Relais Group Oyj: Taloudelliset IFRS-vertailutiedot

Report this content

Relais Group Oyj                                                          
Yhtiötiedote 27.10.2022 klo 16.15

Relais Group Oyj tiedotti 25.10.2022 siirtyvänsä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöön raportoinnissaan ja laativansa ensimmäisen IFRS-konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudeltaan.

Relais Group on tuottanut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS:n mukaan laaditut taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajille vertailutietoa konsernituloslaskelman, -taseen ja tunnuslukujen osalta ajanjaksolta 1.1.2021–30.6.2022. Lisäksi esitetään IFRS-siirtymäpäivän 1.1.2020 mukainen avaava IFRS-tase sekä konsernituloslaskelma 1.1.2020–31.12.2020. Yhtiö on lisäksi laatinut vuosineljänneksittäiset kumulatiiviset tunnusluvut IFRS:n mukaisina ajanjaksolta 1.1.2021–30.6.2022. Näiden tunnuslukujen osalta ei ole esitetty FAS:n ja IFRS:n mukaisia vertailulaskelmia.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu 31.12.2021 voimassaolleiden IFRS-standardien mukaisina. IFRS 1:tä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönottostandardia, on sovellettu tiedotteessa esitettyjen vertailutietojen ja siirtymälaskelmien laadinnassa. Tiedotteessa esitetty taloudellinen informaatio on tilintarkastamatonta.

Relais Group Oyj julkistaa IFRS-konsernitilinpäätöksensä tilikaudelta 2021 sisältäen vertailutiedot vuodelta 2020 sekä siirtymähetken 1.1.2020 mukaisen avaavan taseen arviolta marraskuussa 2022.

IFRS-siirtymän vaikutukset sekä sovellettavat helpotukset

Relais Group Oyj:n tuloslaskelma- ja tasevaikutuksiltaan keskeisimpien IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönoton vaikutukset on kuvattu alla.

Relais Group Oyj on soveltanut IFRS 1 -standardin helpotuksia liiketoimintojen yhdistämisiin sekä vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn. Laskennalliset verot on pääsääntöisesti kirjattu kaikista oikaisuista käyttäen soveltuvaa verokantaa.

Otsikoiden kirjaimet (A-F) viittaavat oikaisutaulukoiden sarakkeisiin.

A) Vuokrasopimusjärjestelyt, Relais vuokralle ottajana (IFRS 16 Vuokrasopimukset)

Relais on vuokrannut korjaamotiloja, toimistoja, varastoja, ajoneuvoja sekä muita omaisuuseriä. FAS-tilinpäätöksissään konserni kirjasi vuokrasopimusmenot kuluiksi sille tilikaudelle, johon ne liittyivät. IFRS:n mukaan vuokratut hyödykkeet kirjataan taseelle käyttöoikeusomaisuuseriksi sekä vuokrasopimusveloiksi. Aiemmin liiketoiminnan muissa kuluissa esitetyt vuokramaksut jaetaan nyt vuokrasopimusvelan lyhennykseksi ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvaksi korkokuluksi. Lisäksi käyttöoikeusomaisuuseristä kirjataan poistot tulosvaikutteisesti.

Relais soveltaa kirjaamista koskevaa poikkeusta sekä lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin (vuokra-aika on sopimuksen alkamisajankohtana enintään 12 kuukautta), että vuokrasopimuksiin, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen (kunkin ao. hyödykkeen arvo uutena enintään noin
5 000 euroa).

(B) Yrityshankinnat (IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistämiset)

Vuonna 2021 Relais hankki Strands Group AB:n, Raskone Oy:n, Lumise Oy:n (sisältäen Optisell Oy:n), STS Sydhamnens Trailer Service AB:n ja Trucknik Reservdelar AB:n, sekä vuonna 2020 SEC Scandinavia A/S:n, TD Tunga Delar Sverige AB:n ja Helsingborgs Bildelsbutik AB:n.

Liikearvon poistot

FAS-tilinpäätöksissä liikearvosta on kirjattava suunnitelmanmukaiset poistot. IFRS-standardien mukaan liikearvosta ei kirjata poistoja, vaan liikearvo testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Siten kirjatut vuosipoistot on peruttu. Tehdyt arvonalentumistestaukset (1.1.2020, 31.12.2020 ja 31.12.2021) eivät osoittaneet liikearvon arvon alentuneen.

Liiketoimintojen yhdistämiset

Siirtymässä Relais sovelsi helpotusta, jonka nojalla ennen IFRS-siirtymäpäivää tehtyjen liiketoimintojen yhdistämisten kirjanpitokäsittely voidaan jättää oikaisematta IFRS 3:n sääntelyn mukaiseksi. Kyseisistä hankinnoista syntynyt liikearvo oli 1.1.2020 yhteensä 53 731 tuhatta euroa.

Tase 31.12.2021 / tuloslaskelma 2021

IFRS 3:n soveltaminen johti seuraavien erien kirjaamiseen:

a) Siirtymäpäivää edeltävät hankinnat

- FAS-tilinpäätöksessä 1.1.2020 alkaen kirjattujen kertyneiden liikearvon poistojen peruutus, yhteensä 14 154 tuhatta euroa. Tämä koostuu vuoden 2021 poistoista, 6 572 tuhatta euroa, edellisen vuoden 2020 poistoista, 6 562 tuhatta euroa, ja muuntoeroista, 1 021 tuhatta euroa.

b) Vuonna 2020 toteutetut hankinnat

- Liikearvon nettomääräinen lisäys 49 tuhatta euroa, joka johtuu FAS-tilinpäätöksessä vuonna 2020 kirjattujen kertyneiden liikearvon poistojen peruuttamisesta. Nämä poistot oli kirjattu kyseisten hankintojen yhdistelyajankohdista lähtien. Nettovaikutus kuvaa myös liikearvon vähenemistä, joka aiheutui aineettomia hyödykkeitä koskevista oikaisuista.

- Yksilöityjen aineettomien hyödykkeiden (asiakassuhteet ja kilpailukieltosopimukset) kirjaaminen erillään liikearvosta hankintojen kohdistuslaskelmien perusteella. Aineettomien hyödykkeiden tasearvo kasvoi yhteensä 2 128 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 441 tuhatta euroa.

- Vuonna 2022 maksettava ehdollisista vastikkeista johtuva velka, 345 tuhatta euroa (lyhytaikainen erä).

- Määräysvallattomien omistajien osuuksien peruutus, -66 tuhatta euroa: konsernin yhteen vuonna 2020 toteutettuun yrityshankintaan liittyy myynti- / osto-optiojärjestely, joka koskee määräysvallattomien omistajien kyseisessä tytäryhtiössä omistamia osakkeita. Relais on käsitellyt tämän option kirjanpidossa rahoitusvelkana. Siten hankittu yhtiö on yhdistelty täysimääräisesti (100 %) hankinta-ajankohdasta lähtien.

- Konsernin tuloslaskelmaan kohdistuva nettovaikutus, joka koostuu liikearvon poistojen peruutuksesta sekä yksilöityjen aineettomien hyödykkeiden poistojen kirjaamisesta, oli yhteensä 665 tuhatta euroa positiivinen ja pienensi tilikauden 2021 poistoja.

c) Vuonna 2021 toteutetut hankinnat

- Liikearvon nettovähennys yhteensä 9 624 tuhatta euroa, joka johtuu lähinnä yksilöidyistä aineettomista hyödykkeistä. Nettovaikutus kuvaa myös FAS-tilinpäätöksessä vuonna 2021 kirjattujen liikearvon poistojen peruuttamista, nämä poistot oli kirjattu kyseisten hankintojen yhdistelyajankohdista lähtien.

- Tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden (asiakkaisiin ja markkinointiin liittyvät aineettomat hyödykkeet, kilpailukieltosopimukset sekä teknologiaan perustuvat aineettomat hyödykkeet) kirjaaminen erillään liikearvosta hankintojen kohdistuslaskelmien perusteella. Tämä lisäsi aineettomien hyödykkeiden tasearvoa yhteensä 11 811 tuhatta euroa ja laskennallisia verovelkoja 2 394 tuhatta euroa.

- Ehdollisista vastikkeista johtuva velka, vaikutus -91 tuhatta euroa (lyhytaikainen erä)

- Konsernin tuloslaskelmaan kohdistuva vaikutus:

- Erä Materiaalit ja palvelut: kasvu, 1 010 tuhatta euroa, kuvaa eräiden hankittujen yhtiöiden vaihto-omaisuuteen kirjattua käyvän arvon oikaisua hankinta-ajankohtana. Tämä oikaisu on kirjattu myöhemmin kuluksi, kun kyseiset tavarat myytiin.

- Erä Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut: 910 tuhannen euron oikaisu aiheutui lisäkauppahintajärjestelystä, joka on käsitelty kirjanpidossa palkkana, koska sen ehtona on mm. tietty työsuoritus.

- Erä Poistot ja arvonalentumiset: Nettovaikutus, joka muodostuu yksilöityjen aineettomien hyödykkeiden poistojen kirjaamisesta sekä liikearvon poistojen peruuttamisesta, oli yhteensä 3 166 tuhatta euroa positiivinen, mikä pienensi tilikauden 2021 poistoja.

- Erä Liiketoiminnan muut kulut: IFRS-normisto edellyttää hankintaan liittyvien menojen kuten asiantuntijapalkkioiden kirjaamista kuluiksi, mutta FAS-tilinpäätöksessä nämä menot yleensä aktivoidaan. Oikaisu oli 1 574 tuhatta euroa.

Tase 31.12.2020 / tuloslaskelma 2020

IFRS 3:n soveltaminen johti seuraavien erien kirjaamiseen:

a) Siirtymäpäivää edeltävät hankinnat

- FAS-kirjanpidossa 1.1.2020 lähtien kirjattujen liikearvon poistojen peruutus, yhteensä 6 562 tuhatta euroa. Vastaava oikaisu taseeseen oli yhteensä 8 751 tuhatta euroa, sisältäen poistoihin liittyvän muuntoeron 2 189 tuhatta euroa, jota ei ollut aiemmin kirjattu FAS-tilinpäätökseen.

b) Vuonna 2020 toteutetut hankinnat

- Liikearvon nettomääräinen vähennys, yhteensä 968 tuhatta euroa, joka johtui lähinnä aineettomia hyödykkeitä koskevista oikaisuista. Liikearvon saldoa puolestaan lisäsi vuoden 2020 FAS-tilinpäätöksessä kirjattujen kertyneiden liikearvon poistojen peruuttaminen. Nämä poistot oli kirjattu kyseisten hankintojen yhdistelyajankohdista lähtien.

- Yksilöityjen aineettomien hyödykkeiden (asiakassuhteet ja kilpailukieltosopimukset) kirjaaminen erillään liikearvosta hankintojen kohdistuslaskelmien perusteella. Aineettomien hyödykkeiden tasesaldo kasvoi yhteensä 2 724 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 564 tuhatta euroa.

- Ehdollisista vastikkeista johtuva velka, 345 tuhatta euroa (pitkäaikainen erä).

- Konsernin tuloslaskelmaan kohdistuva vaikutus:

    - Erä Materiaalit ja palvelut: kasvu, 360 tuhatta euroa, liittyy eräiden hankittujen yhtiöiden vaihto-omaisuuteen kirjattuun käyvän arvon oikaisuun hankinta-ajankohtana. Tämä oikaisu on kirjattu myöhemmin kuluksi, kun kyseiset tavarat myytiin.

  - Erä Poistot ja arvonalentumiset: Nettovaikutus, joka muodostuu yksilöityjen aineettomien hyödykkeiden poistojen kirjaamisesta sekä liikearvon poistojen peruuttamisesta, oli yhteensä 597 tuhatta euroa positiivinen, mikä pienensi tilikauden 2020 poistoja.

  - Erä Liiketoiminnan muut kulut: IFRS-normisto edellyttää hankintaan liittyvien menojen kuten asiantuntijapalkkioiden kirjaamista kuluiksi, mutta FAS-tilinpäätöksessä nämä menot yleensä aktivoidaan. Oikaisu oli 153 tuhatta euroa.

Vuonna 2022 toteutettujen hankintojen osalta ks. vuoden 2022 vuosineljänneksittäiset siltalaskelmat.

(C) Myyntituottojen kirjaaminen (IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista)

FAS-kirjanpidossa konserni kirjasi myyntituotot silloin, kun tavara oli myyty tai palvelu suoritettu, eikä esimerkiksi palautusoikeuksia otettu huomioon. IFRS-siirtymässä Relais oikaisi myyntituottoja palautusoikeuksien ja ajoituserojen osalta (tuloutuksen lykkääminen). Tästä aiheutuneet vaikutukset eivät käytännössä olleet merkittäviä konsernikokonaisuuden kannalta. Poikkeuksen muodostavat tuotemyyntituotot, joihin liittyy asiakkaan palautusoikeus, sekä runkopantit (tietyt palautuskelpoiset ja uudelleen käytettävät osat), joista konserni on kirjannut palautusvelan. Tämä lisäsi erän Ostovelat ja muut velat saldoa 1 813 tuhatta euroa 31.12.2021, 1 724 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 1 765 tuhatta euroa 1.1.2020.

(D) Rahoitusinstrumentit (IFRS 9 Rahoitusinstrumentit)

Transaktiomenot

FAS-kirjanpidossa Relais kirjasi rahoitusinstrumenttien transaktiomenot kuluiksi, kun ne syntyivät. IFRS-standardien mukaan jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat lainat merkitään taseeseen transaktiomenoilla vähennettyinä. Näin ollen lainoista johtuvat transaktiomenot vähennettiin erästä Lainat rahoituslaitoksilta, 814 tuhatta euroa 1.1.2020, 324 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 183 tuhatta euroa 31.12.2021. Transaktiomenot jaksotetaan rahoituskuluiksi laina-aikana efektiivisen koron menetelmällä. Tilikauden 2021 tuloslaskelman rahoituskulujen lisäys oli 141 (489) tuhatta euroa. 

Odotetut luottotappiot

Ennen IFRS-siirtymää Relais on kirjannut luottotappiovarauksia soveltuvin osin tytäryhtiöiden paikalliseen kirjanpitoon. Konserni on siirtynyt kirjaamaan luottotappiot odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin mukaisesti, eli määrään, joka vastaa myyntisaamisen koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita. Tästä johtuva myyntisaamisten vähennyserä oli 179 tuhatta euroa 1.1.2020, 198 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 198 tuhatta euroa 31.12.2021.
 

(E) Vuokrakohteiden parannustyöt (IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet)

Relais on aktivoinut vuokralle ottamiinsa tiloihin liittyviä parannusmenoja. Nämä aktivoidut menot käsitellään FAS-kirjanpidossa yleensä aineettomina hyödykkeinä, mutta IFRS-standardien mukaan aineellisina omaisuuserinä niiden luonteen vuoksi. Oikaisu oli yhteensä 217 tuhatta euroa 1.1.2020, 201 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 688 tuhatta euroa 31.12.2021. Tästä johtuva erän Poistot ja arvonalentumiset sisäinen uudelleenluokittelu oli 205 (20) tuhatta euroa.

(F) Uudelleenluokittelut (IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IAS 12 Tuloverot)

Seuraavat erät luokiteltiin uudelleen IFRS-siirtymän yhteydessä:

- Koronvaihtosopimukset, joiden käypä arvo oli negatiivinen, varauksista muihin pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin niiden luonteen ja maturiteetin perusteella (73 tuhatta euroa 1.1.2020, 157 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 48 tuhatta euroa 31.12.2021).

- Laskennallisten verosaamiset lyhytaikaisista varoista pitkäaikaisiin varoihin (285 tuhatta euroa 1.1.2020, 284 tuhatta euroa 31.12.2020 ja 1 tuhatta euroa 31.12.2021).

- Tilikaudella 2021 listautumiskulut rahoituskuluista liiketoiminnan muihin kuluihin niiden luonteen perusteella, yhteensä 119 tuhatta euroa.

(G) Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma (IFRS 2 Osakeperusteiset maksut)

Helmikuussa 2021 Relais perusti avainhenkilöilleen uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman, joka koostuu synteettisistä optioista. Optiot on myönnetty vastikkeetta ja ne oikeuttavat saajansa käteismaksuun selvityspäivänä ohjelmaan sisältyvien kannustinyksiköiden arvon perusteella. FAS-kirjanpidossa järjestelyä ei ole käsitelty tulosvaikutteisesti. IFRS-normiston mukaan optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämisajankohtana ja kirjataan kuluiksi (sekä velaksi) oikeuden syntymisajanjakson aikana erään Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut. Tilikauden 2021 kulu ja kyseinen pitkäaikainen velkaerä tilikauden 2021 lopussa olivat yhteensä 650 tuhatta euroa.

Muutokset raportoitavissa tunnusluvuissa ja vaihtoehtoisissa tunnusluvuissa                

ESMA (European Securities and Markets Authority) on antanut ohjeet vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen.

Relais Group Oyj ottaa käyttöön ja julkaisee jatkossa seuraavat uudet vaihtoehtoehtoiset tunnusluvut IFRS:n mukaisessa raportoinnissaan kuvatakseen paremmin liiketoiminnan operatiivista kehitystä:

  • Vertailukelpoinen EBITDA
  • Vertailukelpoinen EBITA
  • Vertailukelpoinen liikevoitto
  • Vertailukelpoinen voitto
  • Vertailukelpoinen voitto ilman yritysostoihin liittyviä poistoja
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman yritysostoihin liittyviä poistoja, laimentamaton
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman yritysostoihin liittyviä poistoja, laimennettu
  • Nettovelka ilman leasingvelkoja
  • Nettovelkaantumisaste ilman leasingsopimusvelkoja

Yritysostoihin liittyvät poistot ovat yrityskauppojen yhteydessä syntyneiden omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta syntyneiden erien poistoja.

Yllä kuvatut taloudelliset tiedot ja tiedote kokonaisuudessaan esitetään tämän tiedotteen liitteenä olevassa pdf-tiedostossa.

KONSERNITUNNUSLUVUT IFRS

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu 1-3/2022 1-3/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-9/2021 1-12/2021
Liikevaihto 62 119 53 477 120 718 105 542 164 283 237 830
Liikevaihdon kasvuprosentti 16,2 % - 14,4 % - - 84,4 %
Myyntikate 28 134 20 456 54 767 42 953 67 785 99 588
Myyntikateprosentti 45,3 % 38,3 % 45,4 % 40,7 % 41,3 % 41,9 %
EBITDA 8 865 7 501 15 434 14 468 24 963 36 005
EBITDA-prosentti 14,3 % 14,0 % 12,8 % 13,7 % 15,2 % 15,1 %
Vertailukelpoinen EBITDA 9 315 8 510 16 294 16 093 26 891 38 607
Vertailukelpoinen EBITDA-prosentti 15,0 % 15,9 % 13,5 % 15,2 % 16,4 % 16,2 %
EBITA 5 734 5 657 9 113 9 720 17 710 25 727
EBITA-prosentti 9,2 % 10,6 % 7,5 % 9,2 % 10,8 % 10,8 %
Vertailukelpoinen EBITA 6 184 6 665 9 973 11 345 19 638 28 330
Vertailukelpoinen EBITA-prosentti 10,0 % 12,5 % 8,3 % 10,7 % 12,0 % 11,9 %
Liikevoitto 4 969 5 117 7 522 8 480 15 772 23 042
Liikevoittoprosentti 8,0 % 9,6 % 6,2 % 8,0 % 9,6 % 9,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 5 419 6 125 8 381 10 105 17 700 25 645
Vertailukelpoinen liikevoitto-prosentti 8,7 % 11,5 % 6,9 % 9,6 % 10,8 % 10,8 %
Tilikauden voitto (tappio) 2 657 2 562 2 650 4 657 9 219 14 377
Tilikauden voitto (tappio) -prosentti 4,3 % 4,8 % 2,2 % 4,4 % 5,6 % 6,0 %
Vertailukelpoinen voitto (tappio) 3 103 3 553 3 507 6 260 11 149 16 949
Vertailukelpoinen voitto (tappio) -prosentti 5,0 % 6,6 % 2,9 % 5,9 % 6,8 % 7,1 %
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja 3 872 4 111 5 101 7 522 13 085 19 665
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja -prosentti 6,2 % 7,7 % 4,2 % 7,1 % 8,0 % 8,3 %
Kauden voittoon (tappioon) sisältyvät
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
450 1 008 859 1 625 1 928 2 603
Nettokäyttöpääoma 67 148 45 038 67 843 54 311 63 640 61 009
Vaihto-omaisuus 74 025 56 970 75 489 60 556 65 547 73 352
Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja 87 135 67 672 101 036 76 413 81 115 84 775
Nettovelan (ilman vuokrasopimusvelkoja) suhde
rullaavaan EBITDA:an
2,33 2,90 2,73 2,95 2,63 2,35
Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja 83,2 % 74,5 % 104,6 % 80,7 % 83,2 % 82,9 %
Omavaraisuusaste 33,5 % 31,1 % 31,5 % 32,6 % 33,3 % 33,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto 8,5 % 12,1 % 7,9 % 8,7 % 10,7 % 11,7 %
Oman pääoman tuotto 10,3 % 12,0 % 5,3 % 10,6 % 13,8 % 15,7 %
Kokonaispääoman tuotto 7,1 % 10,2 % 6,6 % 7,5 % 9,2 % 9,9 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,15 0,15 0,15 0,27 0,52 0,81
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,14 0,14 0,15 0,25 0,50 0,78
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
0,17 0,21 0,20 0,36 0,63 0,96
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos,
 laimennettu, euroa
0,17 0,20 0,20 0,34 0,61 0,92
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos
 ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja, laimentamaton, euroa
0,22 0,24 0,28 0,43 0,75 1,11
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos
 ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja, laimennettu, euroa
0,21 0,23 0,27 0,41 0,71 1,06
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 968 634 987 737 777 812
Kokoaikaiset työntekijät kauden lopussa 973 792 1 023 854 848 950

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arni Ekholm
Puhelinnumero: +358 40 760 3323
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Oyj
Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi

Relais Group

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 237,8 (2020: 128,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana ostimme yhteensä kuusi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 1 000 ammattilaista kuudessa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi