Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 22.3.2021 klo 14.00

Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.4.2021 klo 9.00 alkaen Remedy Entertainment Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä osakkeenomistajien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta tämän kutsun osassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville” mukaisesti. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

Yhtiö julkaisee asialistaan liittyvät materiaalit verkkosivuillaan https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021 viikolla 12.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat kokoukseen. Muu yhtiön johto ei osallistu kokoukseen.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Hannula, Asianajotoimisto Nordia Oy:stä. Mikäli Antti Hannulalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii sijoittajasuhdevastaava Lauri Haavisto. Mikäli Lauri Haavistolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021 viimeistään viikon 12 aikana, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 28 652 598,85 euroa, josta tilikauden voitto oli 10 336 676,75 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Tämän kokouskutsun päivämäärällä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona jaettaisiin yhteensä 1 960 822,50 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.4.2021.

Koska hallituksen ehdottaman osingon määrä alittaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän, osakkeenomistajalla on oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon maksamista. Vähemmistöosinko on jaettava kaikille osakkeenomistajille, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon kokonaismäärä on noin 2 831 303 euroa (tämän kokouskutsun päivämäärällä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella noin 0,22 euroa osakkeelta), mikä vastaa 8 prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3.000 euroa kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi. Jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12. esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus jatkaisi nykyisessä kokoonpanossaan ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin Markus Mäki (puheenjohtaja), Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla https://investors.remedygames.com/hallitus/. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Petri Sammalisto.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 3,82 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä.

Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti ja noudattaen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus, EU 2014/596) mukaisia menettelytapoja. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 14.10.2022 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020 antaman aiemman valtuutuksen omien osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään maksullisista osakeanneista. Valtuutuksen nojalla hallitus olisi oikeutettu päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1 500 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan, vastaten noin 11,47 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä. Kussakin hallituksen päätöksessä osakeannista määritellään osakkeen merkintähinta sekä muut antiehdot. Valtuutus oikeuttaisi antamaan osakkeita myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään lisäksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat osakeanteja tai optio-oikeuksien antamista varten myönnetyt valtuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on osakkeenomistajien saatavilla Remedy Entertainment Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021 tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätös 31.12.2020, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 22.3.2021 alkavan viikon 12 aikana. Tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa 22.3.2021. Ennakkoäänestys alkaa 26.3.2021 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja vastaehdotukset julkaistu yhtiön internet-sivuilla https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 8.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Remedy Entertainment Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.3.2021 klo 12.00 – 8.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internet-sivujen kautta https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen

Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021 viimeistään 26.3.2021.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä, mutta osallistuminen ja oikeuksien käyttäminen asiamiehen välityksellä on mahdollista ainoastaan äänestämällä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internet-sivuilla https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021 viimeistään 26.3.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internet-sivuilla. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitetiedostoina sähköpostitse osoitteeseen yk@remedygames.com tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Remedy Entertainment Oyj, Yhtiökokous, Luomanportti 3, 02200 Espoo. Valtakirjojen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yk@remedygames.com viimeistään 25.3.2021 klo 12.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021 viimeistään 26.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 30.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Kysymysten tulee olla perillä ennen edellä todetun määräajan päättymistä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2021 viimeistään 6.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

6. Mahdollisuus seurata yhtiökokousta

Ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta internetin kautta videoyhteyden välityksellä tilaamalla videoyhteyslinkin etukäteen sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä. Videoyhteyslinkki on henkilökohtainen. Videoyhteyslinkki ja ohjeet kokouksen seuraamiseksi videoyhteyden välityksellä lähetetään yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä niille tilaajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkittyjä osakkeenomistajia tai heidän edustajiaan.

Kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tulee antaa ennakkoon.

7. Muut ohjeet / tiedot

Remedy Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 22.3.2021 yhteensä 13 072 150 osaketta, jotka ovat kaikki samaa sarjaa. Yhtiön hallussa ei ole yhtiökokouskutsun päivämäärällä omia osakkeita.

Espoossa 22.3.2021

Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, sijoittajasuhdevastaava
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja PC-peleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja.

Vuonna 1995 perustettu suomalainen yhtiö työllistää yli 280 pelialan ammattilaista 30:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com

Tilaa