Relais Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 tekemät päätökset

Report this content

Relais Group Oyj, Yhtiötiedote 30.3.2021 klo 16.30
 

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Olli-Pekka Kallasvuon, Katri Nygårdin, Jesper Otterbeckin ja Kari Stadighin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kari Stadighin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita hallituksen tai mahdollisten valiokuntien jäsenyydestä.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö ProcewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,30 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2021.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.720.890 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa vuonna 2022 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt hankintavaltuutukset.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.441.780 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.    

Valtuutus on voimassa vuonna 2022 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arni Ekholm
Sähköposti:
arni.ekholm@relais.fi
Puhelinnumero: +358 40 760 3323

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj
Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.relais.fi

Relais Group lyhyesti
Relais Group on yksi johtavista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa. 

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 128,9 (2019: 98,9) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli lähes 300 ammattilaista, kuudessa eri maassa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS. 

www.relais.fi

Tilaa