaidemme keskuudessa.

Monien raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnat ovat nousseet voimakkaastikin, toimitusajat pidentyneet ja jopa saatavuudessa on ollut haasteita pandemian ja siitä toipumiseen tähtäävien elvytystoimien aiheuttamien poikkeuksellisten markkinamuutosten takia. Hintojen nousun arvioidaan vaikuttavan tulevaisuudessa projektien kannattavuuteen jo tehtyjen kauppojen osalta. Q3:n tulokseen tällä on vasta vähäinen vaikutus. Operatiivinen organisaatiomme työskentelee näiden haasteiden parissa aktiivisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Uusien tilausten osalta uskon meidän saavan pääosan kustannusnoususta siirrettyä hintoihin.

Markkinoidemme painopiste on koronapandemian vaikutuksesta nyt ja lähitulevaisuudessa enemmän kehittyneillä markkinoilla kuin olimme ennen pandemiaa arvioineet. Pidemmällä aikavälillä uskomme kasvun painopisteen taas siirtyvän kehittyville markkinoille. Jatkamme panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin, kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen. Tämän hetken markkinatilanteen mahdollisuuksien lisäksi vahva rahoitusasemamme ja markkina-asemamme sekä pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. 

Näkymämme vuodelle 2021 ovat ennallaan ja arvioimme liikevaihtomme kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisestä vuodesta.

Liiketoimintaympäristö

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Kolmannella kvartaalilla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät säilyivät hyvinä, joskin raaka-aineiden ja kuljetusten kustannusten nousun aiheuttamat inflaatiohuolet lisäsivät epävarmuutta jakson loppupuolella. Rokotusten eteneminen ja COVID-19 -pandemian helpottaminen monilla markkina-alueilla loi positiivisia odotuksia epävarmuuden jatkumisesta huolimatta, ja kysyntä säilyi vahvana. Asiakkaidemme tuotteiden hintojen voimakas nousu tasoittui ja kääntyi laskuun. Hinnat säilyivät silti historiallisesti hyvällä tasolla. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme markkinatilanteen jatkuvan.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

COVID-19 -pandemian aiheuttaman poikkeuksellisten markkinatilanteen vaihteluiden takia monet asiakkaamme etenkin perinteisillä, kehittyneillä markkinoilla aluksi hidastivat investointejaan ja nyt kuluvan vuoden aikana ovat kiihdyttäneet niitä ja purkaneet syntynyttä investointivelkaansa. Tätä kehitystä vahvisti vielä puutuotteiden vahva kysyntä. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla COVID-19:stä toipuminen ei ole vastaavalla tavalla edennyt. Siten kysyntä Rauten tuotteille ja palveluille on näillä markkinoilla pysynyt alhaisella tasolla.  Tähän asti kuluneen vuoden osalta kokonaisuudessaan kysyntä oli hyvällä tasolla. Myös tehdaslaajuiset hankkeet etenevät edelleen useilla markkina-alueilla.

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus on vahvistunut edellisen vuoden tasosta. Arvioimme katsauskauden uusien tilausten määrän erittäin hyväksi. Myös ilman raportoituja uuden kapasiteetin hankkeita, jotka luonteeltaan ovat kertaluontoisia, tarkasteltuna oli uusien tilausten määrä hyvä.

Erityisen vahvaa kysyntä oli Venäjällä. Kysyntä ja hankkeiden suunnittelu on kiihtynyt entisestään. Suurten hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on kuitenkin vaikeaa. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa koronapandemian vaikutus jatkui edelleen voimakkaana ja markkinat olivat hiljaiset. Kiinassakin COVID-19 aiheuttamat varotoimet jatkuvat ja hidastavat hankkeiden etenemistä sen ohella, että yleinen talouden kehitys on perinteistä hitaampaa. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui aktiivisena ja saatujen tilausten määrä oli hyvällä tasolla.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella. Ilman COVID-19:n aiheuttamia matkustusrajoituksia arvioimme, että kunnossapitopalveluiden myynti olisi ollut vielä vahvempaa.

Näkymät vuodelle 2021

 

Vahvan tilauskannan, aktiivisen kysynnän sekä koronaviruspandemian vaikutusten edelleen helpottamisen ansiosta arvioimme Rauten liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisen vuoden tasosta. Liiketuloksen arvioimme paranevan edellisestä vuodesta.


RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS 22.10.2021 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 22.10.2021 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen. Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten internetsivulla www.raute.com myöhemmin samana päivänä 22.10.2021


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2020 oli 115,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 751. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.