DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA
Osavuosikatsaus 1-6/2005

 
- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa
kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liiketulos oli 0,55 meur (0,12 meur) eli 4,9 % liikevaihdosta (1,2 %).
Konsernin kaikki liiketoimintayksiköt toimivat voitollisesti.

- Kokonaistulos oli 0,50 meur (0,06 meur) eli 4,4 % liikevaihdosta (0,6 %).

- Osakekohtainen tulos oli 0,010 eur (0,001 eur), omavaraisuusaste 15,3 % (17,8
%) ja sijoitetun pääoman tuotto 68,4 % (12,2 %).

- Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 1,5 meur (1,6 meur).

- Konsernin nykyisten liiketoimintojen liikevaihdon ja -tuloksen arvioidaan
olevan toisella vuosipuoliskolla samaa tasoa tai jonkin verran alhaisempi kuin
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti
Done Logisticsin tuleva tilauskertymä.

- Katsauskauden luvut ovat IFRS-standardien mukaisia.  Vuoden  2004  IFRS-
vertailutiedot on tiedotettu 26.4.2005.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

MEUR          Q1/2005 Q2/2005 H1/2005 Q1/2004 Q2/2004 H1/2004
Liikevaihto        5,1   6,1  11,2   4,9   4,6   9,5
Liiketulos        0,2   0,4   0,5   -0,3   0,4   0,1
Tulos ennen veroja    0,1   0,4   0,5   -0,3   0,4   0,1
Katsauskauden tulos    0,1   0,4   0,5   -0,3   0,4   0,1

Vertailukausi Q2/2004 sisältää myytyjen liiketoimintojen tulosta 0,45 meur.

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
           H1/2005    H1/2004  H1/2005   H1/2004
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Done Logistics    3,4  30%  1,6  16%   0,1  2% -0,7 -44%

Providor Logistics  5,4  48%  5,2  55%   0,2  4%  0,1  2%

Done Information   2,4  22%  2,7  29%   0,3  12%  0,7  25%

Done Solutions-kons 11,2 100%  9,5 100%   0,5  5%  0,1  1%

Done Informationin vertailukausi H1/2004 sisältää myytyjen  liiketoimintojen
tulosta 0,45 meur.


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 5,6 miljoonaa euroa (6,2
miljoonaa euroa 30.6.2004). Oma pääoma oli 0,9 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa
euroa) ja emoyhtiön oma pääoma 30.6.2005 FAS:n mukaan oli 3,7 miljoonaa euroa
(3,8 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 15,3
% (17,8 %) ja omavaraisuusaste pääomalainat lisättynä omaan pääomaan 30,3 % (18,4
%). Konsernin nettovelkaantumisaste oli -73,0 % (-47,5 %). Korollinen velka oli
0,8 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Tulos per osake oli 0,010 euroa (0,001
euroa). Oma pääoma per osake oli 0,017 euroa (0,021 euroa). Likvidit varat
katsauskauden lopussa olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Varausten
vähenemisellä ei ollut tulosvaikutusta katsauskaudella.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivinen seuraavien 12
kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän seuraavien
12 kuukauden ajalla.


INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Merkittäviä investointeja tai divestointeja ei katsauskaudella tehty.

Katsauskauden kehitysmenot olivat 0,0 miljoonaa euroa. Kaikki  kehitysmenot
kirjataan tulosta rasittaen.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 145. Done
Logisticsissa oli 62, Providor Logisticsissa 15 sekä Done Informationissa 68
henkilöä. Vuosi sitten konsernin henkilöstön lukumäärä oli 162.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.6.2005 oli 3.957.398,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön  suurimmat  osakkeenomistajat  ovat  nähtävissä  yhtiön  kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,19 euroa ja alin kurssi 0,08 euroa.
Keskikurssi oli 0,12 euroa ja 30.6.2005 päätöskurssi 0,17 euroa. Osakevaihto
katsauskaudella oli 1,2 miljoonaa euroa eli 9.722.031 osaketta, ja yhtiön
markkina-arvo 30.6.2005 oli 8,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 päättämät hallituksen käyttämättömät
osakeantivaltuudet 30.6.2005 olivat 9.893.496 osaketta. Yhtiön hallussa ei ollut
omia osakkeita 30.6.2005.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin nykyisten liiketoimintojen liikevaihdon ja -tuloksen arvioidaan olevan
toisella vuosipuoliskolla samaa tasoa tai jonkin  verran  alhaisempi  kuin
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti
Done Logisticsin tuleva tilauskertymä.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Talousjohtaja  Mika  Söyring,  puh.  0205  253425,  gsm  040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu kolmeen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa
jakelu-  ja  varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done  Solutions  toimii
valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004

Liikevaihto               11,2     9,5    18,1

Liiketulos                0,5     0,1    -0,6
Liiketulos %               4,9     1,2    -3,2

Tulos ennen veroja            0,5     0,1    -0,6
Tulos ennen veroja %           4,4     0,6    -3,5

Katsauskauden tulos           0,5     0,1    -0,6
Katsauskauden tulos %          4,4     0,6    -3,5

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin  0,0     0,6     0,6

Nettovelkaantumisaste %        -73,0    -47,5    -90,5
Omavaraisuusaste %           15,3    17,8     6,7

Sijoitetun pääoman tuotto % (12 kk)   68,4    12,2    -26,9
Oman pääoman tuotto % (12 kk)     163,0    11,6    -93,4

Tulos/osake laimennettu, EUR       0,010    0,001   -0,013
Tulos/osake, EUR             0,010    0,001   -0,013
Oma pääoma/osake, EUR          0,017    0,021    0,007

Henkilöstö keskimäärin kaudella     145     162     170

Liiketoiminnan kassavirta        0,3    -0,1    -0,2
Investointien kassavirta         0,0     0,6     0,6
Rahoituksen kassavirta         -0,4    -0,0     0,1
Kassavirta yhteensä           -0,1     0,5     0,5


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004

LIIKEVAIHTO               11,2     9,5    18,1
Liiketoiminnan muut tuotot        0,0     0,0     0,0
Materiaalit ja palvelut         -6,5    -5,4    -10,1
Henkilöstökulut             -2,8    -3,0    -6,0
Poistot                 -0,1    -0,1    -0,3
Liiketoiminnan muut kulut        -1,3    -1,4    -2,8
Lopettavien toimintojen tulos      0,0     0,4     0,5
LIIKETULOS                0,5     0,1    -0,6
Osuus osakkuusyhtiötuloksista      -0,0     0,0     0,0
Rahoitustuotot              0,0     0,0     0,1
Rahoituskulut              -0,1    -0,1    -0,1
TULOS ENNEN VEROJA            0,5     0,1    -0,6
Välittömät verot            -0,0    -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS           0,5     0,1    -0,6


KONSERNITASE (MEUR)         30.6.2005  30.6.2004 31.12.2004

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet          0,3     0,5     0,4
Aineettomat hyödykkeet          0,0     0,0     0,0
Liikearvo                0,1     0,1     0,1
Myytävissä olevat sijoitukset      0,4     0,3     0,4
Pitkäaikaiset saamiset          0,6     0,7     0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.         1,4     1,7     1,5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             0,1     0,1     0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset     2,7     2,8     2,8
Rahavarat                1,5     1,6     1,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.         4,3     4,5     4,4

VARAT YHT.                5,6     6,2     6,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               4,0     4,0     4,0
Ylikurssirahasto             0,4     0,4     0,4
Vararahasto               0,2     0,2     0,2
Kertyneet voittovarat          -4,2    -3,5    -3,5
Tilikauden tulos             0,5     0,1    -0,6
OMA PÄÄOMA YHT.             0,9     1,1     0,4

VÄHEMMISTÖOSUUDET            0,0     0,0     0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset                0,8     1,0     1,2
Korolliset velat             0,8     0,0     0,8
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.         1,7     1,0     2,0

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat         3,1     3,0     3,2
Korolliset velat             0,0     1,1     0,4
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.         3,1     4,1     3,6

VELAT YHT.                4,8     5,1     5,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.         5,6     6,2     6,0


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

              Osake- Ylikurssi- Vara-   Voitto-
              pääoma rahasto   rahasto  varat

OMA PÄÄOMA 1.1.2005     4,0   0,4     0,2   -4,2
Tilikauden tulos                     0,5
OMA PÄÄOMA 30.6.2005    4,0   0,4     0,2   -3,7

OMA PÄÄOMA 1.1.2004     7,4   0,4     0,2   -6,9
Osakepääoman alentaminen  -3,5              3,5
Tilikauden tulos                     0,1
OMA PÄÄOMA 30.6.2004    4,0   0,4     0,2   -3,4

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa