• news.cision.com/
  • Raute Oyj/
  • Rauten ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille uusi suoriteperusteinen, osakkeen arvoon ja kasvuun perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Rauten ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille uusi suoriteperusteinen, osakkeen arvoon ja kasvuun perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Report this content

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2022 KLO 12.00

RAUTEN YLIMMÄLLE JOHDOLLE JA VALITUILLE AVAINHENKILÖILLE UUSI SUORITEPERUSTEINEN, OSAKKEEN ARVOON JA KASVUUN PERUSTUVA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Raute Oyj:n hallitus on päättänyt uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon ja kasvuun perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän aloittamisesta (LTI 2022-2024) konsernin ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa yhtiön johtoa ja avainhenkilöitä yhtiöön sekä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

LTI 2022-2024 alkaa vuoden 2022 alusta ja se koostuu kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta, johon sovelletaan kahta suoritusmittaria. Toinen suoritusmittareista on absoluuttinen Rauten A-sarjan osakkeen kokonaistuotto (Absolute TSR) ja sen painoarvo on 70 prosenttia. Toinen suoritusmittareista on määritellyt nettomyyntitavoitteet ja sen painoarvo on 30 prosenttia. Molempien suoritusmittareiden perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan kolmivuotisen ohjelman päätyttyä ja tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2025 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten A-sarjan osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä. LTI 2022-2024 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.

Hallitus on oikeutettu rajoittamaan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä suoritettavia palkkioita, mikäli palkkio ylittäisi ko. avainhenkilön kiinteään bruttomääräiseen vuosipalkkaan suhteutetun raja-arvon. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Jos vuoden 2022 alusta alkavalle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään noin 39 000 yhtiön A-sarjan osakkeen arvoa. Palkkioiden kokonaismäärällä tarkoitetaan niiden bruttomäärää ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä.

Yhtiön noudattaman omistussuosituksen mukaan yhtiön johtoryhmän jäsenten odotetaan kerryttävän ja sen saavuttamisen jälkeen pitävän omistuksessaan yhtiön osakkeita määrän, joka on toimitusjohtajan osalta arvoltaan hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa vastaava määrä ja muiden osalta kuuden kuukauden kiinteää bruttomääräistä palkkaa vastaava määrä. Johtoryhmän jäsenen odotetaan käyttävän 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamastaan nettopalkkiosta osakeomistuksensa kerryttämiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa täyttää yllä suositellun tason. Osakeomistuksen kerryttäminen tapahtuu joko säilyttämällä omistuksessa osakkeina saatuja palkkioita tai hankkimalla osakkeita järjestelmän nojalla saadulla käteispalkkiolla.

RAUTE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, matkapuhelin 050 386 0004

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain/Changzhoun alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

 

 

Tilaa