DONE SOLUTIONSIN LIIKETULOS KASVUSSA, LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN 2006

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 31.10.2006 klo 09.00

DONE  SOLUTIONSIN  LIIKETULOS  KASVUSSA,   LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN   2006
LIIKETULOSENNUSTETTA ALENNETAAN
Done Solutions Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2006 (IFRS)

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2006 oli 10,2 meur (8,4 meur 1-9/2005).
Vertailukelpoinen liikevaihto 1-9/2005 oli 10,2 meur.

- Liiketulos 1-9/2006 oli 0,99 meur (0,64 meur) eli 10 % liikevaihdosta (8 %).
Vertailukelpoinen liiketulos 1-9/2005 oli 1,29 meur eli 13 % liikevaihdosta.
Konsernin kaikki liiketoimintayksiköt toimivat voitollisesti.

- Jatkavien toimintojen kokonaistulos 1-9/2006 oli 0,88 meur (0,50 meur) eli 9 %
liikevaihdosta (6 %).

- Jatkavien toimintojen osakekohtainen tulos 1-9/2006 oli 0,015 eur (0,010 eur).
Jatkavien toimintojen vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 1-9/2005 oli 0,016
eur.

- Omavaraisuusaste oli 60,2 % (27,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 17,6 % (34,4
%).

- Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 2,0 meur (2,0 meur).

- Palvelut (Done Information) ja Järjestelmät (Done Logistics) -liiketoiminta-
alueiden kasvu tulee olemaan maltillista kuten ennenkin. Uuden joulukuussa
hankitun Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen  mukaantulo  konserniin  1.1.2006
alkaen nostaa konsernin liikevaihtoa ja -tulosta vuonna 2006 edelliseen vuoteen
verrattuna.

-  Yhtiö  muuttaa  liiketulosennustettaan.  Kaikkien  liiketoiminta-alueiden
liiketuloksen vuonna 2006 arvioidaan olevan samalla tasolla kuin edellisenä
vuonna (aiemmassa ennusteessa korkeampi kuin edellisenä vuonna).


RAPORTOINTI

Katsauskauden  luvut  vertailutietoineen  ovat  IFRS-standardien  mukaisia.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu  samoja  laskentaperiaatteita  kuin  2005
vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vertailukauden 1-9/2005 luvut ovat virallisen tilinpäätöksen mukaisia. 19.12.2005
ostetun ja 22.8.2006 jälkeen 100,0 %:sesti omistetun Tiolat Oy:n tuotot ja kulut
eivät ole mukana vertailukauden luvuissa.

Osavuosikatsauksessa mainittu SBU-kate (Strategic Business Unit)  tarkoittaa
IFRS:n mukaisen segmentin liiketulosta ennen emoyhtiön kuluja. Katsauksessa
mainittu liiketoiminta-alue tarkoittaa IFRS:n mukaista segmenttiä.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Liiketoiminta-aluekohtainen liikevaihdon ja SBU-katteen jakautuminen  (IFRS:n
ensisijainen segmentti):

           Liikevaihto Liikevaihto  SBU-kate  SBU-kate
           Q1-Q3/2006  Q1-Q3/2005  Q1-Q3/2006 Q1-Q3/2005
           MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Palvelut        3,7  36%  3,4  41%   0,5 14   0,5 16

Järjestelmät      4,6  45%  5,0  59%   0,5 10   0,6 11

Terveydenhoito     1,9  19%   -   -    0,5 23   -  -

Yhteensä       10,2 100%  8,4 100%   1,4 14   1,1 13

Emoyhtiön kulut                  -0,5 -4  -0,4 -5

Liiketulos                     1,0 10   0,6  8

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-9/2006 oli 10,2 meur (8,4 meur 1-9/2005).
Vertailukelpoinen liikevaihto 1-9/2005 oli 10,2 meur. Liikevaihto 7-9/2006 oli
2,9 meur (2,5 meur). Vertailukelpoinen liikevaihto 7-9/2005 oli 3,1 meur.
Tilintarkastamattomissa vertailukelpoisissa 1-9/2005 ja 7-9/2005 liikevaihdoissa
Tiolatin tuotot on otettu mukaan jatkaviin toimintoihin tilanteessa, jossa Tiolat
Oy olisi hankittu 1.1.2005.

Konsernin liiketulos 1-9/2006 oli 0,99 meur (0,64 meur) eli 10 % liikevaihdosta
(8 %). Vertailukelpoinen liiketulos 1-9/2005 oli  1,29  meur  eli  13  %
liikevaihdosta. Liiketulos 7-9/2006 oli 0,27 meur (0,31 meur)  eli  9  %
liikevaihdosta (12 %). Vertailukelpoinen liiketulos 7-9/2005 oli 0,51 meur eli 16
% liikevaihdosta. Tilintarkastamattomissa vertailukelpoisissa 1-9/2005 ja 7-
9/2005 liiketuloksissa Tiolatin tuotot ja kulut on otettu mukaan jatkaviin
toimintoihin tilanteessa, jossa Tiolat Oy olisi hankittu 1.1.2005.

Joulukuun 2005 lopussa 57,14 %:sesti hankitun Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen
SBU-katetta rasittaa 1-3/2006 kauppahinnan varastoon kohdistamisesta aiheutuneet
kuluksikirjaukset 0,13 meur. Elokuun 2006 lopun 42,86%:n  vähemmistöosuuden
hankinnan jälkeen Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen SBU-katetta rasittaa 9/2006
kauppahinnan varastoon kohdistamisesta aiheutuneet kuluksikirjaukset 0,04 meur.
Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen  kauppahintojen  aineettomille  oikeuksille
kohdistamisesta aiheutuneet kulukirjaukset 1-9/2006 olivat 0,16 meur.

Jatkavien toimintojen sekä laimennettu että laimentamaton tulos per osake olivat
0,015 euroa (0,010 euroa). Oma pääoma per osake oli 0,126 euroa (0,034 euroa).
Varausten vähenemisellä ei ollut tulosvaikutusta katsauskaudella.


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 13,9 miljoonaa euroa (6,4
miljoonaa euroa 30.9.2005). Oma pääoma oli 8,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa
euroa) ja emoyhtiön oma pääoma 30.9.2006 FAS:n mukaan oli 9,1 miljoonaa euroa
(3,6 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 60,2
% (27,9 %) ja omavaraisuusaste pääomalainat lisättynä omaan pääomaan 67,5 % (41,8
%). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 1,6 % (-12,2 %). Korollinen velka oli 2,2
miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa
olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa).


TUOTEKEHITYS

Tilikauden kehitysmenot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Kaikki
kehitysmenot on kirjattu tulosta rasittaen.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 132. Done
Informationissa 66, Done Logisticsissa oli 57, Tiolatissa 6 ja emoyhtiössä 3
henkilöä. Vuosi sitten konsernin henkilöstön lukumäärä oli 124.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.9.2006 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 66.436.484 kappaletta.

Yhtiön  suurimmat  osakkeenomistajat  ovat  nähtävissä  yhtiön  kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,45 euroa ja alin kurssi 0,24 euroa.
Keskikurssi oli 0,35 euroa ja 30.9.2006 päätöskurssi 0,29 euroa. Osakevaihto
katsauskaudella oli 9,5 miljoonaa euroa eli 30,9 miljoonaa osaketta, ja yhtiön
markkina-arvo 30.9.2006 oli 19,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2006 päättämät hallituksen käyttämättömät
osakeantivaltuudet 30.9.2006 olivat 5.988.496 osaketta.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta hankkia omia osakkeita eikä yhtiön
hallussa ollut omia osakkeita.


KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Done Solutions Oyj osti 22.8.2006 Eyemaker's Finland Oy:n (omistusosuus Tiolat
Oy:stä 19,51 %), Jukka Lundenin (19,51 %) ja Lauri Soratien (3,83 %) omistamat
Tiolat Oy:n osakkeet. Kauppa on pörssitiedotettu 22.8.2006.

Eyemaker's Finland Oy:n omistusosuus Done Solutions Oyj:n äänimäärästä  ja
osakepääomasta nousi yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 1.9.2006 Done Solutions
Oyj:n Eyemaker's Finland Oy:lle  suunnattujen  osakkeiden  kaupparekisteriin
rekisteröimisen seurauksena. Omistusosuuden muutos on pörssitiedotettu 1.9.2006.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 31.10.2006 alkaen konsernin toimitusjohtaja Pekka
Pystynen, tytäryhtiö Done Information Oy:n toimitusjohtaja Elina Karjalainen,
tytäryhtiö Done Logistics Oy:n toimitusjohtaja Juha Mikkola, tytäryhtiö Tiolat
Oy:n toimitusjohtaja Kari Serjamaa sekä konsernin talousjohtaja Mika Söyring.
Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin lakimies Juha Kujala.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Palvelut (Done Information) ja Järjestelmät (Done Logistics) -liiketoiminta-
alueiden kasvu tulee olemaan maltillista kuten ennenkin. Uuden joulukuussa
hankitun Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen  mukaantulo  konserniin  1.1.2006
alkaen nostaa konsernin liikevaihtoa ja -tulosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Yhtiö  muuttaa  liiketulosennustettaan.  Kaikkien   liiketoiminta-alueiden
liiketuloksen vuonna 2006 arvioidaan olevan samalla tasolla kuin edellisenä
vuonna (aiemmassa ennusteessa korkeampi kuin edellisenä vuonna).


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toim.johtaja Pekka Pystynen, puh. 050 0508 962, pekka.pystynen@donesolutions.com

Talousjohtaja Mika Söyring, puh. 040 777 0033, mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done  Information)   tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita.
Järjestelmät (Done   Logistics) toimittaa   kokonaisvaltaisia   logistisia
järjestelmiä,   jotka   perustuvat materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja
niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat)  suunnittelee,
valmistaa   ja   myy   iCare-silmänpainemittareita  silmälääkäreille  ja
optikoille.  Done  Solutions  toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-9/2006  1-9/2005  1-12/2005

Liikevaihto               10,2     8,4    11,5

Liiketulos                1,0     0,6     0,9
Liiketulos %               9,7     7,7     8,2

Tulos ennen veroja            1,0     0,5     0,8
Tulos ennen veroja %           9,8     6,0     7,1

Katsauskauden tulos           0,9     2,0     0,8
Katsauskauden tulos %          8,6    23,5     7,1

Bruttoinvestoinnit            4,9     0,0     3,0
Bruttoinvestoinnit %          47,5     0,2    25,8

Tuotekehitysmenot            0,2     0,0     0,1
Tuotekehitysmenot %           1,5     0,4     0,4

Nettovelkaantumisaste %         1,6    -12,2    -33,4
Omavaraisuusaste %           60,2    27,9    47,5

Sijoitetun pääoman tuotto % (12 kk)   17,6    34,4    21,6
Oman pääoman tuotto % (12 kk)      17,6    64,8    34,3

Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimentamaton, euroa           0,015    0,010    0,016
Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimennettu, euroa            0,015    0,010    0,016

Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimentamaton, euroa           0,000    0,030    0,029
Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimennettu, euroa            0,000    0,030    0,029

Oma pääoma/osake, euroa         0,126    0,034    0,067

Henkilöstö keskimäärin kaudella     132     143     135


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-9/2006  1-9/2005  1-12/2005

LIIKEVAIHTO               10,2     8,4    11,5
Liiketoiminnan muut tuotot        0,1     0,0     0,1
Materiaalit ja palvelut         -3,0    -2,8    -3,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -4,5    -3,6    -5,1
Poistot ja arvonalentumiset       -0,2    -0,2    -0,2
Liiketoiminnan muut kulut        -1,6    -1,2    -1,7
LIIKETULOS                1,0     0,6     0,9
Osuus osakkuusyhtiötuloksista      0,0    -0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)          -0,0    -0,1    -0,1
TULOS ENNEN VEROJA            1,0     0,5     0,8
Tuloverot                -0,1    -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS, jatkavat toiminnot 0,9     0,5     0,8
Lopetettujen toimintojen tulos      0,0     1,5     1,5
KATSAUSKAUDEN TULOS           0,9     2,0     2,3

Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimentamaton, euroa           0,015    0,010    0,016
Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimennettu, euroa            0,015    0,010    0,016

Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimentamaton, euroa           0,000    0,030    0,029
Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimennettu, euroa            0,000    0,030    0,029


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     7-9/2006  7-9/2005

LIIKEVAIHTO               2,9     2,5
Liiketoiminnan muut tuotot        0,1     0,0
Materiaalit ja palvelut         -0,7    -0,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -1,4    -1,1
Poistot ja arvonalentumiset       -0,1    -0,1
Liiketoiminnan muut kulut        -0,5    -0,4
LIIKETULOS                0,3     0,3
Osuus osakkuusyhtiötuloksista      0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)          -0,0    -0,0
TULOS ENNEN VEROJA            0,3     0,3
Tuloverot                -0,1    -0,0
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS, jatkavat toiminnot 0,2     0,3
Lopetettujen toimintojen tulos      0,0     1,2
KATSAUSKAUDEN TULOS           0,2     1,5


KONSERNITASE (MEUR)         30.9.2006  30.9.2005 31.12.2005

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet          0,5     0,6     0,5
Liikearvo                3,1     0,1     1,2
Aineettomat hyödykkeet          5,0     0,0     1,8
Osuudet osakkuusyrityksissä       0,4     0,3     0,4
Myytävissä olevat sijoitukset      0,0     0,0     0,0
Saamiset                 0,4     0,5     0,5
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.         9,4     1,5     4,4

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             0,3     0,1     0,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset     2,2     2,8     2,3
Rahavarat                2,0     2,0     3,7
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.         4,5     4,9     6,4

VARAT YHT.               13,9     6,4    10,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               5,3     4,0     4,8
Ylikurssirahasto             2,4     0,4     1,0
Vararahasto               0,0     0,2     0,0
Arvonmuutosrahasto            0,3     0,0     0,3
Uudelleenarvostusrahasto         1,5     0,0     0,0
Kertyneet voittovarat          -1,2    -2,8    -2,0
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus  8,4     1,7     4,0
Vähemmistön osuus            0,0     0,0     1,0
OMA PÄÄOMA YHT.             8,4     1,7     5,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat         1,3     0,0     0,5
Varaukset                0,6     0,9     0,7
Korolliset velat             1,1     1,8     1,0
Muut velat                0,0     0,0     0,1
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.         3,0     2,7     2,3

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat         1,5     2,1     2,3
Varaukset                0,0     0,0     0,1
Korolliset velat             1,0     0,0     1,0
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.         2,5     2,1     3,5

VELAT YHT.                5,6     4,8     5,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.        13,9     6,4    10,8


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

             Osake- Ylikurs-  Muut  Voitto- Väh. Opo
             pääoma sirahasto rahastot varat osuus yht.
Oma pääoma 1.1.2005    4,0   0,4   0,2   -4,8  0,0 -0,3
Tilikauden tulos     0,0   0,0   0,0   2,0  0,0  2,0
Oma pääoma 30.9.2005   4,0   0,4   0,2   -2,8  0,0  1,7
Suunnattu osakeanti   0,8   0,9   0,3   0,0  0,0  2,0

Kertyneitten tappioiden
kattaminen        0,0   -0,3   -0,2   0,5  0,0  0,0
Tilikauden tulos     0,0   0,0   0,0   2,3  0,0  2,3
Oma pääoma 31.12.2005   4,8   1,0   0,3   -2,0  1,0  5,0

Oma pääoma 1.1.2006    4,8   1,0   0,3   -2,0  1,0  5,0
Osakemerkinnät
optio-oikeuksilla     0,1   0,1   0,0   0,0  0,0  0,2

Suunnattu osakeanti    0,5   1,4   1,5   0,0  0,0  3,4
Tilikauden tulos     0,0   0,0   0,0   0,9  0,0  0,9
Oma pääoma 30.9.2006   5,3   2,4   1,8   -1,2  0,0  8,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)  1-9/2006  1-9/2005  1-12/2005

Tilikauden voitto            0,9     0,5     0,8
Oikaisut tilikauden tulokseen      0,4     0,2     0,4
Käyttöpääoman muutos          -1,2    -1,1    -0,1
Maksetut korot             -0,1    -0,1    -0,1
Saadut korot               0,1     0,0     0,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA         0,1    -0,5     1,0

Tytäryritysten hankinta         -2,0     0,0     0,3
Liiketoimintojen myynti         0,0     1,3     1,3
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       -0,0    -0,0    -0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin     0,0     0,0     0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         -2,0     1,3     1,6

Maksulliset osakeannit          0,2     0,0     0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  0,0    -0,4    -0,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut     -0,0    -0,0    -0,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA          0,2    -0,4    -0,4

Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos           -1,7     0,4     2,2
Rahavarat tilikauden alussa       3,7     1,6     1,6
Rahavarat tilikauden lopussa       2,0     2,0     3,7


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)  1-9/2006  1-9/2005  1-12/2005

Annetut kiinnitykset           0,3     0,3     0,3
Annetut pantit              2,7     3,0     3,0
Annetut takaukset            1,0     1,0     0,7

Rahoitusleasingvelat           0,1     0,1     0,1
Muut vuokravelat             0,2     0,3     0,2

Tilaa