DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 28.10.2005 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA
Osavuosikatsaus 1-9/2005

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa
kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liiketulos oli 0,55 meur (-1,02 meur) eli 6,6 % liikevaihdosta (-16,4 %).
Konsernin kaikki liiketoimintayksiköt toimivat voitollisesti.

- Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei
toisin ole mainittu. Providor Logistics Oy:n liiketoimintakaupan (30.9.2005)
seurauksena   tämän   yhtiön   luvut   vertailutietoineen   käsitellään
osavuosikatsauksessa IFRS -standardien mukaisesti  lopetetuissa  toiminnoissa
erillään jatkuvista toiminnoista.

- Kokonaistulos oli 0,48 meur (-1,09 meur) eli 5,7 % liikevaihdosta (-17,6 %).

- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,010 eur (-0,022 eur) ja
lopetettujen toimintojen 0,030 eur (0,015 eur).

- Omavaraisuusaste oli 41,3 % (12,4 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 32,0 % (-71,5
%).

- Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 2,0 meur (0,4 meur).

- Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon 2005 ennustetaan olevan noin 30 %
korkeampi kuin vuonna 2004 ja liike- ja kokonaistuloksen selvästi positiivisen.

- Katsauskauden luvut ovat IFRS-standardien mukaisia.  Vuoden  2004  IFRS-
vertailutiedot on tiedotettu 26.4.2005.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

MEUR         Q1/05 Q2/05 Q3/05 Yht. Q1/04 Q2/04 Q3/04 Yht.
Liikevaihto      2,9  2,9  2,5 8,4  2,4  1,8  1,9 6,2
Liiketulos      0,1  0,2  0,3 0,6 -0,2 -0,4 -0,4 -1,0
Tulos ennen veroja  0,1  0,1  0,3 0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -1,1
Katsauskauden tulos  0,1  0,1  0,3 0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -1,1


          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1-Q3/2005  Q1-Q3/2004  Q1-Q3/2005 Q1-Q3/2004
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Done Logistics   5,0  60%  2,6  42%   0,3  5% -1,2 -45%

Done Information  3,4  40%  3,6  58%   0,3  9%  0,2  4%

Done Solutions-kons 8,4 100%  6,2 100%   0,6  7% -1,0 -16%


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 6,0 miljoonaa euroa (5,3
miljoonaa euroa 30.9.2004). Oma pääoma oli 2,3 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa
euroa) ja emoyhtiön oma pääoma 30.9.2005 FAS:n mukaan oli 3,6 miljoonaa euroa
(3,6 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 41,3
% (12,4 %) ja omavaraisuusaste pääomalainat lisättynä omaan pääomaan 56,2 % (13,1
%). Konsernin nettovelkaantumisaste oli -52,3 % (99,2 %). Korollinen velka oli
0,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Jatkuvien toimintojen tulos per osake
oli 0,010 euroa (-0,022 euroa) ja lopetettujen toimintojen 0,030 euroa (0,015
euroa). Laimennettua osakekohtaista tulosta ei osavuosikatsauksessa esitetä,
koska se on parempi kuin laimentamaton osakekohtainen tulos. Oma pääoma per osake
oli 0,047 euroa (0,013 euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 2,0
miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Varausten  vähenemisellä  ei  ollut
tulosvaikutusta katsauskaudella.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivinen seuraavien 12
kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän seuraavien
12 kuukauden ajalla.


INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Done Solutions Oyj:n tytäryhtiö Providor Logistics Oy myi 30.9.2005 jakelu- ja
varastointiliiketoimintansa omaisuuserineen, oikeuksineen ja vastuineen Hahka Way
Oy:lle. Kauppahinta oli 1,7 miljoonaa euroa, josta 1/3 maksettiin sopimuksen
allekirjoituksen yhteydessä 30.9.2005 ja 2/3 maksetaan 31.10.2005. Myyntivoitto
lopetettujen toimintojen tuloksessa oli 1,1 miljoonaa euroa.

Katsauskauden kehitysmenot olivat 0,0 miljoonaa euroa. Kaikki  kehitysmenot
kirjataan tulosta rasittaen.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 124. Done
Logisticsissa oli 58 ja Done Informationissa 66 henkilöä. Vuosi sitten konsernin
henkilöstön lukumäärä oli 156.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.9.2005 oli 3.957.398,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön  suurimmat  osakkeenomistajat  ovat  nähtävissä  yhtiön  kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,19 euroa ja alin kurssi 0,08 euroa.
Keskikurssi oli 0,13 euroa ja 30.9.2005 päätöskurssi 0,17 euroa. Osakevaihto
katsauskaudella oli 1,6 miljoonaa euroa eli 12.286.069 osaketta, ja yhtiön
markkina-arvo 30.9.2005 oli 8,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 päättämät hallituksen käyttämättömät
osakeantivaltuudet 30.9.2005 olivat 9.893.496 osaketta. Yhtiön hallussa ei ollut
omia osakkeita 30.9.2005.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon 2005 ennustetaan olevan noin 30 %
korkeampi kuin vuonna 2004 ja liike- ja kokonaistuloksen selvästi positiivisen.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Talousjohtaja  Mika  Söyring,  puh.  0205  253425,  gsm  040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu kahteen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Done Information tarjoaa
monikielisen dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004

Liikevaihto               8,4     6,2     8,4

Liiketulos                0,6    -1,0    -1,4
Liiketulos %               6,6    -16,4    -16,7

Tulos ennen veroja            0,5    -1,1    -1,5
Tulos ennen veroja %           5,7    -17,6    -17,3

Katsauskauden tulos           0,5    -1,1    -1,5
Katsauskauden tulos %          5,7    -17,6    -17,3

Bruttodivestoinnit pysyvistä vastaavista 0,6     0,6     0,6

Nettovelkaantumisaste %        -52,3    99,2    -90,5
Omavaraisuusaste %           41,3    12,4     6,7

Sijoitetun pääoman tuotto % (12 kk)   32,0    -71,5    -72,1
Oman pääoman tuotto % (12 kk)      47,9   -180,0   -215,9

Tulos/osake jatkuvat toiminnot, EUR   0,010   -0,022   -0,030
Tulos/osake lopetetut toiminnot, EUR   0,030    0,015    0,017
Oma pääoma/osake, EUR          0,047    0,013    0,007

Henkilöstö keskimäärin kaudella     143     173     170

Liiketoiminnan kassavirta        0,3    -1,2    -0,2
Investointien kassavirta         0,6     0,6     0,6
Rahoituksen kassavirta         -0,4    -0,1     0,1
Kassavirta yhteensä           0,5    -0,7     0,5


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004

LIIKEVAIHTO               8,4     6,2     8,4
Liiketoiminnan muut tuotot        0,0     0,0     0,0
Materiaalit ja palvelut         -2,8    -1,6    -2,2
Henkilöstökulut             -3,6    -4,0    -5,5
Poistot                 -0,2    -0,1    -0,2
Liiketoiminnan muut kulut        -1,3    -1,4    -2,0
LIIKETULOS                0,6    -1,0    -1,4
Osuus osakkuusyhtiötuloksista      -0,0     0,0     0,0
Rahoitustuotot              0,0     0,0     0,1
Rahoituskulut              -0,1    -0,1    -0,1
TULOS ENNEN VEROJA            0,5    -1,1    -1,5
Välittömät verot            -0,0    -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS jatkavat toiminnot  0,5    -1,1    -1,5
Lopetettavien toimintojen tulos     1,5     0,7     0,8
KATSAUSKAUDEN TULOS           2,0    -0,4    -0,6


KONSERNITASE (MEUR)         30.9.2005  30.9.2004 31.12.2004

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet          0,1     0,4     0,4
Aineettomat hyödykkeet          0,0     0,0     0,0
Liikearvo                0,1     0,1     0,1
Myytävissä olevat sijoitukset      0,4     0,4     0,4
Pitkäaikaiset saamiset          0,5     0,7     0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.         1,1     1,6     1,5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             0,1     0,1     0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset     2,8     3,2     2,8
Rahavarat                2,0     0,4     1,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.         4,9     3,7     4,4

VARAT YHT.                6,0     5,3     6,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               4,0     4,0     4,0
Ylikurssirahasto             0,4     0,4     0,4
Vararahasto               0,2     0,2     0,2
Kertyneet voittovarat          -4,2    -3,5    -3,5
Tilikauden tulos             2,0    -0,4    -0,6
OMA PÄÄOMA YHT.             2,3     0,6     0,4

VÄHEMMISTÖOSUUDET            0,0     0,0     0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset                0,9     1,0     1,2
Korolliset velat             0,8     0,0     0,8
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.         1,7     1,1     2,0

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat         2,0     2,7     3,2
Korolliset velat             0,0     0,9     0,4
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.         2,0     3,6     3,6

VELAT YHT.                3,7     4,7     5,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.         6,0     5,3     6,0


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

              Osake- Ylikurssi- Vara-   Voitto-
              pääoma rahasto   rahasto  varat

OMA PÄÄOMA 1.1.2005     4,0   0,4     0,2   -4,2
Tilikauden tulos                     2,0
OMA PÄÄOMA 30.9.2005    4,0   0,4     0,2   -2,2

OMA PÄÄOMA 1.1.2004     7,4   0,4     0,2   -6,9
Osakepääoman alentaminen  -3,5              3,5
Tilikauden tulos                     -0,4
OMA PÄÄOMA 30.9.2004    4,0   0,4     0,2   -3,9

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa