Raute Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Report this content

RAUTE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 23.7.2021 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2021. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

Raute Oyj - PUOLIvuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

- Konsernin liikevaihto 60,2 Me (48,2 Me) nousi 25 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 95 Me (38 Me).
- Liiketulos -3,5 Me (-4,0 Me) nousi 13 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -3,1 Me (-3,6 Me).
- Osakekohtainen tulos oli -0,64 euroa (-0,73 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,64 euroa (-0,73 e).
- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 35,5 Me ja liiketulos -1,0 Me. Uusien tilausten määrä toisella vuosineljänneksellä oli 65 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 129 Me (80 Me).
- Rauten vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

AVAINLUVUT

Q2

2021

Q2

2020

Q1-Q2

2021

Q1-Q2

2020

Q1-Q4

2020

Liikevaihto, Me

35,5

24,4

60,2

48,2

115,0

Liikevaihdon muutos, %

45,5

-34,1

24,9

-38,5

-24,0

Viennin osuus liikevaihdosta, %

89,2

93,5

90,5

94,4

94,2

Liiketulos, Me

-1,0

-1,0

-3,5

-4,0

-1,9

Liiketulos, % liikevaihdosta

-2,9

-4,2

-5,8

-8,4

-1,6

Tulos ennen veroja, Me

-0,7

-0,7

-3,1

-3,6

-1,5

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta

-1,8

-2,8

-5,2

-7,4

-1,3

Kauden tulos, Me

-0,3

-0,9

-2,8

-3,1

-0,9

Kauden tulos, % liikevaihdosta

-0,7

-3,5

-4,6

-6,4

-0,8

Bruttoinvestoinnit, Me

1,5

1,2

2,6

2,1

5,2

% liikevaihdosta

4,2

5,0

4,3

4,3

4,5

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 

1,3

0,8

2,5

2,2

4,6

% liikevaihdosta

3,7

3,2

4,2

4,5

4,0

Tilauskanta, Me

129

80

129

80

94

Uudet tilaukset, Me

65

13

95

38

119

Henkilöstö kauden lopussa

817

784

751

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

774

750

743

Henkilöstö, keskimäärin

783

768

760

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: VAHVALLA TILAUSKANNALLA TOISEEN VUOSIPUOLISKOON

Kysyntä Rauten teknologioille ja palveluille jatkui vilkkaana toisellakin neljänneksellä. Onnistuimme saamaan uusia tilauksia 65 miljoonan euron arvosta. Myös arvioituna ilman 30 miljoonan euron arvoista LVL-tehtaan tuotantoprosessin tilausta oli uusien tilausten määrä hyvällä tasolla. Tätä, keskikokoisten linjatilausten ja modernisointien tilausten hyvää tasoa, pidän erityisen ilahduttavana. Tilauskantamme kasvoi siis lähes ennätykselliseen 129 miljoonaan euroon. Lähitulevaisuuden näkymämme ovat hyvät.

Pandemian jatkumisesta huolimatta markkinatilanne oli hyvä etenkin perinteisillä, teollistuneilla ja kehittyneillä markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Asiakkaidemme luona tehtäviä töitä häiritsevät kuitenkin edelleen matkustusrajoitukset. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla, Kiinaa lukuun ottamatta, pandemia rajoittaa edelleen merkittävästi asiakkaidemme hankkeiden etenemistä. Kiinankin osalta ulkomaan matkustamisen rajoitukset haittaavat monien kehityshankkeidemme etenemistä.

Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihtomme oli 12 Me edellisen vuoden vastaavaa kautta korkeampi. Liikevaihdon kasvu tapahtui valtaosin toisella neljänneksellä. Kasvu ei kuitenkaan, ennakoidusti, vertailukauden poikkeuksellisen alhaisten palkkakulujen sekä suunniteltujen markkinointi- ja digitalisaatiopanostusten takia riittänyt vielä kääntämään tulostamme voitolliseksi. Liikevaihdon ja sen mukana -tuloksen voimakaskin vaihtelu on tyypillistä projektiliiketoiminnalle, jonka osuus toisella neljänneksellä oli noin kaksi kolmasosaa liikevaihdostamme.

Koronapandemia haittaa yhä jatkuvien matkustusrajoitusten muodossa asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden toteuttamista sekä tietenkin myyntityötä. Matkustusrajoitusten poistuminen vähitellen rokotusten edetessä luo kuitenkin uskoa liiketoiminnan asteittaiseen normalisoitumiseen kuluvan vuoden aikana. Aivan viime aikoina uusien virusmuunnosten leviämisen takia on pandemian hellittämiseen liittyvä epävarmuus kuitenkin lisääntynyt. Olen tyytyväinen asiakkaidemme ja oman henkilökuntamme osoittamaan kykyyn tehdä näitä töitä etäyhteyksiä hyödyntäen. Tämä oppi ja kokemus tulee jatkossakin parantamaan asiakaspalvelukykyämme ja joustavuuttamme.

Myös teknologiapalveluiden tilausten määrä oli hyvällä tasolla. Tästäkin voimme siis päätellä asiakkaidemme tuotannon käyttöasteen olevan hyvällä tasolla. Jos matkustusrajoitukset eivät haittaisi kunnossapitotöiden toteuttamista, olisi kysyntää näille palveluille enemmänkin.

Pandemian ja siitä toipumiseen tähtäävien elvytystoimien aiheuttamien poikkeuksellisten markkinamuutosten takia monien raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnat ovat nousseet voimakkaastikin, toimitusajat pidentyneet ja jopa saatavuudessa on ollut haasteita. Toistaiseksi olemme Rautessa onnistuneet toimimaan näiden muutosten kanssa ilman suuria ongelmia. Operatiivinen organisaatiomme työskentelee näiden haasteiden parissa aktiivisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Arvioimme, että vuoden lopun aikana saatamme törmätä viiveisiin ja mahdollisiin kustannusongelmiin.

Koronapandemian vaikutuksesta lähitulevaisuudessa markkinoidemme painopiste on enemmän kehittyneillä markkinoilla kuin olimme ennen pandemiaa arvioineet. Pidemmällä aikavälillä uskomme kuitenkin kasvun painopisteen taas siirtyvän kehittyville markkinoille. Tämän mukaisesti jatkamme panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin, kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen. Tämän hetken markkinatilanteen mahdollisuuksien lisäksi vahva rahoitusasemamme ja markkina-asemamme sekä pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. 

Näkymämme vuodelle 2021 ovat ennallaan ja arvioimme liikevaihtomme kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisestä vuodesta.

Liiketoimintaympäristö

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Toisella kvartaalilla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät jatkoivat piristymistään. Rokotusten eteneminen ja COVID-19 -pandemian helpottaminen monilla markkina-alueilla loi positiivisia odotuksia, ja kysyntä säilyi vahvana ja asiakkaidemme tuotteiden hinnat olivat poikkeuksellisen korkeita. Nyttemmin uusien virusvarianttien ilmestyminen on uudelleen lisännyt epävarmuutta, mutta toistaiseksi se ei ole Rauten asiakkaiden kysyntään vaikuttanut. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme markkinatilanteen jatkuvan hyvänä ja kääntyvän parempaan suuntaan kuluvan vuoden aikana niilläkin alueilla, missä käännettä ei vielä ole tapahtunut.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
COVID-19 -pandemian aiheuttaman poikkeuksellisten markkinatilanteen vaihteluiden takia monet asiakkaamme etenkin perinteisillä, kehittyneillä markkinoilla aluksi hidastivat investointejaan ja nyt kuluvan vuoden aikana ovat kiihdyttäneet niitä ja purkaneet syntynyttä investointivelkaansa. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla COVID-19:stä toipuminen ei ole vielä vastaavalla tavalla alkanut. Siten kysyntä Rauten tuotteille ja palveluille on näillä markkinoilla pysynyt entisellä tasollaan ja joiltain osin myös hidastunut. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta kokonaisuudessaan kysyntä oli hyvällä tasolla. Myös tehdaslaajuiset hankkeet etenevät alkuvuoden pienempien hankkeiden ja modernisointien rinnalla.

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus vahvistui alkuvuonna edellisen vuoden tasosta. Arvioimme katsauskauden uusien tilausten määrän erittäin hyväksi. Myös ilman raportoitua yksittäistä suurta tehdashanketta tarkasteltuna oli uusien tilausten määrä hyvä.

Venäjällä kysyntä jatkui aktiivisena, mutta päätöksiä syntyi niukasti. Hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on edelleen vaikeaa. Q3:n alussa raportoimme suurehkon tilauksen Venäjälle. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa koronapandemian vaikutus jatkui voimakkaana ja markkinat olivat erittäin hiljaiset. Onnistuimme kuitenkin saamaan muutamia tilauksia. Poikkeus tähän oli Kiina, missä hankkeiden suunnittelu jatkui aktiivisena. Q2:lla emme kuitenkaan Kiinaan saaneet merkittäviä tilauksia. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä aktivoitui ja saatujen tilausten määrä oli hyvällä tasolla.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella. Ilman COVID-19:n aiheuttamia matkustusrajoituksia arvioimme, että kunnossapitopalveluiden myynti olisi ollut vielä vahvempaa.

Näkymät vuodelle 2021

Vahvan tilauskannan, aktiivisen kysynnän sekä oletettavan koronaviruspandemian vaikutusten helpottamisen ansiosta arvioimme Rauten liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisen vuoden tasosta. Liiketuloksen arvioimme paranevan edellisestä vuodesta pääosin liikevaihdon kasvun ansiosta.

RAUTE OYJ
Hallitus


PUOLIVUOSIKATSAUKSEN ESITTELY VERKOSSA 23.7.2021 KLO 14:00:
Analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata puolivuosikatsauksen esittelyä 23.7.2021 klo 14:00 alkaen verkossa MS Teamsin välityksellä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille osallistujille sähköpostitse. Tilaisuus on suomenkielinen. Ilmoittautumiset ir@raute.com.

Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen. Analyytikot, sijoittajat ja tiedotusvälineet voivat lähettää ennakkoon puolivuosikatsaukseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen ir@raute.com 23.7.2021 klo 14:30 saakka, jonka jälkeen toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen vastaavat lähetettyihin kysymyksiin suorassa puolivuosikatsauksen esittelyssä noin klo 15:00 saakka. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös Teamsin kautta sekä Teams chat -kanavalla.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski on myös varannut aikaa mahdollisiin kysymyksiin puhelimitse puolivuosikatsauksen esittelyn jälkeen klo 15:00 alkaen. Puhelinnumero on 0400 814 148.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 julkaistaan perjantaina 22.10.2021.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2020 oli 115,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 751. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.