DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 7.8.2003 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003

-  Liikevaihto  katsauskaudella 12,3 meur (18,4  meur  1-6/2002,
vertailukelpoinen liikevaihto 16,2 meur 1-6/2002).

- Liiketulos –1,0 meur (-2,8 meur), –8,0 % liikevaihdosta (-15,4 %),
kokonaistulos –1,3 meur (-5,1 meur), -10,3 % liikevaihdosta (-27,6%).

- Osakekohtainen tulos –0,026 eur (-0,071 eur), omavaraisuusaste 33,0 %
(41,3 %).

- Likvidit varat 1,1 meur (2,9 meur).

- Tulos parantunut edellisvuoteen verrattuna, vaikka yhä tappiollinen.

- Yhtiö arvioi toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samaa tasoa
kuin ensimmäisen ja liiketuloksen parempi kuin alkuvuonna. Koko vuoden
liiketulos  on tappiollinen. Liiketoiminnan kassavirran arvioidaan
olevan toisella vuosipuoliskolla positiivinen ja koko vuoden osalta
neutraali.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

MEUR              Q1/2003  Q2/2003 Yhteensä
Liikevaihto            6,3    6,0   12,3
Liiketulos            -0,6   -0,4   -1,0
Tulos ennen satunnaiseriä    -0,6   -0,5   -1,1
Katsauskauden tulos       -0,7   -0,6   -1,3

Done Logistics -liiketoiminta-alue

Systems  &  Software  –yksikössä oli toisella vuosineljänneksellä
ohjausjärjestelmien, etenkin yksikön Pohjoismaiden juomateollisuudelle
toimittamien  Warehouse  Management  System  –järjestelmien,  ja
ylläpitotöiden     kysyntä     edelleen      tyydyttävä.
Materiaalinkäsittelyjärjestelmien kysyntä oli edelleen heikko,  ja
kysynnän elpymisestä ei ole merkkejä. Toiminnan tehostamista  ja
kustannuskuria on jatkettu. Lomautusten, irtisanomisten ja muiden
säästötoimenpiteiden avulla saavutettiin yksikössä 0,2 miljoonan euron
kustannussäästöt   toisella   vuosineljänneksellä.   Kustannusten
sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset näkyvät myös kolmannella  ja
neljännellä  vuosineljänneksellä.  Distribution  –yksikössä  uusien
jakelusopimusten ansiosta volyymit olivat tyydyttävällä tasolla.

Done Information -liiketoiminta-alue

Software & Services –yksikön monikielisissä dokumentointipalveluissa
oli kysyntä toisella vuosineljänneksellä edelleen tyydyttävä. Käännös-
ja lokalisointipalveluissa volyymikehitys oli suunnitellun mukaista ja
tuloskehitys  parempi  kuin  ensimmäisellä  vuosineljänneksellä.
Ohjelmistoratkaisujen myynti oli edelleen vaisua.

Kysynnän edelleen alhaisena pysymisestä huolimatta Engineering –yksikön
laskutusasteet  nousivat  toisella  vuosineljänneksellä  etenkin
tuotekehitysprojekteissa, vaikka yksikön toiminta olikin  edelleen
selvästi  tappiollista. Yksikön myyntityötä tehostettiin volyymien
nostamiseksi toisella vuosipuoliskolla.

Liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja –tulos katsauskaudella olivat:

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1-Q2/2003  Q1-Q2/2002   Q1-Q2/2003 Q1-Q2/2002
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %
Done Logistics
 Systems&Software  3,3  27%  6,9  38%   -0,6 –21% -1,2 –18%
 Distribution    4,9  40%  5,5  30%   -0,0  0% -0,6 -10%
 Yhteensä      8,2  67%  12,4  67%   -0,7  –8% -1,8 –14%

Done Information
 Software&Services 3,3  26%  4,1  22%   0,0  1% -0,1  -1%
 Engineering    0,8  7%  1,9  10%   -0,3 –42% -1,0 –53%
 Yhteensä      4,1  33%  6,0  33%   -0,3  –8% -1,1 –18%

Done Solutions   12,3 100%  18,4 100%   -1,0  –8% -2,8 –15%

Katsauskauden liikevaihto pieneni kaikissa yksiköissä edellisvuoden
vastaavaan  kauteen verrattuna, mutta samalla kaikkien yksikköjen
liiketulos parani.

          Liikevaihto Liikevaihto  Liikevaihto
          Q1/2003   Q2/2003    Yhteensä
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR osuus
Done Logistics
 Systems&Software  2,0  32%  1,3  22%   3,3  27%
 Distribution    2,1  34%  2,8  47%   4,9  40%
 Yhteensä      4,1  66%  4,1  68%   8,2  67%

Done Information
 Software&Services 1,7  27%  1,6  26%   3,3  26%
 Engineering    0,5  8%  0,3  6%   0,8  7%
 Yhteensä      2,2  34%  1,9  32%   4,1  33%

Done Solutions   6,3 100%  6,0 100%   12,3 100%

          Liiketulos  Liiketulos   Liiketulos
          Q1/2003   Q2/2003    Yhteensä
          MEUR  %  MEUR  %   MEUR  %
Done Logistics
 Systems&Software -0,3 -16%  -0,3 -27%   -0,6 -21%
 Distribution   -0,0  -2%  0,0  2%   -0,0  0%
 Yhteensä     -0,4  -9%  -0,3  –7%   -0,7  -8%

Done Information
 Software&Services -0,0  -2%  0,1  4%   0,0  1%
 Engineering    -0,2 -35%  -0,2 –50%   -0,3 -42%
 Yhteensä     -0,2  -9%  -0,1  -6%   -0,3  -8%

Done Solutions   -0,6  -9%  -0,4  -7%   -1,0  -8%

Vuoden 2002 vertailuluvuissa on mukana huhtikuussa 2002 konkurssiin
asetetut Done Solutionsin ruotsalainen tytäryhtiö Done Logistics Ab ja
sen  tytäryhtiö Actipac Ab 31.3.2002 asti. Niiden yhteenlaskettu
liikevaihto 1.1.-31.3.2002 oli 2,2 miljoonaa euroa (Done Logistics
Systems & Software 1,8 miljoonaa euroa ja Distribution 0,4 miljoonaa
euroa) ja liiketulos –0,4 miljoonaa euroa (Systems & Software –0,4
miljoonaa euroa ja Distribution 0,0 miljoonaa euroa).

Tilikauden   veroihin  on  kirjattu  0,2  miljoonaa   euroa
yhtiöverohyvityssaamisten alaskirjauksia.


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 9,3 miljoonaa
euroa (17,1 miljoonaa euroa 30.6.2002) oman pääoman ollessa 3,0
miljoonaa  euroa  (6,9  miljoonaa  euroa).  Omavaraisuusaste  oli
katsauskauden lopussa 33,0 % (41,3 %), nettovelkaantumisaste 4,2 % (5,4
%) ja korollinen velka 1,2 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Tulos
per osake oli –0,026 euroa (-0,071 euroa). Oma pääoma per osake oli
0,061 euroa (0,139 euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat
1,1 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa).

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivisen
seuraavien 12 kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien
varojen riittävän seuraavien 12 kuukauden ajalla.


INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Merkittäviä investointeja tai divestointeja ei katsauskaudella tehty.

Katsauskauden kuluksi kirjatut tuotekehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa
euroa eli 0,8 % liikevaihdosta.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 238
(rivivahvuus 205). 30.6.2003 Done Logisticsin Systems & Software
–yksikössä oli 78 ja Distribution –yksikössä 20 henkilöä sekä Done
Informationin  Software & Services -yksikössä 94 ja  Engineering
–yksikössä 46 henkilöä. Vuosi sitten konsernin henkilöstön lukumäärä
oli 258.

Done  Solutionsin  30  %:sti  omistamassa  henkilöstövuokrausta

harjoittavassa Ametro Oy:ssä oli katsauskauden lopussa yhteensä 142
henkilöä.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.6.2003 oli 7.420.122,60 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajat / taloudelliset tiedot /
suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,20 euroa ja alin kurssi 0,10
euroa. Keskikurssi oli 0,14 euroa ja 30.6.2003 päätöskurssi 0,13 euroa.
Osakevaihto katsauskaudella oli 0,3 miljoonaa euroa eli 2.194.206
osaketta, ja yhtiön markkina-arvo 30.6.2003 oli 6,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön  varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2003 päättämät hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet 30.6.2003 olivat 9.893.496 osaketta.
Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 30.6.2003.


KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Tapahtumat on kerrottu liiketoimintayksikkökohtaisesti tämän tiedotteen
kohdassa  ’liikevaihto  ja  kannattavuus’.  Katsauskausi  oli
markkinatilanteen osalta edelleen vaikea. Yhtiö jatkoi  toiminnan
tehostamis-  ja  restrukturointiohjelmaa  vastaamaan   nykyistä
liiketoiminnan volyymiä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernin johtoryhmään kuulunut Done Logistics –liiketoiminta-alueen
myyntijohtaja  ja alihankinta- ja partneriverkoston kehittämisestä
vastannut johtaja Veijo Pekkala on siirtynyt pois yhtiön palveluksesta.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinatilanne jatkunee vaikeana vuoden 2003 toisellakin puoliskolla.
Done Logistics -liiketoiminta-alueella on asiakaskunnan investointien
liikkeelle lähteminen edelleen epävarmaa. Done Logisticsin Systems &
Software –yksikössä volyymi on riippuvainen investointikysynnästä. Done
Information  -liiketoiminta-alueella  ei  myöskään  ole  selkeästi
nähtävissä    kysynnän   elpymistä,    vaikka    palvelujen
ulkoistamistoimenpiteet  asiakaskunnassamme  saattavat  kasvattaa
kysyntää.

Yhtiö arvioi toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samaa tasoa kuin
ensimmäisen ja liiketuloksen parempi kuin alkuvuonna. Koko vuoden
liiketulos on tappiollinen. Liiketoiminnan kassavirran arvoidaan olevan
toisella vuosipuoliskolla positiivinen ja koko vuoden osalta neutraali.
Kustannussäästötoimenpiteet tulevat jatkumaan loppuvuodenkin osalta.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

Controller Mika Söyring, puh. 0205 253425, gsm 040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn  automaatioon,  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin ja ulkoistamispalveluihin. Done Information tarjoaa
tiedon   ratkaisuja   suunnittelusta   ja   dokumentoinnista
jälkimarkkinointiin. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla
Pohjoismaissa, keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaat  ovat
tyypillisesti toimialojensa johtavia kansainvälisiä yrityksiä.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-6/2003  1-6/2002  1-12/2002

Liikevaihto               12,3    18,4    32,0

Liiketulos               -1,0    -2,8    -5,0
Liiketulos %              -8,0    -15,4    -15,7

Tulos ennen satunnaisia eriä      -1,1    -3,5    -6,0
Tulos ennen satunnaisia eriä %     -8,6    -19,1    -18,6

Katsauskauden tulos           -1,3    -5,1    -7,7
Katsauskauden tulos %         -10,3    -27,6    -24,1

Bruttodivestoinnit            0,0     1,1     1,1

Nettovelkaantumisaste %         4,2     5,4    -8,5
Omavaraisuusaste %           33,0    41,3    37,0

Tulos/osake, EUR            -0,026   -0,071   -0,127
Oma pääoma/osake, EUR          0,061    0,139    0,087

Henkilöstö keskimäärin kaudella     240     331     300

Liiketoiminnan kassavirta        -0,5    -4,9    -4,8
Investointien kassavirta         0,0     1,1     1,1
Rahoituksen kassavirta         -0,1     4,0     2,6
Kassavirta yhteensä           -0,6     0,2    -1,0


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-6/2003  1-6/2002  1-12/2002

LIIKEVAIHTO               12,3    18,4    32,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä     12,5    19,0    32,6
Materiaalit ja palvelut         -5,8    -9,4    -15,5
Henkilöstökulut             -4,7    -7,5    -12,4
Poistot                 -0,8    -0,9    -1,9
Liiketoiminnan muut kulut        -2,2    -4,0    -7,8
LIIKETULOS               -1,0    -2,8    -5,0
Rahoitustuotot              0,0     0,1     0,1
Rahoituskulut              -0,1    -0,7    -1,1
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      -1,1    -3,5    -6,0
Satunnaiset tuotot            0,0     0,0     0,0
Satunnaiset kulut            0,0    -1,6    -1,4
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA                -1,1    -5,1    -7,4
Välittömät verot yhteensä        -0,2    -0,0    -0,3
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS           -1,3    -5,1    -7,7


KONSERNITASE (MEUR)         30.6.2003  30.6.2002 31.12.2002

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä     0,9     2,0     1,6
Aineelliset hyödykkeet yhteensä     0,8     1,5     0,9
Sijoitukset yhteensä           1,0     1,0     1,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ        2,7     4,5     3,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä         0,1     0,1     0,1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä     1,0     1,7     1,2
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä     4,4     8,0     5,4
Rahoitusarvopaperit yhteensä       0,0     0,0     0,0
Rahat ja pankkisaamiset         1,1     2,9     1,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       6,6    12,7     8,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ            9,3    17,1    11,9

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               7,4     7,4     7,4
Ylikurssirahasto             0,4     4,8     4,8
Muut rahastot              0,2     0,2     0,2
Muut vapaat rahastot           0,0     3,7     3,7
Edellisten tilikausien tulos      -3,7    -4,2    -4,2
Katsauskauden tulos           -1,3    -5,1    -7,7
Pääomalainat               0,0     0,0     0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           3,0     6,9     4,3
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET   0,0     0,0     0,0
PAKOLLISET VARAUKSET           1,0     0,4     1,2
VÄHEMMISTÖOSUUS             0,0     0,0     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   0,1     0,2     0,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   5,1     9,6     6,2
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          5,2     9,8     6,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ           9,3    17,1    11,9

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa