Relais Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Relais Group Oyj, Yhtiötiedote, 8.6.2020 kello 16.40

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Olli-Pekka Kallasvuon, Katri Nygårdin, Jesper Otterbeckin ja Kari Stadighin. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kari Stadigh.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita hallituksen tai mahdollisten valiokuntien jäsenyydestä.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö ProcewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rahalahti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 804 846,05 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 682 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa vuonna 2021 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt hankintavaltuutukset.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 364 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.    

Valtuutus on voimassa vuonna 2021 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

Relais Group Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arni Ekholm,

Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Puhelinnumero: +358 40 760 3323
 

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj

Puhelinnumero: +358 40 579 6210
 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi

 

Relais Group lyhyesti

Relais Group on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais Group luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relais Groupin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 98,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskenteli 31.12.2019 258 henkilöä viidessä eri maassa. www.relais.fi
 

Tilaa