Relais Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton) – kasvutarina jatkuu

Report this content

Relais Group Oyj
Yhtiötiedote 12.8.2021 kello 9.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Relais Groupin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2021. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://relais.fi/sijoittajat/.

TAMMI–KESÄKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 105,8 miljoonaa euroa (1–6/2020: 59,0), muutos +79,4 %
 • EBITDA oli 13,0 miljoonaa euroa (7,7) eli 12,3 (13,1) % liikevaihdosta, muutos +68,9 %
 • EBITA oli 12,2 (7,5) miljoonaa euroa eli 11,5 (12,7) % liikevaihdosta, muutos +62,6 %
 • Liikevoitto oli 6,1 (3,7) miljoonaa euroa eli 5,8 (6,2) % liikevaihdosta, muutos +66,0 %
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, ilman liikearvopoistoja (laimentamaton) oli 0,48
  (0,29) euroa *)
 • Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla ruotsalaisen Strands Group AB:n sekä suomalaisten Raskone Oy:n ja Lumise Oy:n koko osakekannat
 • Varsinainen yhtiökokous 30.3.2021 päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 2020 0,30 (0,10) euroa/osake
 • Strategiapäivitys ja pitkän aikavälin 2026 liikevaihtotavoitteen nostaminen 500 miljoonaan euroon
 • Päälistasiirtymisen selvitystyön käynnistäminen aikaisintaan vuonna 2022 tapahtuvaa siirtymää varten
 • Siirtyminen vuosineljänneksittäiseen tulosraportointiin vuoden 2021 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen
 • Katsauskaudella tehdyt yritysostot vaikuttivat selvästi liikevaihdon ja EBITA:n kasvuun
 • Markkinatilanne koheni kaikissa toimintamaissa ja tuotelinjoissa edellisvuoteen verrattuna
 • Talviolosuhteilla selkeä positiivinen vaikutus erityisesti sähkövaraosien myyntiin
 • Valotuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa ja tuotealue kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostojen vaikutuksesta erittäin voimakkaasti
 • Koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan katsauskaudella vähäisiä, mutta riskit eivät ole poistuneet uusien pandemia-aaltojen ja virusvarianttien johdosta

*) Keskimääräinen laimentamaton osakemäärä oli katsauskaudella 1-6/2021 17 370 082 ja kaudella 1-6/2020
16 556 848 kappaletta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021 JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Relais on meneillään olevan strategiakauden aikana kyennyt osoittamaan liiketoimintamallinsa toimivuuden ja kestävyyden haastavissakin olosuhteissa. Yhtiön näkemyksen mukaan sen vahva taloudellinen tilanne antaa hyvät mahdollisuudet valitun strategian menestyksekkääseen toteuttamiseen myös vuoden 2021 aikana. Vaikka markkinatilanne puolivuosikatsauksen julkaisuhetkellä onkin kokonaisuutena ottaen vakaa, heikentävät liiketoimintojen näkyvyyttä Covid-19-pandemian jatkuminen sekä maailmanlaajuinen komponenttien ja puolijohteiden pula. Tämän johdosta yhtiö ei näin ollen julkaise numeerista tulosohjeistusta tilikaudelle 2021.

17.5.2021 julkaistun uuden pitkän aikavälin liikevaihtotavoitteen mukaisesti yhtiö tavoittelee 500 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Uusi liikevaihtotavoite pohjautuu tarkennettuun strategiaan vuosille 2021–2026. Uusi tarkennettu strategia pohjautuu edelleen yrityskaupoin tapahtuvaan vahvan kasvun ja markkinan keskiarvoa nopeamman orgaanisen kasvun yhdistelmään. Relaisin tavoitteena on selkeästi kiihdyttää ja vahvistaa yritysostotoimintaansa. Samalla yhtiö laajentaa yritysostojensa potentiaalista kohdemarkkinaa kattamaan valikoidusti koko liikkumiseen liittyvä jälkimarkkina ja siihen liittyvät palvelut, pääfokuksen ollessa edelleen ajoneuvojen pohjoismaisessa jälkimarkkinassa.

Aiempiin, vuonna 2019 asetettuihin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisin sisältyi pyrkimys kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020                   1-12/2020
Liikevaihto 105 759 58 959 128 924
Myyntikate 43 125 20 344 44 996
EBITDA 13 019 7 707 19 127
EBITDA-prosentti 12,3 % 13,1 % 14,8 %
EBITA 12 177 7 490 18 711
EBITA-prosentti 11,5 % 12,7 % 14,5 %
Liikevoitto 6 084 3 664 11 088
Liikevoittoprosentti 5,8 % 6,2 % 8,6 %
Tilikauden voitto (tappio) 2 265 930 6 937
Tilikauden voitto (tappio) -prosentti 2,1 % 1,6 % 5,4 %
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman liikearvopoistoja 8 387 4 756 14 562
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman liikearvopoistoja -prosentti 7,9 % 8,1 % 11,3 %
Oman pääoman tuotto 5,9 %*) 2,9 %*) 10,3 %*)
Omavaraisuusaste 37,8 % 46,5 % 46,7 %
Nettovelkaantumisaste 90,7 % 53,6 % 39,2 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa**) 0,13 0,06 0,42
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa**) 0,12 0,05 0,40
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa**) 0,13 0,06 0,42
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa**) 0,12 0,05 0,40
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja, laimentamaton, euroa**) 0,48 0,29 0,87
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja, laimennettu, euroa**) 0,46 0,28 0,84
Kokoaikaiset työntekijät kauden lopussa 854 292 296

*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja liikearvopoistoja ei ole eliminoitu merkityistä pääomantuottotunnusluvuista.

**) Keskimääräinen laimentamaton osakemäärä oli katsauskaudella 1-6/2021 17 370 082 ja kaudella
1-6/2020 16 556 848 kappaletta. Keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli katsauskaudella 1-6/2021
18 261 525 ja kaudella 1-6/2020 17 238 216 kappaletta.

TOIMITUSJOHTAJA ARNI EKHOLM KOMMENTOI:

“Relais Group saavutti merkittävää kasvua ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevaihtomme kasvoi 79,4 %:lla 105,8 miljoonaan euroon ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 62,6 %:lla 12,2 miljoonaan euroon.”

Kasvua strategian kurinalaisella toteuttamisella

”Relais Groupin strategia pohjautuu kasvun saavuttamiseen yhdistämällä tasapainoisesti yritysostoin tapahtuva kasvu markkinoiden keskimääräistä nopeampaan orgaaniseen kasvuun. Tätä tukevat synergiat nykyisten konserniyhtiöiden ja uusien ostettujen yhtiöiden välillä. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme yksityiskohtaisesti noudattaneet valittua strategiaamme ja kyenneet saavuttamaan merkittävää ja kannattavaa kasvua kaikissa toimintayksiköissämme. 

Yritysostojen tahti kiihtyy

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana teimme kolme erittäin onnistunutta ja kohdennettua yritysostoa. Tammikuussa veimme päätökseen Euroopan nopeiten kasvavan ajoneuvovaloyhtiön, Strands Groupin yritysoston. Helmikuussa ostimme Raskone Oy:n, Pohjoismaiden suurimman riippumattoman hyötyajoneuvojen huolto- ja korjaamoketjun. Maaliskuussa toivotimme innovatiivisen ajoneuvovalojen verkkokauppatoimijan, Lumise Oy:n tervetulleeksi kasvavaan Relais-perheeseen.

Toukokuussa ilmoittamamme mukaisesti aiomme edelleen kiihdyttää yritysostoja toimialallamme. Tämän lisäksi ilmoitimme laajentavamme harkitusti yritysostojemme kohdealuetta sisältämään myös rajoitetun määrän muita liikkumisen markkinoiden alasegmenttejä.

Kesäkuussa tiedotimme myös Lennart Sjöblomin nimityksen Head of Acquisitions and Business Development -tehtävään. Meillä on vahva relevanttien kohdeyhtiöiden ehdokaslista Pohjoismaiden markkinoilla ja olen vakuuttunut, että yrityskauppoihin erikoistuneen henkilön rekrytointi tulee entisestäänkin vahvistamaan kykyämme onnistuneiden yritysostojen tekemiseen vuoden 2021 aikana ja vastaisuudessakin.

Synergiahyödyt tukevat kasvuamme

Synergiaetujen hyödyntäminen nykyisten ja hiljakkoin ostettujen konserniyhtiöiden välillä on strategiamme ytimessä ja siitä on tullut pysyvä osa yhtiömme DNA:ta. Selkeä sektorifokuksemme ja syväosaamisemme ajoneuvojen jälkimarkkinalla antavat meille ainutlaatuisen mahdollisuuden näiden yrityksemme kasvua tukevien synergiaetujen edelleen hyödyntämiseen.

Vaikka operativiinen toimintamallimme on hajautettu, tekevät konserniyhtiöidemme johtoryhmät tehokasta yhteistyötä keskenään ja etsivät jatkuvasti uusia synergiahyötyjä päivittäisessä toiminnassaan. Synergiahyödyt ovat usein merkittäviä, erityisesti kun koko konsernin ostovoima voidaan yhdistää parempien ostohintojen ja ehtojen saavuttamiseksi toimittajilta. Synergiat voivat sisältää myös muun kaltaisia etuja, kuten yhteisen tuotetietokannan luominen tai muiden toiminnan tehostamiseen liittyvien projektien suorittaminen konserniyhtiöiden välillä. Olemme esimerkiksi onnistuneesti yhdistäneet TD Tunga Delarin ja Huzellsin johto- ja tukitoimintoja luoden täten yhden Ruotsin vahvimmista riippumattomista hyötyajoneuvojen tukkutoimijoista. Suomessa Startax hoitaa nyt enenevästi Raskoneen varaosahankintoja ja toimituksia hyödyntäen koko konsernin ostovoimaa.

Orgaaninen kasvu

Pohjoismaiset ajoneuvojen jälkimarkkinat pysyivät vakaana huolimatta yhä jatkuneesta Covid-19-pandemiasta vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana. Omien arvioidemme mukaan kykenimme kasvamaan nopeammin kuin markkinat keskimäärin. Poikkeuksellisen kylmä talvi kiihdytti erityisesti sähkövaraosien ja tarvikkeiden myyntiä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Käytännössä kaikki konserniyhtiömme suoriutuivat vahvasti. Erityisen mainittavaa on Strandsin vahva kasvu, sekä AB Reservdelarin kyky kasvattaa myyntiään huolimatta muutosta uusiin toimitiloihin Sollentunaan toukokuussa.

Digitalisaatio

Relais aikoo olla ajoneuvojen jälkimarkkinoilla käynnissä olevan digitaalisen vallankumouksen etujoukoissa. Etsimme aktiivisesti uusia tapoja auttaa asiakkaitamme löytämään tarvitsemansa tuotteet yhä helpommin ja nopeammin. Erinomaisen asiakaskokemuksen luomisen tulee olla toimintamme keskipisteessä, oli kyseessä kuluttaja, joka etsii juuri oikeaa lisävaloa ajoneuvoonsa, tai ammattimainen ostaja, joka tarvitsee kattavan ammattiajoneuvojen varosavalikoiman.

Lumisen yritysosto maaliskuussa on antanut meille arvokasta näkemystä erittäin menestyksekkään verkkokauppatoiminnan harjoittamisesta ja lisännyt kyvykkyyksiämme sähköisessä kaupankäynnissä. Aiomme hyödyntää tätä selkeää kilpailuetua erityisesti ajoneuvovalojen liiketoiminnan kansainvälisessä kasvattamisessa tulevien vuosien aikana.

Lisää kasvua valotuoteryhmässä ja hyötyajoneuvoissa

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tehdyt Strandsin, Lumisen ja Raskoneen yritysostot ovat entisestään vahvistaneet kykyämme kasvaa meille strategisesti tärkeillä valaisinten ja hyötyajoneuvojen markkinoilla. Strands on erittäin vahva ja nopeasti kasvava valaisinbrändi, jolla on selkeä näyttö menestyksekkäästä vientitoiminnasta ja joka hyödyntää innovatiivisesti sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Lumisella on vahva kyky luoda vertaansa vailla oleva verkkokaupan ostokokemus. Raskoneesta on kehittynyt kannattava, hyvin toimiva ja luotettu toimija hyötyajoneuvojen huolto- ja korjaamomarkkinoilla Suomessa, mikä luo meille hyvän pohjan tulevalle toiminnan laajentamiselle tässä liiketoiminnassa.

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus merkitsee ennen kaikkea käytännöllisiä arjen tekoja. Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme. Olemme asettaneet toimittajillemme selkeitä ESG-kriteereitä ja kasvava osa myymistämme varaosista on palautusjärjestelmän piirissä. Käytetyt varaosat palautuvat meille ja saavat uuden elämän tuotantolaitoksessa tehdyn tehdaskunnostuksen jälkeen. Myös digitaaliset tuoteluettelomme lisäävät omalta osaltaan vastuullisuutta. Mitä helpompaa asiakkaittemme on löytää juuri oikea tarvitsemansa tuote, sitä vähemmän on tarvetta turhille tuotepalautuksille, jotka kasvattavat CO2-päästöjä.

Näkymä vuoteen 2021 ja pidemmälle

Relaisilla on hyvä asema jatkaa valitun strategian toteuttamista. Olemme lisänneet useiden valotuoteryhmän uutuustuotteiden varastoja ollaksemme valmiita alkavaan syksyn sesonkiin, sekä kasvattaneet tiettyjen muiden avaintuotteiden varastotasoja. Alla oleva markkina näyttää vakaalta kaikissa Pohjoismaissa. Kaikesta huolimatta maailmanlaajuinen komponenttien ja puolijohteiden pula aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta emmekä voi sulkea pois toimitusvaikeuksien mahdollisuutta erityisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tässä valossa, ottaen myös huomioon yhä jatkuvan Covid-19-pandemian, Relais ei anna numeerista ohjeistusta vuodelle 2021.

Katsoen pidempää näkymää julkaisimme hiljakkoin uudet taloudelliset tavoitteemme vuoteen 2026 ulottuvalle strategiselle suunnittelukaudelle. Koska aiemmin julkaisemamme 240 miljoonan euron liikevaihtotavoite tullaan tavoittamaan huomattavasti aiottua nopeammin, päätimme asettaa uuden strategisen tavoitteen saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lopuksi, vahva ja kannattava kasvu ei tapahdu itsestään. Se on seurausta siitä kovasta työstä, jota tiimimme tekevät joka päivä ja siitä erinomaisesta yhteistyöstä, joka meillä on asiakkaittemme, toimittajiemme, yhteistyökumppaniemme ja osakkeenomistajiemme kanssa. Haluankin tässä yhteydessä kiittää lämpimästi teitä kaikkia osoittamastanne luottamuksesta. Teemme parhaamme lunastaaksemme tämän luottamuksen myös vastaisuudessa. Relais on kasvuyhtiö ja aiomme jatkaa strategiamme tinkimätöntä toteuttamista vuoden 2021 aikana ja myös sen jälkeen.”

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2021

 • Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021                                                4.11.2021

KUTSU WEBCAST-TILAISUUTEEN

Relais Groupin toimitusjohtaja Arni Ekholm ja talousjohtaja Pekka Raatikainen esittelevät tuloksen medialle, sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa 12.8.2021 klo 10.00 alkaen. Tilaisuus on katsottavissa osoitteessa https://relais.videosync.fi/2021-08-12-interimreportq2

Esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://relais.fi/sijoittajat/ tilaisuuden päätyttyä.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Relais Group, toimitusjohtaja Arni Ekholm
puhelin +358 40 760 3323

Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.relais.fi

Relais Group lyhyesti

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 128,9 (2019: 98,9) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli lähes 300 ammattilaista, kuudessa eri maassa. Olemme tehneet vuoden 2021 aikana jo kolme yritysostoa. Ostamiemme yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 92 miljoonaa euroa. Yritysostojen jälkeen palveluksessamme työskentelee yli 800 ammattilaista. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi