Raute Oyj - Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Report this content

RAUTE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2022 KLO 9.05

 

Raute Oyj – Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

 

 

- Konsernin liikevaihto 142,2 Me (115,0 Me) nousi 24 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 203 Me (119 Me) oli ennätystasolla, ja nousi 71 %. Tilauskanta vuoden lopussa, 158 Me (94 Me), oli myös ennätyksellisen korkea.

- Liiketulos -2,2 Me (-2,8 Me) nousi 21 %. Tulos ennen veroja oli -1,8 Me (-2,5 Me). Tilikauden tulos oli -1,8 Me (-1,8 Me).

- Liiketulosta heikensi osaltaan 2,0 Me suuruinen tietojärjestelmähankkeen kulujen kirjanpitokäsittelyn muutos.

- Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana -0,42 euroa (-0,43 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,42 euroa (-0,43 e).

- Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,1 Me (38,9 Me) ja liiketulos 0,5 Me (0,3 Me). Uusien tilausten määrä oli 50 Me.

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,80 euroa (0,80 e) osaketta kohti.

- Rauten vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021.

 

 

1.10. –31.12.

1.10. –31.12.

1.1. –31.12.

1.1. –31.12.

KEY FIGURES

2021

2020

2021

2020

Liikevaihto, Me

44,1

38,9

142,2

115,0

Liikevaihdon muutos, %

13,3

-0,9

23,7

-24,0

Viennin osuus liikevaihdosta, %

95,3

95,0

91,8

94,2

Liiketulos, Me

0,5

0,3

-2,2

-2,8

Liiketulos, % liikevaihdosta

1,2

0,7

-1,6

-2,4

Tulos ennen veroja, Me

0,6

0,2

-1,8

-2,5

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta

1,3

0,5

-1,2

-2,1

Kauden tulos, Me

0,8

0,8

-1,8

-1,8

Kauden tulos, % liikevaihdosta

1,7

2,1

-1,2

-1,6

 

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, Me

0,0

0,0

6,3

3,5

% liikevaihdosta

0,0

0,1

4,4

3,1

 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 

1,3

1,4

4,9

4,6

% liikevaihdosta

2,9

3,6

3,5

4,0

 

 

 

 

 

Tilauskanta, Me

158

94

158

94

Uudet tilaukset, Me

50

70

203

119

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

802

751

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

 

 

780

743

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

788

760

 

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Ennätystilauskannan turvin vuoteen 2022

 

Markkinatilanne parantui vuonna 2021 useilla markkinoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä koskee erityisesti perinteisiä, teollistuneita ja kehittyneitä Euroopan, Pohjois-Amerikan ja varsinkin Venäjän markkinoita. Nämä markkinat ovat olleet viime vuonna painopistealueitamme ja ovat sitä myös lähiaikoina. Kehittyvillä markkinoilla ja etenkin Kiinassa pandemiasta johtuvat rajoitukset hidastavat edelleen asiakkaidemme projekteja ja vaikuttavat liiketoimintaamme. Pidemmällä aikavälillä uskomme kasvun painopisteen taas siirtyvän kehittyville markkinoille.

 

Onnistuimme saamaan vuoden viimeisellä neljänneksellä uusia tilauksia noin 50 miljoonan euron arvosta. Tähän lukuun ei sisältynyt suuria tehdashankkeita, joten saavutus on erinomainen. Keskikokoisten, yksittäisten linjojen laajuisten sekä modernisointien tilausten määrä olivat ilahduttavalla tasolla ja vahvistavat käsityksemme markkinoiden vahvasta vireestä. Teknologiapalveluiden sekä analysaattorituotteidemme tilausten määrä oli erityisen hyvällä tasolla, kiitos modernisointiluontoisten hankkeiden. Asiakkaidemme halu ja sitoutuneisuus kehittää toimintansa turvallisuutta, laatua ja tehokkuutta systemaattisesti on siis hyvällä tasolla.

 

Tilauskantamme on ennätyksellisen korkealla tasolla 158 miljoonaa euroa, joten lähitulevaisuuden näkymämme ovat hyvät. Koko vuoden osalta uusien tilausten ennätyksellinen määrä, yli 203 miljoonaa euroa on erityinen tyytyväisyyden aihe.

 

Liikevaihtomme kasvoi edelliseen vuoteen nähden 24 prosenttia ollen 142,2 miljoonaa euroa. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi myös lähes suunnitelmiemme mukaan, vaikka raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudesta aiheutuneet viiveet projektitoimituksissa, ja mm. päätuotantolaitoksen pysäytys koronatartuntaryppään takia sekä voimassa oleva työtaistelutilanne ylityökieltoineen leikkasivatkin aivan vahvimman kehityksen. Vaikka tuloskehitys paranikin loppuvuonna, jäi liiketulos pettymyksekseni edellisen vuoden tasolle.

 

Olemme jatkaneet panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin, kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen unohtamatta perinteisiä huipputeknologisia tuotantoprosessien ratkaisuja. Näillä kaikilla toimilla tähtäämme tuloksentekokykymme parantamiseen. Tämän hetken markkinatilanteen mahdollisuuksien lisäksi vahva rahoitusasemamme ja markkina-asemamme sekä pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia.

 

Laaja toimintaprosessien ja pilvipalveluna toteuttava IT-järjestelmiemme uudistushanke jatkuu vielä vuonna 2022 ja se parantaa valmistuttuaan Rauten tuloksentekokykyä merkittävästi.

 

IFRS-tulkintakomitea (IFRIC) antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalveluna toteuttavien järjestelmien konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä. Analysoituamme agendapäätöksen vaikutuksia kirjasimme 25.1.2022 ilmoittamamme mukaisesti uudistushankkeen aktivoiduista menoista kuluksi yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, mistä 2,0 miljoonaa euroa tilikaudelle 2021 ja 0,9 miljoonaa euroa takautuvasti tilikaudelle 2020. Hanke tulee vaikuttamaan myös vuoden 2022 tulokseen samaa suuruusluokkaa olevalla määrällä kuin vuonna 2021.

 

Erinomainen tilauskanta ja vahvana jatkuva kysyntä sekä olettamamme matkustusrajoitusten vähittäinen helpottuminen luovat uskoa liiketoiminnan asteittaiseen normalisoitumiseen tulevien kuukausien aikana. Monien raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnat ovat kuitenkin nousseet, toimitusajat pidentyneet ja jopa saatavuudessa on ollut haasteita pandemian ja siitä toipumiseen tähtäävien elvytystoimien aiheuttamien poikkeuksellisten markkinamuutosten takia. Hintojen nousun arvioimme vaikuttavan tulevaisuudessa projektien kannattavuuteen ennen kustannusnousupiikin alkua tehtyjen ja tarjottujen kauppojen osalta. Nousseet materiaali- ja rahtikustannukset sekä venyneet toimitusajat vaikuttivat negatiivisesti jo neljännen kvartaalin liikevaihtoon ja tulokseen. Näiden haasteiden arvioidaan jatkuvan myös alkaneena vuonna. Operatiivinen organisaatiomme ratkoo näitä ongelmia aktiivisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Uusien tilausten osalta uskon meidän saavan pääosan kustannusnoususta siirrettyä hintoihimme. Kansainvälinen poliittinen epävarmuus erityisesti Venäjän markkinoita koskien ylläpitää lähiajan riskejä.

 

Rauten vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021.

 

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme jatkuvasta yhteistyöstä, osakkeenomistajiamme Rauten liiketoimintaa kohtaan osoittamasta luottamuksesta sekä erityisesti henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta kuluneen vuoden 2021 ajalta

 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

 

Neljännellä kvartaalilla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät säilyivät hyvinä, joskin raaka-aineiden ja kuljetusten kustannusten nousun aiheuttamat inflaatiohuolet lisäsivät epävarmuutta etenkin jakson loppupuolella. Rokotusten eteneminen ja Covid-19 -pandemian helpottaminen monilla markkina-alueilla loi positiivisia odotuksia epävarmuuden jatkumisesta huolimatta, ja kysyntä säilyi vahvana. Asiakkaidemme tuotteiden hintojen voimakas nousu tasoittui ja kääntyi osin laskuun. Hinnat säilyivät silti historiallisesti hyvällä tasolla. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme markkinatilanteen jatkuvan hyvänä.

 

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Covid-19 -pandemian aiheuttaman poikkeuksellisten markkinatilanteen vaihteluiden takia monet asiakkaamme etenkin perinteisillä, kehittyneillä markkinoilla aluksi hidastivat investointejaan ja nyt kuluneen vuoden aikana kiihdyttivät niitä ja purkivat syntynyttä investointivelkaansa. Tätä kehitystä vahvisti vielä puutuotteiden vahva kysyntä. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla Covid-19:stä toipuminen ei ole vastaavalla tavalla edennyt. Siten kysyntä Rauten tuotteille ja palveluille on näillä markkinoilla pysynyt alhaisella tasolla. Kuluneen vuoden osalta kokonaisuudessaan kysyntä oli hyvällä tasolla. Myös tehdaslaajuisten hankkeiden suunnittelu etenee edelleen useilla markkina-alueilla.

 

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus on vahvistunut edellisen vuoden tasosta. Katsauskauden uusien tilausten määrä oli erittäin hyvä. Myös ilman raportoituja uuden kapasiteetin hankkeita, jotka luonteeltaan ovat kertaluontoisia, tarkasteltuna oli uusien tilausten määrä hyvä.

 

Erityisen vahvaa kysyntä oli Venäjällä. Suurten hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on kuitenkin vaikeaa. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa koronapandemian vaikutus jatkui edelleen voimakkaana ja markkinat olivat hiljaiset. Kiinassakin Covid-19:n aiheuttamat varotoimet jatkuivat ja hidastivat hankkeiden etenemistä sen ohella, että yleinen talouden kehitys oli perinteistä hitaampaa. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui aktiivisena ja saatujen tilausten määrä oli hyvällä tasolla.

 

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen hyvällä käyttöasteella. Ilman Covid-19:n aiheuttamia matkustusrajoituksia arvioimme, että kunnossapitopalveluiden myynti olisi ollut vielä vahvempaa.

 

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA, OSINKO 0,80 EUROA OSAKKEELTA

 

Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 ovat 27.545 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2021 tappio on 2.713 tuhatta euroa.

 

Hallitus esittää 31.3.2022 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,80 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

 

Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.263.194 kappaletta, jota vastaava osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 3.411 tuhatta euroa. Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 4.4.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 11.4.2021.

 

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

 

Vahvan tilauskannan, aktiivisen kysynnän sekä koronaviruspandemian vaikutusten edelleen helpottamisen ansiosta Rauten vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021.

 

RAUTE OYJ

Hallitus

 

TIEDOTUSTILAISUUS 11.2.2022 KLO 14:00:

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 11.2.2022 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Mansku-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa tilinpäätöksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset

ir@raute.com. Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten internetsivuilla www.raute.com myöhemmin samana päivänä 11.2.2022.

 

TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2022:

Rauten puolivuosikatsaus ja kaksi osavuosikatsausta julkaistaan seuraavasti:

- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu perjantaina 29.4.2022

- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu perjantaina 22.7.2022

- osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 21.10.2022.

 

Raute Oyj:n konsernitilinpäätös julkaistaan 18.2.2022. Raute Oyj:n vuosikertomus 2021 julkaistaan viikolla 9.

 

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lahdessa Sibeliustalolla torstaina 31.3.2022 klo 18.00 alkaen.

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148

Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

 

RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain/Changzhoun alueella Kiinassa sekä Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.