DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur  1-6/2005).
Vertailukelpoinen liikevaihto 1-6/2005 oli 7,1 meur.

- Liiketulos 1-6/2006 oli 0,72 meur (0,34 meur) eli 10 % liikevaihdosta (6 %).
Vertailukelpoinen liiketulos 1-6/2005 oli 0,78 meur eli 11 % liikevaihdosta.
Konsernin kaikki liiketoimintayksiköt toimivat voitollisesti.

- Jatkavien toimintojen kokonaistulos 1-6/2006 oli 0,61 meur (0,23 meur) eli 8 %
liikevaihdosta (4 %).

- Jatkavien toimintojen osakekohtainen tulos 1-6/2006 oli 0,010 eur (0,005 eur).
Jatkavien toimintojen vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 1-6/2005 oli 0,008
eur.

- Omavaraisuusaste oli 53,5 % (3,8 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 22,7 % (51,9
%).

- Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 3,8 meur (1,5 meur).

- Palvelut (Done Information) ja Järjestelmät (Done Logistics) -liiketoiminta-
alueiden kasvu tulee olemaan maltillista kuten ennenkin. Uuden joulukuussa
hankitun Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen  mukaantulo  konserniin  1.1.2006
alkaen nostaa konsernin liikevaihtoa ja -tulosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaikkien liiketoiminta-alueiden liiketuloksen arvioidaan olevan korkeampi kuin
edellisenä vuonna.


RAPORTOINTI

Katsauskauden  luvut  vertailutietoineen  ovat  IFRS-standardien  mukaisia.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu  samoja  laskentaperiaatteita  kuin  2005
vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vertailukauden 1-6/2005 luvut ovat virallisen tilinpäätöksen mukaisia. 19.12.2005
ostetun ja 57,14 %:sesti omistetun Tiolat Oy:n tuotot ja kulut eivät ole mukana
vertailukauden  luvuissa.   Edellä   mainituissa   tilintarkastamattomissa
vertailukelpoisissa 1-6/2005 ja 4-6/2005 vertailuluvuissa Tiolatin tuotot ja
kulut on otettu mukaan jatkaviin toimintoihin tilanteessa, jossa Tiolat Oy olisi
hankittu 1.1.2005.

Osavuosikatsauksessa mainittu SBU-kate (Strategic Business Unit)  tarkoittaa
IFRS:n mukaisen segmentin liiketulosta ennen emoyhtiön kuluja. Katsauksessa
mainittu liiketoiminta-alue tarkoittaa IFRS:n mukaista segmenttiä.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Liiketoiminta-aluekohtainen liikevaihdon ja SBU-katteen jakautuminen  (IFRS:n
ensisijainen segmentti):

           Liikevaihto Liikevaihto  SBU-kate  SBU-kate
           Q1-Q2/2006  Q1-Q2/2005  Q1-Q2/2006 Q1-Q2/2005
           MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Palvelut        2,6  35%  2,4  42%   0,3 14   0,4 17

Järjestelmät      3,5  48%  3,4  58%   0,5 13   0,2  7

Terveydenhoito     1,3  17%   -   -    0,2 19   -  -

Yhteensä        7,3 100%  5,8 100%   1,0 14   0,6 11

Emoyhtiön kulut                  -0,3 -4  -0,3 -5

Liiketulos                     0,7 10   0,3  6

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005).
Vertailukelpoinen liikevaihto 1-6/2005 oli 7,1 meur. Liikevaihto 4-6/2006 oli 3,6
meur (2,9 meur). Vertailukelpoinen liikevaihto 4-6/2005 oli 3,7 meur.

Konsernin liiketulos 1-6/2006 oli 0,72 meur (0,34 meur) eli 10 % liikevaihdosta
(6 %). Vertailukelpoinen liiketulos 1-6/2005 oli  0,78  meur  eli  11  %
liikevaihdosta. Liiketulos 4-6/2006 oli 0,31 meur (0,20 meur)  eli  9  %
liikevaihdosta (7 %). Vertailukelpoinen liiketulos 4-6/2005 oli 0,55 meur eli 15
% liikevaihdosta.

Joulukuun 2005 lopussa hankitun Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen SBU-katetta
rasittaa  1-6/2006  kauppahinnan  varastoon  kohdistamisesta  aiheutuneet
kuluksikirjaukset 0,13 meur, joita ei ole syntynyt enää 31.3.2006 jälkeen.

Jatkavien toimintojen laimennettu tulos per osake oli 0,010 euroa (0,005 euroa)
ja laimentamaton tulos per osake 0,010 (0,005 euroa). Oma pääoma per osake oli
0,079 euroa (0,005 euroa). Varausten vähenemisellä ei ollut tulosvaikutusta
katsauskaudella.


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 11,1 miljoonaa euroa (6,1
miljoonaa euroa 30.6.2005). Oma pääoma oli 5,9 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa
euroa) ja emoyhtiön oma pääoma 30.6.2006 FAS:n mukaan oli 7,5 miljoonaa euroa
(4,5 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 53,5
% (3,8 %) ja omavaraisuusaste pääomalainat lisättynä omaan pääomaan 62,8 % (17,6
%). Konsernin nettovelkaantumisaste oli -28,0 % (-275,7 %). Korollinen velka oli
2,2 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa
olivat 3,8 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivinen seuraavien 12
kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän seuraavien
12 kuukauden ajalla.


TUOTEKEHITYS

Tilikauden kehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Kaikki
kehitysmenot on kirjattu tulosta rasittaen.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 135. Done
Logisticsissa oli 60, Done Informationissa 65, Tiolatissa 7 ja emoyhtiössä 3
henkilöä. Vuosi sitten konsernin henkilöstön lukumäärä oli 145.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.6.2006 oli 4.834.918,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 60.436.484 kappaletta.

Yhtiön  suurimmat  osakkeenomistajat  ovat  nähtävissä  yhtiön  kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,45 euroa ja alin kurssi 0,24 euroa.
Keskikurssi oli 0,36 euroa ja 30.6.2006 päätöskurssi 0,33 euroa. Osakevaihto
katsauskaudella oli 7,3 miljoonaa euroa eli 20,4 miljoonaa osaketta, ja yhtiön
markkina-arvo 30.6.2006 oli 19,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2006 päättämät hallituksen käyttämättömät
osakeantivaltuudet 30.6.2006 olivat 12.087.296 osaketta.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta hankkia omia osakkeita eikä yhtiön
hallussa ollut omia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittiin katsauskaudella 969.000 uutta osaketta 0,23 euron
merkintähinnalla. Osakepääoma nousi merkinnöillä 77.520,00 eurolla 4.757.398,72
eurosta 4.834.918,72 euroon ja 59.467.484 osakkeesta 60.436.484 osakkeeseen.

Optio-ohjelma perustui varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2002 tekemään päätökseen.
Optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Done Solutions Oyj:n
osakemäärä olisi voinut nousta enintään yhteensä 1.484.024  osakkeella  ja
osakepääoma enintään 118.721,92 eurolla.  Kaikkien  optio-oikeuksien  osalta
osakkeiden merkintäaika päättyi 30.4.2006.


KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Done Solutions Oyj:n 7.4.2006 tekemä sovintosopimus ruotsalaisen tytäryhtiön Done
Logistics AB:n konkurssipesän kanssa on tiedotettu 7.4.2006 pörssitiedotteella.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Palvelut (Done Information) ja Järjestelmät (Done Logistics) -liiketoiminta-
alueiden kasvu tulee olemaan maltillista kuten ennenkin. Uuden joulukuussa
hankitun Terveydenhoito-liiketoiminta-alueen  mukaantulo  konserniin  1.1.2006
alkaen nostaa konsernin liikevaihtoa ja -tulosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaikkien liiketoiminta-alueiden liiketuloksen arvioidaan olevan korkeampi kuin
edellisenä vuonna.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Talousjohtaja  Mika  Söyring,  puh.  0205  253425,  gsm  040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done  Information)   tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita.
Järjestelmät (Done   Logistics) toimittaa   kokonaisvaltaisia   logistisia
järjestelmiä,   jotka   perustuvat materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja
niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat)  suunnittelee,
valmistaa   ja   myy   iCare-silmänpainemittareita  silmälääkäreille  ja
optikoille.  Done  Solutions  toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005

Liikevaihto               7,3     5,8    11,5

Liiketulos                0,7     0,3     0,9
Liiketulos %               9,8     5,8     8,2

Tulos ennen veroja            0,7     0,2     0,8
Tulos ennen veroja %          10,2     4,0     7,1

Katsauskauden tulos           0,6     0,5     0,8
Katsauskauden tulos %          8,3     8,7     7,1

Bruttoinvestoinnit            0,0     0,0     3,0
Bruttoinvestoinnit %           0,4     0,2    25,8

Tuotekehitysmenot            0,1     0,0     0,1
Tuotekehitysmenot %           1,9     0,4     0,4

Nettovelkaantumisaste %        -28,0   -275,7    -33,4
Omavaraisuusaste %           53,5     3,8    47,5

Sijoitetun pääoman tuotto % (12 kk)   22,7    51,9    21,6
Oman pääoman tuotto % (12 kk)      25,2    156,7    34,3

Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimentamaton, euroa           0,010    0,005    0,016
Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimennettu, euroa            0,010    0,005    0,016

Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimentamaton, euroa           0,000    0,006    0,029
Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimennettu, euroa            0,000    0,006    0,029

Oma pääoma/osake, euroa         0,079    0,005    0,067

Henkilöstö keskimäärin kaudella     132     145     135


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005

LIIKEVAIHTO               7,3     5,8    11,5
Liiketoiminnan muut tuotot        0,0     0,0     0,1
Materiaalit ja palvelut         -2,3    -2,0    -3,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -3,1    -2,5    -5,1
Poistot ja arvonalentumiset       -0,1    -0,1    -0,2
Liiketoiminnan muut kulut        -1,1    -0,8    -1,7
LIIKETULOS                0,7     0,3     0,9
Osuus osakkuusyhtiötuloksista      0,0    -0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)          0,0    -0,1    -0,1
TULOS ENNEN VEROJA            0,7     0,2     0,8
Tuloverot                -0,1    -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet            -0,1     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS, jatkavat toiminnot 0,6     0,2     0,8
Lopetettujen toimintojen tulos      0,0     0,3     1,5
KATSAUSKAUDEN TULOS           0,6     0,5     2,3

Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimentamaton, euroa           0,010    0,005    0,016
Tulos/osake jatkavat toiminnot
laimennettu, euroa            0,010    0,005    0,016

Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimentamaton, euroa           0,000    0,006    0,029
Tulos/osake lopetetut toiminnot
laimennettu, euroa            0,000    0,006    0,029


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     4-6/2006  4-6/2005

LIIKEVAIHTO               3,6     2,9
Liiketoiminnan muut tuotot        0,0     0,0
Materiaalit ja palvelut         -1,1    -1,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -1,6    -1,3
Poistot ja arvonalentumiset       -0,1    -0,1
Liiketoiminnan muut kulut        -0,5    -0,4
LIIKETULOS                0,3     0,2
Osuus osakkuusyhtiötuloksista      -0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)          -0,0    -0,1
TULOS ENNEN VEROJA            0,3     0,2
Tuloverot                -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet            -0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS, jatkavat toiminnot 0,2     0,2
Lopetettujen toimintojen tulos      0,0     0,2
KATSAUSKAUDEN TULOS           0,2     0,4


KONSERNITASE (MEUR)         30.6.2006  30.6.2005 31.12.2005

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet          0,5     0,7     0,5
Liikearvo                1,2     0,1     1,2
Aineettomat hyödykkeet          1,7     0,0     1,8
Osuudet osakkuusyrityksissä       0,4     0,3     0,4
Myytävissä olevat sijoitukset      0,0     0,0     0,0
Saamiset                 0,4     0,6     0,5
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.         4,2     1,8     4,4

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             0,1     0,1     0,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset     2,9     2,7     2,3
Rahavarat                3,8     1,5     3,7
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.         6,9     4,3     6,4

VARAT YHT.               11,1     6,1    10,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               4,8     4,0     4,8
Ylikurssirahasto             1,1     0,4     1,0
Vararahasto               0,0     0,2     0,0
Arvonmuutosrahasto            0,3     0,0     0,3
Kertyneet voittovarat          -1,5    -4,3    -2,0
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus  4,8     0,2     4,0
Vähemmistön osuus            1,1     0,0     1,0
OMA PÄÄOMA YHT.             5,9     0,2     5,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat         0,4     0,0     0,5
Varaukset                0,5     0,8     0,7
Korolliset velat             1,1     1,8     1,0
Muut velat                0,0     0,0     0,1
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.         2,1     2,7     2,3

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat         2,0     3,2     2,3
Varaukset                0,0     0,0     0,1
Korolliset velat             1,0     0,0     1,0
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.         3,1     3,2     3,5

VELAT YHT.                5,2     5,9     5,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.        11,1     6,1    10,8


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

            Osake- Ylikurs-  Muut  Voitto- Väh. Opo
            pääoma sirahasto rahastot varat osuus yht.
Oma pääoma 1.1.2005    4,0   0,4   0,2   -4,8  0,0 -0,3
Tilikauden tulos     0,0   0,0   0,0   0,5  0,0  0,5
Oma pääoma 30.6.2005   4,0   0,4   0,2   -4,3  0,0  0,2
Suunnattu osakeanti   0,8   0,9   0,3   0,0  0,0  2,0

Kertyneitten tappioiden
kattaminen        0,0   -0,3   -0,2   0,5  0,0  0,0
Tilikauden tulos     0,0   0,0   0,0   2,3  0,0  2,3
Oma pääoma 31.12.2005   4,8   1,0   0,3   -2,0  1,0  5,0

Oma pääoma 1.1.2006    4,8   1,0   0,3   -2,0  1,0  5,0
Osakemerkinnät
optio-oikeuksilla     0,1   0,1   0,0   0,0  0,0  0,2

Tilikauden tulos     0,0   0,0   0,0   0,6  0,0  0,6
Oma pääoma 30.6.2006   4,8   1,1   0,3   -1,5  1,1  5,9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)  1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005

Tilikauden voitto            0,6     0,5     0,8
Oikaisut tilikauden tulokseen      0,5    -0,2     0,4
Käyttöpääoman muutos          -1,2     0,0    -0,1
Maksetut korot             -0,1    -0,1    -0,1
Saadut korot               0,0     0,0     0,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA        -0,1     0,3     1,0

Tytäryritysten hankinta         0,0     0,0     0,3
Liiketoimintojen myynti         0,0     0,0     1,3
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       -0,0    -0,0    -0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin     0,0     0,0     0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         -0,0    -0,0     1,6

Maksulliset osakeannit          0,2     0,0     0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  0,0    -0,4    -0,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut     -0,0    -0,0    -0,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA          0,2    -0,4    -0,4

Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos            0,1    -0,1     2,2
Rahavarat tilikauden alussa       3,7     1,6     1,6
Rahavarat tilikauden lopussa       3,8     1,5     3,7


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)  1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005

Annetut kiinnitykset           0,3     0,3     0,3
Annetut pantit              2,9     3,3     3,0
Annetut takaukset            1,0     1,0     0,7

Rahoitusleasingvelat           0,1     0,1     0,1
Muut vuokravelat             0,2     0,3     0,2

Tilaa