DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004

- Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003).

- Liiketulos –0,2 meur (-1,0 meur), –1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %).
Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.
 
- Kokonaistulos –0,3 meur (-1,3 meur), -2,6 % liikevaihdosta (-10,3 %).

- Osakekohtainen tulos –0,005 eur (-0,026 eur), omavaraisuusaste 14,3 %
(33,0 %).

- Konsernin taseasema parani toisella vuosineljänneksellä verrattuna
ensimmäiseen vuosineljännekseen. Omavaraisuusaste nousi ensimmäisen
vuosineljänneksen 10,0 %:sta 14,3 %:iin ja likvidit varat vastaavasti
0,6 meur:sta 1,6 meur:iin (1,1 meur Q2/2003).

- Done Logisticsin toimialan investointikysynnän hitaan elpymisen ja
Done  Information Software-yksiköstä luopumisen johdosta konsernin
liikevaihto jää alle viimevuotisen tason. Koko vuoden liiketuloksen
arvioidaan jäävän tappiolliseksi.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

MEUR              Q1/2004  Q2/2004 Yhteensä
Liikevaihto            5,2    4,7   9,9
Liiketulos            -0,5    0,3   -0,2
Tulos ennen satunnaiseriä     -0,5    0,2   -0,3
Katsauskauden tulos        -0,5    0,2   -0,3

Q2/2004:n liiketulokseen sisältyy Done Informationin Software Solutions-
yksikön myyntivoittoa 0,7 miljoonaa euroa.

Done Logistics

Done   Logisticsissa   oli   toisella   vuosineljänneksellä
ohjausjärjestelmäohjelmistojen ja ylläpitotöiden kysyntä välttävä ja
materiaalinkäsittelyjärjestelmien  tilauskertymä  kysynnän  lievästä
viriämisestä huolimatta heikko, millä oli myös merkittävä vaikutus
tulokseen.  Merkittävimpiä tilauksia olivat  järjestelmätoimitukset
paperinjalostus- ja juomateollisuudelle.

Providor Logistics

Providor  Logisticsin  volyymi- ja tuloskehitys  olivat  toisella
vuosineljänneksellä suunnitellulla tasolla. Suurimmat asiakkaat olivat
elintarvike- ja kulutustavarateollisuuden ja kaupan yrityksiä.

Done Information

Done Informationin monikielisissä dokumentointi- sekä käännös  ja
lokalisointipalveluissa  oli  volyymi-  ja  tuloskehitys  toisella
vuosineljänneksellä suunnitellulla tasolla. Done Informationin  26
henkilön Software Solutions-yksikkö myytiin 28.4.2004 SysOpen Oyj:lle.

Done  Informationin katsauskauden merkittävimmät tilaukset  olivat
monikielisen  dokumentoinnin toimitukset  suomalaisille  kone-  ja
laitevalmistajille, ohjelmistoyrityksille ja julkishallintoon.

Liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja –tulos katsauskaudella olivat:

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1-Q2/2004  Q1-Q2/2003  Q1-Q2/2004 Q1-Q2/2003
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Done Logistics    1,6  16%  3,3  27%  -0,8 -54% -0,6 -21%

Providor Logistics  5,2  53%  4,9  40%   0,1  2% -0,0  -0%

Done Information   3,1  31%  4,1  33%   0,5  17% -0,3  -8%

Done Solutions-kons. 9,9 100%  12,3 100%  -0,3  –2% -1,0  -8%

Q2/2004:n Done Informationin liiketulokseen sisältyy Software Solutions-
yksikön myyntivoittoa 0,7 miljoonaa euroa.


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 5,9 miljoonaa
euroa (9,3 miljoonaa euroa 30.6.2003) oman pääoman ollessa  0,8
miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), emoyhtiön oma pääoma 30.6.2004
oli  3,8  miljoonaa  euroa  (6,9  miljoonaa  euroa).  Konsernin
omavaraisuusaste  oli katsauskauden lopussa  14,3  %  (33,0  %),
nettovelkaantumisaste –61,9 % (4,2 %) ja korollinen velka 1,1 miljoonaa
euroa (1,2 miljoonaa euroa). Tulos per osake oli –0,005 euroa (-0,026
euroa). Oma pääoma per osake oli 0,016 euroa (0,061 euroa). Likvidit
varat katsauskauden lopussa olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa
euroa). Katsauskauden liiketoiminnan kassavirta oli 0,5 miljoonaa euroa
positiivinen (0,6 miljoonaa euroa negatiivinen).

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivinen
seuraavien 12 kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien
varojen riittävän seuraavien 12 kuukauden ajalla.


INVESTOINNIT, DIVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Done Informationin 26 henkilön Software Solutions-yksikkö myytiin
28.4.2004 SysOpen Oyj:lle. Kokonaiskauppahinta oli 0,8 miljoonaa euroa,
josta yhtiö kirjasi myyntivoittoa 0,7 miljoonaa euroa.

Katsauskauden kuluksi kirjatut tuotekehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa
euroa eli 0,7 % liikevaihdosta.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 162.
Done Logisticsissa oli 67 henkilöä, Providor Logisticsissa 15 henkilöä
sekä Done Informationissa 80. Vuosi sitten konsernin henkilöstön
lukumäärä oli 238.

Done  Solutionsin  30  %:sti  omistamassa  henkilöstövuokrausta
harjoittavassa Ametro Oy:ssä oli katsauskauden lopussa yhteensä 141
henkilöä.OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.6.2004 oli 3.957.398,72 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,28 euroa ja alin kurssi 0,12
euroa. Keskikurssi oli 0,21 euroa ja 30.6.2004 päätöskurssi 0,14 euroa.
Osakevaihto katsauskaudella oli 2,3 miljoonaa euroa eli 11.026.686
osaketta, ja yhtiön markkina-arvo 30.6.2004 oli 6,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön  varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2004 päättämät hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet 30.6.2004 olivat 9.893.496 osaketta.
Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 30.6.2004.


KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Tapahtumat on kerrottu liiketoimintayksikkökohtaisesti tämän tiedotteen
kohdassa  ’liikevaihto  ja kannattavuus’. Katsauskausi  oli  Done
Logisticsissa  markkinatilanteen osalta  edelleen  vaikea.  Muissa
yksiköissä katsauskauden kysyntä ja kannattavuus oli tyydyttävä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Toimitusjohtaja Kari Åkman jää pois Done Solutions Oyj:n palveluksesta
syyskuun lopussa 2004. Yhtiö on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan
etsinnän elokuussa 2004.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vaikea   markkinatilanne  jatkuu  edelleen  Done  Logisticsin
liiketoiminnassa. Done Informationin nykyisen liiketoiminnan odotetaan
kehittyvän suotuisasti. Providor Logisticsin liiketoiminnan uskotaan
jatkuvan loppuvuonnakin entisellä tasolla.

Done Logisticsin toimialan investointikysynnän hitaan elpymisen ja Done
Information  Software-yksiköstä  luopumisen  johdosta  konsernin
liikevaihto jää alle viimevuotisen tason. Koko vuoden liiketuloksen
arvioidaan jäävän tappiolliseksi.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

Controller Mika Söyring, puh. 0205 253425, gsm 040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn automaatioon ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa  jakelu-  ja
varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-
Eurooppa ja Yhdysvallat.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003

Liikevaihto               9,9    12,3    22,6

Liiketulos               -0,2    -1,0    -2,5
Liiketulos %              -1,8    -8,0    -11,0

Tulos ennen satunnaisia eriä      -0,3    -1,1    -2,8
Tulos ennen satunnaisia eriä %     -2,6    -8,6    -12,3

Katsauskauden tulos           -0,3    -1,3    -3,2
Katsauskauden tulos %          -2,6    -10,3    -14,2

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin  0,0     0,0     0,1

Nettovelkaantumisaste %        -61,9     4,2     4,5
Omavaraisuusaste %           14,3    33,0    16,7

Tulos/osake, EUR            -0,005   -0,026   -0,065
Oma pääoma/osake, EUR          0,016    0,061    0,022

Henkilöstö keskimäärin kaudella     178     240     232

Liiketoiminnan kassavirta        0,6    -0,5    -0,6
Investointien kassavirta        -0,0     0,0     0,0
Rahoituksen kassavirta         -0,0    -0,1    -0,0
Kassavirta yhteensä           0,5    -0,6    -0,6


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003

LIIKEVAIHTO               9,9    12,3    22,6
Liiketoiminnan tuotot yhteensä     10,7    12,5    22,8
Materiaalit ja palvelut         -5,4    -5,8    -11,0
Henkilöstökulut             -3,4    -4,7    -8,5
Poistot                 -0,4    -0,8    -1,5
Liiketoiminnan muut kulut        -1,6    -2,2    -4,4
LIIKETULOS               -0,2    -1,0    -2,5
Rahoitustuotot              0,0     0,0     0,1
Rahoituskulut              -0,1    -0,1    -0,4
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      -0,3    -1,1    -2,8
Satunnaiset tuotot            0,0     0,0     0,0
Satunnaiset kulut            0,0     0,0     0,0
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA                -0,3    -1,1    -2,8
Välittömät verot yhteensä        -0,0    -0,2    -0,4
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS           -0,3    -1,3    -3,2


KONSERNITASE (MEUR)         30.6.2004  30.6.2003 31.12.2003

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä     0,1     0,9     0,4
Aineelliset hyödykkeet yhteensä     0,4     0,8     0,5
Sijoitukset yhteensä           0,7     1,0     0,8
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ        1,2     2,7     1,7

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä         0,1     0,1     0,1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä     0,3     1,0     0,9
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä     2,8     4,4     2,8
Rahoitusarvopaperit yhteensä       0,0     0,0     0,0
Rahat ja pankkisaamiset         1,6     1,1     1,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       4,7     6,6     4,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ            5,9     9,3     6,5

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               4,0     7,4     7,4
Ylikurssirahasto             0,4     0,4     0,4
Muut rahastot              0,2     0,2     0,2
Edellisten tilikausien tulos      -3,5    -3,7    -3,7
Katsauskauden tulos           -0,3    -1,3    -3,2
Pääomalainat               0,0     0,0     0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           0,8     3,0     1,1
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET   0,0     0,0     0,0
PAKOLLISET VARAUKSET           1,1     1,1     1,2
VÄHEMMISTÖOSUUS             0,0     0,0     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   0,0     0,1     1,0
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   3,9     5,1     3,2
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          3,9     5,2     4,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ           5,9     9,3     6,5

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa