Relais Group Oyj johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2021 (tilintarkastamaton) – kannattava kasvu jatkuu

Report this content

Relais Group Oyj
Yhtiötiedote 4.11.2021 kello 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Relais Groupin johdon osavuotisesta selvityksestä tammi-syyskuu 2021. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://relais.fi/sijoittajat/.

HEINÄ–SYYSKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 58,6 miljoonaa euroa (7–9/2020: 32,8), muutos +78,6 %
 • EBITDA oli 8,7 miljoonaa euroa (5,6) eli 14,8 (16,9) % liikevaihdosta, muutos +56,4 %
 • EBITA oli 8,3 (5,5) miljoonaa euroa eli 14,2 (16,6) % liikevaihdosta, muutos +52,8 %
 • Liikevoitto oli 5,0 (3,6) miljoonaa euroa eli 8,4 (11,0) % liikevaihdosta, muutos +39,3 %
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, ilman liikearvopoistoja (laimentamaton) oli 0,32 (0,21) euroa *)
 • Valokauden myynti alkanut vahvana
 • Maailmanlaajuinen komponenttipula ei ole vaikuttanut katsauskauden myyntiin, mutta tähän liittyvät riskit eivät ole poistuneet ja voivat vaikuttaa tuotesaatavuuteen vuoden lopulla ja alkuvuonna 2022
 • Logistiikkakustannukset selvässä kasvussa kansainvälisestä tilanteesta johtuen
 • Voimakas varaston kasvattaminen toimituskyvyn turvaamiseksi jatkui
 • Strands Group AB:n kasvu erittäin voimakasta
 • STS Sydhamnens Trailer Service AB:n hankinta katsauskauden päättymisen jälkeen 14.10.2021. Kaupan arvioidaan toteutuvan marraskuun 2021 aikana.

TAMMI–SYYSKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 164,4 miljoonaa euroa (1–9/2020: 91,7), muutos +79,3 %
 • EBITDA oli 21,7 miljoonaa euroa (13,3) eli 13,2 (14,5) % liikevaihdosta, muutos +63,7 %
 • EBITA oli 20,5 (12,9) miljoonaa euroa eli 12,5 (14,1) % liikevaihdosta, muutos +58,5 %
 • Liikevoitto oli 11,1 (7,3) miljoonaa euroa eli 6,8 (7,9) % liikevaihdosta, muutos +52,8 %
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, ilman liikearvopoistoja (laimentamaton) oli 0,80 (0,50) euroa *)
 • Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla ruotsalaisen Strands Group AB:n sekä suomalaisten Raskone Oy:n ja Lumise Oy:n koko osakekannat
 • Varsinainen yhtiökokous 30.3.2021 päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 2020 0,30 (0,10) euroa/osake
 • Yhtiön strategiaa päivitettiin toukokuussa ja pitkän aikavälin liikevaihtotavoite nostettiin 500 miljoonaan euroon (pro forma v. 2026 loppuun mennessä)
 • Päälistasiirtymisen selvitystyö käynnistettiin aikaisintaan vuonna 2022 tapahtuvaa siirtymää varten
 • Katsauskaudella tehdyt yritysostot vaikuttivat selvästi liikevaihdon ja EBITA:n kasvuun
 • Markkinatilanne oli kaikissa toimintamaissa ja tuotelinjoissa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi
 • Talviolosuhteilla oli selkeä positiivinen vaikutus erityisesti sähkövaraosien myyntiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
 • Valotuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa ja kasvua tuki erityisesti tammikuussa ostetun Strands Group AB:n kehitys
 • Koronapandemian suorat vaikutukset liiketoimintaan olivat katsauskaudella vähäisiä, mutta välilliset vaikutukset kansainvälisen logistisen tilanteen ja hankintaketjujen toimivuuden osalta jatkuivat

*) Keskimääräinen laimentamaton osakemäärä oli katsauskaudella 1-9/2021 17 562 625 ja kaudella 1-9/2020 16 645 205 kappaletta

NÄKYMÄT VUODELLE 2021 JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Relais on meneillään olevan strategiakauden aikana kyennyt osoittamaan liiketoimintamallinsa toimivuuden ja kestävyyden haastavissakin olosuhteissa kyeten kasvamaan voimakkaasti, samalla kannattavuutensa säilyttäen. Yhtiön näkemyksen mukaan toteutunut kehitys ja markkinatilanne mahdollistavat liiketoiminnan suotuisan kehityksen myös vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö on tuotehankintojaan aikaistamalla ja ennakkotilauksin pyrkinyt varmistamaan pääosan vuonna 2021 tarvittavista tavarantoimituksista. Vaikka markkinatilanne tämän tiedotteen julkaisuhetkellä onkin kokonaisuutena ottaen vakaa, liiketoimintojen näkyvyyttä heikentävät koronapandemian jatkuminen sekä maailmanlaajuinen komponenttien ja puolijohteiden pula, sekä kansainväliset logistiikkahaasteet. Tämän johdosta yhtiö ei julkaise numeerista tulosohjeistusta tilikaudelle 2021.

17.5.2021 julkaistun uuden pitkän aikavälin liikevaihtotavoitteen mukaisesti yhtiö tavoittelee 500 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Uusi liikevaihtotavoite pohjautuu tarkennettuun strategiaan vuosille 2021–2026. Uusi tarkennettu strategia perustuu edelleen yrityskaupoin tapahtuvaan vahvan kasvun ja markkinan keskiarvoa nopeamman orgaanisen kasvun yhdistelmään. Relaisin tavoitteena on selkeästi kiihdyttää ja vahvistaa yritysostotoimintaansa. Samalla yhtiö laajentaa yritysostojensa potentiaalista kohdemarkkinaa kattamaan valikoidusti koko liikkumiseen liittyvän jälkimarkkinan ja siihen liittyvät palvelut, pääfokuksen ollessa edelleen ajoneuvojen pohjoismaisessa jälkimarkkinassa.

Aiempiin, vuonna 2019 asetettuihin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisin sisältyi pyrkimys kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu 7–9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto 58 649 32 847 164 408 91 690 128 924
Myyntikate 25 893 11 203 69 018 31 547 44 996
EBITDA 8 701 5 564 21 720 13 271 19 127
EBITDA-prosentti 14,8 % 16,9 % 13,2 % 14,5 % 14,8 %
EBITA 8 342 5 459 20 519 12 949 18 711
EBITA-prosentti 14,2 % 16,6 % 12,5 % 14,1 % 14,5 %
Liikevoitto 5 014 3 599 11 098 7 263 11 088
Liikevoittoprosentti 8,5 % 11,0 % 6,8 % 7,9 % 8,6 %
Katsauskauden voitto (tappio) 2 375 1 715 4 640 2 645 6 937
Katsauskauden voitto (tappio) -prosentti 4,1 % 5,2 % 2,8 % 2,9 % 5,4 %
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman liikearvopoistoja 5 674 3 575 14 061 8 331 14 561
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman liikearvopoistoja -prosentti 9,7 % 10,9 % 8,6 % 9,1 % 11,3 %
Oman pääoman tuotto 9,8 %*) 8,4 %*) 9,8 %*) 8,4 %*) 10,1 %*)
Omavaraisuusaste 37,8 % 45,5 % 37,8 % 45,5 % 46,7 %
Nettovelkaantumisaste 95,1 % 47,8 % 95,1 % 47,8 % 39,2 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa**) 0,13 0,10 0,26 0,16 0,42
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa**) 0,13 0,10 0,25 0,15 0,40
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa**) 0,13 0,10 0,26 0,16 0,42
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa**) 0,13 0,10 0,25 0,15 0,40
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja, laimentamaton, euroa**) 0,32 0,21 0,80 0,50 0,87
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja, laimennettu, euroa**) 0,30 0,20 0,76 0,48 0,84
Kokoaikaiset työntekijät kauden lopussa 848 290 848 299 296

*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja liikearvopoistoja ei ole eliminoitu merkityistä pääomantuottotunnusluvuista.

**) Keskimääräinen laimentamaton osakemäärä oli katsauskaudella 1-9/2021 17 562 625 ja kaudella
1-9/2020 16 645 205 kappaletta. Keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli katsauskaudella 1-9/2021
18 399 424 ja kaudella 1-9/2020 17 339 219 kappaletta.

TOIMITUSJOHTAJA ARNI EKHOLM KOMMENTOI:

“Kannattava kasvumme jatkui vahvana kolmannen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihtomme kasvoi 79,3 %:lla 164,4 miljoonaan euroon ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) kasvoi 58,5 %:lla 20,5 miljoonaan euroon.”

Selkeä strategia kasvun vauhdittajana

”Relais Groupin strategia pohjautuu yritysostoin tapahtuvan kasvun yhdistämiseen markkinoiden keskimääräistä nopeampaan orgaaniseen kasvuun. Tätä kasvua tukevat synergiat nykyisten konserniyhtiöiden ja uusien ostettujen yhtiöiden välillä. Vuoden 2021 ensimmäisten kolmen vuosineljänneksen aikana olemme jatkaneet valitun strategiamme tinkimätöntä toteuttamista ja kyenneet saavuttamaan merkittävää ja kannattavaa kasvua eri toimintayksiköissämme.

Orgaaninen kasvu

Pohjoismaiset ajoneuvojen jälkimarkkinat kehittyivät positiivisesti vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana. Covid-19-pandemiaan liittyneiden yhteiskunnallisten rajoitusten osittainen helpottuminen katsauskauden loppupuolella ja yleisen talouden kasvun jatkuminen heijastuivat myönteisesti markkinoihin. Omien arvioidemme mukaan kykenimme kasvamaan jopa nopeammin kuin markkinat keskimäärin.

Erityisen vahvaa orgaaninen kasvu oli konsernin omilla tuotemerkeillä varustettujen ajoneuvovalojen tuoteryhmässä. Kasvuun vaikuttivat useat onnistuneet tuotelanseeraukset ja markkinaosuuden kasvu Ruotsissa konserniyhtiöiden kautta tapahtuvan ristiinmyynnin tukemana, sekä vahva viennin kasvu. Erityisesti Strands-tuotteiden vienti muun muassa Saksan ja Kanadan markkinoille on kasvanut voimakkaasti tämän vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. 

Yritysostot

Kesäkuussa tiedottamamme mukaisesti lisäsimme resursseja meille erittäin tärkeisiin yritysostotoimintoihin. Tämän johdosta kykenemme entistäkin tehokkaammin analysoimaan kohdemarkkinoitamme sekä kartoittamaan ja kontaktoimaan useampia strategisesti sopivia yritysostokohteita Pohjoismaissa. Heinä-syyskuun aikana kohdelistamme on täydentynyt useilla potentiaalisilla ostokohteilla.

Aiemmin tänä vuonna tehtyjen yritysostojen (Strands Group AB, Raskone Oy, Lumise Oy) lisäksi ilmoitimme katsauskauden jälkeen STS Sydhamnens Trailer Service AB:n yritysoston, jonka arvioidaan toteutuvan marraskuun 2021 aikana. Toteuduttuaan tämä yritysosto tulee oleellisesti vahvistamaan jo merkittävää raskaan kaluston liiketoimintaamme Ruotsissa, yhdessä konserniyhtiöidemme Huzells i Karlstad AB:n ja TD Tunga Delar AB:n kanssa.

Covid-19

Lukuunottamatta edellämainittuja häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa, Covid-19-pandemialla ei ole toiminta-alueellamme ollut nimettävää negatiivista vaikutusta itse markkinoihin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Erityisesti hyötyajoneuvoliikenne on piristynyt taloudellisen toimeliaisuuden kasvaessa. Uusien ajoneuvojen toimitusten viivästyminen on tosin vaikuttanut tietyssä määrin varustelutuotteiden kysyntään ja linja-autoliikenteen yhä jatkunut normaalia alempi taso on vähentänyt siihen liittyvien varaosien kysyntää. Verkkokaupan volyymien kasvaessa erilaisten kotiinkuljetusten tarve on toisaalta lisääntynyt, mikä näkyy kevyen hyötyajoneuvoliikenteen ja siihen liittyvän huolto- ja varaosakysynnän kasvuna.

Pandemian yhä jatkuessa tärkeintä meille on kuitenkin työntekijöittemme ja yhteistyökumppaneidemme terveys ja turvallisuus. Vaikka tiettyjä rajoituksia onkin jo paikoin purettu, jatkamme eri viranomaisten suositusten tarkkaa noudattamista eri toimintamaissamme. Toistaiseksi henkilöstömme on onneksi säästynyt Covid-19-taudin vakavilta muodoilta ja pyrimme jatkossakin takaamaan kaikkien turvallisuuden parhaalla mahdollisella tavalla.

Vastuullisuus ja ajoneuvokannan sähköistyminen

Meille vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea käytännöllisiä ja merkityksellisiä tekoja. Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme sekä ympäristöstä. Olemme asettaneet toimittajillemme selkeitä ESG-kriteereitä ja useat myymistämme varaosista ovat palautusjärjestelmän piirissä, mikä pidentää niiden elinkaarta tuotantolaitoksessa tehdyn tehdaskunnostuksen jälkeen. Otamme myös vakavasti oman toimialamme vastuun globaalien CO2-päästöjen vähentämisessä. Ajoneuvokannan sähköistyessä olemme määrätietoisesti lisänneet täyssähkö- ja hybridiautoihin tarkoitettujen varaosien valikoimaa yhtiöissämme. Tämä valikoima täydentyy jatkuvasti. Lisäksi olemme kasvattaneet Raskoneen eri toimipisteiden valmiutta ja kyvykkyyttä huoltaa ja korjata myös sähköistyvää hyötyajoneuvokantaa.

Näkymä loppuvuodelle 2021

Relais Groupilla on hyvät edellytykset jatkaa strategiansa menestyksekästä toteuttamista myös vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä. Olemme pyrkineet nostamaan kriittisten tuoteryhmien varastotasoja ja aikaistamaan toimituksia, jotta kykymme palvella asiakkaitamme säilyisi korkealla tasolla läpi koko vuoden. Tulemme jatkamaan yritysostotoimintojamme tavoitteena löytää yhtiöitä, joilla on hyvä strateginen sopivuus konsernimme liiketoimintaan yhdistettynä riittävään arvonluontipotentiaaliin osakkeenomistajillemme.

Yhä jatkuvat häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa, materiaali- ja toimituskulujen nousu sekä maailmanlaajuisen puolijohdepulan aiheuttamat toimitusten mahdolliset viivästymiset eri tuoteryhmissä vaikeuttavat kuitenkin loppuvuoden liiketoiminnan arviointia. Relais Group ei tästä syystä anna numeerista tulosohjeistusta vuodelle 2021.

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi kaikkia lähes 850 ammattilaistamme, jotka tekevät parhaansa joka päivä palvellakseen asiakkaitamme yhä paremmin. Lisäksi kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajia meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Pyrimme olemaan sen luottamuksen arvoisia myös tulevien kuukausien ja vuosien aikana.”

KUTSU WEBCAST-TILAISUUTEEN

Relais Groupin toimitusjohtaja Arni Ekholm ja talousjohtaja Pekka Raatikainen esittelevät tuloksen medialle, sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa 4.11.2021 klo 10.00 alkaen. Tilaisuus on katsottavissa osoitteessa https://relais.videosync.fi/2021-11-04-interimreport-q3

Esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://relais.fi/sijoittajat/ tilaisuuden päätyttyä.

Relais Group Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Relais Group, toimitusjohtaja Arni Ekholm
puhelin +358 40 760 3323

Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.relais.fi

Relais Group

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 128,9 (2019: 98,9) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli lähes 300 ammattilaista, kuudessa eri maassa. Vuoden 2021 aikana olemme loppuunsaattaneet jo kolme yritysostoa. Ostamiemme yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 92 miljoonaa euroa. Yritysostojen jälkeen palveluksessamme työskentelee noin 850 ammattilaista. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi