DONE SOLUTIONS OYJ:N IFRS-VERTAILUTIEDOT TILIKAUDELTA 2004

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 26.4.2005 klo 15.30

DONE SOLUTIONS OYJ:N IFRS-VERTAILUTIEDOT TILIKAUDELTA 2004

Done Solutions Oyj siirtyi 1.1.2005 suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS)
noudattamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Siirtymähetki IFRS:ään
on 1.1.2004. Yhtiö julkaisee osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen tilikaudelta
2005 IFRS:n periaatteiden mukaisesti.

IFRS:ään siirtymisessä on sovellettu IFRS 1 -siirtymästandardia ja sen sallimia
yritysten yhteenliittymiä koskevia helpotuksia.

IFRS-siirtymän merkittävimmät vaikutukset Done -konsernin tulokseen ja taseeseen
aiheutuvat liikearvojen käsittelystä (IFRS 3),  pääomalainoista  (IAS  32),
varauksista (IAS 37) ja tuotekehitysmenoista (IAS 38).

Tiedotteen lopussa esitetään IFRS-periaatteiden mukaiset avaava tase 1.1.2004,
oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2004, 31.3.2004, 30.6.2004, 30.9.2004 ja
31.12.2004,  tuloksen  täsmäytyslaskelma  tilikaudelta  1.1.-31.12.2004  sekä
konsernin tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot sekä tunnusluvut tilikaudelta
2004 ja vuoden 2004 vuosineljänneksiltä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KESKEISET VAIKUTUKSET

Osakeoptiot - IFRS 2

Yhtiössä ei ole optio-oikeuksia, jotka olisi myönnetty 7.12.2002 jälkeen. Täten
yhtiössä oleviin optio-oikeuksiin ei tarvitse soveltaa IFRS 2 -standardia.

Liikearvot - IFRS 3

IFRS 3 -standardin mukaisesti konsernireservit on tuloutettu avaavassa taseessa.
Tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä tulevaa konserniliikearvoa ei enää poisteta
suunnitelman mukaisin tasapoistoin vaan mahdollista arvonalentumista arvioidaan
IAS 36:n mukaisesti vuosittain  tehtävillä  arvonalentumistesteillä.  Muutos
parantaa avaavan IFRS-taseen omaa pääomaa 0,02 miljoonaa euroa ja vuoden 2004
IFRS-tilinpäätöksen tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Tehdyt arvonalentumistestit
osoittavat, että  tulevaisuudessa  odotettavat  liiketoimintojen  kassavirrat
ylittävät liikearvojen tasearvot.

Lopetettavat toiminnot - IFRS 5

Done Information Oy:n 28.4.2004 myydyn Software Solutions -yksikön tuotot ja
kulut on esitetty erillään jatkuvista  toiminnoista  omalla  "lopetettavien
toimintojen tulos" -rivillä. Liiketulokseen kirjauksella ei ole vaikutusta.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat - IAS 12

Taseeseen ei ole  kirjattu  laskennallisia  verosaamisia  niiden  epävarman
hyödyntämisen takia eikä laskennallisia verovelkoja vahvistettujen tappioiden
korkean määrän takia.

Rahoitusleasing - IAS 17

FAS:n mukaisissa luvuissa kaikki leasingsopimukset on käsitelty käyttöleasinginä.
IFRS:n mukaisissa luvuissa rahoitusleasingsopimukset on kirjattu yhtiön taseeseen
varoiksi  ja  veloiksi.  Vuokratut  hyödykkeet  poistetaan  taloudellisena
vaikutusaikanaan ja vuokrien  maksut  kirjataan  rahoituskuluksi  ja  velan
vähennykseksi. Lisäys vuoden 2004 IFRS-taseiden varoihin ja velkoihin on 0,1
miljoonaa euroa. Leasingvuokrien vähentämisellä  ja  poistojen  lisäämisellä
tilikauden tulokseen vuonna 2004 ei ole merkittävää vaikutusta.

Eläkevakuutukset -IAS 19

Koska TEL:n työkyvyttömyysosa käsitellään  tulevaisuudessa  maksuperusteisena
järjestelynä IFRS-tilinpäätöksissä, yhtiö ei huomioi mahdollista laskennallista
eläkevastuuta vuoden 2004 IFRS-vertailutiedoissa. Yhtiö katsoo, että vastuun
esittäminen ei olennaisesti parantaisi vuoden 2004 vertailukelpoisuutta tuleviin
vuosiin nähden.

Pääomalainojen korot - IAS 23

FAS:n mukaisissa luvuissa pääomalainoille kertyneitä korkoja ei ole kirjattu vaan
ne on esitetty vastuina liitetiedoissa. IFRS-luvuissa pääomalainalle kertyneet
korot on kirjattu taseeseen vieraaseen pääomaan. Kertyneiden korkojen määrä
vuonna 2004 ei ole merkittävä.

Pääomalainat - IAS 32

FAS:n mukaisissa taseissa osakeyhtiölain mukaiset pääomalainat on esitetty omana
eränään omassa pääomassa. IFRS-taseissa pääomalainat on IAS 32:n mukaisesti
esitetty vieraana pääomana. Pääomalainojen määrä avaavassa taseessa on 0,0
miljoonaa euroa ja 2004 päättävässä taseessa 0,8 miljoonaa euroa.

Varaukset - IAS 37

Varaukset on diskontattu nykyhetkeen käyvällä korolla johdon parhaimman arvion
mukaan toteutumisesta. Vaikutus avaavan IFRS-taseen omaan pääomaan on  0,2
miljoonaa euroa ja IFRS-tilinpäätöksen 31.12.2004 tulokseen -0,1 miljoonaa euroa.

Tuotekehitysmenot - IAS 38

Aikaisempina vuosina FAS-taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot on  kirjattu
avaavan IFRS-taseen omaan pääomaan kuluksi, koska IFRS 38:n kirjausedellytykset
eivät ole täyttyneet. Tämä pienentää avaavan IFRS-taseen omaa pääomaa 0,3
miljoonaa euroa. FAS-lukujen aktivoiduista tuotekehitysmenoista vuonna  2004
tehdyt poistot on tuloutettu IFRS-luvuissa vuonna 2004.

Rahavirtalaskelma

Rahavirtalaskelmaa ei esitetä,  koska  IFRS-  ja  FAS-periaatteiden  mukaan
laadittujen rahavirtalaskelmien välillä ei arvioida olevan olennaisia eroja.


Done Solutions Oyj
hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Controller  Mika  Söyring,  puh.  0205  253425,  gsm  040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu  kolmeen  liiketoimintayksikköön:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa
jakelu-  ja  varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja
Yhdysvallat.


TAULUKKO-OSA:

KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2004

MEUR               FAS       IFRS       IFRS
                 1.1.2004     -oikaisut 1.1.2004
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet      0,5       0,1       0,6
Aineettomat hyödykkeet      0,3       -0,3       0,1
Liikearvo             0,1       0,0       0,1
Myytävissä olevat sijoitukset   0,3       0,0       0,3
Pitkäaikaiset saamiset      1,1       0,0       1,1
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.     2,3       -0,1       2,2

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus          0,1       0,0       0,1
Myyntisaam. ja muut saamiset   3,0       0,0       3,0
Rahavarat             1,1       0,0       1,1
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.     4,2       0,0       4,2

VARAT YHT.            6,5       -0,1       6,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            7,4       0,0       7,4
Ylikurssirahasto         0,4       0,0       0,4
Vararahasto            0,2       0,0       0,2
Kertyneet voittovarat      -6,9       -0,1       -7,0
Pääomalainat           0,0       -0,0       0,0
OMA PÄÄOMA YHT.          1,1       -0,1       1,0

VÄHEMMISTÖOSUUDET         0,0       0,0       0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset             1,2       -0,2       1,1
Korolliset velat         1,1       0,0       1,1
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.     2,3       -0,1       2,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat      3,1       0,1       3,2
Korolliset velat         0,1       0,0       0,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.     3,2       0,1       3,3

VELAT YHT.            5,5       -0,1       5,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     6,5       -0,1       6,4


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN  TÄSMÄYTYSLASKELMA  1.1.2004,  31.3.2004,  30.6.2004,
30.9.2004 ja 31.12.2004

MEUR               1.1.04 31.3.04 30.6.04 30.9.04 31.12.04

Oma pääoma FAS:n mukaan       1,1   0,6   0,8   0,4   0,9
IFRS 3 Liikearvot          0,0   0,1   0,1   0,1   0,2
IFRS 5 Lopetettavat toiminnot    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
IAS 17 Leasing-vuokrasopimukset   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
IAS 23 Pääomalainojen korot    -0,0  -0,0  -0,0  -0,0   -0,0
IAS 32 Pääomalainat        -0,0  -0,0  -0,0  -0,0   -0,8
IAS 37 Varaukset          0,2   0,1   0,1   0,1   0,1
IAS 38 Tuotekehitysmenot      -0,3  -0,1  -0,0  -0,0   0,0

Oma pääoma IFRS:n mukaan      1,0   0,7   1,1   0,6   0,4


KONSERNIN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1.-31.12.2004

Tilikauden tulos FAS:n mukaan                    -1,0

IFRS 3 Liikearvot                          0,2
IFRS 5 Lopetettavat toiminnot                    0,0
IAS 17 Leasing-vuokrasopimukset                   0,0
IAS 23 Pääomalainojen korot                     -0,0
IAS 37 Varaukset                          -0,1
IAS 38 Tuotekehitysmenot                       0,3

Tilikauden tulos IFRS:n mukaan                   -0,6


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2004

MEUR               FAS       IFRS       IFRS
                 1-3/2004     -oikaisut    1-3/2004

LIIKEVAIHTO            5,2       -0,3       4,9
Liiketoiminnan muut tuotot    0,0       -0,0       0,0
Materiaalit ja palvelut     -2,7        0,0       -2,7
Henkilöstökulut         -1,9        0,3       -1,6
Poistot             -0,2        0,2       -0,1
Liiketoiminnan muut kulut    -0,9        0,1       -0,7
Lopetettavien toimint. tulos   0,0       -0,2       -0,2
LIIKETULOS            -0,5        0,2       -0,3
Osuus osakkuusyhtiötuloksista  -0,0        0,0       0,0
Rahoitustuotot          0,0        0,0       0,0
Rahoituskulut          -0,0       -0,0       -0,0
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   -0,5        0,2       -0,3
Satunnaiset tuotot        0,0        0,0       0,0
Satunnaiset kulut         0,0        0,0       0,0
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA
JA VEROJA            -0,5        0,2       -0,3
Verot              -0,0        0,0       -0,0
Vähemmistöosuudet         0,0        0,0       0,0
TILIKAUDEN TULOS         -0,5        0,2       -0,3

KONSERNIN TASE 31.3.2004

MEUR               FAS       IFRS       IFRS
                 31.3.2004    -oikaisut    31.3.2004
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet      0,4        0,1       0,5
Aineettomat hyödykkeet      0,2       -0,1       0,0
Liikearvo             0,1        0,0       0,1
Myytävissä olevat sijoitukset   0,3        0,0       0,3
Pitkäaikaiset saamiset      0,7        0,0       0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.     1,7        0,0       1,8

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus          0,1        0,0       0,1
Myyntisaam. ja muut saamiset   3,3        0,0       3,3
Rahavarat             0,6        0,0       0,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.     4,1        0,0       4,1

VARAT YHT.            5,8        0,0       5,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            4,0        0,0       4,0
Ylikurssirahasto         0,4        0,0       0,4
Vararahasto            0,2        0,0       0,2
Kertyneet voittovarat      -3,5       -0,1       -3,5
Tilikauden tulos         -0,5        0,2       -0,3
Pääomalainat           0,0       -0,0       0,0
OMA PÄÄOMA YHT.          0,6        0,1       0,7

VÄHEMMISTÖOSUUDET         0,0        0,0       0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset             1,2       -0,1       1,0
Korolliset velat         0,0        0,0       0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.     1,2       -0,1       1,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat      2,9        0,1       3,0
Korolliset velat         1,1        0,0       1,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.     4,0        0,1       4,1

VELAT YHT.            5,2       -0,0       5,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     5,8        0,0       5,8


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2004

MEUR               FAS       IFRS       IFRS
                 1-6/2004     -oikaisut    1-6/2004

LIIKEVAIHTO            9,9       -0,4       9,5
Liiketoiminnan muut tuotot    0,8       -0,7       0,0
Materiaalit ja palvelut     -5,4        0,0       -5,4
Henkilöstökulut         -3,4        0,4       -3,0
Poistot             -0,4        0,3       -0,1
Liiketoiminnan muut kulut    -1,6        0,2       -1,4
Lopetettavien toimint. tulos   0,0        0,4       0,4
LIIKETULOS            -0,2        0,3       0,1
Osuus osakkuusyhtiötuloksista  -0,1        0,1       0,0
Rahoitustuotot          0,0        0,0       0,0
Rahoituskulut          -0,0       -0,0       -0,1
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   -0,3        0,3       0,1
Satunnaiset tuotot        0,0        0,0       0,0
Satunnaiset kulut         0,0        0,0       0,0
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA
JA VEROJA            -0,3        0,3       0,1
Verot              -0,0        0,0       -0,0
Vähemmistöosuudet         0,0        0,0       0,0
TILIKAUDEN TULOS         -0,3        0,3       0,1

KONSERNIN TASE 30.6.2004

MEUR               FAS       IFRS       IFRS
                 30.6.2004    -oikaisut    30.6.2004
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet      0,4       0,2       0,5
Aineettomat hyödykkeet      0,0       -0,0       0,0
Liikearvo             0,1       0,1       0,1
Myytävissä olevat sijoitukset   0,3       0,1       0,3
Pitkäaikaiset saamiset      0,7       0,0       0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.     1,5       0,2       1,7

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus          0,1       0,0       0,1
Myyntisaam. ja muut saamiset   2,8       0,0       2,8
Rahavarat             1,6       0,0       1,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.     4,5       0,0       4,5

VARAT YHT.            5,9       0,2       6,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            4,0       0,0       4,0
Ylikurssirahasto         0,4       0,0       0,4
Vararahasto            0,2       0,0       0,2
Kertyneet voittovarat      -3,5       -0,1       -3,5
Tilikauden tulos         -0,3       0,3       0,1
Pääomalainat           0,0       -0,0       0,0
OMA PÄÄOMA YHT.          0,8       0,2       1,1

VÄHEMMISTÖOSUUDET         0,0       0,0       0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset             1,1       -0,1       1,0
Korolliset velat         0,0       0,0       0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.     1,1       -0,1       1,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat      2,9       0,1       3,0
Korolliset velat         1,1       0,0       1,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.     3,9       0,1       4,0

VELAT YHT.            5,1       0,0       5,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     5,9       0,2       6,2


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2004

MEUR               FAS       IFRS       IFRS
                 1-9/2004     -oikaisut    1-9/2004

LIIKEVAIHTO            13,9       -0,4       13,6
Liiketoiminnan muut tuotot     0,8       -0,7       0,0
Materiaalit ja palvelut      -7,8       0,0       -7,8
Henkilöstökulut          -4,8       0,4       -4,4
Poistot              -0,5       0,3       -0,2
Liiketoiminnan muut kulut     -2,2       0,2       -2,0
Lopetettavien toimint. tulos    0,0       0,5       0,5
LIIKETULOS            -0,6       0,3       -0,3
Osuus osakkuusyhtiötuloksista   -0,1       0,1       0,0
Rahoitustuotot           0,0       0,0       0,0
Rahoituskulut           -0,1       -0,1       -0,1
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   -0,7       0,4       -0,4
Satunnaiset tuotot         0,0       0,0       0,0
Satunnaiset kulut         0,0       0,0       0,0
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA
JA VEROJA             -0,7       0,4       -0,4
Verot               -0,0       0,0       -0,0
Vähemmistöosuudet         0,0       0,0       0,0
TILIKAUDEN TULOS         -0,7       0,4       -0,4

KONSERNIN TASE 30.9.2004

MEUR                FAS       IFRS       IFRS
                  30.9.2004    -oikaisut    30.9.2004
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet       0,3       0,1       0,4
Aineettomat hyödykkeet       0,0       -0,0       0,0
Liikearvo             0,0       0,1       0,1
Myytävissä olevat sijoitukset   0,3       0,1       0,4
Pitkäaikaiset saamiset       0,7       0,0       0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.      1,3       0,3       1,6

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus          0,1       0,0       0,1
Myyntisaam. ja muut saamiset    3,2       0,0       3,2
Rahavarat             0,4       0,0       0,4
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.      3,7       0,0       3,7

VARAT YHT.             5,0       0,3       5,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            4,0       0,0       4,0
Ylikurssirahasto          0,4       0,0       0,4
Vararahasto            0,2       0,0       0,2
Kertyneet voittovarat       -3,5       -0,1       -3,5
Tilikauden tulos         -0,7       0,4       -0,4
Pääomalainat            0,0       -0,0       0,0
OMA PÄÄOMA YHT.          0,4       0,2       0,6

VÄHEMMISTÖOSUUDET         0,0       0,0       0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset             1,1       -0,1       1,0
Korolliset velat          0,0       0,0       0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.      1,1       -0,1       1,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat      2,6       0,1       2,7
Korolliset velat          0,9       0,0       0,9
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.      3,5       0,1       3,6

VELAT YHT.             4,7       0,0       4,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.      5,0       0,3       5,3


TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004

MEUR               FAS       IFRS       IFRS
                 1-12/2004    -oikaisut 1-12/2004

LIIKEVAIHTO            18,4       -0,4       18,1
Liiketoiminnan muut tuotot     0,8       -0,7       0,1
Materiaalit ja palvelut     -10,2       0,0      -10,1
Henkilöstökulut          -6,4       0,4       -6,0
Poistot              -0,6       0,3       -0,3
Liiketoiminnan muut kulut     -3,0       0,3       -2,8
Lopetettavien toimint. tulos    0,0       0,5       0,5
LIIKETULOS            -0,9       0,3       -0,6
Osuus osakkuusyhtiötuloksista   -0,1       0,1       0,0
Rahoitustuotot           0,1       0,0       0,1
Rahoituskulut           -0,1       -0,1       -0,1
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   -1,0       0,4       -0,6
Satunnaiset tuotot         0,0       0,0       0,0
Satunnaiset kulut         0,0       0,0       0,0
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA
JA VEROJA             -1,0       0,4       -0,6
Verot               -0,0       0,0       -0,0
Vähemmistöosuudet         0,0       0,0       0,0
TILIKAUDEN TULOS         -1,0       0,4       -0,6

KONSERNIN TASE 31.12.2004

MEUR                FAS       IFRS       IFRS
                  31.12.2004   -oikaisut    31.12.2004
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet       0,3       0,1       0,4
Aineettomat hyödykkeet       0,0       0,0       0,0
Liikearvo             0,0       0,1       0,1
Myytävissä olevat sijoitukset   0,3       0,1       0,4
Pitkäaikaiset saamiset       0,7       0,0       0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.      1,2       0,3       1,5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus          0,1       0,0       0,1
Myyntisaam. ja muut saamiset    2,8       0,0       2,8
Rahavarat             1,6       0,0       1,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.      4,4       0,0       4,4

VARAT YHT.             5,6       0,3       6,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            4,0       0,0       4,0
Ylikurssirahasto          0,4       0,0       0,4
Vararahasto            0,2       0,0       0,2
Kertyneet voittovarat       -3,5      -0,1       -3,5
Tilikauden tulos         -1,0       0,4       -0,6
Pääomalainat            0,8      -0,8       0,0
OMA PÄÄOMA YHT.          0,9      -0,5       0,4
 
VÄHEMMISTÖOSUUDET         0,0       0,0       0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset             1,3      -0,1       1,2
Korolliset velat          0,0       0,8       0,8
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.      1,3       0,7       2,0

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat      3,1       0,1       3,2
Korolliset velat          0,4       0,0       0,4
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.      3,5       0,1       3,6

VELAT YHT.             4,8       0,8       5,6

OMA PÄÄOMA JA VLEAT YHT.      5,6       0,3       6,0


KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2004

MEUR            FAS  IFRS FAS  IFRS FAS  IFRS FAS  IFRS
              1-3  1-3  1-6  1-6  1-9  1-9  1-12 1-12
              2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Liikevaihto         5,2  4,9  9,9  9,5 13,9 13,6 18,4 18,1

Liiketulos         -0,5 -0,3 -0,2  0,1 -0,6 -0,3 -0,9 -0,6
Liiketulos %        -8,8 -5,8 -1,8  1,2 -4,4 -2,2 -5,0 -3,2

Tulos ennen veroja     -0,5 -0,3 -0,3  0,1 -0,7 -0,4 -1,0 -0,6
Tulos ennen veroja %    -9,5 -6,4 -2,6  0,6 -5,2 -2,7 -5,5 -3,5

Katsauskauden tulos     -0,5 -0,3 -0,3  0,1 -0,7 -0,4 -1,0 -0,6
Katsauskauden tulos %    -9,5 -6,4 -2,6  0,6 -5,2 -2,7 -5,5 -3,5

Oman pääoman tuotto %                     -182,9 -93,4
Sij. pääoman tuotto %                     -54,8 -26,9

Korollinen vieras pääoma   1,1  1,1  1,1  1,1  1,0  1,0  1,2  1,2
Nettovelkaantumisaste %   82,2 69,7 -61,9 -47,5 180,2 99,2-675,8 -90,5
Omavaraisuusaste %     10,0 11,7 14,3 17,8  7,2 12,4  0,9  6,7

Taseen loppusumma      5,8  5,8  5,9  6,2  5,0  5,3  5,6  6,0

Tulos/osake, senttiä    -1,0 -0,6 -0,5  0,1 -1,5 -0,7 -2,1 -1,3
Tulos/osake,(laimen-
nettu), senttiä       -1,0 -0,6 -0,5  0,1 -1,5 -0,7 -2,1 -1,3

Oma pääoma/osake, senttiä  1,2  1,4  1,6  2,1  0,7  1,3  0,1  0,7

Tilaa